Tim Gaj­ser: "Lah­ko bi bi­lo ve­li­ko hu­je ..."

Po stra­šni ne­sre­či, vgra­dnji že­le­znih plo­ščic na če­ljust in pi­tju zmi­ksa­ne­ga me­sa se sve­tov­ni pr­vak iz le­ta 2016 vra­ča med naj­bolj­še mo­to­kro­si­s­te na sve­tu

Vecer - - FRONT PAGE - Šport

e ni­ti me­sec dni ni mi­nil od gro­zlji­ve­ga pad­ca na dir­ki ita­li­jan­ske­ga pr­ven­stva v Man­to­vi, ko je iz­gu­bil za­vest in utr­pel dvoj­ni zlom če­lju­sti, pa je Tim Gaj­ser že pri­pra­vljen na boj z naj­bolj­ši­mi mo­to­kro­si­s­ti v ra­zre­du MXGP. Ko­nec te­dna se bo 21-le­tnik iz Pe­ček pri Ma­ko­lah ude­le­žil dir­ke za ve­li­ko na­gra­do Evro­pe v ni­zo­zem­skem Val­ken­s­wa­ar­du, kjer mu si­cer miv­ka­sta pod­la­ga ne le­ži naj­bolj, in se po­dal v boj za dru­go lo­vo­ri­ko sve­tov­ne­ga pr­va­ka po le­tu 2016. Po­gu­mno gle­de na to, da na vi­dez še ve­dno de­lu­je kan­ček "zde­lan". Zlo­mlje­ni zob in utru­je­nost po dol­gem po­go­vo­ru pri­ča­ta, da še ni sto­od­sto­tno pri mo­čeh, a se tej šte­vil­ki pre­se­ne­tlji­vo na­glo pri­bli­žu­je.

Tim, ka­kšno je zdra­vstve­no sta­nje tri te­dne po hu­dem pad­cu?

"Po­ču­tim se kar v re­du. Gle­de na to, ka­ko ma­lo ča­sa je mi­ni­lo, je po­ču­tje v bi­stvu vr­hun­sko. Vse gre na bo­lje. Tu­di na mo­tor­ju sem bil že tri­krat, tre­ni­ram nor­mal­no. Vse je po sta­rem, kot da se ni­ti ne bi nič zgo­di­lo."

Po dvoj­nem zlo­mu če­lju­sti ni­smo bi­li pre­pri­ča­ni, ali že lah­ko go­vo­ri­te ...

"Go­vo­ri­ti ko­li­kor to­li­ko nor­mal­no sem za­čel ka­kšen te­den po ope­ra­ci­ji. Mal­ce se mi je še za­ti­ka­lo. Še zdaj mi ne gre glad­ko, saj spo­dnje ustni­ce in de­la bra­de sploh ne ču­tim, ta­ko da ju ni­ti prav pre­mi­ka­ti ne mo­rem. A vsak dan je bo­lje."

In ka­ko je na mo­tor­ju? Vas med vo­žnjo še kaj bo­li?

"Pre­ti­ra­nih bo­le­čin ni, mal­ce še ob­ču­tim ra­nje­ne de­le. Le ko sem si pr­vič na­del če­la­do, ka­te­re go­ba sti­sne li­ce, sem imel en krog ne­na­va­den ob­ču­tek, po­tem pa na to po­za­biš."

Zdaj je po­škod­ba za­ce­lje­na? "Če­ljust mi na vsa­ki stra­ni dr­ži­ta po dve že­le­zni plo­šči­ci, ta­ko da je vse učvr­šče­no. Po­ma­ga­jo mi tu­di ta­ble­te, ki mi jih je pri­skr­bel oče in ki skr­bi­jo za hi­trej­še ob­na­vlja­nje ce­lic in ko­sti. Plo­šči­ce bom imel do kon­ca se­zo­ne, saj ni­ma smi­sla, da jih z ope­ra­ci­jo pod nar­ko­zo od­stra­nju­je­mo sre­di se­zo­ne. Ker je pri tem tre­ba re­za­ti vsa tki­va, bi spet po­tre­bo­val ne­kaj ča­sa za zdra­vlje­nje in bi mo­ral iz­pu­šča­ti dir­ke." Po­ljak Ka­mil Stoch je zma­go­va­lec tek­me za sve­tov­ni po­kal smu­čar­skih ska­kal­cev v Lil­le­ham­mer­ju (140,5 in 141 m/306,4 toč­ke). Dru­gi je bil nje­gov ro­jak Dawid Ku­backi (139 in 140,5 m/278,7), tre­tji pa Nor­ve­žan Ro­bert Jo­hans­son (137 in 136,5 m/273,7). Pe­ter Prevc je na sed­mem me­stu naj­viš­je uvr­šče­ni Slo­ve­nec (134,5 in 135 m/263,4). Ti­len Bar­tol je bil 24. (131 in 124,5 m/235,6), Nejc De­žman pa 28. (128 in 123 m/229,5). V fi­na­le se ni­so uvr­sti­li Ti­mi Zajc na 35. me­stu, Jer­nej Da­mjan na 40. in An­že Se­me­nič na 48. me­stu. "Ko sem spo­daj vi­del, ka­kšen ve­ter sem imel, da sem imel sre­čo, sem si re­kel, da bi s ta­ki­mi po­go­ji mo­ral sko­či­ti še dlje. Pred­sta­vlja­jo plo­šči­ce ka­kšno ne­var­nost ob mo­re­bi­tnem vno­vič­nem pad­cu?

"Go­to­vo ne bi bi­lo do­bro, če bi še en­krat ta­ko pa­del. A je vse sku­paj ta­ko čvr­sto pri­tr­je­no, da mi ob vseh vi­bra­ci­jah mo­tor­ja in ni­ha­jih gla­ve ne pov­zro­ča te­žav. Tu­di zdrav­nik mi je dal ze­le­no luč. Sam sem ho­tel dir­ka­ti že kar v Ar­gen­ti­ni ( pred de­se­ti­mi dne­vi, op. p.), a to mi je od­sve­to­val."

Se pad­ca sploh spo­mni­te? "Spo­mnim se le do­ga­ja­nja pred tem, ko sem pri­pe­ljal na 'ram­po', bil v zra­ku in po­gle­dal, kje sem. Sa­mo te­ga se spo­mnim, od­tlej pa spo­min zble­di. Hva­la bo­gu, da se ne spo­mnim bo­le­či­ne ob pad­cu. Mo­ra­lo je bi­ti kar hu­do." Ste si pa pa­dec naj­brž ogle­da­li v po­snet­ku?

"Sem, ja, ta­koj, ker se ni­sem mo­gel ta­koj spo­mni­ti, kaj se je zgo­di­lo. Res me je za­ni­ma­lo. In po­tem sem vi­del, da sem sko­čil ce­lo iz ka­dra ka­me­re, na­to pa pri­le­tel na­zaj (smeh)."

Po­se­bej gro­zno pa je bi­lo vi­de­ti, ka­ko ste ne­pre­mič­no oble­ža­li ...

"Ta­ko je bi­lo, ker sem bil za 20 se­kund v ne­za­ve­sti. Ko sem pri­stal, me je no­kav­ti­ra­lo. Še­le ko sem ne­ko­li­ko dvi­gnil gla­vo, sem se men­da zbu­dil iz ne­za­ve­sti. A tu­di te­ga se ne spo­mnim. (Smeh.) De­jan­sko se pred vo­žnjo v bol­ni­šni­co ne spo­mnim ni­če­sar."

Mi­slim, da je bi­la tek­ma bolj zah­tev­na, kar se ti­če vre­men­skih raz­mer. Am­pak jaz ve­tra ni­sem spre­mljal po­drob­no, jaz mo­ram sko­či­ti čim dlje," je de­jal Prevc.

Ve­le­nj­ča­ni pre­ma­ga­li Be­lo­ru­se

Ro­ko­me­ta­ši ve­lenj­ske­ga Go­re­nja so vče­raj na tek­mi 17. kro­ga li­ge Se­ha v go­steh pre­ma­ga­li be­lo­ru­ski Me­škov iz Bre­sta s 33: 32 (17: 20). Iz­bran­ci Želj­ka Ba­bi­ća so si­jaj­no od­pr­li tek­mo in si v 13. mi­nu­ti pri­i­gra­li šti­ri go­le pred­no­sti (10:6). Go­sti­te­lji so str­ni­li svo­je vr­ste in v 21. mi­nu­ti go­ste uje­li (14:14). V 42. mi­nu­ti so si Ve­le­nj­ča­ni pri­de­la­li za­o­sta­nek pe­tih go­lov (22:27). Ka­za­lo je na ru­tin­sko zma­go go­sti­te­ljev. Ose so v konč­ni­ci tek­me ven­dar­le po­ka­za­le zo­be in se jim pet mi­nut ka­sne­je po go­lu Ma­ti­ca Ver­din­ka pri­bli­ža­le na gol za­o­stan­ka (27:28), v 52. mi­nu­ti je Rok Ov­ni­ček iz­e­na­čil na 29. V pre­lo­mnih tre­nut­kih dvo­bo­ja je bi­lo ze­lo na­pe­to, od­lo­čil­ni gol za zma­go pa je do­se­gel Ov­ni­ček, z de­se­ti­mi go­li tu­di naj­bolj učin­ko­vi­ti igra­lec dvo­bo­ja. "Za na­mi je za­ni­mi­va tek­ma, ži­va igra. Do na­še Kaj je bil sploh vzrok pad­ca? "No­go mi je po­te­gni­lo s pe­da­la, s tem se je mo­je te­ži­šče pre­ma­kni­lo na­zaj, z ro­ko pa sem ta­ko ne­ho­te 'na­vil' plin do kon­ca. In sem od­le­tel ..."

Ka­ko je po­te­ka­lo okre­va­nje?

"Vse sku­paj je šlo pre­cej hi­tro. V bol­ni­šni­ci sem pre­ži­vel pet, šest dni. Je bi­lo pa na­por­no. Ni­sem mo­gel nič de­la­ti, nič po­je­sti. Vse je bi­lo zmi­ksa­no, ce­lo me­so, ta­ko da je bi­lo prav ogab­no. Ko­maj sem ča­kal, da pri­dem do­mov. (Smeh.) Do­ma sem pri­šel v na­ro­čje de­kle­ta, ta­ko da sem se konč­no na­je­del. No, tu­di do­ma sem naj­prej je­del zmi­ksa­no hra­no, iz dne­va v dan, ko sem lah­ko ve­dno bolj na ši­ro­ko od­pi­ral usta, pa sem za­čel ve­dno več tu­di gri­sti."

Naj­brž ste iz­gu­bi­li ne­kaj ki­lo­gra­mov in mo­či?

"Iz­gu­bil sem dva, tri ki­lo­gra­me, to je kar ne­kaj. Po­zna­lo se mi je pri po­ču­tju; ni­sem bil ti­sti pra­vi. Vse mi je bi­lo tež­ko, sla­bo­ten sem bil. A v enem te­dnu sem moč in ki­lo­gra­me do­bil na­zaj."

Ste zdaj že op­ti­mal­no pri­pra­vlje­ni ali ta­ko še ne bo ne­kaj te­dnov?

"Tež­ko si­cer po­vem v od­stot­kih, a na tre­nin­gih mi gre vse po na­čr­tih in po­ču­tim se do­bro. No, na tek­mi bo pa spet vse dru­ga­če. Ne na­za­dnje bo okrog me­ne še 40 dir­ka­čev. Če hi­trost s tre­nin­gov pre­ne­sem na tek­mo, sem lah­ko kon­ku­ren­čen."

Hi­tri ste bi­li že sko­zi ce­lo pri­pra­vljal­no ob­do­bje ...

"Ce­lo­tne pri­pra­ve so bi­le ze­lo do­bre, mor­da naj­bolj­še do­slej. Še nik­dar ni­sem to­li­ko te­sti­ral mo­tor­ja, bi­la sva kot eno. Ne­sre­ča se je pač zgo­di­la. Pro­ti te­mu ne mo­reš nič. Hva­la bo­gu, da ni kaj huj­še­ga in da bo pa­vza tra­ja­la tri te­dne ozi­ro­ma slab

za­slu­že­ne zma­ge nam je na kon­cu po­ma­ga­la tu­di sre­ča," je do­god­ke opi­sal Ov­ni­ček. Si­no­či so celj­ski ro­ko­me­ta­ši v Se­ha li­gi z re­zul­ta­tom 36:27 pre­ma­ga­li Voj­vo­di­no.

Je­se­ni­ča­ni v pol­fi­na­lu

Ho­ke­ji­sti Je­se­nic so vče­raj po­sta­li pr­vi pol­fi­na­li­sti alp­ske li­ge. Sre­di Lju­blja­ne so si­no­či zno­va pre­ma­ga­li ho­ke­ji­ste Olim­pi­je, to­krat s 6:0 in se­ri­jo dvo­bo­jev do če­tr­te zma­ge do­bi­li brez pra­ske - s 4: 0. Olim­pi­ja ni bi­la do­ra­sel na­spro­tnik Je­se­ni­ča­nom, po­ma­ga­la ni ni­ti pro­vo­ka­cij­sko-sti­mu­la­tiv­na iz­ja­va nji­ho­ve­ga tre­ner­ja Ju­re­ta Vnu­ka o voj­ni na le­du; ko mo­štvo do­ma iz­gu­bi s ta­ko vi­so­ko pred­no­stjo, pa ni naj­bolj mo­dro go­vo­ri­ti ni­ti o pri­stran­skih so­dni­kih. Je­se­ni­ča­ni se­daj ča­ka­jo na zma­go­val­ca dvo­bo­ja med Rit­tnom in Salz­bur­gom 2, v ka­te­rem Rit­ten vo­di v zma­gah 2:1.

Da­nes v Are­ju smuk

Da­nes se z mo­škim (10.30) in žen­skim (ob 12. uri) smu­kom v Are­ju me­sec. Po ta­kšnem pad­cu bi lah­ko bi­lo ve­li­ko hu­je ..."

V za­dnjem ča­su je teh pad­cev pre­cej. Ka­ko vpli­va­jo na dir­ka­če­vo psi­ho?

"Ta del sku­šaš od­mi­sli­ti. Ne­kje v pod­za­ve­sti se se­ve­da pa­dec ob­dr­ži, a ga sku­šaš po­za­bi­ti in iti na­prej. Ven­dar­le rad dir­kaš in bi vse na­re­dil, da pri­deš čim prej na­zaj na mo­tor. Dru­gač­ne­ga ži­vlje­nja si ne znaš pred­sta­vlja­ti."

Ka­ko pa to ne­var­nost spre­je­ma­jo va­ši bli­žnji, ki v mo­to­kros ni­so ta­ko vpe­ti kot vaš oče? De­ni­mo de­kle? "Se­ve­da ji ni bi­lo vse­e­no. Bi­la je vsa pre­stra­še­na, ko je vi­de­la, kaj se je zgo­di­lo. Še to­li­ko hu­je je bi­lo, ker ni bi­la zra­ven, am­pak je do­ga­ja­nje spre­mlja­la prek te­le­vi­zi­je. Ta­ko ta­koj ni ve­de­la, v ka­kšnem sta­nju sem. Me pa ra­zu­me. Ve, da ži­vim za mo­to­kros. To je mo­je ži­vlje­nje in spri­ja­zni­la se je s tem."

Ali so zdaj ci­lji v se­zo­ni po iz­pu­šče­ni uvo­dni dir­ki v Ar­gen­ti­ni kaj niž­ji?

"Ne. Je pa za­o­sta­nek kar ve­lik. 47 točk za Jeffre­y­jem Her­lin­gsom in An­to­ni­om Ca­i­ro­li­jem je po eni stra­ni ve­li­ko, po dru­gi stra­ni pa je se­zo­na

zač­ne fi­na­le se­zo­ne alp­ske­ga smu­ča­nja. Od Slo­ven­cev bo na­sto­pil le Mar­tin Ča­ter, ki je na vče­raj­šnjem edi­nem tre­nin­gu po­sta­vil pred­za­dnji čas. Naj­hi­trej­ši je bil Nor­ve­žan Aksel Lund Sv­in­dal, ki je ta­ko na­po­ve­dal za­gri­zen boj za zma­go v sku­pnem se­štev­ku, kjer za­o­sta­ja le za Švi­car­jem Be­a­tom Fe­u­zem. Ta je bil vče­raj še ze­lo za­dr­žan in je pri­stal zu­naj 15 tek­mo­val­cev, ki bo­do da­nes do­bi­li toč­ke na tek­mi. Na kon­cu so ga še dis­kva­li­fi­ci­ra­li. Švi­car se bo za glo­bus bo­ril le, če Nor­ve­žan zma­ga (ta­krat mo­ra bi­ti vsaj še­sti) ali če je dru­gi (13.). Pri de­kle­tih je raz­li­ka (23 točk) med So­fio Go­ggio in Lin­dsey Vonn ta­ko majh­na, da mo­ra bi­ti Ita­li­jan­ka vsaj dru­ga, če Ame­ri­čan­ka zma­ga. Vče­raj je bi­la naj­hi­trej­ša Ame­ri­čan­ka Ali­ce McKen­nis, Von­no­va je po­sta­vi­la pe­ti čas, Go­ggia de­ve­te­ga. V tem pri­me­ru bi sla­vi­la sle­dnja. (šr)

For­mu­la For­mis po pol­fi­na­le

Od­boj­ka­ri­ce For­mu­le For­mis in Ke­me ča­ka da­nes ob 19. uri v Pu­con­cih po­vra­tna če­tr­t­fi­nal­na tek­ma dr­žav­ne­ga pr­ven­stva. V pr­vi, mi­nu­lo še dol­ga. Na spo­re­du je še 18 dirk. Nič še ni iz­gu­blje­no. Tu­di v pre­te­klih se­zo­nah se je že mar­si­kaj zgo­di­lo. Le­ta 2015, ko sem v ra­zre­du MX2 osvo­jil na­slov pr­va­ka, sem sre­di se­zo­ne za­o­sta­jal že 170 točk za Her­lin­gsom, ki se je na­to po­ško­do­val. A sam sem ne­kaj po­dob­ne­ga do­ži­vel zdaj. Te­ga ne pri­vo­ščiš ni­ko­mur. To je ne­kaj naj­huj­še­ga. Si pa ne smem več pri­vo­šči­ti ki­ksa. Tre­ba bo bi­ti čim bolj kon­stan­ten in pri­dno na­bi­ra­ti toč­ke."

Na­slo­va pr­va­ka to­rej za­ra­di po­škod­be še ni­ste od­pi­sa­li?

"Ne, mi­slim da to še ni od­pi­sa­no. Ogro­mno točk je še na raz­po­la­go, jaz bom pa dal vse od se­be. Bo­mo vi­de­li."

S čim pa bi bi­li za­do­volj­ni na pr­vi pre­iz­ku­šnji ob po­vrat­ku, v ne­de­ljo na Ni­zo­zem­skem?

"Re­zul­tat­sko tež­ko oce­nim. Po­memb­no bo, da se bom na mo­tor­ju do­bro po­ču­til, da bom uži­val na tek­mi. To je glav­ni cilj. Imam pa tu­di pra­vo hi­trost. Če to pre­ne­sem na tek­mo, sem lah­ko kos naj­bolj­šim."

so­bo­to v Ho­čah, so Ro­go­žan­ke glad­ko, s 3:0 pre­ma­ga­la Pu­con­čan­ke, ki so se re­sne­je go­sti­te­lji­cam upi­ra­le le v tre­tjem ni­zu. Ob is­ti uri se bo v No­vi Go­ri­ci za­če­la še dru­ga če­tr­t­fi­nal­na tek­ma med eki­pa­ma GEN-1 in Ali­an­se Šem­pe­ter; v pr­vi je bi­lo 3:0 za Šem­pe­tr­čan­ke. (zg)

Fo­to: Ro­bert BALEN

Tim Gaj­ser kljub ka­ta­stro­fal­ne­mu uvo­du v se­zo­no na­slo­va sve­tov­ne­ga pr­va­ka še ni od­pi­sal.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.