So­dnik ni ne­hal za­le­zo­va­ti?

Stan­ko Omer­zu, ki mu v Ma­ri­bo­ru so­di­jo za­ra­di očit­ka o za­le­zo­va­nju bi­vše lju­bi­ce, je pod­vo­jil svo­jo obram­bo in vče­raj z no­vim od­ve­tni­kom, ki je ter­jal iz­lo­či­tev raz­pra­vlja­jo­če so­dni­ce, do­se­gel pre­lo­ži­tev so­je­nja

Vecer - - FRONT PAGE - Bli­žnje sre­ča­nje v Ho­fer­ju Bo­štja­na Pen­ka an­ga­ži­ral za "me­di­a­tor­ja"

Stan­ko Omer­zu, ki mu v Ma­ri­bo­ru so­di­jo za­ra­di očit­ka o za­le­zo­va­nju bi­vše lju­bi­ce, je pod­vo­jil svo­jo obram­bo

Na d a l j e v a nj e s oj e nj a dol­go­le­tne­mu pred­se­dni­ku ma­ri­bor­ske­ga de­lov­ne­ga so­di­šča Stan­ku Omer­zu­ju, ki mu so­di­jo za­ra­di za­le­zo­va­nja žen­ske iz Slo­ven­ske Bi­stri­ce, je raz­kri­lo, da oško­do­van­ka pred njim še ve­dno ni­ma mi­ru. To­žil­stvo so­dni­ka bre­me­ni, da je žen­sko po tem, ko ni več ho­te­la bi­ti nje­go­va lju­bi­ca, ne­u­mor­no na­dle­go­val. Od 21. av­gu­sta do 7. de­cem­bra 2016 jo je ne­pre­sta­no kli­cal, si jo dr­znil is­ka­ti ce­lo v služ­bi, ko ni več na­se­dla nje­go­vim kom­pli­men­tom, pa naj bi ji bil po te­le­fo­nu tu­di gro­zil, je pov­ze­tek do­ka­zov, na ka­te­rih je to­žil­ka Ivan­ka Sla­na zgra­di­la ob­to­žni pre­dlog pro­ti sta­no­vske­mu ko­le­gu, ki so­dni­ško to­go no­si že 30 let. Slo­ve­nje­bi­stri­čan­ka je na so­je­nju že iz­po­sta­vi­la, da je ob­dol­že­ni pri njej po­sku­šal do­se­či, da uma­kne očit­ke zo­per nje­ga. Ta­kšne­mu po­sku­su smo bi­li na ho­dni­ku so­di­šča pri­ča tu­di mi, po vče­raj sli­ša­nem v so­dni dvo­ra­ni pa se zdi, da je ob­dol­že­ni šel še dlje. So­dni­ca Kar­men Krajnc, ki ji je bil do­de­ljen Omer­zu­jev ka­zen­ski spis, je med na­šte­va­njem no­vih li­stin v spi­su ome­ni­la dve ka­zen­ski pri­ja­vi, za ka­te­ri smo ka­sne­je iz­ve­de­li, da sta jih ob­dol­že­ni in oško­do­van­ka ne­dav­no po­da­la drug pro­ti dru­ge­mu za­ra­di do­god­ka v tr­go­vi­ni Ho­fer v Slo­ven­ski Bi­stri­ci. Pr­va je po­li­ci­jo za po­moč pro­si­la Slo­ve­nje­bi­stri­čan­ka. "V tr­go­vi­ni je ho­dil za ma­no. Ni re­kel, da mi bo on kaj na­re­dil, po­na­vljal je gro­žnje, ki sem jih bi­la de­le­žna že v pre­te­klo­sti. In si­cer, da me bo­do iz Slo­ve­ni­je od­ne­sli v kr­sti. Pro­si­la sem ga, naj ne ho­di za ma­no. Ker me ni pu­stil pri mi­ru, sem sto­pi­la do bla­gaj­ne in pro­si­la tr­gov­ko, da po­kli­če po­li­ci­ste. Pri­šli so v treh mi­nu­tah," je no­vo ne­pri­je­tno iz­ku­šnjo z bi­všim lju­bim­cem opi­sa­la oško­do­van­ka in po­tr­di­la, da ga je ka­zen­sko ova­di­la. Dva dni ka­sne­je pa je so­dnik Slo­ve­nje­bi­stri­čan- ki vr­nil s ka­zen­sko ovad­bo in pri­ja­vil, da je bil v tr­go­vi­ni on nje­na žr­tev.

Ta­ko se tru­di so­dnik pri­ka­za­ti tu­di na so­je­nju za­ra­di oči­ta­ne­ga za­le­zo­va­nja v le­tu 2016. Ključ­ni do­kaz to­žil­stva so iz­pi­si SMS-spo­ro­čil, ki jih je pre­je­ma­la oško­do­van­ka. Spo­ro­či­la so pri­ha­ja­la z raz­lič­nih šte­vilk, a ve­dno s te­le­fo­nom, ka­te­re­ga IME- šte­vil­ka pri­pa­da te­le­fo­nu Stan­ka Omer­zu­ja, so ugo­to­vi­li pre­i­sko­val­ci. Kri­mi­na­li­sti so več SIM-kar­tic, s ka- te­rih je po­ši­lja­telj oško­do­van­ki po­ši­ljal ža­lji­va in gro­zil­na spo­ro­či­la, v hi­šni pre­i­ska­vi pri Stan­ku Omer­zu­ju tu­di na­šli, a on tr­di, da mu je Slo­ve­nje­bi­stri­čan­ka te do­ka­ze pod­ta­kni­la. "Ni­sem ne­u­men, da ne bi ve­del, da ima vsak te­le­fon IME- šte­vil­ko. Kar se ti­če apa­ra­ta (te­le­fo­na, s ka­te­rim so bi­la po­sla­na spo­ro­či­la, op. p.) lah­ko po­vem, da je bil v pre­te­klo­sti res moj. To je bil moj služ­be­ni te­le­fon, ki sem ji ga, ker sem imel jaz no­ve­ga, po­da­ril," se za­go­var­ja Omer­zu. O tem se so­di­šče tru­di pre­pri­ča­ti tu­di s po­mo­čjo ko­le­gov iz prav­ni­ških vrst. Da se spo­mni­jo po­go­vo­ra o ži­vljenj­sko do­kaj ne­po­memb­ni te­mi, in si­cer, da je so­dnik ne­ki fi­zi­o­te­ra­pev­tki po­da­ril svoj sta­ri te­le­fon, so na so­di­šču med dru­gim po­tr­di­li ma­ri­bor­ski od­ve­tnik Mar­jan Ve­it, upo­ko­je­ni od­ve­tnik Zvon­ko Kol­šek in Bo­jan Gru­bar, ki je od­ve­tni­ške vr­ste za­pu­stil za­ra­di prav­no­moč­ne od­loč­be o pre­po­ve­di opra­vlja­nja po­kli­ca. Po pri­ča­nju ome­nje­nih se je ob­dol­že­ni po po­moč za­te­kel še k od­ve­tni- ku Bo­štja­nu Pen­ku. Omer­zu je nek­da­nje­ga so­dni­ka, to­žil­ca in pr­ve­ga pred­se­dni­ka Ko­mi­si­je za pre­pre­če­va­nje ko­rup­ci­je an­ga­ži­ral za ne­ka­kšne­ga me­di­a­tor­ja med njim in oško­do­van­ko, je raz­kri­la po­o­bla­ščen­ka Slo­ve­nje­bi­stri­čan­ke, od­ve­tni­ca Dra­gi­ca Vu­ga. "Od kon­ca fe­bru­ar­ja do 5. mar­ca ( le­tos, op. p.) smo v pi­sar­no pre­je­ma­li kli­ce iz od­ve­tni­ške pi­sar­ne Bo­štja­na Pen­ka z na­ro­či­lom, da bi se do­go­vo­ri­li za spo­ra­zu­mni do­go­vor. Na­ro­či­la sem, naj pre­dlo­ži­jo po­o­bla­sti­lo. Ker se to ni zgo­di­lo in ker je pri­šlo do ne­lju­be­ga do­god­ka v Ho­fer­ju, za­ra­di ka­te­re­ga je oško­do­van­ka po­kli­ca­la tu­di Stan­ko Omer­zu je vče­raj pre­dla­gal tu­di iz­lo­či­tev to­žil­ke Ivan­ke Sla­na, ki za­sto­pa ob­to­žni pre­dlog zo­per nje­ga. Oči­ta ji, da je za­kon vze­la v svo­je ro­ke in ce­lo da je po­li­ci­ji na­ro­či­la, naj mu sle­di­jo. Na­pa­de­na to­žil­ka je očit­ke od­loč­no za­vr­ni­la, o zah­te­vi ob­dol­že­ne­ga, da naj to­žil­ko pri za­sto­pa­nju ob­to­žne­ga pre­dlo­ga za­me­nja­jo, pa bo od­lo­čil vod­ja ma­ri­bor­ske­ga to­žil­stva Dar­ko Si­mo­nič.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.