Ča­ka­jo še de­nar dveh ob­čin

bi­nanč­no mi­ni­str­stvo se spra­šu­je, ali je ptuj­ska ur­gen­ca sploh po­treb­naJ Žu­pa­ni zah­te­va­jo za­če­tek gra­dnje

Vecer - - FRONT PAGE - Sla­vi­ca Pičerko Peklar

Ta­ko vod­stvo Bol­ni­šni­ce Ptuj kot tu­kaj­šnje žu­pa­ne je te dni raz­bu­ril do­pis mi­ni­str­stva za fi­nan­ce, ki mi­ni­str­stvo za zdrav­je na­pro­ša za sta­li­šče gle­de gra­dnje ptuj­ske­ga ur­gen­tne­ga cen­tra. Fi­nanč­no mi­ni­str­stvo je na­mreč v ome­nje­nem do­pi­su med dru­gim za­pi­sa­lo: "Ver­ja­me­mo, da je mi­ni­str­stvo za zdrav­je ob do­lo­či­tvi de­se­tih ur­gen­tnih cen­trov, ki so se fi­nan­ci­ra­li iz evrop­skih sred­stev, na­tanč­no pro­u­či­lo po­tre­be po teh cen­trih in da ur­gen­tni cen­ter na Ptu­ju ni iz­pa­del po­mo­to­ma. Ko­nec kon­cev je ur­gen­tni cen­ter Ma­ri­bor v ne­po­sre­dni bli­ži­ni ptuj­ske­ga, ka­te­re­ga iz­gra­dnja se pre­dla­ga." Da ne mo­re ver­je­ti za­pi­sa­ne­mu, je bil vče­raj oster An­ton Bu­to­len, žu­pan ob­či­ne Že­ta­le, in opo­zo­ril na ne­ra­zu­mno rav­na­nje dr­ža­ve pri in­ve­sti­ra­nju v ra­zvoj spo­dnje­ga Po­drav­ja.

Fi­nanč­no mi­ni­str­stvo: od kod bol­ni­šni­ci de­nar?

Po­tem ko so ko­nec lan­ske­ga ok­to­bra tri naj­ve­čja spo­dnje­po­dra­vska pod­je­tja, Ta­lum, Pe­ru­tni­na in Fi­na­kos, uspe­šno za­klju­či­la pol le­ta tra­ja­jo­čo ve­li­ko hu­ma­ni­tar­no ak­ci­jo zbi­ra­nja sred­stev za ptuj­sko ur­gen­co, se je zde­lo, da ovir za za­če­tek dol­go pri­ča­ko­va­ne gra­dnje ni več. Sko­raj šti­ri me­se­ce po pre­da­ji do­brih 331 ti­soč evrov pa se še kar za­ple­ta. Mi­ni­str­stvo za zdrav­je je na­mreč od ptuj­ske bol­ni­šni­ce ozi­ro­ma lo­kal­ne sku­pno­sti v tem ča­su zah­te­va­lo, da za­go­to­vi še pre­o­sta­lih 300 ti­soč evrov za in­ve­sti­ci­jo v vre­dno­sti 3,4 mi­li­jo­na evrov. Žu­pa­ni de­vet­naj­stih ob­čin, ki v en glas zah­te­va­jo iz­gra­dnjo ur­gen­tne­ga cen­tra in po­u­dar­ja­jo, da gre za pre­ži­ve­tje 140 ti­soč lju­di, so kon­zor­cij­sko po­god­bo o za­go­to­vi­tvi de­nar­ja pod­pi­sa­li, v 17 ob­či­nah so pro­ra­ču­ne za to le­to že tu­di spre­je­li in z nji­mi za­go­to­vi­li tu­di svo­je de­le­že so­fi­nan­ci­ra­nja ur­gen­ce. Za­ta­kni­lo se je, ker v dveh ob­či­nah, na De­str­ni­ku in v Po­dleh­ni­ku, pro­ra­ču­nov še ni­so po­tr­di­li, a naj bi to sto­ri­li do kon­ca mar­ca. Na mi­ni­str­stvu za zdrav­je vztra­ja­jo pri zah­te­vi, da se fi­nanč­na kon­struk­ci­ja za­pre še pred za­čet­kom del, če­prav so ob­či­ne do­slej v svo­jih pro­ra­ču­nih za­go­to­vi­le že sko­raj 277 ti­soč evrov od zah­te­va­nih 300 ti­so­ča­kov.

Ptuj­ska ur­gen­ca iz­pa­dla iz na­ci­o­nal­ne mre­že

Prav vpra­ša­nje iz­gra­dnje ur­gen­tne­ga cen­tra pri Bol­ni­šni­ci Ptuj je bi­la tu­di osre­dnja te­ma vče­raj­šnje­ga ko­le­gi­ja žu­pa­nov spo­dnje­ga Po­drav­ja, kjer so žu­pa­ni po­tr­di­li An­dre­ju Le­va­ni- ču, di­rek­tor­ju ptuj­ske bol­ni­šni­ce, ki me­ni, da so ad­mi­ni­stra­tiv­ne pre­pre­ke v pri­me­ru gra­dnje ptuj­ske ur­gen­ce žal stal­ni­ca, ki že le­ta one­mo­go­ča hi­tre re­ši­tve te­žav: "Po­ča­si se ven­dar­le bli­ža­mo za­ključ­ku, kaj pa nas ča­ka, ko bo­mo ve­dno no­ve zah­te­ve iz­pol­ni­li, ne ve­mo. Na­spro­tni­ki gra­dnje kar vztra­ja­jo in vse bolj ja­sno je, da je v Lju­blja­ni kaj ma­lo za­go­vor­ni­kov na­še­ga ra­zvo­ja in s tem tu­di gra­dnje ur­gen­ce v spo­dnjem Po­drav­ju."

Kot je zna­no, je ptuj­ski ur­gen­tni cen­ter iz še ve­dno ne­po­ja­snje­nih ra­zlo­gov iz­pa­del iz na­ci­o­nal­ne mre­že cen­trov, ki so bi­li zgra­je­ni tu­di z evrop­skim de­nar­jem, za in­ve­sti­ci­jo, vre­dno ne­kaj več kot tri mi­li­jo­ne evrov, pa mo­ra bol­ni­šni­ca za­go­to­vi­ti do­brih 800 ti­soč evrov. S po­mo­čjo go­spo­dar­stva, v hu­ma­ni­tar­no ak­ci­jo so se po­leg ome­nje­nih no­sil­cev zbi­ra­nja sred­stev vklju­či­la tu­di dru­ga pod­je­tja, pod­je­tni­ki in po­sa­me­zni­ki s šir­še­ga ptuj­ske­ga kon­ca, je bol­ni­šni­ca zbra­la več kot 331 ti­soč evrov. Sko­raj ves zah­te­va­ni de­nar so že, s spre­je­tjem pro­ra­ču­nov in pod­pi­si, oblju­bi­le tu­di ob­či­ne, del de­nar­ja za­go­ta­vlja tu­di bol­ni­šni­ca sa­ma.

Ta­ko bol­ni­šnič­no vod­stvo kot tu­kaj­šnje žu­pa­ne so na­za­dnje raz­bu­ri­le še ugo­to­vi­tve mi­ni­str­stva za fi­nan­ce, ki zdaj dvo­mi o upra­vi­če­no­sti gra­dnje ur­gen­tne­ga cen­tra, pri če­mer zdaj Di­rek­to­ra­tu za zdra­vstve­no eko­no­mi­ko spra­šu­je­jo, ka­ko bo to mo­go­če ob dej­stvu, "da bol­ni­šni­ca ustvar­ja iz­gu­bo iz po­slo­va­nja", a kot po­ja­snju­je di­rek­tor Le- va­nič, so več kot 190 ti­soč evrov v pre­te­klih le­tih že na­me­ni­li za pro­jek­tno do­ku­men­ta­ci­jo, ko­mu­nal­ni pri­spe­vek in še ne­ka­te­re stro­ške, v tem ča­su so že mo­ra­li po­dalj­ša­ti grad­be­no do­vo­lje­nje. Kot po­ja­snju­je­jo v bol­ni­šni­ci, mo­ra­jo za­go­to­vi­ti še 38 ti­soč evrov za stro­ške med gra­dnjo, kar pa ven­dar­le ne bi sme­lo pred­sta­vlja­ti po­seb­nih te­žav. Ne­ra­zu­mne­ga pre­la­ga­nja za­čet­ka gra­dnje ne ra­zu­me­jo ni­ti v pod­je­tjih, ki so vo­di­la hu­ma­ni­tar­no ak­ci­jo in ki zdaj ču­ti­jo od­go­vor­nost do vseh, ki so v ak­ci­ji so­de­lo­va­li, ker, kot pra­vi Mar­ko Drob­nič, di­rek­tor Ta­lu­ma, bi si mo­ra­li vsi sku­paj pri­za­de­va­ti, da pro­jekt ste­če, ne pa is­ka­ti vse­mo­go­čih ra­zlo­gov, da se gra­dnja ptuj­ske ur­gen­ce še kar ne zač­ne.

Oblju­be, ki ro­je­va­jo ve­dno no­ve zah­te­ve

Ob tem naj spo­mni­mo, da je mi­ni­stri­ca za zdrav­je Mi­loj­ka Ko­lar Ce­larc že pred tre­mi le­ti, ko je obi­ska­la ptuj­sko bol­ni­šni­co, na­po­ve­da­la, da se bo za tu­kaj­šnjo ur­gen­co "bo­ri­la kot le­vi­nja", a so po­tem pred­stav­ni­ki ptuj­ske me­stne ob­či­ne in bol­ni­šni­ce sko­raj pol le­ta ča­ka­li, da jih je la­ni spo­mla­di konč­no spre­je­la na po­go­vor. Ta­krat so ji pre­da­li 2236 pod­pi­sov ob­ča­nov, ki so pod­pi­sa­li pe­ti­ci­jo za čim­prej­šnjo iz­gra­dnjo ptuj­ske­ga ur­gen­tne­ga cen­tra in s tem ena­ko­prav­no zdra­vstve­no oskr­bo pre­bi­val­cev spo­dnje­ga Po­drav­ja. Ker ur­gen­ca brez spre­mlja­jo­čih obrav­nav ne po­me­ni ve­li­ko, so na Ptu­ju gra­dnjo ur­gen­tne­ga cen­tra že ves čas po­ve­zo­va­li z nje­go­vo nad­gra­dnjo za eno eta­žo, kjer bi lah­ko za­go­to­vi­li ustre­zne po­go­je za de­lo ki­rur­ške­ga in in­ter­ne­ga od­del­ka. Bol­ni­šni­ca bi sa­ma pla­ča­la nad­gra­dnjo, ce­lo­tno vre­dnost ur­gen­ce pa upra­vi­če­no pri­ča­ku­je iz pro­ra­ču­na. Ob tem je že zdaj ja­sno, da bo ur­gen­ca, po šte­vi­lu v pre­te­klo­sti opra­vlje­nih ur­gen­tnih obrav­nav, pre­majh­na. Do­lo­či­li so ji ve­li­kost C, kar po­me­ni le 700 kva­dra­tnih me­trov, a so to v bol­ni­šni­ci pri­pra­vlje­ni spre­je­ti.

Žu­pa­ni 19 po­dra­vskih ob­čin zah­te­va­jo iz­gra­dnjo ptuj­ske ur­gen­ce in po­u­dar­ja­jo, da gre za pre­ži­ve­tje 140 ti­soč lju­di. Za­ta­kni­lo se je na De­str­ni­ku in v Po­dleh­ni­ku, kjer še ni­so po­tr­di­li pro­ra­ču­nov, a naj bi ju do kon­ca mar­ca. V 17 ob­či­nah so za­go­to­vi­li svo­je de­le­že so­fi­nan­ci­ra­nja ur­gen­ce.

Fo­to: Sla­vi­ca PIČERKO PEKLAR

Gra­dnja ptuj­ske­ga ur­gen­tne­ga cen­tra se še ve­dno ni za­če­la.

Fo­to: Sla­vi­ca PIČERKO PEKLAR

Žu­pan ob­či­ne Jur­šin­ci, Alojz Kav­čič, je bil go­sti­telj vče­raj­šnje­ga ko­le­gi­ja žu­pa­nov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.