Mar­tin Bez­jak, glas­be­nik in pro­du­cen­tV

Ez­va­ja­le­cJ lro­du­cen­tJ gom­po­zi­torJ iar­tin Bez­jak, ti­sti ma­ri­bor­ski vi­o­li­DniEst, ki je pu­stil aka­de­mi­jo, šel za roc­ker­ja, sne­mal­ca in pro­du­cen­taJ kd da­ppy kl' icse­a­sel do dva­la za vi­jo­li­ce

Vecer - - FRONT PAGE - Ja­ša Lo­ren­čič

"Ključ­no je, ka­kšna ču­stva spro­ži sklad­ba, ko jo pr­vič sli­šiš. Na­čin po­slu­ša­nja glas­be se je spre­me­nil, na vo­ljo imaš pet se­kund, mo­go­če de­set, pre­den po­slu­ša­lec pre­sta­vi po­sta­jo."

Že ko vsto­piš v stu­dio, je vse ja­sno. Ele­k­trič­na ki­ta­ra in En­ci­klo­pe­di­ja Slo­ve­ni­je. Nir­va­na in Ivan Can­kar. Kla­si­ka in rock'n'roll. Vi­ol(in)a in pi­vo. Ha­ppy Ol' McWe­a­sel in Ema. Ma­ri­bor in Zgor­nji Du­plek. Mar­tin Bez­jak, nav­zlic prav­kar pre­bra­ne­mu, ni člo­vek na­spro­tij. Je mul­ti­prak­tik. Glas­be­ni mul­ti­prak­tik. Kaj pa dru­ge­ga, saj pri­ha­ja iz glas­be­ne dru­ži­ne. Ma­ma je uči­te­lji­ca kla­vir­ja, se­stra Ana jazz pev­ka. Za­čel je na vi­o­li­ni, na­da­lje­val na vi­o­li, pri­stal na od­ru in v stu­diu. Ter v sku­pi­ni Ha­ppy Ol' McWe­a­sel. Ka­ko gre­sta sku­paj pi­vo in vi­o­li­na? "Ta­ko, da bri­šem s strun po­li­to pi­vo." Mar­tin Bez­jak je ti­sti vi­z­lo­vec, mo­go­če ce­lo edi­ni, ki se z od­ra še ni za­bri­sal na folk. "Za­kaj? Za­to, ker lah­ko z lo­kom ko­ga re­sno fen­tam!"

A za­če­lo se je pov­sem dru­ga­če. Toč­no se spo­mni, kdaj si je za­že­lel, da bi igral vi­o­li­no. "Star sem bil šest let in na ra­diu sem sli­šal ne­ki rock ko­mad z vi­o­li­no. ' Ma­mi, jaz bi to igral'. Na­tanč­no vem, kje sem stal in ka­ko sem se po­ču­til." Saj si je uče­nec OŠ bra­tov Po­lan­či­čev in di­jak Sre­dnje glas­be­ne šo­le vmes se­ve­da "šest­najst­krat pre­mi­slil", ka­te­ri in­štru­ment bi za­res pri­jel v ro­ke. Pa saj se je ka­sne­je tu­di res na­u­čil igra­ti vse mo­go­če: "Ni­sem že­lel, da bi kla­sič­no glas­bo iz­va­jal vse ži­vlje­nje."

Vi­ol(in)a + ki­ta­ra + ra­ču­nal­nik

Ugo­to­vil je, tam ne­kje v pu­ber­te­ti, da sol­fe­ggio in vi­o­li­na ne bo­sta za­do­sti­la in­spi­ra­ci­ji. Za­to je fa­sal pr­vi band: The Sin (Greh, op. a.). "Saj veš, rad sem po­slu­šal Off­spring, Me­tal­li­co, Blink-182 ... Ni nas bi­lo ve­li­ko di­ja­kov na glas­be­ni, ki bi šli v rock band." Do Pe­kar­ne in Klu­ba MC je pri­le­zel pre­ko ko­le­ga Ma­nu­e­la Pod­ho­stni­ka, prej sploh ni ve­li­ko ho­dil ven. "Pri­den fan­tek, ki je mor­da tu in tam za­vil v Sat­chmo. Pre­lo­mni­ca, da smo se na­šli, je bil In­di­ja­nez Rock Crew, kjer sem spo­znal Gre­gor­ja Jan­či­ča in Pri­mo­ža Zaj­ška. Na­šli so me, ker so oči­tno iz­ve­de­li, da igram vi­o­li­no, če­prav sem v dru­gih sku­pi­nah igral ki­ta­ro. Ena­ko je bi­lo ka­sne­je z Vi­z­li." Da, tu­di Bez­jak je kot naj­stnik igral sko­raj več ki­ta­re kot vi­ol(in)e. Naj­prej so to bi­le ' be­da­ri­je', ven­dar ko je pri­šel na aka­de­mi­jo v Lju­blja­no, je vse bolj ugo­ta­vljal, da mu gre prav vse ti­sto ' dru­go' po gla­vi. "Če­prav sem hkra­ti ugo­ta­vljal, ka­ko tež­ko je v rock glas­bi, da se vi­o­li­na sploh sli­ši."

Se je pa to­li­ko bolj sli­šal od­ziv. Po­ma­ga­lo je pa tu­di ne­kaj dru­ge­ga - da je kot mu­lo, če že, že­lel de­la­ti ne­kaj z ra­ču­nal­ni­ki. "Mo­je zna­nje teh­no­lo­gi­je je pri­po­mo­glo, da sem se ho­tel za­ni­ma­ti tu­di za sne­ma­nje glas­be. Pr­vi de­mo­po­sne­tek je zve­nel ta­a­a­a­ko­o­oo vr­hun­sko!" Ja, ta­krat. Itak. Da­nes se po­snet­ku sa­mo sme­ji, ven­dar je vse­e­no za­ču­til za­do­volj­stvo. "Da ko ne­kaj po­sna­meš, to osta­ne več­no. In po­tem kma­lu za­ču­tiš že­ljo, da bi spi­sal še sam kaj. V kla­sič­ni glas­bi te­ga ni­sem do­ži­vel, saj ni­sem šel na kom­po­zi­ci­jo. Kla­sič­na iz­o­braz­ba je pa pri nas ze­lo fo­ku­si­ra­na." Saj je že pri se­stri Ani lah­ko vi­del po­dob­no. Ven­dar se v naj­stni­ških in štu­dent­skih le­tih med nji­ma ni zgo­dil glas­be­ni stik. "Je pa za­ni­mi- vo, da je vsak od na­ju ubral svo­jo pot in se na­to tam 'pro­fe­si­o­na­li­zi­ral'."

Ko si iz­va­ja­lec iz­be­re toč­no te­be

Pri dva­in­dvaj­se­tih se je da­nes 34le­tni Bez­jak od­lo­čil, da bo vse, kar je iz­vež­bal in zgra­dil z lo­kom in stru­na­mi, dal na stran­ski tir. Če mu star­ši ne bi od­sto­pi­li kle­ti, kjer bi, kot pra­vi, lah­ko bi­lo sta­no­va­nje, da­nes stu­dia ne bi imel. Že­lel si je naj­prej pro­stor za ustvar­ja­nje. Z ba­nal­no, pri­mi­tiv­no opre­mo. "Ta­krat sem si za­dal, da imam par let, da se pri­u­čim te obr­ti, in sem di­plo­mi­ral iz au­di­o­in­že­ni­rin­ga pri SAE."

Do­bro pa ve, ko­li­ko so pri­ne­sli in tu­di od­ne­sli ra­ču­nal­ni­ki. Vsak lah­ko da­nes kaj po­sna­me. "Da bo iz­de­lek pri­me­ren za ra­dio, pa vse­e­no po­tre­bu­ješ kar ne­kaj zna­nja, pre­cej let iz­ku­šenj in ve­li­ko ne­pre­spa­nih no­či. Da bo pa stvar de­la­la na ra­diu, po­tre­bu­ješ par let." In kdaj po­sta­neš pro­du­cent? "Naj­brž ta­krat, ko si iz­va­ja­lec iz­be­re toč­no te­be, ker ti za­u­pa s svo­jo glas­bo."

Po­memb­no je uho

Dolg raz­mi­slek si je vzel ob vpra­ša­nju, ka­kšen je da­na­šnji ma­ri­bor­ski zvok. Do­volj iz­ku­šenj ima, da spa­da med ti­ste, ki ga lah­ko po­sku­si­jo po­ja­sni­ti, če ga že so­u­stvar­ja­jo. Bil­bi, Le­o­nart, Dwe­al, Tra­sh Can­dy, Ma­ja Ke­uc ... "Mi­slim, da je zvok iz­va­jal­ca ve­li­ko ve­zan na pro­stor in lju­di, ki ga ob­da­ja­jo. V Ma­ri­bo­ru ima­mo ogro­mno odlič­nih glas­be­ni­kov z ne­ver­je­tno do­bri­mi ide­ja­mi. Vča­sih se pa za­ta­kne, ko je tre­ba do­bro ide­jo iz­pi­li­ti in vlo­ži­ti va­njo ve­li­ko ča­sa. Ali pa po­vem sku­pi­ni, če­mu naj se mor­da bolj po­sve­ti." Ga po­slu­ša­jo? Bez­jak pri­ki­ma. Va­žna je uha, se za­sme­ji. "Ključ­no, je ka­kšna ču­stva spro­ži sklad­ba, ko jo pr­vič sli­šiš. Na­čin po­slu­ša­nja glas­be se je spre­me­nil, na vo­ljo imaš pet se­kund, mo­go­če de­set, pre­den po­slu­ša­lec pre­sta­vi po­sta­jo."

Za­kaj je ta­ko uspe­la pe­sem Hva­la za vi­jo­li­ce, ki je iz­stre­li­la Bil­bi in pri ka­te­ri je so­de­lo­val, še sam ne ve. Ni­ti on ni pri­ča­ko­val, da se bo zgo­di­lo, kar se je. Hit. Re­sen hit. "Je kar do­ber pri­mer, ka­ko do­bro, pa če­prav sko­raj bi­zar­no glas­be­no ide­jo spra­vi­ti na naj­viš­jo ra­ven. Ko­mad se je ze­lo na­tanč­no gra­dil, Ma­ja in Gre­gor sta ve­de­la, kaj poč­ne­mo." Ni pa to naj­ve­čji "hit", če bi šte­li sa­mo ogle­di iz­del­kov, pri ka­te­rih je so­de­lo­val. Gle­de te­ga je naj­ve­čji uspeh pro­duk­ci­ja skladb s Kle­mnom Sla­ko­njo in skla­da­nje skladb za pod­je­tje Ou­t­fit 7, igro Tal­king Tom. Skom­po­ni­ral je tu­di spre­mlje­val­ne vi­že za lan­sko in le­to­šnjo Emo.

"Na­čin po­slu­ša­nja glas­be se je spre­me­nil, na vo­ljo imaš pet se­kund, mo­go­če de­set, pre­den po­slu­ša­lec pre­sta­vi po­sta­jo"

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Že ko vsto­piš v stu­dio iar­ti­na Bez­ja­ka, je vse ja­sno. ale­k­trič­na ki­ta­ra in an­ci­klo­pe­di­ja olo­ve­ni­je. jir­va­na in evan Can­kar. Kla­si­ka in rock'n'roll. ri­ol(in)a in pi­vo. da­ppy kl' icse­a­sel in ama. ia­ri­bor in vgor­nji Du­plek.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.