Dan z re­še­val­ci na smu­či­šču

Dan z re­še­val­ci na smu­či­šču Areh: naj­po­go­stej­še po­škod­be so zlo­mi rok in nog, ve­li­ko te­žav pa pov­zro­ča­jo smu­čar­ji, ki osta­ne­jo na pro­gah ali po­ve­za­vah tu­di po za­pr­tju smu­čišč

Vecer - - FRONT PAGE - Mi­ha Daj­čman

Ka­kšno je de­lo re­še­val­cev na smu­či­šču? Vča­sih so brez in­ter­ven­ci­je tri dni, na­to pa pri­de dan, ko se v de­se­tih mi­nu­tah zgo­di­jo tri ne­sre­če na treh raz­lič­nih me­stih, ne­ru­tin­sko služ­bo pred­sta­vi Sa­mo Žni­dar­šič, re­še­va­lec na smu­či­šču na Are­hu. Le­tos so ime­li re­še­val­ci ve­li­ke te­ža­ve s smu­čar­ji, ki so na pro­gah in po­ve­za­vah osta­li tu­di po za­pr­tju smu­čišč. Ob obil­ni sne­žni ode­ji pa so mno­gi za­šli v te­ža­ve, ko so smu­ča­li izven ure­je­nih smu­čišč in po goz­du. "Pred dne­vi je ma­džar­ska smu­čar­ka za­pe­lja­la s pro­ge na po­ve­za­vah. Ker je bi­la za­ko­pa­na v sne­gu, so jo re­še­val­ci is­ka­li več kot uro in pol," po­ja­sni Žni­dar­šič. (mi­da)

Na smu­či­ščih nad­zo­ru­je­jo do­ga­ja­nje, do­kler ne do­bi­jo kli­ca, da se je zgo­di­la ne­sre­ča. Te ni­so po­go­ste, pov­preč­no ena na dan, vča­sih ne­sreč ni tu­di ne­kaj dni ali pa si sle­di­jo v ne­kaj mi­nu­tah. "Vča­sih in­ter­ven­ci­ja ni po­treb­na kar tri dni. Po­tem pa pri­de dan kot pred krat­kim, ko so se v de­se­tih mi­nu­tah zgo­di­le tri ne­sre­če na treh me­stih. Se­ve­da smo de­lo opra­vi­li uspe­šno," opi­še Sa­mo Žni­dar­šič, re­še­va­lec na smu­či­šču na Are­hu.

Dan z re­še­val­ci na Are­hu se zač­ne v ga­ra­žnih pro­sto­rih pod ho­te­lom Areh, kjer ima­jo re­še­val­ci in nad­zor­ni­ki smu­čišč svoj pro­stor. "Med de­žur­stvom je pri­po­ro­če­no, da sta tu­kaj v ba­zi ve­dno vsaj dva od še­stih, ki de­la­mo ti­sti dan. Za vsak pri­mer, če se kaj zgo­di. Da lah­ko pri­pe­lje tran­spor­tno sred­stvo, opor­ni­ce ali da or­ga­ni­zi­ra de­lo. Osta­li so na te­re­nu," raz­la­ga Žni­dar­šič.

Ide­al­no je, da vsi de­la­jo vse

Na smu­či­šču Areh jih de­la šest, prav ta­ko na Bel­le­vu­e­ju. Tri­je so re­še­val­ci, tri­je nad­zor­ni­ki. "Drug dru­ge­mu po­ma­ga­mo pri pri­pra­vi prog in mo­re­bi­tnem re­še­va­nju," po­ve Žni­dar­šič. Ob sed­mih zju­traj se de­lav­ci z gon­do­lo pri­pe­lje­jo na Po­hor­je, do de­ve­te ure, ko se smu­či­šče od­pre, pri­pra­vi­jo vse pro­ge, da so var­ne. Ne­kaj mi­nut pred 16. uro je na vr­sti pre­gled pro­ge, da nih­če ne osta­ne na smu­či­šču. Ena­ko je po noč­ni smuki. "Te­žnja je, da bi bi­li vsi re­še­val­ci tu­di nad­zor­ni­ki, to za­kon omo­go­ča. Ide­al­no je, da vsi de­la­mo vse," na­da­lju­je Žni­dar­šič.

Med po­go­vo­rom v cen­tra­li sprej­me klic po vo­ki-to­ki­ju: "Tu na tek­mi (re­kre­a­tiv­ni tek­mi, op. p.) ima­mo po­ško­do­va­ne­ga. Naj­bolj­še, da se pri­de kar s san­ka­mi mi­mo Ive­ka in dol, pa boš vi­del, kje smo." So­go­vor­ni­ka si iz­me­nja­ta še ne­kaj be­sed o opre­mi, ki jo po­tre­bu­je­jo za re­še­va­nje, o vr­sti po­škod­be po­ne­sre­čen­ca in iz cen­tra­le se v sla­bi mi­nu­ti od­pra­vi­ta dva re­še­val­ca.

Pi­sker pre­strm za re­še­va­nje z mo­tor­ni­mi san­mi

Da ima­jo re­še­val­ci naj­več de­la med vi­ken­dom, ne dr­ži po­pol­no­ma, po­ve Žni­dar­šič: "Od­vi­sno je pred­vsem od raz­mer na pro­gi. Pa tu­di od te­ga, ka­kšno smu­čar­sko zna­nje ima­jo lju­dje na smu­či­šču." Na kraj ne­sre­če se re­še­val­ci od­pra­vi­jo s smu­čmi. Od stroj­ni­kov ali lju­di na pro­gi do­bi­jo te­le­fon­sko ob­ve­sti­lo o ne­sre­či, s pri­bli­žnim opi­som kra­ja in vr­ste ne­sre­če ali po­škod­be. Pr­vi re­še­va­lec na kra­ju ne­sre­če spo­ro­či osta­lim, če še kaj po­tre­bu­je. "Vča­sih je do­volj, da po­ne­sre­čen­ca sa­mo oskr­bi­mo, vča­sih je po­tre­ben pre­voz z aki­jem, po po­tre­bi tu­di z mo­tor­ni­mi san­mi."

Mo­tor­ne sa­ni se lah­ko na smu­či­šču upo­ra­blja­jo sa­mo za re­še­va­nje. Ko so na njem re­še­val­ci, mo­ra­jo de­lav­ci del­no ali po­pol­no­ma za­pre­ti del smu­či­šča, kjer se sa­ni upo­ra­blja­jo, ali ta del ustre­zno va­ro­va­ti. "Vo­žnja nav­zdol ni ta­ko ve­lik pro­blem kot vo­žnja nav­zgor, ko gre­mo s smu­čar­ji drug pro­ti dru­ge­mu. Ve­dno sku­ša­mo za­pre­ti del smu­či­šča, kjer so sa­ni," po­ve Žni­dar­šič. Na str­mi­ni Pi­sker se z mo­tor­ni­mi san­mi ne re­šu­je, ker je ta del smu­či­šča pre­strm, tam po­ne­sre­čen­ca pe­lje­mo v aki­ju. Re­še­val­no vo­zi­lo pri­pe­lje na Areh ali spo­dnjo po­sta­jo Pi­skra. Od­kar je v Ma­ri­bo­ru he­li­kop­ter­ska nuj­na me­di­cin­ska po­moč, lah­ko pri re­še­va­nju po­ma­ga tu­di he- li­kop­ter, le­tos so ga upo­ra­bi­li zgolj en­krat.

To zi­mo manj tr­kov za­ra­di pre­ve­li­ke hi­tro­sti

Naj­po­go­stej­še po­škod­be so zlo­mi rok in nog, huj­ših po­škodb to zi­mo ni bi­lo. V pre­te­klih le­tih je bi­lo naj­več tr­kov in pad­cev za­ra­di pre­ve­li­ke hi­tro­sti, v le­tos je te­ga manj, po­ve Žni­dar­šič. Ve­li­ka te­ža­va, ki jo re­še­val­ci opa­ža­jo je, da lju­dje na pro­gi osta­ne­jo tu­di po pre­gle­du pro­ge in za­pr­tju smu­čišč. Ob le­to­šnji de­be­li sne­žni ode­ji pa so v te­ža­ve za­šli smu­čar­ji, ko so smu­ča­li zu­naj ure­je­nih prog in po goz­du. "Po- kli­ca­li so nas iz cen­tra za ob­ve­šča­nje, da se nek­do ne mo­re iz­ko­pa­ti iz sne­ga. Če se sam ne iz­ko­plje, ga bo­mo tu­di mi tež­ko re­ši­li. S ta­kim smu­ča­njem ne ogro­ža sa­mo se­be in nas, am­pak vse na smu­či­šču, saj bo­mo re­še­val­ci v ti­stem tre­nut­ku za­po­sta­vlja­li de­lo, ki ga mo­ra­mo opra­vlja­ti tam. Po­ma­ga­li se­ve­da bo­mo, a za ti­ste, ki so v ne­var­no­sti zu­naj pro­ge, je pri­stoj­na Gor­ska re­še­val­na služ­ba, ta za ak­ti­vi­ra­nje po- tre­bu­je ne­kaj ča­sa, de­lu­je pa na pro­sto­volj­ni osno­vi," raz­la­ga Žni­dar­šič.

Ob ne­sre­či na smu­či­šču je vsak smu­čar dol­žan po­ne­sre­čen­cu po­ma­ga­ti. Žni­dar­šič na­ni­za po­tek po mo­re­bi­tni ne­sre­či: "S smuč­ka­mi v iks, ne­kaj me­trov nad ne­sre­čo, na­njo opo­zo­ri­mo tu­di dru­ge na smu­či­šču, da se ne bi zgo­di­la no­va ne­sre­ča ali bi pri­šlo do na­le­ta. Po­ne­sre­čen­cu se po­ma­ga in o ne­sre­či ob­ve­sti pri­stoj­ne ali pro­si mi­mo­i­do­če­ga, da na spo­dnji po­sta­ji o njej ob­ve­sti stro­je­vod­jo. Kma­lu in­for­ma­ci­ja o ne­sre­či pri­de do nas in mi po­skr­bi­mo za pr­vo po­moč, tran­sport in po­kli­če­mo re­še­val­no vo­zi­lo, če je to po­treb­no."

Ob juž­nem sne­gu so smu­čar­ji bolj po­zor­ni

Vod­ja smu­či­šča Re­na­to Per­ko ra­zlo­ži, da že ob pr­vih po­dat­kih re­še­val­ci ve­do, za ka­kšno ne­sre­čo gre. Na kraj se od­pra­vi­ta vsaj dva re­še­val­ca. La­ni je bi­lo na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju 106 ne­sreč, le­tos oko­li 80, do kon­ca se­zo­ne, ki bo tra­ja­la do apri­la, bo šte­vil­ka po­dob­na. "Naj­več ne­sreč je v do­brih raz­me­rah, ko smu­čar­ji pre­ti­ra­va­jo s hi­tro­stjo. Ob juž­nem sne­gu so bolj po­zor­ni," po­ve Per­ko.

V ne­kaj me­se­cev dol­gi se­zo­ni se na­be­re­jo šte­vil­ne zgod­be. Žni­dar­šič se spo­mni pred­vsem ti­stih, ko se ne­sre­če zgo­di­jo po obra­to­val­nem ča­su smu­či­šča, ta­krat pri­de­jo re­še­val­ci do po­ne­sre­čen­cev ze­lo po­zno. Pred dne­vi je ma­džar­ska smu­čar­ka za­pe­lja­la s pro­ge na po­ve­za­vah. Ker je bi­la za­ko­pa­na v sne­gu, so jo re­še­val- ci is­ka­li več kot uro in pol. "Kri­ča­la je, a je no­be­den od smu­čar­jev ni sli­šal. Lju­dje se ne za­ve­da­jo, da lah­ko hi­tro za­i­de­jo v te­ža­ve. Če­prav smu­ča­nje zu­naj pro­ge ni pre­po­ve­da­no, je pro­blem ta­krat, ko pri­deš na smu­či­šče iz goz­da. To je ka­zni­vo in po­li­ci­ja to sank­ci­o­ni­ra," ra­zlo­ži Žni­dar­šič.

Pre­cej zlo­rab smu­čar­skih vo­zov­nic

Ve­li­ko lju­di do re­še­val­cev in nad­zor­ni­kov na smu­či­šču ni­ma pri­mer­ne­ga od­no­sa, pred­vsem, ko jih ti opo­zo­ri­jo na zlo­ra­bo smu­čar­skih vo­zov­nic. "Lju­dje še ve­dno ne ve­do, da ob­sta­ja vi­de­o­nad­zor upo­ra­be vo­zov­nic. Ko jih opo­zo­ri­mo, kr­ši­te­lji ni­ko­li ni­so kri­vi," so za­ču­de­ni Mar­pro­mo­vi de­lav­ci.

So pa tu­di smu­čar­ji, ki ce­ni­jo de­lo re­še­val­cev. "Ne­ka­te­ri po­ne­sre­čen­ci iz tu­ji­ne nam že­li­jo de­lo pla­ča­ti kar na kra­ju sa­mem, ker ta­kšna po­moč v tu­ji­ni ni brez­plač­na," po­ve Jer­nej Ma­vro­vič. Ko se z re­še­val­ci za­pe­lje­mo po pro­gi, opa­zi­mo šte­vil­ne na­pa­ke smu­čar­jev. Od usta­vlja­nja na sre­di­ni smu­či­šča do vo­žnje v gozd in na­zaj na smu­či­šče. Med­tem pa se po ra­dij­ski zve­zi ves čas sli­ši­jo in­for­ma­ci­je o zlo­ra­bah smu­čar­skih vo­zov­nic.

"Naj­več ne­sreč je v do­brih raz­me­rah, ko smu­čar­ji pre­ti­ra­va­jo s hi­tro­stjo"

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Jer­nej Ma­vro­vič in Sa­mo Žni­dar­šič po­ško­do­va­ne smu­čar­je do re­še­val­ne­ga vo­zi­la pri­pe­lje­ta tu­di z aki­jem.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

La­ni je bi­lo na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju 106 ne­sreč, le­tos oko­li 80, do kon­ca se­zo­ne, ki bo tra­ja­la do apri­la, bo šte­vil­ka po­dob­na.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Ob le­to­šnji de­be­li sne­žni ode­ji so v te­ža­ve za­šli smu­čar­ji, ko so smu­ča­li zu­naj ure­je­nih prog in po goz­du.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.