In­ter­vju z dr. Jo­ži­co Re­jec

Vče­raj je dr­ža­va iz­da­la za 35 mi­li­jo­nov evrov šest­me­seč­nih za­kla­dnih me­nic in za 62 mi­li­jo­nov evrov dva­najst­me­seč­nih. Le­tos so se ta­ko do­ma z me­ni­ca­mi krat­ko­roč­no za­dol­ži­li za 181 mi­li­jo­nov evrov

Vecer - - FRONT PAGE - Ka­ri­e­ra in uspeh

Ma­tej Av­belj, iz­re­dni pro­fe­sor za evrop­sko pra­vo, v ko­men­tar­ju v Fi­nan­cah: "Ne­ka­te­ri po­kli­ci, ki jim druž­ba in dr­ža­va pri­pi­su­je­ta po­seb­no druž­be­no vlo­go; po­kli­ci, ki to sploh ni­so, saj gre za opra­vlja­nje ži­vljenj­ske­ga po­slan­stva, so po na­ra­vi stva­ri ne­zdru­žlji­vi s stav­ko. Sem so­di­jo vsi ti­sti po­kli­ci, ki so kon­sti­tu­tiv­ni ele­ment jav­ne­ga do­bra, ki se­sto­ji iz re­da, var­no­sti, pra­vič­no­sti in vzgo­je za ži­vlje­nje v druž­bi. To na­re­ku­je­jo glo­blji mo­ral­ni in vre­dno­stni ra­zlo­gi, iz ka­te­rih se na­to na­pa­ja ozi­ro­ma bi se mo­ra­la na­pa­ja­ti prav­na ure­di­tev stav­ke v ka­te­ri­ko­li dr­ža­vi. Kdor se je za­ve­zal po­kli­cu so­dni­ka, to­žil­ca, po­li­ci­sta, vo­ja­ka, zdrav­ni­ka in uči­te­lja pred­vsem za­ra­di de­nar­ja, je zgre­šil ne le svoj po­klic, am­pak svo­je ži­vljenj­sko po­slan­stvo. Ti pro­fi­li so po­kli­ca­ni, da slu­ži­jo druž­bi, ki se jim od­dol­ži ne le s pla­či­lom v de­nar­ju, am­pak, in še bolj po­memb­no, s pri­po­zna­njem ugle­da, me­sta v me­ri­to­krat­ski druž­be­ni hi­e­rar­hi­ji ter hva­le­žno­stjo za do­bro opra­vlje­no de­lo. /.../ Kot to ve­lja za sod­stvo, ve­lja tu­di - mor­da še bolj - za uči­te­lje. Ugled po­sa­me­zne­ga uči­te­lja in uči­telj­stva kot ce­lo­te je vir za­u­pa­nja, brez ka­te­re­ga šol­stvo ne mo­re opra­vlja­ti svo­je­ga po­slan­stva. Kot je de­jal že Be­nja­min Fran­klin: do­ber ugled se gra­di s šte­vil­ni­mi do­bri­mi de­ja­nji, a za­do­šča le en sam zdrs, da iz­gu­bi­te vse. Stav­ka na stav­ko z av­to­bu­sni­mi po­po­to­va­nji po tr­gih in uli­cah slo­ven­skih mest je go­to­vo en tak." V so­bo­tnem pri­spev­ku Stran­kar­ski dro­biž v bo­ju za pro­ra­čun­ski de­nar smo v gra­fi­ki na stra­ni 3 za­pi­sa­li, da je pred­se­dnik Sin­di­ka­ta de­lav­cev mi­gran­tov Mar­tin Ivec la­ni mar­ca usta­no­vil stran­ko Re­set. Go­spod Ivec nas je ob tem opo­zo­ril, da je od­sto­pil iz sin­di­kal­ne funk­ci­je, ko je pre­vzel po­li­tič­no funk­ci­jo. (ue)

Na dru­gi le­to­šnji draž­bi za­kla­dnih me­nic - so vče­raj po­ro­ča­li iz fi­nanč­ne­ga mi­ni­str­stva - je dr­ža­va iz­da­la za 97 mi­li­jo­nov evrov me­nic in se za to­li­ko do­da­tno krat­ko­roč­no za­dol­ži­la. Z iz­da­jo za­kla­dnih me­nic po vna­prej do­lo­če­nem ur­ni­ku si na­mreč za­kla­dni­ki v fi­nanč­nem mi­ni­str­stvu do­ma za­go­ta­vlja­jo de­nar s 3-, 6- in 12-me­seč­ni­mi krat­ko­roč­ni­mi za­dol­ži­tva­mi, da z nji­mi po­skr­bi­jo za fi­nan­ci­ra­nje spro­tnih po­treb dr­žav­ne­ga pro­ra­ču­na.

Na vče­raj­šnji draž­bi, na ka­te­ro so v ob­ve­sti­lu o po­nud­bi me­nic in­ve­sti­tor­je va­bi­li k na­ku­pu sku­pno za oko­li 80 mi­li­jo­nov evrov me­nic, je bi­lo na kon­cu za­ni­ma­nje dr­ža­ve za iz­po­so­jo de­nar­ja ne­ko­li­ko ve­čje. In­ve­sti­tor­ji so po­nu­ja­li za na­kup šest­me­seč­nih za­kla­dnih me­nic 107 mi­li­jo­nov evrov, fi­nanč­no mi­ni­str­stvo je spre­je­lo za 35 mi­li­jo­nov evrov po­nudb po no­mi­nal­ni le­tni obre­stni me­ri -0,37 od­stot­ka. Iz­da­ne me­ni­ce bo­do za­pa­dle 13. sep­tem­bra le­tos.

Za­ni­ma­nje vla­ga­te­ljev za 12-me­seč­ne za­kla­dne me­ni­ce je do­se­glo 177 mi­li­jo­nov evrov, in­ve­sti­tor­ji so za svoj de­nar pri­ča­ko­va­li več obre­sti, kot je bi­la dr­ža­va pri­pra­vlje­na od­šte­ti. Fi­nanč­no mi­ni­str­stvo si je na kon­cu po no­mi­nal­ni le­tni obre­stni me­ri - 0,36 od­stot­ka od njih za le­to dni spo­so­di­lo 62 mi­li­jo­nov evrov. Te me­ni­ce bo mo­ra­la dr­ža­va z obrest­mi vred vr­ni­ti 14. mar­ca pri­ho­dnje le­to.

A to ni bi­la pr­va le­to­šnja krat­ko­roč­na za­dol­ži­tev dr­ža­ve z me­ni­ca­mi. Ta se je zgo­di­la že fe­bru­ar­ja, ko je na Lju­bljan­ski bor­zi pri­sta­lo sku­pno za 84 mi­li­jo­nov evrov za­kla­dnih me­nic. Ta­krat je dr­ža­va iz­da­la za 51 mi­li­jo­nov evrov 12-me­seč­nih me­nic po no­mi­nal­ni le­tni obre­stni me­ri - 0,35 od­stot­ka. Tu­di fe­bru­ar­ja je bi­lo za­ni­ma­nje za me­ni­co, ki bo za­pa­dla 14. fe­bru­ar­ja 2019, pre­cej ve­čje, in­ve­sti­tor­ji so bi­li pri­pra­vlje­ni va­njo vlo­ži­ti 138 mi­li­jo­nov evrov.

Tu­di za 6-me­seč­no me­ni­co je bil in­te­res krep­ko viš­ji od pri­pra­vlje­no-

Dan pred da­na­šnjo za­de­vo re­fe­ren­dum o dru­gem ti­ru pred vr­hov­nim so­di­ščem ob­sod­ba Slo­ve­ni­je na Evrop­skem so­di­šču za člo­ve­ko­ve pra­vi­ce. V dol­gi zgod­bi Mi­rov­ni in­šti­tut vs. Slo­ve­ni­ja je stras­bo­ur­ško so­di­šče - v se­na­tu sed­mih so­dni­kov je bil tu­di Slo­ve­nec dr. Mar­ko Bo­šnjak - vče­raj od­lo­či­lo, da slo­ven­ska so­di­šča v tem pri­me­ru ni­so de­la­la po po­šte­nem po­stop­ku, kot ga va­ru­je evrop­ska kon­ven­ci­ja o člo­ve­ko­vih pra­vi­cah, ker so od­lo­ča- sti dr­ža­ve za pro­da­jo me­nic. In­ve­sti­tor­ji so po­nu­ja­li 119 mi­li­jo­nov evrov, fi­nan­car­ji so si po -0,37 od­sto­tni no­mi­nal­ni le­tni obre­stni me­ri spo­so­di­li 25 mi­li­jo­nov evrov. Naj­manj po­sla so fe­bru­ar­ja in­ve­sti­tor­ji skle­ni­li s 3-me­seč­no me­ni­co. Sku­paj si je dr­ža­va za ta­ko kra­tek čas od njih spo­so­di­la 8 mi­li­jo­nov evrov. Ne­po­sre­dno lah­ko na draž­bi (ele­k­tron­ski, prek sis­te­ma ele­k­tron­skih avk­cij Bloom­berg) za­kla­dnih me­nic so­de­lu­je­jo le pri­mar­ni vpi­sni­ki. To so po iz­bo­ru mi­ni­str­stva za fi­nan­ce Aban­ka, De­žel­na ban­ka Slo­ve­ni­je, No­va KBM, NLB, SKB, Uni­cre­dit Ban­ka Slo­ve­ni­ja in Jef­fe­ri­es In­ter­na­ti­o­nal. Dru­ge prav­ne in fi­zič­ne ose­be lah­ko so­de­lu­je­jo po­sre­dno, z od­da­jo na­ro­čil pri­mar­nim vpi­sni­kom. Ti lah­ko na­mreč od­da­ja­jo po­nud­be v svo­jem ime­nu in za svoj ra­čun ter tu­di v svo­jem ime­nu in za tuj ra­čun. Od obre­sti, ki bi jih po­sa­me­znik, re­zi­dent Slo­ve­ni­je, za­slu­žil z me­ni­ca­mi, bi pla­čal 25 od­stot­kov do­ho­dni­ne, pod­je­tja pa 19 od­stot­kov dav­ka od do­hod­kov prav­nih oseb. la brez jav­ne (ustne) obrav­na­ve. Če se so­je­nje iz­va­ja na dveh sto­pnjah, mo­ra, ta­ko ESČP, vsaj na eni bi­ti ustna obrav­na­va.

Za kaj gre? Mi­ni­str­stvo za šol­stvo le­ta 2003 in po­nov­no 2007 na raz­pi­su za kon­ce­si­o­nar­ja za opra­vlja­nje jav­ne služ­be raz­i­sko­va­nja ni iz­bra­lo Mi­rov­ne­ga in­šti­tu­ta. Na­kar je Mi­rov­ni in­šti­tut to­žil, uprav­no so­di­šče pa je po­no­vi­lo ar­gu­men­te ene stra­ni - mi­ni­str­stva. Ni iz­ve­dlo jav­ne obrav­na­ve. Tu­di po­ja­sni­lo ni, za­kaj

Me­ni­ce z naj­kraj­šo do­bo od­pla­či­la, 3-me­seč­ne, naj bi le­tos dr­ža­va po­nu­di­la spet sre­di ma­ja in še en­krat sep­tem­bra. Ne­ko­li­ko po­go­ste­je bo­do na vo­ljo 6-me­seč­ne za­kla­dne me­ni­ce. Nji­ho­vo iz­da­jo na­čr­tu­je­jo v fi­nanč­nem mi­ni­str­stvu spet apri­la, ma­ja, ju­ni­ja, po po­le­tnem za­tiš­ju pa še sep­tem­bra, ok­to­bra in v pr­vi tre- ne. Mi­rov­ne­mu in­šti­tu­tu uprav­no so­di­šče tu­di ni omo­go­či­lo za­sli­ša­nja prič. Mi­rov­ni in­šti­tut se je na­to pri­to­žil na vr­hov­no in na ustav­no so­di­šče in bil na obeh za­vr­njen, češ da ni bi­lo no­be­ne kr­ši­tve usta­ve ali kon­ven­ci­je. Za­to je za­de­va na­za­dnje pri­sta­la na ESČP.

Nek­da­nji slo­ven­ski so­dnik v Stras­bour­gu dr. Bo­štjan M. Zu­pan­čič za Ve­čer be­re za­kon, da ustno obrav­na­vo na so­di­šču za­de­va ter­ja, če gre za raz­či­šče­va­nje spor­nih dej­stev. In v tji­ni de­cem­bra. Tu­di dražb 12-me­seč­nih za­kla­dnih me­nic bo le­tos še šest. Tri od apri­la do ju­ni­ja, na­to še sep­tem­br­ska, ok­to­br­ska in no­vem­br­ska.

Vla­ga­te­ljem bo­do po­nu­di­li, ta­ko kot kot la­ni in pre­dla­ni, v na­kup tu­di dve 1,5-le­tni me­ni­ci, ki že so­di­ta med dol­go­roč­ne za­dol­ži­tve. Pr­vo naj bi iz­da­li na draž­bi 10. apri­la, ko za­pa­de v od­pla­či­lo 28 mi­li­jo­nov evrov, ki so si jih z me­ni­co ena­ke roč­no­sti spo­so­di­li ok­to­bra 2016. Iz­da­jo dru­ge so na­po­ve­da­li 9. ok­to­bra, ko bo tre­ba z no­vo me­ni­co po pol­dru­gem le­tu po­skr­be­ti za vr­ni­tev spo­so­je­nih 39 mi­li­jo­nov evrov.

Ko­li­ko de­nar­ja se bo le­tos obr­ni­lo na draž­bah z za­kla­dni­mi me­ni­ca­mi v fi­nanč­nem mi­ni­str­stvu tu­di le­tos, ni­so na­po­ve­da­li. V ko­le­dar­ju pred­vi­de­nih iz­daj za­kla­dnih me­nic za le­tos so da­li ve­de­ti le, da bo­do okvir­ni zne­ski po­sa­me­zne draž­be ob­ja­vlje­ni v po­va­bi­lu na­njo in v ob­ve­sti­lu za jav­nost pet de­lov­nih dni pred sa­mo avk­ci­jo. V le­tnem pro­gra­mu fi­nan­ci­ra­nja pro­ra­ču­na pa tu­di, da bo­do "de­jan­ski iz­bor krat­ko­roč­nih in­stru­men­tov za­dol­že­va­nja v le­tu 2018 in di­na­mi­ka ter na­čin to­vr­stne­ga za­dol­že­va­nja od­vi­sni od ak­tu­al­nih tr­žnih raz­mer in na­me­na to­vr­stne­ga za­dol­že­va­nja, upo­šte­va­je stra­te­ške in ope­ra­tiv­ne ci­lje in ro­kov­no struk­tu­ro ob­sto­je­če­ga dol­ga dr­žav­ne­ga pro­ra­ču­na". za­de­vi Mi­rov­ni in­šti­tut vs. Slo­ve­ni­ja je bil sum, da je mi­ni­str­stvo od­lo­ča­lo pri­stran­sko. Uprav­no in vr­hov­no so­di­šče pa kljub te­mu ni­sta raz­pi­sa­li jav­ne obrav­na­ve, če­prav je šlo za na­kna­dno raz­či­šče­va­nje dej­stev, in vr­hov­no so­di­šče ni ob­ra­zlo­ži­lo svo­je konč­ne od­loč­be. S tem pa ni bi­lo za­do­šče­no pra­vi­ci do po­šte­ne­ga so­je­nja.

To, da je za­ra­di spor­nih dej­stev vr­hov­no so­di­šče za da­nes v za­de­vi Vi­li Ko­va­čič vs. vla­da - ali re­zul­tat re­fe­ren­du­ma o dru­gem ti­ru osta­ne ali pa se gre še en­krat na vo­li­šča - raz­pi­sa­lo ustno obrav­na­vo, je to­rej prav. To­da: va­bi­lo na so­di­šče ima­jo sa­mo pri­če ene stra­ni, vla­dne. Vi­li Ko­va­čič ne. Spri­čo stras­bo­ur­ške sod­be je za­to še bolj kot prej go­to­vo, da bo ustav­no so­di­šče zdaj do­bi­lo vpra­ša­nje, ali je vr­hov­no so­di­šče kr­ši­lo evrop­sko kon­ven­ci­jo, ko ni do­vo­li­lo za­sli­ša­nja Ko­va­či­če­vih prič ...

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ne gre za pr­vo le­to­šnjo krat­ko­roč­no za­dol­ži­tev dr­ža­ve z me­ni­ca­mi. Ta se je zgo­di­la že fe­bru­ar­ja, ko je na Lju­bljan­ski bor­zi pri­sta­lo sku­pno za 84 mi­li­jo­nov evrov za­kla­dnih me­nic.

Fo­to: EPA

Kr­še­na je bi­la pra­vi­ca do po­šte­ne­ga so­je­nja, je od­lo­čil ESČP.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.