Ver­hof­stadt: Ar­bi­tra­žo v evrop­ski okvir

Ob ro­bu ma­ri­bor­ske­ga kon­gre­sa SMC je za Ve­čer o slo­ven­sko-hr­va­škem mej­nem spo­ru, ši­ri­tvi EU na Za­ho­dni Bal­kan, o po­dalj­še­va­nju av­strij­skih mej­nih kon­trol in bre­xi­tu go­vo­ril vod­ja evrop­ske par­la­men­tar­ne gru­pa­ci­je ALDE in nek­da­nji bel­gij­ski pre­mi­er

Vecer - - FRONT PAGE - Bo­ris Ja­u­šo­vec

Nek­da­nji bel­gij­ski pre­mi­er Guy Ver­hof­stadt, evrop­ski po­sla­nec, vod­ja po­li­tič­ne gru­pa­ci­je Za­ve­zni­štva li­be­ral­cev in de­mo­kra­tov za Evro­po (ALDE) je bil v so­bo­to v Ma­ri­bo­ru gost 2. kon­gre­sa slo­ven­ske vla­da­jo­če par­ti­je Stran­ke mo­der­ne­ga cen­tra, ki tu­di spa­da v evrop­sko li­be­ral­no po­li­tič­no dru­ži­no. De­le­ga­te je nav­du­šu­jo­če na­go­vo­ril, po­tem pa je na­šel še ne­kaj mi­nut ča­sa za po­go­vor z Ve­če­rom.

Naj­prej ga je se­ve­da do­le­te­lo vpra­ša­nje o ar­bi­tra­žni raz­sod­bi za me­jo med Slo­ve­ni­jo in Hr­va­ško, ki je juž­na so­se­da za­vo­ljo pre­kr­škov, za ka­te­re pa ad hoc so­di­šče ni me­ni­lo, da so ta­ko ve­li­ki, da ne bi mo­glo raz­so­di­ti, ne pri­zna­va in ne ure­sni­ču­je. Kaj lah­ko sto­ri Evrop­ska ko­mi­si­ja, smo pov­pra­ša­li Ver­hof­stad­ta. "Pri­ča­ku­jem, da bo Evrop­ska ko­mi­si­ja pre­vze­la po­bu­do in ne­ke­ga dne bolj ali manj po­sku­ša­la ure­sni­či­ti ar­bi­tra­žno vse­bi­no. S tem, da to ne bi bi­la več zgolj ne­ka ar­bi­tra­žna raz­sod­ba, am­pak bi ta po­sta­la ura­dno sta­li­šče Evrop­ske ko­mi­si­je, ki bi bi­lo za­ve­zu­jo­če za obe stra­ni. Kaj­ti pri tem smo še zme­raj v sle­pi uli­ci. Za­te­ga­delj mi­slim, da je ta­kšna po­bu­da nuj­na. Če ne bo ko­mi­si­ja sto­ri­la ni­če­sar, se tu­di nič ne bo zgo­di­lo sa­mo od se­be."

V za­dnjih iz­ja­vah pred­se­dni­ka Evrop­ske ko­mi­si­je Je­an- Cla­u­da Juncker­ja pa smo lah­ko do­bi­li vtis, da kriv­do za to, da se im­ple­men­ta­ci­ja ar­bi­tra­že ne iz­va­ja, no­si­ta ena­ko obe stra­ni, Slo­ve­ni­ja in Hr­va­ška, vsa­ka pol?

"Ne, ne. Mi­slim, da se vsi stri­nja­mo, da je tre­ba ar­bi­tra­žno raz­sod­bo ure­sni­či­ti. Za­to me­nim, da je za­mi­sel, da pre­vza­me po­bu­do Evrop­ska ko­mi­si­ja, do­bra. Ko­mi­si­ja naj to­rej pri­pra­vi pre­dlog, ki bi bil po­ve­či­ni ute­me­ljen na ar­bi­tra­žni raz­sod­bi."

Kaj naj bi po­me­ni­lo po­ve­či­ni? "No, mi­slim, da naj bo vse­bi­na ar­bi­tra­žne raz­sod­be vse­bo­va­na v okvi­ru pre­dlo­ga Evrop­ske ko­mi­si­je. Te­daj bi za obe stra­ni po­sta­lo ze­lo tež­ko tak pre­dlog ko­mi­si­je za­vr­ni­ti. Za Slo­ve­ni­jo je naj­bolj po­memb­na vse­bi­na ar­bi­tra­že, Hr­va­ška pa že­li na mi­zo do­bi­ti ne­ko no­vo po­nud­bo, ki bi bi­la šir­ša od ar­bi­tra­že. Ta po­nud­ba bi lah­ko bi­la pre­dlog z okvi­rom Evrop­ske ko­mi­si­je. Za kon­ča­nje te­ga mej­ne­ga spor je naj­po­memb­nej­ši ne­ki nov ele­ment. Kaj bi to­rej bil ta no­vi ele­ment? Po­bu­da Evrop­ske ko­mi­si­je!"

To­rej pot, ki jo na­po­ve­du­je ubra­ti slo­ven­ska vla­da pod Mi­rom Ce­rar­jem, na­mreč tož­ba Hr­va­ške na So­di­šču Evrop­ske uni­je v Lux­em­bour­gu, ni do­bra?

"Kot ra­zu­mem, je pov­sem nor­mal­no, da tu­di Slo­ve­ni­ja išče po­ti iz za­ga­te. Pa ven­dar, da bi se iz­o­gni­li vsem ne­spo­ra­zu­mom, bi bi­lo naj­bo­lje, in to sem po­ve­dal tu­di v na­sto­pu pred de­le­ga­ti kon­gre­sa v Ma­ri­bo­ru, da Evrop­ska ko­mi­si­ja za re­še­va­nje te­ga pro­ble­ma po­ka­že več na­po­ra."

O bre­xi­tu do ok­to­bra

Ste tu­di pred­stav­nik Evrop­ske­ga par­la­men­ta v po­ga­ja­njih o bre­xi­tu. Ka­ko da­leč ste?

"Zdaj smo prav sre­di teh po­ga­janj. Že­li­mo for­ma­li­zi­ra­ti vse vi­di­ke tran­zi­ci­je, to­rej iz­sto­pa Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Evrop­ske uni­je. Bo­di­mo po­šte­ni, prav ve­li­ko ča­sa nam ni osta­lo. Že ok­to­bra 2018 bi na mi­zi mo­ra­li bi­ti do­konč­ni do­go­vo­ri. V njih bi mo­ra­li opre­de­li­ti to tran­zi­ci­jo, pa ne sa­mo to. V njih bi mo­ra­li tu­di že pred­vi- de­ti pri­ho­dnje od­no­se, če­prav mor­da ne v vseh de­taj­lih. Po mo­jem mne­nju nam šest me­se­cev pred tem ro­kom še zme­raj manj­ka prav vi­zi­ja pri­ho­dnjih od­no­sov, pred­vsem za­to, ker po­ga­jal­ci iz Zdru­že­ne­ga kra­lje­stva o tem še ni­ma­jo ne­ke po­do­be. Vse, kar v po­ga­ja­njih poč­ne­jo, je, da ve­no­mer po­na­vlja­jo, kje so v po­ga­ja­njih za­ri­sa­ne nji­ho­ve rde­če čr­te, ki da jih ne sme­jo pre­sto­pi­ti. Evrop­ska uni­ja pa tu­di zme­raj po­u­dar­ja svo­je prin­ci­pe, kaj je za­njo mo­žno in kaj ne. Kar že­li­mo v Evrop­skem par­la­men­tu sto­ri­ti, je po­ka­za­ti iz­hod iz te si­tu­a­ci­je. O tem bo go­vo­ri­la re­so­lu­ci­ja, ki smo jo za gla­so­va­nje v par­la­men­tu pri­pra­vi­li za če­tr­tek. V njej pre­dla­ga­mo pri­dru­ži­tve­ni spo­ra­zum, ki ohra­nja na­če­la Evrop­ske uni­je in tu­di upo­šte­va rde­če li­ni­je Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. Za­to bo­do v njem štir­je za­kon­ski osnut­ki: o no­tra­nji var­no­sti, ki bi upo­šte­va­la nor­mal­no iz­me­nje­va­nje var­no­stnih in­for­ma­cij in po­dob­no, o zu­na­nji var­no­sti, o obram­bi ter o so­de­lo­va­nju pri raz­i­ska­vah, nu­kle­ar­nih za­de­vah, le­tal­stvu in ta­ko na­prej."

Hja, to­da ka­ko bi to bi­lo vi­de­ti v re­al­no­sti? Vze­mi­va na pri­mer me­jo med Se­ver­no Ir­sko, ki je del Zdru­že­ne­ga kra­lje­stva, in Re­pu­bli­ko Ir­sko.

"Edi­na re­ši­tev je, da tam ne bo tr­de me­je. Te­ga nih­če no­če, saj se vsi za­ve­da­jo, da bi se s tr­do me­jo tja vr­ni­lo tu­di na­si­lje, ki smo mu bi­li v pre­te­klo­sti pri­ča de­se­tle­tja. Če bi tja zno­va po­sta­vi­li ob­mej­ne stra­žni­ce, ne bi bi mi­ni­lo ve­li­ko ča­sa, pa bi jih kdo po­gnal v zrak. Te­mu se mo­ra­mo iz­o­gni­ti ter na me­ji, ki je dan­da­nes nih­če ne opa­zi, ra­zen po ce­stnih ozna­kah, ki se ne­kje iz be­lih spre­me­ni­jo v ru­me­ne ali obra­tno, ohra­ni­ti te­koč pro­met lju­di, bla­ga pa tu­di ži­va­li. Pot, ki jo vi­dim, je, da ima Se­ver­na Ir­ska za­de­ve v naj­ve­čji me­ri ta­ko ure­je­ne, ka­kor so na ju­gu, v Re- pu­bli­ki Ir­ski. To­rej, da ima bolj ali manj ena­ke pred­pi­se. S tem bi se iz­o­gni­li tr­di me­ji. Pri če­mer se za­ve­dam, da to lah­ko pov­zro­či te­ža­ve med Se­ver­no Ir­sko in pre­o­stan­kom Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. Ven­dar je za to kriv Lon­don, ki z iz­sto­pom iz Evrop­ske uni­je že­li za­pu­sti­ti tu­di eno­tni evrop­ski trg in ca­rin­sko uni­jo. Za­to pa je tu­di Lon­don ti­sti, ki mo­ra pri­ti na dan z re­ši­tvi­jo za te pro­ble­me."

No, se­daj pa so v Ve­li­ki Bri­ta­ni­ji vse bolj moč­ni gla­so­vi, da naj se o iz­sto­pu iz Evrop­ske uni­je pri­pra­vi še en re­fe­ren­dum. Je to mo­go­če?

"Če če­sa ni tre­ba, ni tre­ba spe­ku­li­ra­ti. Sploh pa se Evrop­ski uni­ji v te bri­tan­ske za­de­ve ni tre­ba vme­ša­va­ti, saj so to nji­ho­ve od­lo­či­tve, oni mo­ra­jo za­nje pre­vze­ti od­go­vor­nost. Se­ve­da vem za nji­ho­ve de­ba­te in se­daj se v po­slan­ski zbor­ni­ci bri­tan­ske­ga par­la­men­ta v Lon­do­nu zno­va za­če­nja ena ta­ka de­ba­ta. Ker je na mi­zi amand­ma o ca­ri­nah, ki je v dru­gač­nem raz­mer­ju do bre­xi­ta ozi­ro­ma ne­ko­li­ko pre­sto­pa rde­če čr­te, o ka­te­rih sva go­vo­ri­la. Kaj se bo zgo­di­lo, pa ne vem. Vse­ka­kor se o bre­xi­tu ne po­ga­ja­mo z mi­sli­jo na mo­žnost dru­gač­ne od­lo­či­tve v za­dnjem hi­pu."

Manj­ša dr­ža­va, manj po­treb­nih gla­sov

Po iz­sto­pu Ve­li­ke Bri­ta­ni­je bo v Evrop­skem par­la­men­tu 73 pra­znih se­de­žev. Kaj bo z nji­mi?

"O tem smo v par­la­men­tu že pri­pra­vi­li do­go­vor, ki ga bo­mo po­sla­li Evrop­ske­mu sve­tu: da nam osta­ne 705 se­de­žev, to­rej brez se­de­žev za Bri­tan­ce. Ma­te­ma­tič­no, kot vi­di­te, se to si­cer ne iz­i­de, saj 751 mi­nus 73 ni 705. Am­pak s to raz­li­ko 27 se­de­žev bi v Evrop­skem par­la­men­tu po­pra­vi­li raz­mer­ja, jih na­re­di­li bolj pra­vič­na za dr­ža­ve čla­ni­ce. Kaj­ti da­nes za iz­vo­li­tev evrop­ske­ga po­slan­ca iz ve­čje dr­ža­ve, ta­kšne, ki je ne­kaj­krat ve­čja od Slo­ve­ni­je, po­tre­bu­je­te manj gla­sov ka­kor pa v manj­ši dr­ža­vi. To ni naj­bolj re­sno. Za­to bo­mo te se­de­že upo­ra­bi­li za, kot re­če­mo, de­gre­siv­no pro­por­ci­o­nal­nost. Kaj to po­me­ni? To po­me­ni, da manj­ša je dr­ža­va, manj gla­sov bo po­tre­bo­val kan­di­dat v njej, da bo iz­vo­ljen za evrop­ske­ga po­slan­ca."

Ka­kšna pa je uso­da va­še­ga pre­dlo­ga o tran­sna­ci­o­nal­nih li­stah?

"Žal ta pre­dlog ni do­bil ve­či­ne v Evrop­skem par­la­men­tu. Spri­čo te­ga sem kar ža­lo­sten. Ker tran­sna­ci­o­nal­ne li­ste, ki jih je pod­prl tu­di fran­co­ski pred­se­dnik Em­ma­nu­el Ma­cron, bi vo­liv­cem v Evrop­ski uni­ji da­le dva gla­so­va: en glas za na­ci­o­nal­ne­ga pred­stav­ni­ka, dru­gi glas pa bi dal evrop­ske­mu pred­stav­ni­ku. Ta­ko bi slo­ven­ski vo­li­vec na evrop­skih vo­li­tvah lah­ko vo­lil, de­ni­mo, za Bel­gij­ca in obra­tno. Pro­ti so bi­li v Evrop­ski ljud­ski stran­ki, kjer si­cer zme­raj za­tr­ju­je­jo, ka­ko so pro­e­vrop­ski, am­pak tu se je vi­de­lo, da v re­sni­ci ni­so ta­ko ze­lo pro­e­vrop­ski. Teh list ni­so ho­te­li, ker me­ni­jo, da naj o kan­di­da­tih, tu­di o ta­ko ime­no­va­nih špi­cen­kan­di­da­tih, od­lo­ča­jo stran­ke sa­me. Mi pa smo ho­te­li, da o tu­di o špi­cen­kan­di­da­tih od­lo­ča­jo lju­dje, da jih to­rej ima­jo mo­žnost za­res vo­li­ti. Se­daj pa bo to osta­la od­lo­či­tev ne­kih stran­kar­skih oza­dij ne pa iz­bi­ra lju­di. Ker se nam zdi to na­ro­be, se bo­mo za to spre­mem­bo v pri­ho­dnje še po­te­go­va­li."

Nad­zor na me­jah ubi­ja EU

Kot je te dni po­ve­dal av­strij­ski no­tra­nji mi­ni­ster, naj bi mej­na kon­tro­la na no­tra­nji schen­gen­ski me­ji med Av­stri­jo in Slo­ve­ni­jo osta­la tu­di še po le­to­šnjem ma­ju. Kaj si vi kot šef evrop­skih li­be­ral­cev mi­sli­te o teh po­dalj­še­va­njih nad­zo­ra, saj ven­dar mno­žič­nih mi­grant­skih pre­sto­pov me­je ni že dve le­ti?

"To sploh ni re­sno in je po­sle­di­ca dveh za­dev. Pr­va je zah­te­va vseh po­pu­li­stov in na­ci­o­na­li­stov, ki po­zi­va­jo k po­nov­ni uve­lja­vi­tvi na­ci­o­nal­nih me­ja, dru­ga pa je po­sle­di­ca dej­stva, da Evrop­ska uni­ja do­slej ni bi­la spo­sob­na or­ga­ni­zi­ra­ti nad­zo­ra na svo­jih zu­na­njih me­jah."

Je za­vo­ljo te­ga tu­di Slo­ve­ni­ja na svo­jo juž­no me­jo po­sta­vi­la žič­no-re­zil­no ogra­jo?

"Da. Kaj pa so zu­na­nje evrop­ske me­je Bel­gi­je ali Slo­ve­ni­je? Ma, nju­ne zu­na­nje me­je so v re­sni­ci v Gr­či­ji, Bol­ga­ri­ji, Ita­li­ji. Za­to bi mo­ra­li za te zu­na­nje me­je vsi v Evro­pi zbra­ti de­nar, da bi jih pod­vr­gli sku­pne­mu nad­zo­ru. Ta­ko pa o tem sa­mo go­vo­ri­mo in nič ne sto­ri­mo, ustvar­ja­mo pa te­ža­ve zno­traj Evrop­ske uni­je. To iz­ko­ri­šča­jo na­ci­o­na­li­sti in po­pu­li­sti ter zah­te­va­jo la­sten nad­zor na svo­jih dr­žav­nih me­jah. Če bo­mo to pov­sod sto­ri­li, bo­mo ubi­li ide­jo Evrop­ske uni­je, ki go­vo­ri o pro­stem gi­ba­nju zno­traj uni­je in ki je ključ­na za ob­stoj na­še­ga eno­tne­ga tr­ga. Na­še bla­go­sta­nje pa je od­vi­sno prav o te­ga eno­tne­ga tr­ga."

Kaj pa me­ni­te o ši­ri­tvi Evrop­ske uni­je na Za­ho­dni Bal­kan? Do le­ta 2025?

"Ne­rad go­vo­rim o ro­kih, lah­ko pa je ta ča­sov­ni okvir ne­ka­kšen cilj. Mo­ra bi­ti. Mi­slim, da je ve­li­ko bo­lje, če se nam te dr­ža­ve pri­dru­ži­jo v Evrop­ski uni­ji, ka­kor pa da osta­ne­jo zu­naj in mo­ra­mo tja po­ši­lja­ti vo­ja­ke, da ohra­nja­jo mir. Tu­di v dru­ži­ni naj­bo­lje ohra­nja­te mir, če se vsa dru­ži­na lah­ko zbe­re ob sku­pni mi­zi."

Fo­to: Ne­boj­ša TEJIĆ/STA

Guy Ver­hof­stadt: "Še zdaj sem ža­lo­sten, ker naš pre­dlog o tran­sna­ci­o­nal­nih li­stah na evrop­skih vo­li­tvah ni do­bil pod­po­re v Evrop­skem par­la­men­tu."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.