Po­mur­je nič več bol­nik

V re­gi­ji ob go­spo­dar­skem pre­sko­ku še mi­sel­ni, vsa­ka re­gi­ja po­tre­bu­je svo­jo stra­te­gi­jo

Vecer - - FRONT PAGE - Gor­jup: Vsa­ka re­gi­ja mo­ra ime­ti svo­jo stra­te­gi­jo Po­mur­ski za­kon in op­ti­mi­zem

Ne­koč je ve­lja­lo, da je Po­mur­je pred­vsem po­mo­či po­treb­na re­gi­ja, da­nes je sta­nje že dru­gač­no, go­spo­dar­stvo je v for­mi.

La­stnik len­da­vske druž­be Va­ris Šte­fan So­bo­čan je po de­se­tih le­tih pred­se­do­va­nje Po­mur­ski go­spo­dar­ski zbor­ni­ci (PGZ) pre­dal pred­se­dni­ku upra­ve Pan­vi­te Pe­tru Po­la­ni­ču, med­tem ko bo nad­zor­ne­mu od­bo­ru zbor­ni­ce po no­vem pred­se­do­val Dra­go Fran­ko iz druž­be Naf­ta Stroj­na. So­bo­čan zbor­ni­co za­pu­šča v do­bri kon­di­ci­ji, v ta­ki je tu­di po­mur­sko go­spo­dar­stvo, ki je la­ni ustva­ri­lo 2,3 mi­li­jar­de evrov pri­hod­kov in do­se­glo 800 mi­li­jo­nov evrov iz­vo­za.

Po So­bo­ča­no­vih be­se­dah so se za usta­no­vi­tev zbor­ni­ce od­lo­či­li po uki­ni­tvi ob­ve­zne­ga član­stva v Go­spo­dar­ski zbor­ni­ci Slo­ve­ni­ji le­ta 2006. "Ob te­žnji po­li­ti­ke po usta­no­vi­tvi re­gij smo pred­stav­ni­ki go­spo­dar­stva že­le­li ime­ti ak­tiv­no vlo­go in po­sta­ti naj­moč­nej­ša ne­vla­dna or­ga­ni­za­ci­ja, ki se s svo­ji­mi pre­dlo­gi in ak­tiv­nost­mi vklju­ču­je v obli­ko­va­nje po­slov­ne­ga oko­lja ter ra­zvoj re­gi­je."

Po nje­go­vem mne­nju so uspe­li, saj je PGZ da­nes edi­na re­gij­ska in­sti­tu­ci­ja, ki po­ve­zu­je po­mur­sko go­spo­dar­stvo. "Po­mur­ska pod­je­tja, ki so čla­ni PGZ, z na­šo po­mo­čjo uve­lja­vlja­jo svo­je in­te­re­se na rav­ni lo­kal­ne sku­pno­sti in šir­še. Po­ve­ču­je­mo iz­voz in do­da­no vre­dnost, za­po­slu­je­mo, in­ve­sti­ra­mo, po­sta­ja­mo ve­dno bolj kon­ku­renč­ni na do­ma­čem kot na tu­jih tr­gih." PGZ je da­nes, po­u­dar­ja So­bo­čan, spo­što­va­na so­go­vor­ni­ca in­sti­tu­cij na dr­žav­ni rav­ni in tu­di šte­vil­nih tu­jih ve­le­po­sla­ni­štev v Slo­ve­ni­ji. Sam si že­li, da bi v pri­ho­dnje uspe­li z ure­sni­či­tvi­jo ne­ka­te­rih ci­ljev, ki jih do da­nes ni­so do­se­gli. "Da bo­mo tu­di v Slo­ve­ni­ji de­la­li osem ur, ne le se­dem ur in pol," je po nje­go­vem pr­vi od njih. Na­da­lje si So­bo­čan že­li, da bi se za­ko­ni, ki po­se­ga­jo na po­dro­čje go­spo­dar­stva, spre­je­ma­li v so­glas­ju z go­spo­dar­sko zbor­ni­co.

"Po­go­ji de­lo­va­nja go­spo­dar­skih družb mo­ra­jo bi­ti ta­ki, da bo­do ka­dri iz ne­go­spo­dar­skih de­jav­no­sti že­le­li de­la­ti v go­spo­dar­stvu in ne obra­tno," je še ne­do­se­že­ni tre­tji cilj, ki ga na­va­ja So­bo­čan. Di­rek­tor PGZ Ro­bert Grah po­u­dar­ja, da čla­ni zbor­ni­ce po ustvar­je­nih pri­hod­kih in ka­pi­ta­lu pred­sta­vlja­jo več kot tri če­tr­ti­ne go­spo­dar­stva v re­gi­ji, po šte­vi­lu za­po­sle­nih pa po­lo­vi­co. Pred­se­dnik Go­spo­dar­ske zbor­ni­ce Slo­ve­ni­je (GZS) Bo­štjan Gor­jup me­ni, da je tu­di v Po­mur­ju za­zna­ti op­ti­mi­zem, ki je po nje­go­vih be­se­dah ob lan­ski pe­tod­sto­tni go­spo­dar­ski ra­sti v Slo­ve­ni­ji, ta je bi­la dru­ga naj­ve­čja v Evrop­ski uni­ji, zna­či­len za ce­lo­tno dr­ža­vo. "Ta rast ni sa­mo plod ene­ga do­bre­ga le­ta, am­pak je na­sta­la na pod­la­gi mno­gih pod­je­tij, ki so za­klju­či­la pro­ces pri­va­ti­za­ci­je in so v ja­snih la­stni­ških raz­mer­jih, v ka­te­rih se vi­di vo­lja, da ho­če­jo na­re­di­ti več." Gor­jup pri tem iz­po­sta­vlja stra­te­gi­jo go­spo­dar­stva do le­ta 2025, ki so si jo za­sta­vi­li v GZS. Že­li­jo, da bi se do te­ga le­ta slo­ven­ski iz­voz dvi­gnil na 50 mi­li­jard evrov, pri tem si že­li­jo tu­di po­ve­ča­nje do­da­ne vre­dno­sti na 50 ti­soč evrov na za­po­sle­ne­ga. A to so ci­lji na rav­ni dr­ža­ve. "Tu­di vsa­ka re­gi­ja si mo­ra za­da­ti svo­jo stra­te­gi­jo, kaj bo na­re­di­la in ka­ko si bo po­ma­ga­la. Po­mur­je je do­ber do­kaz, da se lah­ko s po­zi­tiv­nim od­no­som ne­kaj do­se­že, pred­vsem za­ra­di te­ga, ker je tu­di v tej re­gi­ji pri­šlo do mi­sel­ne­ga pre­sko­ka, do zma­go­val­ne mi­sel­no­sti." Pri usta­no­vi­tvi zbor­ni­ce je so­de­lo­val se­da­nji kme­tij­ski mi­ni­ster De­jan Ži­dan, ki je ta­krat de­lo­val v Pan­vi­ti. Tu­di sam oce­nju­je, da je op­ti­mi­zem ključ­ni de­jav­nik, ki je pri­ve­del do go­spo­dar­skih spre­memb v re­gi­ji. "Če je ta­krat ve­lja­lo, da je Po­mur­je slo­ven­ski bol­nik, in so vsi ime­li ob­ču­tek, da nam mo­ra­jo po­ma­ga­ti, je da­nes sta­nje pov­sem dru­gač­no. Po­mur­je je ena naj­hi­tre­je ra­sto­čih re­gij v Slo­ve­ni­ji tu­di za­to, ker smo do­bi­li po­mur­ski za­kon, am­pak v naj­ve­čji me­ri za­ra­di go­spo­dar­stva v re­gi­ji." Kot pra­vi, v po­go­vo­ru z di­rek­tor­ji po­mur­skih pod­je­tij opa­ža spre­mem­bo v mi­sel­no­sti: "Mi­ni­li so ča­si, ko so kot svoj trg do­je­ma­li sa­mo Slo­ve­ni­jo in dr­ža­ve na oze­mlju nek­da­nje Ju­go­sla­vi­je, da­nes raz­mi­šlja­jo šir­še in to je ve­li­ka pri­lo­žnost za Slo­ve­ni­jo." Dr­žav­ni se­kre­tar na go­spo­dar­skem mi­ni­str­stvu Aleš Can­ta­rut­ti po­u­dar­ja, da je bi­lo v ča­su iz­va­ja­nja po­mur­ske­ga za­ko­na v okvi­ru osmih jav­nih raz­pi­sov za fi­nan­ci­ra­nje za­če­tnih in­ve­sti­cij skle­nje­nih 225 po­godb in ustvar­je­nih 867 no­vih de­lov­nih mest, za po­sa­me­zno de­lov­no me­sto je bi­lo po­ra­blje­nih 25.700 evrov. Sku­paj z dru­gi­mi raz­pi­si iz te­ga pro­gra­ma je bi­lo po nje­go­vih be­se­dah ustvar­je­nih več kot ti­soč no­vih de­lov­nih mest in do­slej sku­paj iz­pla­ča­nih 25,3 mi­li­jo­na evrov, le­tos in dru­go le­to pa bo za re­gi­jo na­me­nje­nih še 3,5 mi­li­jo­na evrov v obli­ki go­spo­dar­skih spod­bud za pod­je­tja.

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Po­mur­sko go­spo­dar­stvo je la­ni ustva­ri­lo 2,3 mi­li­jar­de evrov pri­hod­kov in 800 mi­li­jo­nov evrov iz­vo­za.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.