Na­črt za Agi­ma pri­pra­vljen

No­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra bo­do da­nes v Ljud­skem vr­tu go­sti­li raz­i­gra­ne Dom­ža­le

Vecer - - FRONT PAGE - Mar­ko Ko­va­če­vič

Vra­že­ver­ni bi se zdr­zni­li. Čr­na mač­ka se je vče­raj smu­ka­la oko­li igri­šča v Ljud­skem vr­tu. No­go­me­ta­šev go­stja ni zmo­ti­la. "Psi­ho­lo­ški mo­ment je po­zi­ti­ven," je o vpli­vu pr­ve zma­ge v no­vem le­tu – v so­bo­to so vi­jo­li­ča­sti pre­ma­ga­li An­ka­ran – de­jal tre­ner

Dar­ko Mi­la­nič. "Ve­li­ko za­go­na smo do­bi­li. Ča­ka­li smo na to zma­go, pre­bi­li smo led. Upam, da se bo ta­ko na­da­lje­va­lo," ga je do­pol­nil zve­zni igra­lec Di­no Ho­tić.

Že da­nes Ma­ri­bor­ča­ne ča­ka nov iz­ziv. Tež­ji. V Ljud­skem vr­tu se bo­do ob 16. uri uda­ri­li z Dom­ža­la­mi. "Mo­štvo je ma­lo dru­gač­no, kot je bi­lo la­ni, a igra ze­lo di­na­mi­čen no­go­met, so na­pa­dal­no usmer­je­ni, že­li­jo hi­tro pri­ti pred vra­ta, ne­var­ni so na boč­nih po­zi­ci­jah. Pri­ča­ku­jem tež­ko in do­bro tek­mo. Do­bro pred­vsem z na­še stra­ni," o der­bi­ju med ak­tu­al­ni­mi dr­žav­ni­mi in po­kal­ni­mi pr­va­ki raz­mi­šlja Mi­la­nič.

Sta­ri zna­nec se bo vr­nil v Ljud­ski vrt. Pr­vič po raz­vpi­ti ese­mes afe­ri bo na igri­šče pod Kal­va­ri­jo sto­pil Agim Ibra­i­mi. Ma­ke­don­ski re­pre­zen­tant se je po avan­tu­ri v Ka­za­hsta­nu je­se­ni pri­dru­žil Dom­ža­lam. In jim do­dal no­ve di­men­zi­je na de­sni stra­ni igri­šča. "Op­ti­mal­no se bo­mo pri­pra­vi­li, da usta­vi­mo nji­ho­vo de­sno stran. Ru­lo (Mi­tja Vi­ler, op. a.) je dol­go igral z Agi­mom, ve, kaj mo­ra na­re­di­ti, da ga usta­vi. Ob ne­neh­nem vklju­če­va­nju Ma­ti­je Ši­ro­ka v na­pad pa bo­mo k Vi­ler­ju po­sta­vi­li ne­ko­ga, ki bo po­ma­gal v obram­bi, v na­pa­du pa sku­šal iz­ko­ri­sti­ti to vklju­če­va­nje," je del tak­tič­ne­ga na­čr­ta raz­kril Pri­mo­rec na šta­jer­ski klo­pi.

Je Vi­ler pri­pra­vljen, da v te­dnu dni od­i­gra še tre­tjo tek­mo? Za­ra­di po­škod­be je iz­ku­še­ni boč­ni bra­ni­lec iz­pu­stil zim­ske pri­pra­ve. "Ni dru­ge mo­žno­sti, kot da ga vr­ne­mo sko­zi tek­me. Pri­ča­ku­jem, da bo kma­lu tak kot je­se­ni, ko je bil eden na­ših naj­bolj­ših igral­cev," je op­ti­mi­sti­čen tre­ner. Se­znam po­ško­do­va­nih v Ljud­skem vr­tu še ni pra­zen. Bla­žu Vr­hov­cu se je pri­dru­žil Kas­sim Do­um­bia. Osre­dnji bra­ni­lec si je v pe­tek na tre­nin­gu po­ško­do­val ko­le­no, vsaj šest te­dnov bo no­sil opor­ni­co. Sta pa se eki­pi pri­dru­ži­la Jan Mla­kar in Mar­ko Šu­ler.

Vse od ok­to­br­ske­ga po­ra­za pro­ti Ma­ri­bo­ru Dom­ža­le na­spro­tni­kom ni­so od­da­le točk, tu­di go­la že vse od ok­to­bra ni­so pre­je­le. "To po­ve, da so moč­ni. Na njih se je tre­ba do­bro pri­pra­vi­ti. Mo­ra­mo bi­ti pre­dr­zni, si upa­ti igra­ti na­prej. Kva­li­te­to ima­mo, ta­be­la go­vo­ri, da smo v pred­no­sti. Ver­ja­mem, da bo­mo ra­zu­me­li tre­nu­tek, šli na igri­šče raz­i­gra­ni, si ustvar­ja­li pri­lo­žno­sti, osta­li do­volj mir­ni, da za­de­ne­mo, in da bo­mo na­lo­ge v obram­bi opra­vi­li 'v nu­lo'," je pred tek­mo 23. kro­ga pr­ve li­ge od­lo­čen Mi­la­nič.

Fo­to: Igor NAPAST

Di­no Ho­tić je pri­pra­vljen na boj z Dom­žal­ča­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.