Mit o po­pol­nem se­su­tju ja­za

Dra­ma SNG Ma­ri­bor bo v pe­tek pre­mi­er­no upri­zo­ri­la So­fo­kle­je­vo tra­ge­di­jo Oj­dip v Ko­lo­nu v re­ži­ji Di­e­ga de Bree

Vecer - - KOROŠKA -

to pa ni ta­ko zna­čil­no za nas. Oj­dip se sre­ča s sa­mim se­boj. Za se­boj ima ogro­mno od­lo­či­tev in iz­ka­že se, da je pov­zro­čil ve­li­ko te­žav. Pre­den umre, jih že­li ure­di­ti, zlo­ži­ti sku­paj. Kjer vla­da­jo moč­ni ljud­je, kjer ima­mo to­ta­li­tar­ne re­ži­me in dru­ge hi­e­rar­hi­je, ljud­je po na­va­di na moč pri­sta­ne­jo. Ko pa na­sto­pi vla­dar­jev ko­nec, so iz­gu­blje­ni. Ljud­je ra­je pri­sta­ja­mo na tak sis­tem, ker je laž­je tr­pe­ti to, če­sar smo na­va­je­ni, kot pa zah­te­va­ti spre­mem­be. Naš lik na­re­di rez in se od­lo­či za ka­tar­zo, oči­šče­nje," po­ja­sni de Brea.

Fo­to: Da­mjan ŠVARC

Bran­ko Štur­bej in Ju­rij Dre­ven­šek v Oj­di­pu v Ko­lo­nu

Fo­to: Di­a­go­na­le

Na­gra­do za ži­vljenj­sko de­lo je pre­je­la igral­ka In­grid Bur­khard (86), ki jo po­zna­mo tu­di iz fil­ma To­ni Erd­mann.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.