Mi­ne so jih po­ško­do­va­le. Šport jih je re­šil

V BiH min­ska po­lja osta­ja­jo. Ob­kro­ža­jo tu­di Sa­ra­je­vo, zma­je z gla­vo di­rek­tor OKI Fan­to­mi. V klu­bu ne gre le za šport. Je sku­pnost ži­vljenj vseh nje­go­vih čla­nov, po­u­dar­ja Mir­sad Mi­ro­je­vić

Vecer - - V ŽARIŠČU - Po­ve­zan svet, raz­de­lje­na do­mo­vi­na Mo­je sto­pa­lo je lah­ko tvo­je sto­pa­lo

Tre­ni­ra­ti sem za­čel ju­ni­ja 1996 in do da­nes ni­sem iz­pu­stil ni­ti pet tre­nin­gov," po­ve upo­ko­je­ni ofi­cir, ki je le­ta 1994 sto­pil na mi­no. V im­pro­vi­zi­ra­ni bol­ni­šni­ci v Sa­ra­je­vu, dve le­ti po za­čet­ku srb­ske­ga oble­ga­nja in ob­stre­lje­va­nja me­sta, so mu am­pu­ti­ra­li de­sno no­go pod ko­le­nom. Po re­ha­bi­li­ta­ci­ji v Nem­či­ji se je vr­nil v voj­no in se upo­ko­jil še­le de­set let ka­sne­je. Vmes je spo­znal šte­vil­ne žr­tve voj­ne, ki se jim je zgo­di­lo po­dob­no. Sku­paj so usta­no­vi­li klub od­boj­ke se­de. "Naš klub igra da­nes vr­hun­sko. Z na­mi lah­ko tre­ni­ra kdor­ko­li. Ključ­no je bi­lo in je or­ga­ni­zi­ra­ti se in po­ve­za­ti z dru­gi­mi lju­dmi, ki ima­jo po­dob­ne te­ža­ve. Ta­ko te­ža­ve laž­je pre­po­znaš in jih re­šiš. Naj­huj­še je ti­stim, ki ni­so vklju­če­ni ni­ka­mor," pra­vi, da je žr­tev voj­ne, ki so se za­pr­le med šti­ri ste­ne, še ve­dno naj­več. Umanj­ka­la j e pod­po­ra dr­ža­ve, sis­tem­ski okvir re­ha­bi­li­ta­ci­je in ra­zvo­ja vr­hun­ske­ga špor­ta. Ta­ko je pro­pa­dla tu­di ide­ja, da bi obli­ko­va­li žen­ski klub od­boj­ke se­de.

Na za­čet­ku se je da­lo na­re­di­ti vse, opi­su­je Mir­sad Mi­ro­je­vić, ko med voj­no in ta­koj po njej de­nar ni igral vlo­ge. V pre­te­klih dneh je v Slo­ve­ni­ji sku­paj z dru­gi­mi obra­zi ITF pra­zno­val 20. oble­tni­co slo­ven­ske usta­no­ve. "Ko smo za­če­li, ni­smo ime­li nič. A smo za­če­li sku­paj. Tu­di s hu­ma­ni­tar­ni­mi kon­zer­va­mi, nek­do nam je ku­pil dre­se, od dru­ge­ga smo do­bi­li tre­nir­ke." In so igra­li. Sam je ve­del, da lah­ko klu­bu kot vo­ja­ški ofi­cir po­ma­ga s pre­vo­zi, opi­su­je svoj pr­vi stik s špor­tom in klu­bom. "Da­nes gre za či­sto lju­be­zen," do­da. V klu­bu se je zvr­sti­lo vsaj sto čla­nov, zdaj jih je v njem oko­li 30. "Ni­ko­li si ni­smo mi­sli­li, da nam bo uspe­lo vse to, kar smo do­se­gli," spo­mni, da je OKI Fan­to­mi pr­vak BiH, šti­ri­kra­tni evrop­ski pr­vak, sve­tov­ni pr­vak, olim­pij­ski pod­pr­vak, de­set­krat pr­vak evro­li­ge. V de­vet­de­se­tih so se po sple­tu na­klju­čij sre­ča­li s slo­ven­sko fun­da­ci­jo za raz­mi­ni­ra­nje ITF – usta­no­vo za kre­pi­tev člo­ve­ko­ve var­no­sti, ki jim je te­daj po­ma­ga­la za­go­to­vi­ti de­nar, da so lah­ko od­šli na evrop­sko pr­ven­stvo na Polj­sko. "In tam smo zma­ga­li. So­de­lo­va­nje z ITF pa se je kre­pi­lo. Pet let so bi­li ge­ne­ral­ni spon­zor na­še­ga tri­dnev­ne­ga med­na­ro­dne­ga tur­nir­ja ma­ja v Sa­ra­je­vu," opi­su­je vsa­ko­le­tni do­go­dek, na ka­te­re­ga so naj­bolj po­no­sni, saj pri­pe­lje v BiH klu­be od­boj­ke se­de z vse­ga sve­ta. "Z njim do­se­že­mo, o če­mer vse­sko­zi go­vo­ri­mo – po­ka­že­mo vsem, tu­di dru­gim žr­tvam in in­va­li­dom, ki jih je na ža­lost ve­li­ko, da se lah­ko vsi ukvar­ja­mo s špor­tom – in to uspe­šno. Ni bolj­še­ga od špor­ta, da se člo­vek po­nov­no vklju­či v druž­bo, re­in­te­gri­ra, na­re­di ne­kaj za­se, se dru­ži z dru­gi­mi. No­be­den od na­ših čla­nov ni za­svo­jen z al­ko­ho­lom, nih­če ni za­svo­jen z dro­ga­mi. Za­nje ve­lja, da so v naj­ve- "Naš klub ži­vi z igral­ci: ko za­klju­či­jo šo­la­nje, ko se po­ro­či­jo, ko se jim ro­di­jo otro­ci ali ko umi­ra­jo, ko ža­lu­je­mo, ko pra­znu­je­mo, ko išče­mo sta­no­va­nje ali služ­bo. Vse to je del de­lo­va­nja klu­ba in te­ža­ve sku­paj re­šu­je­mo. To je naš naj­ve­čji uspeh. Na to sem naj­bolj po­no­sen," pra­vi Mir­sad Mi­ro­je­vić, di­rek­tor OKI Fan­to­mi. Tek­ma v od­boj­ki se­de v Ga­zi. Slo­ven­ska usta­no­va ITF de­lu­je tu­di tam, in si­cer so­de­lu­je s šo­lo Al-Na­hda, kjer po­ma­ga pri za­go­ta­vlja­nju psi­ho­so­ci­al­ne po­mo­či žr­tvam vojn in izra­el­ske oku­pa­ci­je. čji ne­var­no­sti, da po­sta­ne­jo, kot se re­če, druž­be­ni pro­blem, a se ni ni­ti eden iz­gu­bil. Vsi so si na­šli služ­bo, ima­jo dru­ži­ne – to je naj­ve­čji uspeh klu­ba. Ve­čji od vseh ura­dnih špor­tnih uspe­hov. Po­ma­ga­li smo drug dru­ge­mu," raz­la­ga Mi­ro­je­vić.

Kaj­ti i nsti­tu­ci­je, ki naj bi to po­če­le, ne po­ma­ga­jo. "Žal do zdaj ni­smo ime­li in ni­ma­mo dr­ža­ve, ki bi sta­la za na­mi in nas pod­pr­la," pra­vi ve­te­ran voj­ne za BiH. "Po­leg ITF nas pod­pre­jo po­slov­ne­ži, dru­štva. Ob­kro­ža­mo se z do­bri­mi lju­dmi in or­ga­ni­za­ci­ja­mi. To je naš cilj in na tak na­čin de­lu­je­mo in ži­vi­mo. Dr­ža­va na­še­ga de­la še ve­dno ni pre­po­zna­la, če­tu­di ni dru­ge­ga špor­ta, v ka­te­rem bi bi­li uspe­šnej­ši." BiH osta­ja raz­de­lje­na in Re­pu­bli­ka srb­ska s se­pa­ra­ti­stič­ni­mi po­li­ti­ka­mi pu­šča sle­di tu­di na špor­tnem par­ke­tu. "Igral­ci klu­bov iz Re­pu­bli­ke srb­ske ima­jo svo­jo li­go, ne igra­jo za re­pre­zen- tan­co BiH, am­pak za Sr­bi­jo," opi­su­je pre­pa­de, ki jih šport ni pre­se­gel, če­tu­di klu­bi obeh en­ti­tet med se­boj igra­jo. Vr­zel, ki jim jo je v klu­bu uspe­lo pre­se­či, pa je za­ri­sa­la za­ko­no­da­ja, ki žr­tvam min po kon­cu voj­ne ne pri­zna­va ena­kih pra­vic ka­kor voj­nim žr­tvam. "Ob­sta­ja ve­li­ka raz­li­ka v pra­vi­cah, v do­sto­pu do pro­tez, zdra­vlje­nja, od­ško­dni­ne. Če so bi­le voj­nim žr­tvam še pri­zna­ne ne­ka­te­re pra­vi­ce, žr­tvam, ki so bi­le po­ško­do­va­ne po voj­ni, ne da­jo ta­ko re­koč nič," pri­po­ve­du­je Mir­sad Mi­ro­je­vić. "Raz­li­ke so ab­sur­dne," po­ja­sni, da nji­hov klub vklju­ču­je raz­lič­ne in­va­li­de in ti­ste, ki so se jim pri­dru­ži­li, če­tu­di ni­ma­jo po­škodb. "Ljud­je se ču­ti­jo po­ni­ža­ne. A v klu­bu ve­lja pre­pri­ča­nje, da smo vsi ena­ko­prav­ni in z is­ti­mi te­ža­va­mi. Po­ma­ga­mo si. Če imam dve pro­te­zi sto­pa­la, lah­ko eno od­sto­pim ti­ste­mu, ki je ni­ma. Ali pa po­i­šče­mo spon­zor­ja, da se lah­ko po­sa­me­znik vklju­či v pro­gram žr­tev min, saj dru­ga­če ne bi mo­gel pri­ti do pro­te­ze," na­šte­va de­ja­nja kon­kre­tne so­li­dar­no­sti. So­de­lu­je­jo tu­di s šo­la­mi, igra­jo od­boj­ko se­de z učen­ci in jim opi­su­je­jo do­se­že­ne uspe­he. Ven­dar ne vi­di mo­žno­sti, da bi min­ska po­lja iz­gi­ni­la prej kot v na­sle­dnje­ga pol sto­le­tja. V ne­var­ni bli­ži­ni min­skih polj naj bi v BiH ži­ve­lo še pol mi­li­jo­na lju­di.

"Otro­ci so naj­bolj ran­lji­va sku­pi­na, ki jih lah­ko mi­ne še ve­dno po­ško­du­je­jo. Ve­či­na šol v Sa­ra­je­vu, s ka­te­ri­mi so­de­lu­je­mo, je na ro­bu min­skih polj, če­tu­di v re­sni­ci nih­če ne ve toč­no, ne, ko­li­ko jih je ne, kje vse so še." Vsi pa ve­do, ka­ko se igra od­boj­ka se­de. In kdo so Fan­to­mi. Nji­ho­vo ime iz­ra­ža fan­tom­sko bo­le­či­no, ki jo člo­vek ču­ti, tu­di ko osta­ne brez de­la te­le­sa. Se­da­nji ka­pe­tan Mir­zet Du­ran je pri še­stih le­tih za­ra­di ek­splo­zi­je gra­na­te iz­gu­bil sto­pa­lo. "Zdaj ima za se­boj dve olim­pi­ja­di in nav­du­šu­je s svo­jo igro cel svet. Ima dru­ži­no, dva otro­ka, služ­bo. Dru­ge­mu igral­cu smo za­go­to­vi­li naj­bolj­šo pro­te­zo. Klub ži­vi z vse­mi čla­ni. To je šport – pod­po­ra," po­no­vi di­rek­tor klu­ba. "Se­ve­da je tež­ko. Ve­li­ko lju­di je po­ško­do­va­nih. Čim več jih po­sku­ša­mo vklju­či­ti; žr­tve voj­ne in otro­ke, ki so ro­je­ni in­va­li­dni ali se po­ško­du­je­jo. Že­li­mo, da bi iz­ha­ja­li in se uči­li tu­di iz na­ših iz­ku­šenj: s špor­tom se lah­ko do­se­že mar­si­kaj, sam ne mo­reš do­se­či ni­če­sar."

Fo­to: Ro­bert BALEN

Mir­sad Mi­ro­je­vić je eden od šte­vil­nih, ki so v za­dnjih dveh de­se­tle­tjih po­memb­no so­de­lo­va­li s slo­ven­sko usta­no­vo ITF in sku­paj laj­ša­li naj­huj­še po­sle­di­ce vojn.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.