Slo­ven­cem šti­ri zma­ge

Vecer - - ŠPORT -

Špor­tna dvo­ra­na Tri li­li­je v La­škem je go­sti­la med­na­ro­dno tek­mo­va­nje v ka­ra­te­ju, špor­tu, ki bo v To­kiu le­ta 2020 pr­vič del olim­pij­ske­ga pro­gra­ma. V kon­ku­ren­ci več kot 400 bor­cev in bork so se s šti­ri­mi pr­vi­mi me­sti v član­skih ka­te­go­ri­jah iz­ka­za­li tu­di slo­ven­ski pred­stav­ni­ki: Tit Pri­mo­žič (do 67 kg), Se­ba­stjan Bu­dih­na (nad 84 kg), Ki­ti Smi­ljan (do 68 kg) in Ka­ja Bu­dić (nad 68 kg).

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.