Naj­bolj po­ma­ga zdra­va pa­met

Por­tal Iz­be­rem.si, ki je na­po­ve­do­val ve­čjo tran­spa­ren­tnost in uki­ni­tev pro­vi­zij uprav­ni­kov več­sta­no­vanj­skih stavb, spro­ža kar ne­kaj po­mi­sle­kov in vpra­šanj

Vecer - - MARIBOR - Dvo­mi o ve­ro­do­stoj­no­sti in te­ži cer­ti­fi­ka­ta Objek­tiv­na in ne­od­vi­sna sto­ri­tev? Kdo bo iz­va­jal nad­zor nad po­nu­dni­ki

Prej­šnji te­den je za­ži­ve­la plat­for­ma Iz­be­rem. si, pre­ko ka­te­re lah­ko eta­žni la­stni­ki hi­tre­je zbe­re­jo več po­nudb iz­va­jal­cev in na kon­cu med nji­mi sa­mi iz­be­re­jo že­le­ne­ga. Plat­for­mo so pri­pra­vi­li v is­to­i­men­skem pod­je­tju. Usta­no­vi­telj sis­te­ma je Ju­re Li­si­ca, ki je tu­di di­rek­tor ene­ga od ve­čjih šta­jer­skih uprav­ni­kov stavb Upra-sta­na.

Plat­for­ma Iz­be­rem. si je v so­la­stni­ških ro­kah Upra- sta­na, nje­go­ve­ga nek­da­nje­ga di­rek­tor­ja Si­mo­na Fle­i­sin­ger­ja, ki ga je na di­rek­tor­skem stolč­ku na­sle­dil Ju­re Li­si­ca, tre­tji la­stnik te­ga pod­je­tja. Si­mon Fle­i­sin­ger je so­la­stnik in di­rek­tor pod­je­tja Pro­En, iz­va­jal­ca za vgra­dnjo štev­cev za po­ra­bo vo­de in to­plo­te, ki iz­va­ja tu­di ob­ra­čun po­ra­be. Tu­di se­dež pod­je­tja Iz­be­rem.si je na is­tem na­slo­vu kot pod­je­tje Upra- stan. Če bo­do dru­gi uprav­ni­ki stavb upo­ra­blja­li sis­tem za zbi­ra­nje po­nudb pre­ko plat­for­me Iz­be­rem. si, bo­do pre­je­li cer­ti­fi­kat Uprav­nik brez pro­vi­zij. Ta cer­ti­fi­kat že ima pod­je­tje Upra-stan.

"Ju­re Li­si­ca, ki je ve­čin­ski la­stnik druž­be Iz­be­rem. si in glav­ni idej­ni usta­no­vi­telj, je s svo­jo iz­bra­no eki­po so­de­lav­cev sis­tem tu­di iz­de­lal in se od­lo­čil, da za­ra­di stro­kov­ne pod­la­ge pri­spev­ka v iz­gra­dnjo sis­te­ma za uprav­ni­ško de­jav­nost 10 od­stot­kov so­la­stni­ške­ga de­le­ža pri­pa­da druž­bi Upra-stan," la­stni­ško po­ve­za­vo po­ja­snju­je Tea Ko­zar, pred­stav­ni­ca druž­be Iz­be­rem.si. Ob tem za­vra­ča ka­kr­šne­ko­li po­mi­sle­ke o ne­o­bjek­tiv­no­sti por­ta­la Iz­be­rem. si: "Nih­če ne mo­re bi­ti pre­fe­ri­ran, ker je sis­tem ja­ven in tran­spa­ren­ten, saj se is­ka­lec sto­ri­tve in po­nu­dnik brez vme­snih po­sre­dni­kov do­go­vo­ri­ta. Konč­ni na­roč­ni­ki in plač­ni­ki so iz­ključ­no eta­žni la­stni­ki, ne pa uprav­nik." Mi­ni­str­stvo za oko­lje in pro­stor (MOP) s cer­ti­fi­ka­tom Uprav­nik brez

Fi­štra­vec: Ma­ri­bor je na ro­bu pre­o­braz­be

Ma­ri­bor­ski žu­pan An­drej Fi­štra­vec je v Can­ne­su pre­vzel na­gra­do, ki jo je Ma­ri­bo­ru po­de­lil ča­snik Fi­nan­ci­al Ti­mes in ki Ma­ri­bor uvr­šča na sed­mo me­sto evrop­skih mi­kro mest, pri­ja­znih do in­ve­sti­tor­jev, so spo­ro­či­li z pro­vi­zij ni se­zna­nje­no, tu­di jim ni zna­no, ka­te­ri kri­te­ri­ji bo­do ob tem upo­šte­va­ni ozi­ro­ma pre­ver­ja­ni, in po­u­dar­ja­jo, da gre za za­seb­no po­bu­do. O ve­ro­do­stoj­no­sti in te­ži cer­ti­fi­ka­ta se spra­šu­je Bo­štjan Ba­jec, di­rek­tor pod­je­tja Sta­no­vanj­ski in­že­ni­ring, kjer se ukvar­ja­jo z upra­vlja­njem objek­tov: "Ka­ko bo ne­ko pod­je­tje, ki je v la­sti dru­ge­ga uprav­ni­ka in z njim po­ve­za­nih vo­dil­nih lju­di, po­de­li­lo dru­ge­mu uprav­ni­ku ne­ki cer­ti­fi­kat? Ka­ko so lah­ko le oni me­ro­daj­ni za po­de­lje­va­nje cer­ti­fi­ka­ta? To je skre­ga­no z vsa­ko lo­gi­ko. Cer­ti­fi­kat, ki no­si do­lo­če­no te­žo v kva­li­te­ti, lah­ko po­de­li le zbor­ni­ca ali ne­od­vi­sno zdru­že­nje."

Si­cer je Ba­jec iz Sta­no­vanj­ske­ga in­že­ni­rin­ga eden od red­kih uprav­ni­kov več­sta­no­vanj­skih stavb, ki se je jav­no iz­po­sta­vil. O tem, da sis­tem de­lu­je tran­spa­ren­tno, pa Ba­jec me­ni: "Naj­bolj­ša re­kla­ma in za­go­to­vi­lo za de­lo je za­do­volj­na stran­ka, vpi­tje, da si prav sam naj­bolj tran­spa­ren­ten, na dol­gi rok ne po­ma­ga."

Gle­de po­de­lje­va­nja cer­ti­fi­ka­ta ima druž­ba Iz­be­rem.si strog pra­vil­nik gle­de po­de­li­tve, po­ja­snju­je Ko­zar­je­va in do­da­ja, da so spre­me­ni­li na­čin po­de­lje­va­nja cer­ti­fi­ka­ta, ki ni več pla­čljiv za uprav­ni­ke: "Če je upo­ra­ba sis­te­ma za uprav­ni­ke brez­plač­na, je prav, da sta tu­di po­de­li­tev in po­dalj­še­va­nje cer­ti­fi­ka­ta brez­plač-

ma­ri­bor­ske ob­či­ne. Ena­ko na­gra­do v ka­te­go­ri­ji re­gij je za šesto me­sto pre­je­la re­gi­ja Po­drav­je, na­gra­do je spre­jel Bo­ži­dar Puč­nik, vod­ja in­ve­sti­cij­ske pi­sar­ne In­vest in Po­drav­je iz Ma­ri­bor­ske ra­zvoj­ne agen­ci­je (MRA).

"To je po­memb­no pri­zna­nje za Ma­ri­bor. Pred le­ti, ko sem na­sto­pil man­dat, je bi­lo oči­tno, da je ča­ka­nje na dr­žav­ni ali evrop­ski de­nar za­man, za­to smo usta­no­vi­li plat­for­mo In­vest in Ma­ri­bor. Vpra­ša­nje, za­kaj in­ve­sti­ra­ti v Ma­ri­bor, se po­go­sto po­ja­vlja. Za­ra­di ge­o­stra­te­ške lo­ka­ci­je me­sta, saj le­ži na sti­či­šču pro­me­tnih ko­ri­dor­jev, za­ra­di na­ra­ve in pri­je­tne­ga bi­vanj­ske­ga oko­lja, ker je to me­sto, ki je le­ta 2012 no­si­lo na­ziv evrop­ska pre­stol­ni­ca kul­tu­re, kar po­me­ni, da ima­mo raz­vi­to kul­tur­no in dru­žab­no ži­vlje­nje, ter ker le­tos no­si na­ziv Ma- na ob upo­šte­va­nju dej­stva, da bo­do iz­pol­nje­va­li po­go­je. Osre­dnji po­goj bo do­lo­če­no šte­vi­lo za­klju­če­nih pov­pra­še­vanj pre­ko te­ga sis­te­ma za jav­no zbi­ra­nje po­nudb." Di­rek­tor­ja Zbor­ni­ce za po­slo­va­nje z ne­pre­mič­ni­na­mi Bo­štjan Udo­vič pra­vi, da se po­nu­dni­ki sto­ri­tev ozi­ro­ma iz­va­jal­ci z re­gi­stra­ci­jo za­ve­že­jo k pla­či­lu me­seč­ne­ga na­do­me­sti­la. "Ali ni­so ta na­do­me­sti­la ozi­ro­ma čla­na­ri­na, na­tanč­no te pro­vi­zi­je, pro­ti ka­te­rim se ta uprav­nik bo­ri? Eta­žni la­stni­ki se bo­do mo­ra­li od­lo­či­ti, ali bolj za­u­pa­ti ta­kšni plat­for­mi ali la­stne­mu od­bo­ru, ki je vklju­čen v iz­bi­ro iz­va­jal­ca. Zdra­va pa­met v ta­kih za­de­vah naj­bolj po­ma­ga," raz­mi­šlja Udo­vič. Si­cer pa ob­sta­ja že ne­kaj por­ta­lov iz­bi­re iz­va­jal­cev pri nas, kot so pri­mer­jaj.si, moj­moj­ster. si, mojo­br­tnik.com.

"Teh por­ta­lov ne mo­re­mo ena­či­ti z Iz­be­rem.si, ker no­ben od teh por­ta­lov ni­ma iz­gra­je­ne­ga sis­te­ma za uprav­ni­ško de­jav­nost. Vsak po­nu­dnik, vsa­ko pod­je­tje da­nes ima ven­dar­le svoj mar­ke­ting, ki je 21. sto­le­tju pri­me­ren. Brez nič vlož­ka do­bi­mo nič po­sla. In če po­vza­me­mo po­dat­ke, da za ve­čja vzdr­že­val­na de­la, kot so ener­get­ske sa­na­ci­je stavb eta­žni la­stni­ki pla­ču­je­jo od 50 do 500 ti­soč evrov za eno ta­kšno in­ve­sti­ci­jo, po­tem pla­či­lo za nek pri­stop, ki ga mi za­ra­ču­na­mo med 10 in 20 evrov na me­sec za po­nu­dni­ka, ne mo­re bi­ti

ri­bor - evrop­sko me­sto špor­ta 2018 in ima raz­vi­to špor­tno in­fra­struk­tu­ro," je iz­ja­vil Fi­štra­vec in še po­u­da­ril, da Ma­ri­bor go­spo­dar­sko okre­va in je na ro­bu pre­o­braz­be. (mbk) Klub ma­ri­bor­skih štu­den­tov je v so­de­lo­va­nju z Zve­zo Škis vče­raj v Ma- pro­vi­zi­ja, ki si jih ne­ka­te­ri še ve­dno za­ra­ču­na­va­jo," na oči­tek od­go­var­ja Ko­zar­je­va. Mi­ni­str­stvo za oko­lje in pro­stor (MOP) me­ni, da gre pri por­ta­lu Iz­be­rem.si, za ka­te­re­ga je si­cer iz­ve­de­lo iz me­di­jev, za eno od mo­žno­sti, da se hi­tre­je sre­ča­ta po­nud­ba in pov­pra­še­va­nje. "Gre za za­seb­no po­bu­do, ne po­bu­do mi­ni­str­stva, ki je se­ve­da le­gi­ti­mna," po­ja­snju­je­jo na mi­ni­str­stvu in do­da­ja­jo, da Sta­no­vanj­ski za­kon omo­go­ča tu­di ta­kšen na­čin iz­bi­re iz­va­jal­cev. Pred­vsem pa po­u­dar­ja­jo, da ve­ljav­ni za­kon eta­žnim la­stni­kom omo­go­ča, da od­lo­ča­jo o iz­bi­ri po­nu­dni­ka.

Sta­no­vanj­ski upra­vi­te­lji, s ka­te­ri­mi smo se po­go­var­ja­li in so na tr­gu pri­so­tni že dlje ča­sa, iz­po­sta­vlja­jo kon­flikt in­te­re­sov la­stni­kov por­ta­la in do­da­ja­jo, da plat­for­ma mo­go­če res omo­go­ča iz­bi­ro po­nu­dni­ka z naj­niž­jo ce­no, ne pa nuj­no tu­di naj­bolj­še ka­ko­vo­sti sto­ri­tve. Spra­šu­je­jo se, kdo bo iz­va­jal nad­zor nad po­nu­dni­ki. Ob tem še do­da­ja­jo, da ob iz­ku­šnjah pri jav­nih na­ro­či­lih, kjer je naj­po­memb­nej­ša prav naj­niž­ja ce­na, naj­bolj tr­pi ka­ko­vost sto­ri­tev. Eta­žnim la­stni­kov pri­po­ro­ča­jo, da naj raz­mi­sli­jo, ali je naj­niž­ja ce­na tu­di naj­bolj­ša po­nud­ba, pri iz­bi­ri iz­va­jal­ca del naj bo­do pa­zlji­vi, po­za­ni­ma­jo naj se, ali ni­ma blo­ki­ra­nih ra­ču­nov in ali ni davč­ni ne­plač­nik, pre­ve­ri­jo naj re­fe­ren­ce iz­ve­de­nih del in po­dob­no.

"Naj­niž­ja ce­na ab­so­lu­tno ni me­ri­lo v sis­te­mu Iz­be­rem. si. Iz­je­mne­ga po­me­na so oce­ne in pri­po­ro­či­la upo­rab­ni­kov, ki že ima­jo

ri­bo­ru na dveh lo­ka­ci­jah pri­pra­vil brez­pla­čen zaj­trk pod slo­ga­nom Ne re­dno. Jej zdra­vo! "Pri­pra­vi­li smo zdrav zaj­trk, da oza­ve­šča­mo lju­di o po­memb­no­sti zdra­ve­ga ju­tra­nje­ga obro­ka," je po­ve­dal di­jak Blaž Ro­th iz Klu­ba ma­ri­bor­skih štu­den­tov. Mi­mo­i­do­či so si lah­ko zdrav zaj­trk pri­vo­šči­li pred Pi­sar­no v Ve­trinj­ski uli­ci in na Pr­vi gi­m­na­zi­ji Ma­ri­bor.

"V ve­či­ni so obro­ke se­sta­vlja­li raz­lič­ni zdra­vi na­ma­zi, kot so avo­ka­dov, si­rov in ze­lišč­ni. Po­nu­ja­li smo tu­di jo­gurt z me­dom, na­rav­ne so­ko­ve iz sad­ja in ze­le­nja­ve in ko­smi­če," je na­štel Ro­th.

Zdrav zaj­trk so ma­ri­bor­ski štu­den­ti in di­ja­ki or­ga­ni­zi­ra­li dru­gič, Ro­th pra­vi, da med mla­di­mi opa­ža­jo za­ni­ma­nje za zdra­vo pre­hra­no. (mi­da) iz­ku­šnjo iz­va­jal­cev, in vsak po­nu­dnik se pred­sta­vi s svo­ji­mi re­fe­ren­ca­mi. Ta­ko kot pri fi­zič­nem zbi­ra­nju po­nudb se bo­do iz­va­jal­ci pre­ver­ja­li in te iz­va­jal­ce je dol­žan pre­ver­ja­ti uprav­nik, če ta zbi­ra po­nud­be za eta­žne la­stni­ke," še pra­vi pred­stav­ni­ca druž­be Iz­be­rem.si.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Od­lo­ča­nje o iz­bi­ri po­nu­dni­ka eta­žnim la­stni­kom omo­go­ča že ve­ljav­ni sta­no­vanj­ski za­kon.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.