Trump od­sta­vil zu­na­nje­ga mi­ni­stra

Rexa Til­ler­so­na bo na­sle­dil šef Cie Mi­ke Pom­peo, za­go­vor­nik tr­de li­ni­je na vseh po­dro­čjih

Vecer - - GOSPODARSTVO - Zme­de­na zu­na­nja po­li­ti­ka Dol­ga li­sta od­stre­lje­nih

Ni uda­ri­lo kot stre­la z ja­sne­ga, a je vse­e­no pre­se­ne­če­nje: ame­ri­ški pred­se­dnik Do­nald Trump je vče­raj ne­kaj po pol­dne­vu od­sta­vil zu­na­nje­ga mi­ni­stra Rexa Til­ler­so­na. Ta je si­cer več­krat pri­šel nav­zkriž s pred­se­dni­kom in je tu­di pred­ča­sno kon­čal svo­jo afri­ško tur­ne­jo, le da nih­če ni po­znal vzro­ka. Men­da ni­ti Til­ler­son ne, ki naj bi bil za svo­jo od­sta­vi­tev iz­ve­del na na­čin, ki je Trum­pu naj­ljub­ši: pre­ko twit­ter­ja, kjer je ame­ri­ški pred­se­dnik na­po­ve­dal, da bo Til­ler­so­na na­sle­dil di­rek­tor ob­ve­šče­val­ne agen­ci­je Cia Mi­ke Pom­peo, nje­ga pa Gi­na Ha­spel, ki bo ta­ko po­sta­la pr­va žen­ska na če­lu Cie. Pom­peo si­cer ve­lja za pri­pa­dni­ka ta­ko ime­no­va­ne tr­de li­ni­je. Mi­ke Pom­peo je dol­go­le­tni kon­gre­snik iz kon­ser­va­tiv­ne zve­ze dr­ža­ve Kan­sas, pred tem je bil uspe­šen pod­je­tnik.

Kot eden naj­bolj­ših v le­tni­ku je kon­čal eli­tno vo­ja­ško aka­de­mi­jo West Po­int in na­to di­plo­mi­ral iz pra­va na pre­sti­žnem Har­var­du. Znan je tu­di kot oster kri­tik Ba­rac­ka Oba­me in Hil­lary Clin­ton, za žvi­žga­ča Ed­war­da Snowdna pa je ne­koč de­jal, da bi ga mo­ra­li ob­so­di­ti na do­smr­tni za­por. Ka­ko se je iz­ka­zal v le­tu dni na če­lu Cie, ni zna­no. Kot di­rek­tor Cie je bil si­cer ze­lo ugla­šen s Trum­po­vi­mi zu­na­nje­po­li­tič­ni­mi po­u­dar­ki. "Cia, če naj bo uspe­šna, mo­ra bi­ti agre­siv­na, zlob­na, ne­iz­pro­sna in ne­u­smi­lje­na," je ne­koč iz­ja­vil.

Da­nes bo Nem­či­ja po sko­raj še­stih me­se­cih do­bi­la no­vo vla­do. To bo po­no­vlje­na ve­li­ka ko­a­li­ci­ja pod vod­stvom 63le­tne An­ge­le Mer­kel iz kon­ser­va­tiv­ne Kr­ščan­sko­de­mo­krat­ske uni­je CDU, v ka­te­ri bo­do mi­ni­stri iz nje­ne ba­var­ske se­str­ske stran­ke Kr­ščan­sko­so­ci­al­ne uni­je CSU in so­ci­al­nih de­mo­kra­tov SPD. Mer­klo­vo, ki je kan­cler­ka že od le­ta 2005, bo da­nes nem­ški par­la­ment bun­de­stag že če­tr­tič ime­no­val za kan­cler­ko. S tem bo iz­e­na­či­la kan­cler­ski re­kord svo­je­ga po­li­tič­ne­ga men­tor­ja Hel­mu­ta Ko­hla. Na­to bo z mi­ni­stri­ca­mi in mi­ni­stri pri­se­gla pred po­slan­ci, na­po­ve­du­je nem­ška ti­skov­na agen­ci­ja DPA.

Vod­stva ome­nje­nih treh strank so v po­ne­de­ljek pod­pi­sa­la 177 stra­ni dol­go ko­a­li­cij­sko po­god­bo. Do nje so pri­šla po ma­ra­ton­skih in tež­kih, ve­li­ko­krat ce­lo­noč­nih po­ga­ja­njih. Pred­vsem si je od­dah­nil nem­ški pred­se­dnik Frank- Wal­ter Ste­i­nme­i­er: "Sre­čen sem, da je kon­ča­no ob­do­bje ne­go­to­vo­sti!" Po pro­pa­du po­ga­janj o ta­ko ime­no­va­ni ja­maj­ški ko­a­li­ci­ji - s CDU/CSU naj bi so­de­lo­va­li Ze­le­ni in li­be­ral­ni svo­bo­dni Ame­ri­ška zu­na­nja po­li­ti­ka pod Trum­pom je bi­la ves čas kljub vsem na­po­rom dr­žav­ne­ga se­kre­tar­ja Rexa Til­ler­so­na ka­o­tič­na in izo­la­ci­o­ni­stič­na. Po­leg tr­go­vin­skih spo­ra­zu­mov je Trump od­sto­pil tu­di od pa­ri­ške­ga pod­neb­ne­ga spo­ra­zu­ma - in po pri­sto­pu Si­ri­je k spo­ra­zu­mu po­sta­vil Ame­ri­ko na ne­ča­stno me­sto edi­ne dr­ža­ve na sve­tu, ki bo­ja pro­ti pod­neb­nim spre­mem­bam ne pod­pi­ra. Krat­ko­roč­no bolj ne­var­no pa je Trum­po­vo igrač­ka­nje s kri­zni­mi ža­ri­šči. Vz­traj­no si pri­za­de­va, da bi ZDA od­sto­pi­le od tež­ko do­se­že­ne­ga je­dr­ske­ga spo­ra­zu­ma z Ira­nom, Se­ver­ni Ko­re­ji in nje­ne­mu vo­di­te­lju Kim Jong Unu ne­neh­no gro­zi z voj­no, če­tu­di se zdaj do­go­var­ja za sre­ča­nje s Ki­mom, Je­ru­za­lem pa je pre­pro­sto raz­gla­sil za pre­stol­ni­co Izra­e­la in s tem po­ko­pal kli­nič­no mr­tvi bli­žnje­vzho­dni mi­rov­ni pro­ces.

Zna­no je, da se Til­ler­son z ve­či­no Trum­po­vih od­lo­či­tev ni stri­njal, še zla­sti ne z gro­žnjo umi­ka iz iran­ske­ga je­dr­ske­ga do­go­vo­ra, vse pa tu­di ka­že, da je ame­ri­ški pred­se­dnik spre­jel od­lo­či­tev o sre­ča­nju s se­ver­no­ko­rej- skim vo­di­te­ljem Kim Jong Unom, ne da bi zu­na­nji mi­ni­ster za to sploh ve­del. In še ena za­ni­mi­vost iz ne rav­no do­brih od­no­sov med ame­ri­škim pred­se­dni­kom in dr­žav­nim se­kre­tar­jem, kot v ZDA pra­vi­jo zu­na­njim mi­ni­strom: Til­ler­son naj bi bil Trum­pa la­ni je­se­ni ozna­čil za idi­o­ta, ta pa ga je iz­zval na in­te­li­genč­ni test. "Si­cer sva do­bro sha­ja­la, a se ni­sva stri­nja­la o ne­ka­te­rih stva­reh. Za do­go­vor z Ira­nom sem me­nil, da je gro­zen, on je me­nil, da je do­ber. Že­lel sem ga pre­ki­ni­ti ali ne­kaj na­re­di­ti, on je me­nil ne­ko­li­ko dru­ga­če. Ta­ko ni­sva bi­la ena­kih mi­sli," je vče­raj no­vi­nar­jem de­jal ame­ri­ški pred­se­dnik. Til­ler­son je za­dnji v vr­sti od­sta­vlje­nih vi­so­kih ura­dni­kov, a te do­mi­ne bo­do go­to­vo še pa­da­le. Prav ka­dri so de­mo­kra­ti (FDP), a so sle­dnji te­daj noč­na po­ga­ja­nja ne­pri­ča­ko­va­no za­pu­sti­li - je prav on stran­kam z naj­več gla­so­vi vsi­lil raz­mi­slek o vno­vič­ni ve­li­ki ko­a­li­ci­ji. Pa če­prav so te stran­ke na vo­li­tvah 24. sep­tem­bra la­ni sku­paj iz­gu­bi­le oko­li 14 od­sto­tnih točk. Bi­lo je ne­pred­sta­vlji­vo, da bi v Nem­či­ji vo­li­tve po­na­vlja­li, še manj, da bi Mer­klo­va vo­di­la manj­šin­sko vla­do.

Ko­a­li­cij­ska po­god­ba ima na­slov Nov pre­boj za Evro­po/No­va di­na­mi­ka za Nem­či­jo/No­va po­ve­za­nost. Do­go­vor o njej so po­ga­jal­ci CDU, CSU in SPD do­se­gli 7. fe­bru­ar­ja, na­to pa so jo mo­ra­li po­tr­di­ti še v vseh treh stran­kah. Kot pi­še Slo­ven­ska ti­skov­na agen­ci­ja, osre­dnje me­sto v njej pri­pa­da evrop­ski po­li­ti­ki, naj­bolj spor­na po­dro­čja pa so bi­la zdra­vstvo, de­lov­no pra­vo in be­gun­ska po­li­ti­ka. Do­ku­ment je si­cer poln obljub o in­ve­sti­ci­jah, za ka­te­re naj bi v pri­ho­dnjih šti­rih le­tih na­me­ni­li 46 mi­li­jard evrov. A se dav­ki ne bo­do zvi­še­va­li, pro­ra­čun­ske­ga pri­manj­klja­ja pa men­da tu­di ne bo. Še­le ko so čla­ni SPD pred de­se­ti­mi dne­vi z dvo­tre­tjin­sko ve­či­no po­tr­di­li vstop stran­ke v sku­paj že tre­tjo ve­li­ko ko­a­li­ci­jo, je pa­dla za­dnja ve­li­ka ovi­ra pri obli­ko­va­nju no­ve vla­de.

V njej ne bo več ene­ga naj­pri­lju­blje­nej­ših nem­ških po­li­ti­kov, do­se­da­nje­ga zu­na­nje­ga mi­ni­stra Si­gmar­ja Ga­bri­e­la. Na­sle­dil ga bo He­i­ko Ma­as, tu­di iz SPD. Kot je de­ja­la bo­do­ča pred­se­dni­ca SPD An­drea Na­hles, je Ma­as že kot pra­vo­so­dni mi­ni­ster do­ka­zal "ja­sno dr­žo in di- plo­mat­sko spre­tnost". Še moč­nej­ši po­lo­žaj fi­nanč­ne­ga mi­ni­stra in pod­kan­cler­ja bo pri­pa­del do­se­da­nje­mu ham­bur­ške­mu žu­pa­nu Ola­fu Schol­zu. Ta za­ča­sno vo­di SPD po fe­bru­ar­skem od­sto­pu Mar­ti­na Sc­hul­za. Tre­tje ključ­no mi­ni­str­stvo v ro­kah SPD, mi­ni­str­stvo za de­lo in so­ci­a­lo, bo imel Hu­ber­tus He­il. SPD bo imel še tri mi­ni­stri­ce. Ka­ta­ri­na Bar­ley bo na če­lu mi­ni­str­stva za pra­vo­sod­je, Fran­zi­ska Gi­ffey bo mi­ni­stri­ca za dru­ži­no in Sve­nja Sc­hul­ze za oko­lje.

Ve­li­ko po­zor­no­sti je zbu­di­la tu­di do­de­li­tev mi­ni­str­stva za no­tra­nje za­de­ve in do­mo­vi­no vod­ji CSU Hor­stu Se­e­ho­fer­ju. V po­go­vo­ru za ne­delj­sko iz­da­jo ča­sni­ka Bild je na­po­ve­dal "hi­trej­še azil­ne po­stop­ke, do­sle­dnej­ši iz­gon ne­u­spe­šnih pro­sil­cev in ostrej­še ukre­pe pro­ti kr­ši- na­mreč Trum­po­va ve­li­ka sla­bost. V pr­vem le­tu v Be­li hi­ši je od­sta­vil - ali pa so za­ra­di nje­go­vih ne­ra­zu­mnih po­tez od­šli sa­mi - več kot 20 vpliv­nih čla­nov svo­je ad­mi­ni­stra­ci­je. Med naj­bolj zna­ni­mi so od­sta­vlje­ni šef zve­zne­ga pre­i­sko­val­ne­ga ura­da FBI Ja­mes Co­mey, sve­to­va­lec za na­ci­o­nal­no var­nost Mi­ke Flynn, ti­skov­na pred­stav­ni­ka Be­le hi­še Se­an Spi­cer in An­tho­ny Sca­ra­mucci (nje­gov man­dat je tra­jal le šest de­lov­nih dni), mi­ni­ster za zdra­vstvo Tom Pri­ce, vod­ja ose­bja Be­le hi­še Ren­ce Pri­e­bus in Trum­pov glav­ni po­li­tič­ni stra­teg Ste­ve Ban­non, pred krat­ki­mi pa tu­di še­fi­nja za ko­mu­ni­ci­ra­nje Ho­pe Hicks. Ne­ka­te­re od njih zdaj pre­i­sku­je tu­di po­seb­ni ne­od­vi­sni to­ži­lec Ro­bert Mu­el­ler, ki oži obroč oko­li Trum­pa in ne­ka­te­rih nje­go­vih so­de­lav­cev za­ra­di do­mnev­ne­ga vme­ša­va­nja Ru­si­je v ame­ri­ške vo­li­tve in dru­ge za­de­ve. To naj bi bil spod­bu­jal "Trum­pov klan", pred­se­dni­ku pa mor­da gro­zi pre­i­ska­va za­ra­di ovi­ra­nja pre­i­ska­ve. Prav za­ra­di te­ga sta na pre­pi­hu tu­di Trum­po­va hči Ivan­ka in zet Ja­red Ku­sh­ner, ki so mu pred krat­kim one­mo­go­či­li do­stop do za­u­pnih po­dat­kov. Ve­li­ka tro­ji­ca nem­ške po­li­ti­ke: fi­nanč­ni mi­ni­ster in pod­kan­cler Olaf Scholz (SPD), kan­cler­ka An­ge­la Mer­kel (CDU) in no­tra­nji mi­ni­ster Horst Se­e­ho­fer (CSU) te­ljem za­ko­no­da­je". Se­e­ho­fer, ki je bil do­slej pr­vi mi­ni­ster Ba­var­ske, je eden naj­gla­snej­ših kri­ti­kov be­gun­ske po­li­ti­ke do­bro­do­šli­ce kan­cler­ke Mer­klo­ve. Le­ta 2015 je v Nem­či­jo pri­šlo oko­li mi­li­jon pro­sil­cev za azil, pri­bli­žno po­lo­vi­ca iz Si­ri­je, Ira­ka in Afga­ni­sta­na. Od mi­ni­strov CDU ome­ni­mo vsaj Jen­sa Spah­na, ki pre­vza­me zdra­vstvo. Je eden od glav­nih kri­ti­kov Mer­klo­ve z de­sne­ga kri­la CDU. Njen ve­li­ki za­ve­znik Pe­ter Alt­me­i­er pa bo mi­ni­ster za go­spo­dar­stvo.

Fo­to: REUTERS

Til­ler­son je vče­raj v Ni­ge­ri­ji še za­dnjič vsto­pil v služ­be­no le­ta­lo kot zu­na­nji mi­ni­ster ZDA.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.