Ali ve­ste, da vas za­ba­va ma­te­ma­ti­ka?

Su­do­ku naj bi bil v mo­der­ni ver­zi­ji na­stal le­ta 1979 v ZDA, da­nes pa ob­sta­ja v šte­vil­nih raz­li­či­cah v ti­ska­ni in ele­k­tron­ski obli­ki

Vecer - - KOROŠKA - Ja­pon­ci so ga uvo­zi­li Vsak ima svo­jo me­to­do

Vza­dnjih le­tih se na eni­gmat­skih stra­neh v ča­so­pi­sih in v kri­žan­kar­skih re­vi­jah pra­vi­lo­ma po­ja­vi vsaj en su­do­ku na iz­da­jo. Saj ve­ste, to so ti­ste na vi­dez za­ple­te­ne mre­že z 9 krat 9 po­lji in ne­kaj vpi­sa­ni­mi štev­ka­mi, ki jih je tre­ba za­pol­ni­ti z manj­ka­jo­či­mi štev­ka­mi ta­ko, da se v vsa­kem stolp­cu in vsa­ki vr­sti­ci vsa­ka štev­ka po­ja­vi sa­mo en­krat. So tu­di knji­ži­ce su­do­ku­jev raz­lič­nih te­žav­no­stnih sto­penj, v tra­fi­kah so med naj­bolj is­ka­ni­mi re­vi­ja­mi. Ta­ko ra­zno­li­ki kot su­do­ku­ji pa so tu­di nji­ho­vi re­še­val­ci, saj pri­ha­ja­jo iz vseh po­kli­cev in vseh ge­ne­ra­cij. Če ste med nji­mi, vas bo mor­da za­ni­ma­lo ne­kaj za­ni­mi­vo­sti o tej pri­lju­blje­ni vr­sti raz­ve­dri­la.

Su­do­ku v bi­stvu spa­da med kri­žan­ke, v na­spro­tju s splo­šnim pre­pri­ča­njem pa ni ka­ka sta­ro­dav­na ja­pon­ska ve­šči­na. Pred­ho­dnik su­do­ku­ja je bil ta­ko ime­no­va­ni la­tin­ski kva­drat, ki ga je v 18. sto­le­tju iz­de­lal švi­car­ski ma­te­ma­tik Le­on­hard Eu­ler. Se­ve­da ne za za­ba­vo ali mo­žgan­sko te­lo­vad­bo, tem­več kot mo­del sta­ti­stič­ne­ga na­čr­to­va­nja. Od da­na­šnje­ga su­do­ku­ja se je bi­stve­no raz- Ho­ward Garns, ki ve­lja za iz­u­mi­te­lja mo­der­ne­ga su­do­ku­ja, je bil za­po­slen v ar­hi­tek­tur­nem pod­je­tju. Nje­go­vi so­de­lav­ci so po­zne­je po­ve­da­li, da so ga več­krat vi­de­li tuh­ta­ti ob na­ri­sa­ni mre­ži, a kaj več jim ni ho­tel po­ve­da­ti. Nje­gov pr­vi su­do­ku je iz­šel ne­pod­pi­san, se­sta­vlja­vec kri­žank za New York Ti­mes Ho­ward Shortz pa je ugo­to­vil, da se je Garn­so­vo ime po­ja­vi­lo med se­sta­vljav­ci v re­vi­ji Dell sa­mo ta­krat, ko je bi­lo ob­ja­vlje­no "me­sto štev­ke". Garns je še do­ži­vel pri­lju­blje­nost su­do­ku­ja na Ja­pon­skem sre­di osem­de­se­tih pre­te­kle­ga sto­le­tja, nje­go­ve uve­lja­vi­tve dru­god po sve­tu pa ne več. Za­ra­di ra­ka je umrl le­ta 1989, star 84 let. Ni po­dat­ka o tem, ali je po­znal la­tin­ske kva­dra­te iz fran­co­skih ča­so­pi­sov. li­ko­val po tem, da ni bil raz­de­ljen na manj­ša po­lja. Kot ugan­ka so se la­tin­ski kva­dra­ti po­ja­vi­li v fran­co­skih ča­so­pi­sih ko­nec 19. sto­le­tja, prav ta­ko kot eno­tna mre­ža. Mor­da je bil to vzrok, da so jih po pr­vi sve­tov­ni voj­ni pre­ne­ha­li ob­ja­vlja­ti. Da­na­šnji vi­dez – s stolp­ci, vr­sti­ca­mi in raz­de­li­tvi­jo na manj­še kva­dra­te – je su­do­ku do­bil le­ta 1979. Ano­ni­mno ga je v re­vi­ji Dell Pen­cil Puz­zles & Word Ga­mes v Zdru­že­nih dr­ža­vah Ame­ri­ke ob­ja­vil ta­krat 74-le­tni upo­ko­je­ni ar­hi­tekt in ama­ter­ski se­sta­vlja­vec ugank Ho­ward Garns iz Con­ner­svil­la v In­di­a­ni. Ugan­ko je na­slo­vil "Num­ber Pla­ce", to­rej "me­sto štev­ke", in se je od te­daj bolj ali manj re­dno po­ja­vlja­la v tej re­vi­ji.

Po ne­ki ne­ja­sni po­ti, ki je Wi­ki­pe­di­ja, pr­vi vir in­for­ma­cij o zgo­do­vi­ni su­do­ku­ja, ne na­va­ja, so le­ta 1984 pr­va "me­sta števk" za­če­li ob­ja­vlja­ti na Ja­pon­skem, in si­cer ča­so­pis Mon­thly Ni­ko­list (Ni­ko­li je ime ja­pon­ske za­lož­be, ki iz­da­ja kri­žan­kar­ske re­vi­je). Kri­žan­ko so spr­va po­i­me­no­va­li "Su­ji va do­ku­šin ni ka­gi­ru", kar bi lah­ko pre­ve­dli kot "šte­vil­ka se lah­ko po­ja­vi sa­mo en­krat". Ker pa je v ja­pon­šči­ni obi­čaj­no, da dol­ge in za­ple­te­ne iz­ra­ze okraj­ša­jo in na­re­di­jo se­sta­vljan­ke, so od le­ta 1986 upo­ra­blja­li ime su­do­ku – in z njim oči­tno za­de­li v pol­no. To­da do sve­tov­ne sla­ve je mi­ni­lo še ne­kaj ča­sa. Le­ta 1997 je hon­gkon­ški so­dnik Wayne Go­uld na po­to­va­nju po Ja­pon­ski od­kril zve­zek su­do­ku­jev in se do­mi­slil, da bi jih po­pu­la­ri­zi­ral v Evro­pi in Zdru­že­nih dr­ža­vah Ame­ri­ke. V še­stih le­tih mu je uspe­lo iz­de­la­ti ra­ču­nal­ni­ški pro­gram za iz­de­la­vo su­do­ku­jev in kri­žan­ke je po­nu­dil v ob­ja­vo lon­don­ske­mu ča­so­pi­su Ti­mes. Tam so pr­vo ob­ja­vi­li no­vem­bra 2004, kma­lu pa so jih po­sne­ma­li tu­di dru­gi ča­so­pi­si na Oto­ku, na nem­škem je­zi­kov­nem ob­mo­čju in se­ve­da v nji­ho­vi do­mo­vi­ni ZDA. Da­nes ob­sta­ja­jo, se­ve­da za­ra­di ra­zvo­ja di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je, tu­di su­do­ku­ji v ele­k­tron­ski obli­ki, ki jih lah­ko re­šu­je­te na in­ter­ne­tu ali kot ra­ču­nal­ni­ško igri­co. Vsa­ko le­to pa v dru­gem me­stu na sve­tu pri­pra­vi­jo tu­di sve­tov­no pr­ven­stvo v re­še­va­nju su­do­ku­ja. Re­še­va­nja se naj­brž vsak po­sa­me­znik lo­ti po svo­je, ob­sta­ja pa ne­kaj osnov­nih me­tod, ka­ko sploh za­če­ti. Pr­vi po­goj za uspeh je, da se re­še­va­nja lo­ti­mo sis­te­ma­tič­no, ana­li­zi­ra­mo po­lo­žaj in lo­gič­no skle­pa­mo. Naj­laž­je su­do­ku­je je po­go­sto mo­go­če re­ši­ti kar na po­gled, pri tež­jih pa je tre­ba kom­bi­ni­ra­ti več po­stop­kov: po­gled na da­no si­tu­a­ci­jo, pre­šte­va­nje že upo­ra­blje­nih pro­sto­rov, iz­lo­ča­nje mo­žnih re­ši­tev in pre­iz­kus hi­po­te­ze. Ta­ke po­stop­ke upo­ra­blja tu­di vnet re­še­va­lec in Ve­če­rov teh­nič­ni ure­dnik Uroš Šo­šta­rič: "Su­do­ku re­šu­jem, od­kar po­mnim, zanj me je nav­du­šil de­dek ma­te­ma­tik. Naj­brž sem ga re­še­val že ko­nec osnov­ne šo­le, za- Po­sne­tek s tur­nir­ja v re­še­va­nju su­do­ku­ja, pri­re­di­li so ga kar v du­naj­ski me­stni hi­ši. go­to­vo pa v sre­dnji. Imam ga ra­je kot čr­kov­ne kri­žan­ke, kjer mo­raš po­zna­ti be­se­de, saj je tu­kaj do­volj lo­gič­no skle­pa­nje. No, si­cer se tu­di pri su­do­ku­ju kdaj od­lo­čim na­pač­no in na kon­cu osta­ne ne­re­šen, am­pak nje­gov naj­ve­čji čar je v tem, da je vsa­ka igra uni­ka­tna. Z vsa­ko pra­zno mre­žo zač­nem no­vo igro s se­sta­vljav­cem, ki me je po­sta­vil pred iz­ziv. In uži­tek ob 'zma­gi', ob re­še­ni na­lo­gi je ze­lo do­ber ob­ču­tek."

Švi­car­ske­ga ma­te­ma­ti­ka Le­on­har­da Eu­ler­ja, ki je po­grun­tal la­tin­ski kva­drat, so dve sto­le­tji ka­sne­je po­ča­sti­li z znam­ko.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.