Bu­tik ple­snih in­te­lek­tu­al­cev

Sve­bor Se­čak, de­kan Aka­de­mi­je za ples, ver­ja­me, da so za ple­sal­ca, ki ho­če več, po­leg tre­nin­gov nuj­na tu­di te­o­re­tič­na in kon­te­kstu­al­na zna­nja

Vecer - - KOROŠKA -

Dve le­ti bo, od­kar je Al­ma Ma­ter Euro­pa­ea do­bi­la akre­di­ta­ci­jo za iz­va­ja­nje sme­ri ba­let na štu­dij­skem pro­gra­mu 1. bo­lonj­ske sto­pnje ples, ko­re­o­gra­fi­ja. Da­nes se v Ma­ri­bo­ru in Lju­blja­ni iz­o­bra­žu­je dru­ga ge­ne­ra­ci­ja štu­den­tov. Slo­ve­ni­ja je bi­la tu­di edi­na dr­ža­va v Evro­pi, ki ni ime­la ple­sne in ba­le­tne ume­tno­sti na vi­so­ko­šol­skem ni­vo­ju, za­to so mo­ra­li na­ši ple­sal­ci pri­do­bi­ti iz­o­braz­bo na tu­jih aka­de­mi­jah. V so­de­lo­va­nju z ugle­dni­mi ume­tni­ški­mi usta­no­va­mi v sve­tu in iz so­se­dnjih dr­žav so v pe­da­go­ški pro­ces vklju­če­ni do­ma­či in tu­ji ple­sni pe­da­go­gi in ume­tni­ki.

Doc. dr. Sve­bor Se­čak, pr­vak ba­le­ta Hr­va­ške­ga na­ro­dne­ga gle­da­li­šča, ki je štu­dij so­dob­ne­ga ple­sa in ba­le­tne pe­da­go­gi­ke vpe­ljal na za­greb­ški Aka­de­mi­ji dram­skih ume­tno­sti, je de­kan Aka­de­mi­je za ples in ver­ja­me, da je ba­let ume­tnost mla­dih lju­di, in prav je, da ima­jo, po­tem ko ne mo­re­jo več ple­sa­ti, mo­žnost, da štu­di­ra­jo na­prej; ali bo­do me­ne­de­žer­ji ali te­o­re­ti­ki ali pe­da­go­gi na tem po­dro­čju, do­bi­jo pa tu­di mo­žnost ka­kr­šne­ga­ko­li dru­ge­ga ma­gi­str­ske­ga štu­di­ja. "Ta štu­dij je bu­tik bo­do­čih in­te­lek­tu­al­cev na­še ume­tno­sti," spo­ro­ča Se­čak.

Na­ci­o­nal­na agen­ci­ja za ka­ko­vost v vi­so­kem šol­stvu je 2016. za se­dem let akre­di­ti­ra­la smer Ba­let na 1. bo­lonj­ski sto­pnji, ki se iz­va­ja na Aka­de­mi­ji za ples pod okri­ljem Al­ma Ma­ter Euro­pa­ea. Tre­nu­tno na Al­ma Ma­ter štu­di­ra 24 štu­den­tov. Ste, ko ste za­sta­vi­li ta pro­gram v Slo­ve­ni­ji, pri­ča­ko­va­li ve­čji in­te­res? "Aka­de­mi­ja za ples Al­ma Ma­ter Euro­pa­ea je po­de­do­va­la pro­gram prej­šnje Aka­de­mi­je za ples in ga na­to, sploh pr­vič v zgo­do­vi­ni Slo­ve­ni­je, do­pol­ni­la z od­del­kom za ba­let. Tre­nu­tno se iz­va­ja­ta dva pro­gra­ma - pro­gram za so­dob­ni ples v Lju­blja­ni in pro­gram za ba­le­tno pe­da­go­gi­ko v Ma­ri­bo­ru. Ima­mo dve ge­ne­ra­ci­ji štu­den­tov, ta­ko da šte­vil­ka 24 ni pod pri­ča­ko­va­nim. To so tu­di spe­ci­fič­ni štu­di­ji zgolj za štu­den­te, ki ima­jo pred­ho­dno zna­nje. Na­sle­dnje aka­dem­sko le­to bo­mo vpi­sa­li tre­tjo ge­ne­ra­ci­jo, od­pr­li ma­gi­str­ski štu­dij in raz­mi­sli­li o ak­ti­vi­ra­nju ne­ka­te- rih dru­gih pro­gra­mov, kot so dru­žab­ni ples, špor­tni ples, jazz ples itd. Raz­mi­šlja­mo tu­di o mo­žno­sti od­pi­ra­nja od­del­ka za etno­ple­se. Štu­dij fi­nan­ci­ra­mo zgolj iz šol­nin in ve­li­ko je kan­di­da­tov, ki si ga ne mo­re­jo pri­vo­šči­ti. Pri­ča­ku­je­mo tu­di po­moč z mi­ni­str­stva za kul­tu­ro pa mi­ni­str­stva za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost in šport. Žal te pod­po­re do zdaj še ni, am­pak upa­mo, da bo­do kma­lu vi­de­li po­memb­nost ta­ke­ga ter­ci­ar­ne­ga iz­o­bra­že­va­nja." Aka­de­mi­ja za ples na Al­ma Ma­ter je edi­na usta­no­va v Slo­ve­ni­ji, ki po­nu­ja ve­ljav­no pr­vo­sto­penj­sko bo­lonj­sko iz­o­braz­bo na po­dro­čjih so­dob­ne­ga ple­sa in ba­le­tne me­to­di­ke. Štu­dij je pla­čljiv, le­tnik sta­ne 3800 evrov. Iz­va­ja se lo­če­no po ple­snih sme­reh s sku­pnim iz­va­ja­njem te­o­re­tič­nih in ne­spe­ci­fič­nih pred­me­tov. Di­plo­ma "omo­go­ča kom­pe­ten­ce za uspe­šno de­lo­va­nje na po­dro­čju ple­sa kot ko­re­o­gra­fi in ple­sni/ ba­le­tni pe­da­go­gi". Pri­do­blje­na di­plo­ma omo­go­ča tu­di na­da­lje­va­nje štu­di­ja z vpi­som na ma­gi­str­ske štu­di­je na ume­tni­ških in dru­gih pro­gra­mih do­ma in v tu­ji­ni. Štu­dij tra­ja tri le­ta, pri­do­bljen na­ziv je di­plo­mi­ra­ni ple­sa­lec, ko­re­o­graf. Slo­ven­ci smo bi­li do ne­dav­ne­ga še edi­ni na­rod v Evro­pi, ki ple­sne ume­tno­sti ni raz­vil do aka­dem­ske sto­pnje. Ka­ko to?

"Majh­ne dr­ža­ve, kot sta Slo­ve­ni­ja in Hr­va­ška, se ne mo­re­jo ce­lo­stno ukvar­ja­ti s ta­kim kom­ple­ksnim kon­cep­tom, kot je ba­le­tna ume­tnost na aka­dem­ski sto­pnji. Aka­de­mi­ja za ples funk­ci­o­ni­ra na dveh rav­neh. Pr­va je po­ten­ci­al so­de­lo­va­nja na na­ci­o­nal­ni rav­ni z SNG v Lju­blja­ni in Ma­ri­bo­ru, s Kon­ser­va­to­ri­jem za glas­bo in ba­let v Lju­blja­ni in Ma­ri­bo­ru ter z Dru­štvom ba­le­tnih ume­tni­kov Slo­ve­ni­je. Dru­ga je od­pr­tost za med­na­ro­dno so­de­lo­va­nje z Ma­džar­sko ple­sno aka­de­mi­jo, stro­kov­nja­ki z ru­ske ba­le­tne aka­de­mi­je Va­ga­no­va ter ume­tni­ki in in­šti­tu­ci­ja­mi iz Ni­zo­zem­ske, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Nem­či­je itd. Ple­sna ume­tnost je zdav­naj preč­ka­la na­ci­o­nal­ne me­je in se pre­o­bli­ko­va­la v re­sno med­na­ro­dno ve­jo ume­tno­sti. Po­glej­te sa­mo na­ci­o­nal­no struk­tu­ro ple­sal­cev v SNG Lju­blja­na in SNG Ma­ri­bor. Po­memb­no je, da od­lo­če­val­ci spo­zna­jo, da bo Slo­ve­ni­ja kot čla­ni­ca EU v tem ob­do­bju glo­ba­li­za­ci­je prav s ter­ci­ar­nim iz­o­bra­že­va­njem za­va­ro­va­la dvo­jen re­zul­tat. Ohra­ni­la bo do­ma­čo kul­tu­ro in tra­di­ci­jo ter se od­pr­la no­vim ten­den­cam in fi­lo­zo­fi­jam, ki so in­te­gra­tiv­ni fak­tor v Evro­pi in sve­tu."

Pa ba­le­tni­ki sploh po­tre­bu­je­jo ter­ci­ar­no iz­o­bra­že­va­nje? Ko­mu bo to ko­ri­sti­lo? Ni ve­li­ko ple­sal­cev, ki bi raz­mi­šlja­li ta­ko. Tu­di če bo­do iz­o­bra­že­ni, viš­je pla­če ne bo­do ime­li. Spra­šu­je­jo se, kaj bo­do ime­li od te­ga. Vsi tu­di ne že­li­jo bi­ti pe­da­go­gi.

"Za do­bre­ga ple­sal­ca ni nuj­no, da ima do­bro splo­šno iz­o­bra­že­va­nje, am­pak mo­ra ime­ti ta­lent in pre­di­s­po­zi­ci­je, opra­vi­ti mo­ra dolg in in­ten­zi­ven zah­te­ven tre­ning ter uspe­šno opra­vi­ti pre­iz­kus v te­a­tru. Ven­dar, če že­li­te bi­ti za­ve­sten, sa­mo­re­flek­ti­ven ume­tnik, pe­da­gog, kri­tik, te­o­re­tik ali pa ko­re­o­graf, je nuj­no, da pri­do­bi­te te­o­re­tič­na in kon­te­kstu­al­na zna­nja zra­ven te­melj­ne­ga tre­nin­ga."

V Slo­ve­ni­ji ni ha­bi­li­ti­ra­nih uči­te­ljev za ples in ba­let, so­de­lu­je­jo pro­fe­sor­ji od dru­god. Ima­jo ustre­zno iz­o­braz­bo?

"Ni res, da v Slo­ve­ni­ji ni ha­bi­li­ti­ra­nih uči­te­ljev za ples, lah­ko ome­nim Ro­sa­no Hri­bar i n Ja­no Men­ger. Se­ve­da pa jih ni do­volj za sto­pnjo, ka­kr­šno že­li­mo. Aka­de­mi­ja za ples po­nu­ja pri­do­bi­tev zna­nja in prak­tič­nih ve­ščin, ki so nuj­ne za kva­li­te­tno, sis­te­ma­tič­no in var­no po­u­če­va­nje ba­le­ta v for­mal­nem in ne­for­mal­nem iz­o­bra­že­va­nju. Po­nu­ja do­da­tne ure prak­tič­ne­ga ple­sa, te­o­re­tič­ne­ga in in­ter­di­sci­pli­nar­ne­ga de­la, te pa od- pi­ra­jo mo­žnost za kon­te­kstu­al­na in po­dob­na znan­stve­na po­dro­čja."

Za­kaj na Al­ma Ma­ter ne štu­di­ra­jo uči­te­lji ple­sa, ki po­u­ču­je­jo dru­god, na pri­mer na kon­ser­va­to­ri­ju za glas­bo in ba­let?

"Pri nas štu­di­ra­jo uči­te­lji iz Kon­ser­va­to­ri­ja za glas­bo in ba­let v Ma­ri­bo­ru - He­le­na Kri­e­ger, di­rek­to­ri­ca ba­le­tne šo­le, in Mar­ti­na Kra­mer. Pri nas je ba­le­tna moj­stri­ca iz SNG Lju­blja­na Cla­u­dia So­vre pa tu­di dru­gi ple­sal­ci in pe­da­go­gi. Res je, da bi ta­kšen štu­dij mo­ral bi­ti za­ni­miv vsem pe­da­go­gom in po­ten­ci­al­nim pe­da­go­gom. Me­nim, da bi fa­kul­te­tna iz­o­braz­ba za ple­sne in ba­le­tne pe­da­go­ge, ki de­la­jo z otro­ki, mo­ra­la bi­ti ob­ve­zna, pred­vsem za­ra­di var­ne pra­kse. Ples je edi­no po­dro­čje, v ka­te­rem lah­ko po­u­ču­je­jo ljud­je na osno­vi la­stnih iz­ku­šenj. Pri ne­ka­te­rih so te ve­čje, pri dru­gih manj­še. V špor­tu - tu­di če ste vr­hun­ski špor­tnik - se ne mo­re­te ukvar­ja­ti s pe­da­go­škim de­lom in tre­nin­gom, do­kler ne kon­ča­te splo­šne­ga fa­kul­te­tne­ga iz­o­bra­že­va­nja. Aka­de­mi­ja za ples ne iz­o­bra­žu­je le pri­ho­dnjih pro­fe­si­o­nal­cev, am­pak ne­po­sre­dno omo­go­ča iz­o­bra­že­va­nje šir­ši po­pu­la­ci­ji, ki se za­ve­da po­memb­no­sti ple­sa za kul­tu­ro 21. sto­le­tja."

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Pred­sta­va Šti­ri­najst Ro­sa­ne Hri­bar in Gre­gor­ja Lu­šte­ka - oba sta pre­da­va­te­lja na Aka­de­mi­ji za ples

Fo­to: Ni­no VERDNIK

Sve­bor Se­čak: Fa­kul­te­tna iz­o­braz­ba bi za ple­sne in ba­le­tne pe­da­go­ge, ki de­la­jo z otro­ki, mo­ra­la bi­ti ob­ve­zna, pred­vsem za­ra­di var­ne pra­kse.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.