Osu­mljen­ko pre­gle­dal iz­ve­de­nec

vdra­vstve­no sta­nje osu­mljen­ke umo­ra in po­sku­sa umo­ra bo oce­nil iz­ve­de­nec in še­le po­tem sle­di­jo na­dalj­nji po­stop­ki

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Da­mi­ja­na Ži­št

Ma­ri­bor­ski po­li­ci­sti še ve­dno pre­i­sku­je­jo umor in po­skus umo­ra, de­janj je osu­mlje­na 38-le­tna M. H. Kot smo že po­ro­ča­li, je v če­tr­tek, 8. mar­ca, M. H. z no­žem za­bo­dla svo­jo se­stro dvoj­či­co, na­pa­dla pa je tu­di ma­ter in zgolj pra­vo­ča­sni po­mo­či so­se­da gre za­hva­la, da je ma­ti pre­ži­ve­la. Vče­raj so na PU Ma­ri­bor po­ve­da­li le, da pre­i­ska­va še ni za­klju­če­na in da osu­mljen­ka še ni bi­la pri­ve­de­na pred pre­i­sko­val­ne­ga so­dni­ka, ki bi od­lo­čal o pri­po­ru. To­žil­stvo je na­mreč, pre­den se po­sto­pek zo­per osu­mlje­no na­da­lju­je, zah­te­va­lo, da jo pre­gle­da iz­ve­de­nec in oce­ni nje­no zdra­vstve­no sta­nje, pred­vsem pa du­šev­no, na pod­la­gi mne­nja iz­ve­den­ca pa bo­do sle­di­li ustre­zni po­stop­ki zo­per osu­mljen­ko. Tre­nu­tno se M. H. na­ha­ja pod nad­zo­rom v zdra­vstve­ni usta­no­vi.

Med­tem ko mo­tiv umo­ra in po­sku­sa umo­ra v Ma­ri­bo­ru še ni pov­sem ja­sen in tu­di ni zna­no, ka­kšna bo uso­da osu­mlje­ne, pa so pov­sem po­ja­snje­ne oko­li­šči­ne umo­ra, ki se je zgo­dil v sre­do, 7. mar­ca, zve­čer v Za­gor­ju ob Sa­vi, kot tu­di, da je zo­per osu­mljen­ca pre­i­sko­val­ni so­dnik mi­nu­li ko­nec te­dna od­re­dil pri­por.

Po­ro­ča­li smo, da je pred sta­no­vanj­skim blo­kom 50-le­tni mo­ški z ostrim pred­me­tom na­pa­del 53-le­tno žen­sko, jo vsaj de­set krat za­bo­del in jo ta­ko po­ško­do­val, da je na kra­ju umr­la. Po na­ših po­dat­kih naj bi bi­la žr­tev Ma­ri­ja H., osu­mlje­nec pa Ja­nez

Še­sek, 50-le­tni zu­naj­za­kon­ski par­tner Ma­ri­ji­ne hče­re Je­le­ne H. Obe­ma naj bi bil prej že več­krat gro­zil z be- se­da­mi, da bo vse po­bil. Po zlo­či­nu je od­šel v lo­kal Par­co Ca­ffe in na­ta­ka­ri­co pro­sil, naj po­kli­če po­li­ci­jo, ker da je "eno" ubil.

Osu­mlje­nec je bil je­zen na žr­tev, ker je va­ro­va­la svo­jo hčer­ko in nju­na otro­ka, kaj­ti osu­mlje­ni je imel za par­tne­ri­co ve­lja­ven ukrep pre­po­ve­di pri­bli­že­va­nja. Sa­mo ne­kaj dni pred zlo­či­nom so ga spu­sti­li iz pri­dr­ža­nja, v ka­te­rem je bil za­ra­di su­ma na­si­lja v dru­ži­ni, uper­je­ne­ga zo­per hčer po­koj­ne. Po­li­ci­sti so ga po do­god­ku pri­dr­ža­li in o po­stop­ku ob­ve­šča­li to­žil­stvo. Lju­bljan­ska to­žil­ka Zvon­ka Kna­us za osu­mlje­ne­ga ni pre­dla­ga­la od­re­di­tve pri­po­ra, za­to je bil osu­mlje­ni po za­sli­ša­nju spu­ščen na pro­stost, po­tem pa je čez ne­kaj dni na­pa­del ta­ščo.

Pre­tre­se­ni so­sed­je so po umo­ru Ma­ri­je H. po­ve­da­li, da ima Je­le­na H., ki je od pet­najst do dvaj­set let mlaj­ša od do­mnev­ne­ga mo­ril­ca, z njim šest let in tri le­ta sta­ra si­no­va. Spo­zna­la naj bi ga bi­la, ko je de­la­la kot na­ta­ka­ri­ca v Šmar­tnem pri Li­ti­ji. V oko­li­ških hri­bih sta si ustva­ri­la dom, ven­dar je pred le­tom in pol z otro­ko­ma za­ra­di na­si­lja od­šla od do­ma k ma­mi. Ka­sne­je je do­bi­la manj­še sta­no­va­nje v sre­di­šču Za­gor­ja, kjer pa naj bi ji bil osu­mlje­ni po­go­sto gro­zil. Z gro­žnja­mi naj bi se bil spra­vljal tu­di na nje­no ma­mo Ma­ri­jo. Ne­kaj dni pred umo­rom naj bi bil po Za­gor­ju go­vo­ril, da bo ne­kaj hu­de­ga sto­ril in da bo šel za­ra­di te­ga v za­por na Do­bu.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Po­li­ci­ja še pre­i­sku­je oko­li­šči­ne umo­ra se­stre in po­sku­sa umo­ra ma­te­re, o zdra­vstve­nem sta­nju osu­mljen­ke pa bo mne­nje iz­de­lal iz­ve­de­nec.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.