Žu­pan hva­li na­pre­dek jav­ne­ga za­vo­da

To­maž Ro­žen de­lo za­vo­da ZKŠTM oce­nju­je za do­bro, ugo­to­vi­tev NO, ki je pre­gle­dal po­slo­va­nje ZKŠTM v le­tu 2016, pa ne že­li ko­men­ti­ra­ti, češ da je to ne­od­vi­sen or­gan

Vecer - - KOROŠKA - Ro­žen: Pod­pi­ra­mo de­lo­va­nje ZKŠTM Eno­stav­no je bi­ti žu­pan, ne pa tu­di di­rek­tor ZKŠTM

Po­ro­ča­li smo že, da je nad­zor­ni od­bor (NO) ob­či­ne Rav­ne opra­vil nad­zor nad po­slo­va­njem Za­vo­da za kul­tu­ro, šport, tu­ri­zem in mla­din­ske de­jav­no­sti (ZKŠTM) Rav­ne v le­tu 2016 in po­dal enajst pri­po­ro­čil. Raz­pra­va na ob­čin­ski se­ji, ki je po gla­so­va­nju sve­tni­kov osta­la od­pr­ta za jav­nost, je bi­la bur­na. Ve­či­na jih je si­cer po­hva­li­la na­pre­dek pri de­lo­va­nju "su­per­za­vo­da", so pa tu­di ko­men­ti­ra­li ne­ka­te­re ugo­to­vi­tve ob­čin­skih nad­zor­ni­kov in opo­zar­ja­li še na ne­ka­te­re dru­ge po­manj­klji­vo­sti. Ra­ven­ski žu­pan To­maž Ro­žen ugo­to­vi­tev NO ni že­lel ko­men- ti­ra­ti. So pa po fa­ce­bo­o­ku že za­o­kro­ži­le ne­ka­te­re naj­ver­je­tne­je tu­di ra­hlo po­li­tič­no obar­va­ne po­hva­le na ra­čun po­slo­va­nja za­vo­da, po­ve­ča­nja obi­ska­no­sti in opra­vlje­nih in­ve­sti­cij. Sle­dnje je si­cer di­rek­tor Aleš Lo­gar že ob­šir­no pred­sta­vil na ob­čin­ski se­ji in jim tu­di nih­če od sve­tni­kov ni opo­re­kal. Žu­pan gle­de po­ro­či­la ugo­ta­vlja, da je pri­pra­vlje­no do­kaj ko­rek­tno, na pre­se­ne­tlji­vi stro­kov­ni rav­ni: "Po­hva­lil Ob­čin­ski svet je so­gla­šal z ime­no­va­njem An­dre­je Je­hart za di­rek­to­ri­co Jav­ne­ga ko­mu­nal­ne­ga pod­je­tja ( JPK) Rav­ne. JKP Rav­ne je za­če­lo de­lo­va­ti fe­bru­ar­ja la­ni. Za­po­sle­nih ima 25 de­lav­cev. Ra­ven­ski žu­pan je s po­slo­va­njem pod­je­tja, ki je la­ni ustva­ri­lo 2,13 mi­li­jo­na evrov pri­hod­kov in le­to za­klju­či­lo s pre­sež­kom v vi­ši­ni do­brih 76.000 evrov, za­do­vo­ljen. "S 100 ti­soč evri osnov­ne­ga ka­pi­ta­la, ko­li­kor smo vlo­ži­li v pod­je­tje, lah­ko re­čem, da smo ze­lo za­do­volj­ni s tem, ka­ko se zgod­ba raz­vi­ja," pra­vi Ro­žen. Prav ta­ko so da­li po­zi­tiv­no mne­nje k ime­no­va­nju Anje Ben­ko za di­rek­to­ri­co Ljud­ske uni­ver­ze Rav­ne. Ra­ven­ski sve­tni­ki so spre­je­li le­to­šnji pro­ra­čun, ki je na pri­hod­kov­ni stra­ni te­žak 13,5 mi­li­jo­na evrov, na od­hod­kov­ni pa 14,4 mi­li­jo­na evrov. No­va za­dol­ži­tev je pred­vi­de­na v vi­ši­ni 1,3 mi­li­jo­na evrov. Sku­pna za­dol­ži­tev ob­či­ne bo ob kon­cu te­ga le­ta 4,4 mi­li­jo­na evrov, kar je po be­se­dah žu­pa­na manj kot 400 evrov na pre­bi­val­ca. Hkra­ti so sve­tni­ki po­tr­di­li še eno­stav­no in­ve­sti­cij­sko do­ku­men­ta­ci­jo za na­črt Ra­zvoj­ni pro­gram pro­ra­ču­na za le­tos v vre­dno­sti 1,7 mi­li­jo­na evrov. Za in­ve­sti­ci­je na­me­ni­jo 6,1 mi­li­jo­na evrov (42 od­stot­kov pro­ra­ču­na). Med naj­ve­čji­mi so do­kon­ča­nje več­na­men­ske dvo­ra­ne v Ko­tljah, ure­ja­nje po­slov­ne co­ne Rav­ne (gra­dnja po­slov­no-ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re) in vla­ga­nja v ce­stno in­fra­struk­tu­ro. sem pred­se­dni­ka NO An­dre­ja Er­jav­ca. Di­rek­tor ZKŠTM Aleš Lo­gar bo pri­po­ro­či­la upo­šte­val. Na­sta­lo je kon­struk­tiv­no so­de­lo­va­nja med NO, di­rek­tor­jem in tu­di ob­čin­skim sve­tom, da se vsi za­ve­da­mo od­go­vor­no­sti do ob­čin­ske­ga za­vo­da, ki je tre­tji naj­po­memb­nej­ši 'obraz ob­či­ne'," je na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci po se­ji po­ja­snje­val Ro­žen. Ugo­to­vi­tev NO pa ni že­lel ko­men­ti­ra­ti, saj, kot na­va­ja, so ne- od­vi­sen or­gan. Da pa so pri­po­ro­či­la kon­struk­tiv­na in ne gre za na­ga­ja­nje za­vo­du.

"Za­vod de­la do­bro. Vi­ši­no sred­stev smo jim le­tos po­ve­ča­li za po­tre­be sa­na­ci­je li­kvi­dno­sti za na­zaj in za te­ko­če obra­to­val­ne stro­ške. Za in­ve­sti­ci­je jim na­me­ni­mo 140 ti­soč evrov, kar ka­že, da pod­pi­ra­mo de­lo­va­nje za­vo­da in sle­di­mo pre­dlo­gom vod­stva." Iz le­to­šnje­ga ob­čin­ske­ga pro­ra­ču­na za­vo­du v sku­pnem zne­sku na­me­ni­jo oko­li 700 ti­soč evrov (265 ti­soč evrov za kul­tur­no-tu­ri­stič­no in mla­din­sko de­jav­nost, 337 ti­soč evrov za šport, 25 ti­soč evrov za sa­na­ci­jo li­kvi­dno­sti ...). "S skrb­nim go­spo­dar­je­njem bi mo­ra­lo bi­ti ob teh pro­ra­čun­skih po­stav­kah le­to­šnje po- slo­va­nje za­vo­da po­zi­tiv­no," oce­nju­je Ro­žen.

Za­vod, ki je v dveh le­tih pri­hod­ke po­ve­čal za do­brih 400 ti­soč evrov, je pre­dla­ni po­slo­val po­zi­tiv­no, la­ni pa je imel 49 ti­soč evrov pri­manj­klja­ja. Med ugo­to­vi­tva­mi NO je med sve­tni­ki pre­cej pra­hu dvi­gni­lo iz­pla­či­lo de­lov­ne uspe­šno­sti, ki so jo pre­dla­ni kon­ti­nu­i­ra­no pre­je­ma­li za­po­sle­ni iz na­slo­va po­ve­ča­ne­ga ob­se­ga de­la in pre­no­va sis­te­ma za­sne­že­va­nja na smu­či­šču Po­se­ka. ZKŠT je na­prej skle­nil po­god­bo o brez­plač­nem na­je­mu opre­me za za­sne­že­va­nje, po­tem pa je is­to pod­je­tje uspe­lo

Iz le­to­šnje­ga ob­čin­ske­ga pro­ra­ču­na za­vo­du na­me­nja­jo oko­li 700 ti­soč evrov. kov­no ume­tnost na OŠ Fra­nja Go­lo­ba Pre­va­lje. Le­ta 1976 se je z dru­ži­no pre­se­lil v Do­b­jo vas, kjer je pred sed­mi­mi le­ti tu­di umrl.

Ume­tni­ško pot je za­čel kot ki­par, po­zne­je se je po­sve­čal tu­di ris­bam in akva­re­lom. Ki­par­sko je ustvar­jal v raz­lič­nih ma­te­ri­a­lih, je­klu, ka­mnu, gli­ni in bro­nu, naj­več pa v le­su. V se­dem­de­se­tih le­tih 20. sto­le­tja je z zvar­je­njem sta­rih ko­sov je­kla iz­de­lal ne­kaj manj­ših skulp­tur, iz je­kla sta tu­di nje­go­vi skulp­tu­ri Po­gled v ve­so­lje v kro­ži­šču pri ga­sil­skem do­mu in spo­me­nik pre­valj­ski že­le­zar­ni na zi­du iz žlin­dre. V ka­mnu je kle­sal pred­vsem por­tre­te (na Le­šah je po­sta­vljen re­li­ef v ka­mnu Ru­dar­ska dru­ži­na, v La­škem pa nje­gov spo­me­nik Pri­mo­žu Tru­bar­ju). Iz le­sa je iz­de­lal mno­go skulp­tur pti­čev in se­men ter tu­di ne­kaj žen­skih fi­gur. Iz le­sa sta tu­di jav­ni pla­sti­ki, spo­me­nik NOB v Šen­ta­ne­lu in Tri gra­šča­ko­ve hčer­ke v kro­ži­šču pri Me­ži. Za spo­min­ski park je pri­spe­val Pre­no­va sis­te­ma za­sne­že­va­nja dvi­ga prah. na jav­nem raz­pi­su. Sve­tni­ki so iz­po­sta­vi­li še vi­so­ke stro­ške za re­pre­zen­tan­co di­rek­tor­ja, da ima za­vod po­leg iz­gu­be še 246 ti­soč evrov krat­ko­roč­nih ob­ve­zno­sti, v glav­nem do do­ba­vi­te­ljev, pre­cej­šen ob­seg de­la pre­ko štu­dent­ske­ga ser­vi­sa ... "To je spe­ci­fi­čen za­vod. Ze­lo eno­stav­no je bi­ti di­rek­tor ob­čin­ske upra­ve, žu­pan ... ZKŠTM je v slo­ven­skem pro­sto­ru spe­ci­fi­ka. Če že­li­mo ime­ti v jav­nem za­vo­du vse, kar ima­mo (ba­zen, smu­či­šče, kul­tur­ni dom ...), to pač ne­kaj sta­ne," je de­jal sve­tnik Mi­lan Ška­far. Ali so mo­re­bi­ti na­re­di­li kar­ko­li na­ro­be, bo po­ka­za­la re­vi­zi­ja po­slo­va­nja za­vo­da za ce­lo­tno ob­do­bje nje­go­ve­ga de­lo­va­nja, ki jo bo na­ro­čil svet za­vo­da. Sle­dnje so jim na za­dnji se­ji na­lo­ži­li ob­čin­ski sve­tni­ki. po­mni­ka bral­ni znač­ki in Mo­hor­je­vi druž­bi ter ki­par­ski por­tret ljud­ske­ga pe­sni­ka Bla­ža Ma­vre­la. Ve­li­ko je tu­di ri­sal in ski­ci­ral, s svinč­ni­kom, ka­sne­je tu­di s tu­šem. Ohra­ni­lo se je mno­go nje­go­vih "pi­smenk". V teh­ni­ki akva­re­la je sli­kal im­pre­si­je kra­jin in tu­di ab­strak­tne barv­ne kom­po­zi­ci­je. Imel je 29 sa­mo­stoj­nih raz­stav, so­de­lo­val je tu­di na 59 sku­pin­skih, zdaj dru­gi ume­tni­ki raz­sta­vlja­jo v ga­le­ri­ji v pre­valj­skem Druž­be­nem do­mu, po­i­me­no­va­ni po njem.

Pred­sta­vi­tev na pa­no­jih, do­pol­nje­no z ume­tni­ko­vi­mi de­li, za­o­kro­žu­je mi­sel ume­tno­stne­ga zgo­do­vi­nar­ja Jer­ne­ja Ko­žar­ja: "An­drej Gro­šelj je ži­vel svo­jo ume­tnost v ne­kem dru­gem ča­su in pro­sto­ru, v ka­te­re­ga po­ša­sti in gro­zo­te vsak­da­na ni­so ime­le vsto­pa. Tu­di za­to je nje­go­va ume­tnost spro­šče­na in otro­ško ne­o­bre­me­nje­na, kot pra­vlji­ca, ki va­se ne spu­sti po­dob re­snič­ne­ga sve­ta."

Ume­tni­ko­vo ži­vlje­nje in de­lo je z za­ni­mi­vi­mi anek­do­ta­mi ob ne­dav­nem od­pr­tju spo­min­ske­ga ko­tič­ka učen­cem pri­bli­ža­la tu­di nje­go­va že­na Fa­ni­ka, ki na­ja­vlje­nim obi­sko­val­cem ra­da po­ka­že nje­gov do­ma­či ate­lje.

Fo­to: Ja­smi­na DETELA

Fo­to: An­dre­ja ČIBRON KODRIN

Ge­ne­ra­ci­jam učen­cev je An­drej Gro­šelj po­sre­do­val li­kov­no zna­nje kot iz­vr­sten pe­da­gog in člo­vek, zdaj ve­de­nje o njem ši­ri tu­di spo­min­ski ko­ti­ček nje­mu v čast.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.