Ibra­i­mi ni od­ne­sel le rož

No­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra po dru­gem po­ra­zu se­zo­ne, pr­vem v Ljud­skem vr­tu, vse bolj od­da­lje­ni od pr­ve­ga me­sta

Vecer - - FRONT PAGE - Mar­ko Ko­va­če­vič

Šti­ri tek­me, pet točk. V dru­go po­lo­vi­co se­zo­ne no­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra ni­so kre­ni­li, kot so si že­le­li. V 23. kro­gu so jih zlo­mi­le Dom­ža­le, iz Ljud­ske­ga vr­ta od­ne­sle zma­go z 2:1. "Skr­bi me kri­te­rij," je na so­dni­ke po dru­gem po­ra­zu v se­zo­ni, pr­vem na do­ma­čem igri­šču, po­ka­zal tre­ner vi­jo­li­ča­stih Dar­ko Mi­la­nič, a po ne­u­čin­ko­vi­ti pred­sta­vi na­pa­dal­cev pri­znal: "De­fi­ni­tv­no bo­mo mo­ra­li po­pra­vi­ti re­a­li­za­ci­jo. To­li­ko pri­lo­žno­sti, kot si ustvar­ja­mo se­daj, je bi­lo red­ko­kdaj." Z Dom­ža­la­mi se je pod Kal­va­ri­jo vr­nil Agim Ibra­i­mi. Ne le šop­ka in sli­ke, za­hva­le za 168 te­kem v vi­jo­li­ča­stem, iz Ma­ri­bo­ra je od­ne­sel tu­di zma­go, sed­mo za­po­re­dno za mo­štvo, ki se na le­stvi­ci vse bolj pri­bli­žu­je ak­tu­al­nim pr­va­kom. (mark) STRAN 23

Pa se je vr­nil. Če­prav se je v Ljud­skem vr­tu po­ja­vil v dre­su Dom­žal, so ga na­vi­ja­či na­gra­di­li z aplav­zom. Tu­di ne­kaj ob­je­mov je Agim Ibra­i­mi od­ne­sel iz Ljud­ske­ga vr­ta, še šo­pek in sli­ko je no­go­me­ta­šu, ki je v vi­jo­li­ča­stem dre­su do raz­vpi­te iz­me­nja­ve SMS-spo­ro­čil z Zlat­kom Za­ho­vi­čem od­i­gral 168 te­kem in do­se­gel 42 go­lov, po­klo­nil Bo­jan Ban, di­rek­tor NK Ma­ri­bor. "Ta sta­di­on mu da ne­kaj več. Vi­de­lo se je, da je še ve­dno odli­čen igra­lec," je o nek­da­njem so­i­gral­cu in so­sta­no­val­cu de­jal Mi­tja Vi­ler.

Ja, Ibra­i­mi je še ve­dno odli­čen igra­lec. Ob­je­mi in ro­že ni­so bi­li edi­no, kar je po tek­mi 23. kro­ga pr­ve li­ge od­ne­sel iz Ma­ri­bo­ra. Za­čel je ak­ci­jo za pr­vi gol, po­dal za dru­ge­ga. Dom­ža­le so svoj niz zmag po­dalj­ša­le na se­dem te­kem, dvo­boj do­bi­le z 2: 1 in vpi­sa­le svo­jo zgo­do­vin­sko 1000. toč­ko v pr­vi li­gi. "Gre­mo po svo­ji po­ti, na igri­šču smo vi­de­ti do­bro. Že­li­mo igra­ti, do­mi­ni­ra­ti. Do za­dnjih de­set mi­nut smo igra­li kva­li­te­tno, ime­li stva­ri pod kon­tro­lo, v konč­ni­ci smo ime­li Pa­ri 24. kro­ga - v so­bo­to ob 15. uri: Ru­dar - Ce­lje, ob 18. uri: Ma­ri­bor - Kr­ško; v ne­de­ljo ob 13. uri: An­ka­ran - Olim­pi­ja, ob 15. uri: Tri­glav - Go­ri­ca, ob 17. uri: Dom­ža­le - Alu­mi­nij. tu­di ne­kaj sre­če," je bil po skal­pu vi­jo­li­ča­stih za­do­vo­ljen tre­ner Dom­žal Si­mon Ro­žman.

Mar­ko Šu­ler, ki se je vr­nil po po­škod­bi, se ni iz­ka­zal. Ma­ti­ja Ši­rok se ga je v de­se­ti mi­nu­ti spre­tno otre­sel, pre­den je za­del za vod­stvo, v 49. mi­nu­ti pa je Ko­ro­šec ser­vi­ral žo­go Ame­de­ju Ve­tri­hu za ak­ci­jo, ki se je kon­ča­la z za­det­kom Lo­vra Biz­ja­ka za 2:0. Da je ta­kšna na­pa­ka ne­do­pu­stna, se je stri­njal tre­ner Ma­ri­bo­ra Dar­ko Mi­la­nič, a za po­raz na­šel dru­ge­ga kriv­ca.

"Ne mo­rem se otre­sti ob­čut­ka, da je bi­lo v igri bi­stve­no več. Z nor­mal­ni­mi so­dni­ški­mi od­lo­či­tva­mi bi to laž­je re­ši­li. Gro­be na­pa­ke so na­re­di­li. Pri dru­gem go­lu je bil of­sajd, tu­di rde­či kar­ton bi mo­ral po­ka­za­ti po pro­ti­na­pa­du Me­ša­no­vića, ko se je na­spro­tni igra­lec (Ga­ber Do­bro­voljc, op. a.) že pri­jel za gla­vo, ka­kšno ne­u­mnost je na­re­dil. Ti dve od­lo­či­tvi sta ze­lo kro­ji­li tek­mo," je iz­po­sta­vil Pri­mo­rec na šta­jer­ski klo­pi. "Igral­ci Dom­žal so bi­li is­kre­ni in re­kli, da je bi­la kra­ja ne­ver­je­tna. Oči­tno bo­mo tu­di mi po­tre­bo­va­li vi­de­oa­si­sten­co. So­dni­kov je pet, a si ne po­ma­ga­jo med sa­bo, kot si mi na igri­šču. Točk nam nih­če ne bo vr­nil, mo­ra­li si jih bo­mo vze­ti na dru­gih tek­mah," je po­to­žil Vi­ler.

Do pred­za­dnje mi­nu­te so vi­jo­li­ča­sti za­man is­ka­li za­de­tek. V pr­vem pol­ča­su je naj­lep­šo pri­lo­žnost za­pra­vil Lu­ka Za­ho­vić, zgre­šil pra­zna vra­ta. "Ne vi­dim, da je v sla­bi for­mi. Bil je v pri­lo­žno­stih, bil je gi­bljiv, pri­ha­jal do žo­ge … Ne le on, tu­di Me­ša­no­vić in Baj­de sta na na­šo ža­lost zgre­ši­la od bli­zu," je na­pa­dal­ca (spet) vzel v bran Mi­la­nič. Da­re Vr­šič, ki je na klo­pi ostal vse do 85. mi­nu­te, je z go­lom po­skr­bel za raz­bur­lji­vo konč­ni­co. Za­dnji ju­riš ni pri­ne­sel iz­e­na­če­nja. Še naj­bliž­je go­lu je bil Ja­smin Han­da­no­vić – ja, še vra­tar se je pri­dru­žil na­pa­du -, a je z gla­vo me­ril pre­vi­so­ko.

Pet točk iz šti­rih spo­mla­dan­skih te­kem ni iz­ku­pi­ček, ki so si ga v Ljud­skem vr­tu že­le­li na za­čet­ku po­mla­di. Olim­pi­ja lah­ko da­nes, ko bo go­sti­la ve­lenj­ski Ru­dar, raz­li­ko do pr­ve­ga me­sta po­vi­ša na se­dem točk. "Me­ne skr­bi, ve­li­ko raz­mi­šljam o tem, pre­mle­vam. Že po pr­vi tek­mi, ko smo iz­gu­bi­li toč­ke, mi ni bi­lo vse­e­no. Ve­de­li smo, da bo v tej se­ri­ji te­kem dvo­boj z Dom­ža­la­mi naj­tež­ji, a je bi­la zma­ga nuj­na, ker smo prej de­la­li na­pa­ke. Zdaj nam ne pre­o­sta­ne dru­ge­ga, kot da zma­ga­mo v so­bo­to in gre­mo na od­mor v ma­lo bolj­ši po­do­bi," se je pro­ti so­bo­tnem ob­ra­ču­nu s Kr­škim za­zrl Mi­tja Vi­ler.

Fo­to: Igor NAPAST

Ko je Ga­ber Do­bro­voljc po­drl Ja­smi­na Me­ša­no­vića, so vi­jo­li­ča­sti zah­te­va­li rde­či kar­ton.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.