Konč­no spet v špi­ci in z go­lom v sta­ti­sti­ki

Ko­ro­šec se v polj­skem mra­zu do­bro znaj­de, z Ja­gi­el­lo­nio se bo­ri za pr­va­ka "ek­s­tra­kla­se", si­cer pa je pri­pra­vljen na vpo­klic no­ve­ga se­lek­tor­ja

Vecer - - KOROŠKA - To­maž Ranc

Vzim­skem pre­sto­pnem ro­ku ste na­šli no­ve­ga de­lo­da­jal­ca, z Ja­gi­el­lo­nio iz Bi­a­lysto­ka ste pri sa­mem vr­hu. Z var­ša­vsko Le­gio ima ena­ko šte­vi­lo točk. Za ka­kšen klub gre?

"Klub iz le­ta v le­to na­pre­du­je. Že la­ni je bil do za­dnje se­kun­de v bo­ju za na­slov pr­va­ka Polj­ske, za­to je pri­ča­ko­va­no, da se spet bo­ri­mo za naj­viš­ja me­sta. Če bo­mo po­sta­li pr­va­ki, bo to pre­se­ne­če­nje in zgo­do­vin­ski uspeh. To­da ta cilj mo­ra­mo ime­ti v gla­vi, hkra­ti pa osta­ti na tr­dnih tleh in igra­ti brez pri­ti­ska. Le­gia ima na Polj­skem naj­ve­čji ugled, v prej­šnji se­zo­ni je igra­la v li­gi pr­va­kov. Si­cer je to zi­mo ta­ko mr­zlo, da bo­mo z dru­ži­no, še­le ko se oto­pli, raz­i­ska­li, kje toč­no smo."

Z vzho­dnja­ki, tu­di zdaj ste do­ma na vzho­du ob be­lo­ru­ski me­ji, ima­te do­bre iz­ku­šnje. Z Lu­do­gor­cem ste bi­li tri­krat bol­gar­ski pr­vak, igra­li ste v li­gi pr­va­kov, na Hr­va­škem ste bi­li pr­vak z Ri­je­ko. Vam te li­ge ustre­za­jo? "Bom mo­ral še ma­lo po­ča­ka­ti, če bom ho­tel to re­či. Mo­ram vi­de­ti, ka­ko se bo raz­ple­tlo. Iz­ku­šnje po pr­vih tek­mah so ze­lo po­zi­tiv­ne in upam, da bo­mo do­se­gli ne­kaj zgo­do­vin­ske­ga."

Za zgo­do­vi­no je že va­ša ka­ri­e­ra. Bi­li ste pr­vi Ko­ro­šec v bun­de­sli­gi, ven­dar se v Darm­stad­tu ni­ste na­i­gra­li. Odi­gra­li ste le enajst te­kem in se na Re­ko vr­ni­li na po­so­jo. Za­kaj v Nem­či­ji ni ste­klo?

"Kva­li­te­ta ni bi­la pro­blem, to si upam re­či. Ve­čji pro­blem je bil, ka­ko se­sta­vi­ti pr­vo eki­po. V pr­vi li­gi smo sko­raj vsa­ko tek­mo iz­gu­bi­li, se bo­ri­li spo­daj na le­stvi­ci. A tu­di v dru­gi li­gi ima klub ena­ke pro­ble­me z is­ti­mi igral­ci. Če tre­ner, ki te pri­pe­lje, od­i­de iz klu­ba, si od na­sle­dni­ka tež­ko de­le­žen ena­ke­ga za­u­pa­nja. Naj­bolj ko­mič­no je bi­lo, da sam ni­sem igral v špi­ci, a so ku­pi­li na­pa­dal­ca. Ta­ko sem na le­vi stra­ni igral v zve­zni vr­sti, če­prav po­se­sti sko­raj ni­smo ime­li, ves čas smo bi­li v obram­bi. Ni­ti na tre­nin­gih ni­sem bil v špi­ci. Tre­ner je si­cer go­vo­ril, da ve, da sem na­pa­da­lec, da me bo dal tja, am­pak je mo­ral prej od­i­ti." Sre­di de­cem­bra ste igra­li za­dnjo tek­mo v Nem­či­ji, je po­vra­tek tja še že­lja?

"Za­kaj ne? A zdaj o tem ne raz­mi­šljam. Zdaj se že­lim po­ču­ti­ti naj­bolj­še v no­vem klu­bu, uži­va­ti v tre­nut­ku in od­i­gra­ti naj­bolj­še."

Polj­ski tre­ner vas je že ume­stil v špi­co.

"To mi naj­bolj ustre­za. Ve­do, ko­ga so pri­pe­lja­li. Res je, da ne­kaj čas ni­sem igral v na­pa­du, am­pak ob­ču­tek je se­daj pov­sem dru­ga­čen, po­ču­tim se ve­li­ko bo­lje."

V še­stih tek­mah v no­vem dre­su ste pet­krat zma­ga­li in en­krat iz­gu­bi­li, pri če­mer ste v Var­ša­vi z 2:0 od­mev­no pre­ma­ga­li Le­gio in se pov­zpe­li na vrh le­stvi­ce. "Od­zi­vi so bi­li, da Le­gie že dol­go dol­go ni nih­če ta­ko na­di­gral. Pa še smo ime­li pri­lo­žno­sti, re­zul­tat bi lah­ko bil še mno­go viš­ji. Pro­ti Le­chii iz Gdan­ska sem do­se­gel pr­vi za­de­tek."

Na­vi­ja­či Le­gie so zna­ni po sla­bih na­va­dah, več­krat so že bi­li ka­zno­va­ni. Ka­kšno je bi­lo vzduš­je? "Vzduš­je je bi­lo v re­du. Se je pa po­zna­lo, da je bi­lo ti­sti dan mi­nus 14 sto­pinj. Sta­di­on ni bil poln."

Ka­te­ri na­vi­ja­či so naj­gla­snej­ši: bol­gar­ski, hr­va­ški, polj­ski ali nem­ški? "Po pra­vi­ci po­ve­da­no - do se­daj je bi­lo ta­ko hla­dno, da polj­ske tež­ko pri­mer­jam. Bi­lo jih je po šest, de­set ti­soč; sta­di­o­ni pa jih sprej­me­jo čez dvaj­set ti­soč."

V Ja­gi­el­lo­nii je pra­va ma­la slo­ven­ska ko­lo­ni­ja – ob vas še Ne­ma­nja Mi­tro­vić in De­jan La­za­re­vić, to­rej ni tre­ba ne­neh­no lo­mi­ti po polj­sko?

"Za­go­to­vo, za­me je bi­la adap­ta­ci­ja laž­ja, bolj si spro­ščen."

Polj­ska je no­go­me­tna ve­le­si­la, če po­gle­da­va re­pre­zen­tan­co. Na Euru 2016 je iz­gu­bi­la v če­tr­t­fi­na­lu, po enajst­me­trov­kah pro­ti ka­snej­šim pr­va­kom Por­tu­gal­cem. Tu­di na SP v Ru­si­ji jo bo­mo spre­mlja­li to po­le­tje. "Ve­li­ko kva­li­te­tnih tuj­cev igra tu­kaj, kva­li­te­ta igre je na vi­so­ki rav­ni. Sta­di­o­ni, me­dij­ska po­kri­tost, vse je vr­hun­sko."

Ba­yer­nov Ro­bert Le­wan­dowski pa je bog?

"Za­go­to­vo, saj je eden naj­bolj­ših na­pa­dal­cev na sve­tu."

Lah­ko pri­mer­ja­te kva­li­te­to polj­ske "ek­s­tra­kla­se" z li­ga­mi, v ka­te­rih ste do­slej igra­li?

"Tež­ko j e to pri­mer­ja­ti. Dru­ga nem­ška li­ga je ena naj­zah­tev­nej­ših gle­de fi­zič­ne mo­či igral­cev in je moč­nej­ša, kar za­de­va tek. A tu­di polj­ska li­ga ima kva­li­te­tne igral­ce, pred tek­ma­mi ni iz­ra­zi­tih fa­vo­ri­tov, ve­dno mo­raš igra­ti na vso moč."

Za­go­to­vo ste sli­ša­li za za­dnji tri­umf va­ših nek­da­njih so­i­gral­cev z Re­ke nad Di­na­mom. Le­tos so si­cer še­le tre­tji za Di­na­mom in Haj­du­kom. "Gle­dal sem ti­sto tek­mo, ve­dno je do­bro zma­ga­ti v ta­kem der­bi­ju. Na ta­kih tek­mah se zač­ne gra­di­ti no­va ge­ne­ra­ci­ja. To le­to ni lah­ko za tre­ner­ja, ki mu za­me­nja­jo to­li­ko igral­cev. Vse po­tre­bu­je svoj čas. Tež­ko se bo­do bo­ri­li za pr­va­ka, va­žno je, da se eki­pa spo­zna in dru­go le­to po­nov­no na­pa­de."

Za Slo­ve­ni­jo ste ok­to­bra dva­krat za­bi­li pro­ti Škot­ski, pred vra­ti je no­va re­pre­zen­tanč­na ak­ci­ja. Že da­nes bo znan pr­vi Kav­či­čev se­znam vpo­kli­ca­nih. Kaj pri­ča­ku­je­te od se­lek­tor­ja?

"Cilj je v klu­bu do­bi­ti čim ve­čjo mi­nu­ta­žo in se pri­pra­vi­ti, se­lek­tor pa od­lo­či o vpo­kli­cu. Po­znam ga iz se­lek­cij do 21 let, vo­dil je tu­di dru­ge iz ge­ne­ra­ci­je '90., kar bi zna­lo po­me­ni­ti ne­kaj do­bre­ga." Pri­ča­ku­je­te vpo­klic za pri­ja­telj­sko tek­mo na­sle­dnji pe­tek z Av­stri­jo v Ce­lov­cu?

"Ve­dno pri­ča­ku­jem in sem pri­pra­vljen, a se­lek­tor iz­be­re. Tu­di ko ni­sem igral v klu­bu, sem se pri­pra­vljal in pri­ha­jal v re­pre­zen­tan­co. Hkra­ti ni­sem bil vpo­kli­can, ko sem igral. To­da ni­sem bil je­zen in sem de­lal na­prej, z do­brim de­lom se ti vse po­vr­ne."

"No­vi se­lek­tor je vo­dil tu­di dru­ge iz ge­ne­ra­ci­je 90., kar bi zna­lo po­me­ni­ti ne­kaj do­bre­ga"

Fo­to: Oseb­ni ar­hiv

Ro­man Bez­jak je v svo­ji tre­tji tek­mi na Polj­skem pr­vič za­del, po­tem ko konč­no spet igra v na­pa­du.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.