Pa­hor naj zah­te­va po­ziv za raz­re­ši­tev

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Po­slan­ka Alen­ka Bra­tu­šek je na Man­da­tno-vo­lil­ni ko­mi­si­ji (MVK) dr­žav­ne­ga zbo­ra že dva­krat ne­u­spe­šno pre­dla­ga­la spre­je­tje skle­pa, naj dr­žav­ni zbor pred­se­dni­ku re­pu­bli­ke Bo­ru­tu Pa­hor­ju pre­dla­ga raz­re­ši­tev se­na­ta KPK. V pri­me­ru po­stop­ka KPK zo­per Bra­tu­ško­vo in nje­no kan­di­da­tu­ro za evrop­sko ko­mi­sar­ko je bi­lo med dru­gim ugo­to­vlje­no, da ji je ko­mi­si­ja gro­bo po­se­gla v nje­ne z usta­vo za­go­to­vlje­ne pra­vi­ce. Da­nes Bra­tu­ško­va pra­vi, da ute­gne bi­ti po­tr­di­tev so­di­šča v zve­zi z ne­u­pra­vi­če­nim za­je­ma­njem oseb­nih po­dat­kov "ka­plja čez rob tu­di za ti­ste po­slan­ce, ki so Šte­fa­ne­ca do­slej šči­ti­li". "Po­ka­za­li bo­do lah­ko, ali jim ne­de­lu­jo­ča KPK ustre­za ozi­ro­ma ce­lo ko­ri­sti ali pa bi v vr­hu te in­sti­tu­ci­je ra­je vi­de­li kre­di­bil­no in stro­kov­no ose­bo. Pri­ča­ku­jem tu­di, da bo pred­se­dnik Bo­rut Pa­hor po no­vi ugo­to­vi­tvi kr­ši­tve za­ko­na pred­se­dni­ka KPK zdaj dr­žav­ni zbor ven­dar­le po­zval, naj mu pre­dla­ga­jo raz­re­ši­tev Šte­fa­ne­ca."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.