Uči­te­lji: 17. apri­la bo še ena stav­ka

Ta­ko vla­dna kot sin­di­kal­na stran še ve­dno kri­vi­ta dru­ga dru­go, kdo je kriv, da ni pri­šlo do pod­pi­sa do­go­vo­ra po po­ga­ja­njih, ki bi da­na­šnjo stav­ko pre­pre­čil. Opol­dne stav­kov­ni sho­di v enaj­stih me­stih

Vecer - - V ŽARIŠČU - V pre­stol­ni­ci in Ma­ri­bo­ru so vrt­ci in šo­le od­pr­ti Pla­ča­jo vzgoj­ni­no, ne pa pre­hra­ne

Fra­nja Ži­št Bar­ba­ra Bra­dač

Da­nes opol­dne bo več kot 40 ti­soč za­po­sle­nih v vzgo­ji in iz­o­bra­že­va­nju pre­pla­vi­lo uli­ce v enaj­stih me­stih po Slo­ve­ni­ji. V stav­ko je na­mreč vklju­če­nih več kot 90 od­stot­kov vseh jav­nih vrt­cev, di­ja­ških do­mov in šol, od osnov­nih do glas­be­nih, sre­dnjih in viš­jih. Ta­ko bo izven iz­o­bra­že­val­nih usta­nov da­na­šnji dan pre­ži­ve­la ve­či­na od 85 ti­soč vr­tče­vskih otrok, 178 ti­soč osnov­no­šol­cev in 75 ti­soč di­ja­kov. Kot so bi­li za va­len­ti­no­vo, so tu­di da­nes vrt­ci in šo­le za­pr­ti, ra­zen za nuj­ne pri­me­re, ki pa so jih star­ši mo­ra­li na­ja­vi­ti vna­prej.

Vra­ta iz­o­bra­že­val­nih usta­nov po ve­či­ni si­cer ni­so za­kle­nje­na, ven­dar pa v vrt­cih in šo­lah ne po­te­ka vzgoj­ni in pe­da­go­ški pro­ces. Če bi se sin­di­ka­ti strik­tno dr­ža­li za­ko­no­da­je, bi lah­ko po­pol­no­ma usta­vi­li de­lo, so po­ja­sni­li že ob pr­vi stav­ki, ven­dar pa so stav­ko zmeh­ča­li in bo­do ti­stim otro­kom, ki bo­do v vrt­ce in ra­zre­de pr­ve tri­a­de osnov­ne šo­le pri­šli ob vna­prej­šnji na­po­ve­di in v do­go­vo­ru s stav­kov­ni­mi od­bo­ri, za­go­to­vi­li var­nost in ele­men­tar­ne po­tre­be, kot je de­ni­mo hra­na, je že ob pr­vi stav­ki po­u­da­ril glav­ni taj­nik Svi­za Bra­ni­mir Štru­kelj. Ven­dar pa se re­žim ob da­na­šnji stav­ki od ob­či­ne do ob­či­ne ozi­ro­ma od iz­o­bra­že­val­ne usta­no­ve do iz­o­bra­že­val­ne usta­no­ve raz­li­ku­je. Z lju­bljan­ske ob­či­ne so ta­ko vče­raj spo­ro­ča­li, da ima­jo za­po­sle­ni v vzgoj­no-iz­o­bra­že­val­nih za­vo­dih pra­vi­co do so­de­lo­va­nja v stav­ki, a da bo­do jav­ni vrt­ci in osnov­ne šo­le na nje­nem ob­mo­čju kljub vse­mu od­pr­ti. Vrt­ce in osnov­ne šo­le so po­zva­li, naj za­go­to­vi­jo naj­manj eno od­pr­to eno­to in de­lo or­ga­ni­zi­ra­jo na na­čin, ki bo omo­go­čal var­stvo za vse otro­ke.

Dru­gi naj­ve­čji pro­te­stni shod uči­te­ljev in vzgo­ji­te­ljev je mo­go­če da­nes opol­dne pri­ča­ko­va­ti na Tr­gu ge­ne­ra­la Ma­i­stra v Ma­ri­bo­ru. "Ra­ču­na­mo na več kot ti­soč lju­di. Svoj pri­hod so s tre­mi av­to­bu­si na­po­ve­da­li ko­le­gi iz Slo­ven­ske Bi­stri­ce, tu­di iz Le­nar­ta ra­ču­na­mo na 200 do 300 čla­nov," na­po­ve­du­je Bo­ris Ra­do­sa­vlje­vič, pred­se­dnik Svi­za Po­drav­ja. In tu­di v Ma­ri­bo­ru ima­jo jav­ni vrt­ci od­pr­ta vra­ta za var­stvo otrok. Kot nam je po­ja­sni­la Bran­ka Ša­mec, rav­na­te­lji­ca naj­ve­čje­ga ma­ri­bor­ske­ga vrt­ca - Vrt­ca Po­brež­je, so se sin­di­kal­ni za­u­pni­ki v ma­ri­bor­skih vrt­cih do­go­vo­ri­li, da bo­do vsi vrt­ci in vse eno­te ime­li od­pr­ta vra­ta, za­go­ta­vlja­li bo­do var­stvo in pre­hra­no, ne pa vzgoj­no-iz­o­bra­že­val­ne­ga pro­ce­sa: "Si­cer de­lav­ci stav­ka­jo, am­pak se za­ve­da­jo, da ima­jo star­ši pro­blem, ka­ko po­skr­be­ti za var­stvo otrok ta dan, za­to ta­kšna od­lo­či­tev. Ko­li­kšno bo šte­vi­lo pri­so­tnih otrok, še ni zna­no. Tu­di od star­šev ni­smo zah­te­va­li pred­ho­dne pri­ja­ve. Nam je pa kar ne­kaj star­šev že vna- "Vztra­ja­li bo­mo do za­dnje­ga dne­va pred vo­li­tva­mi, če bo po­treb­no" prej po­ve­da­lo, da otrok v vr­tec ne bo." Ta­ko bo­do tu­di vse šti­ri eno­te Vrt­ca Bo­ri­sa Pe­če­ta ju­tri spre­je­ma­le otro­ke.

"Za zdaj je na­ja­vljen en otrok, ki bo pri­šel v šo­lo. Mor­da bo še ka­kšen, pa nas star­ši še ni­so ob­ve­sti­li," pra­vi Ka­tja Pre­gl, rav­na­te­lji­ca ma­ri­bor­ske OŠ Fran­ca Roz­ma­na - Sta­ne­ta, kjer ima­jo za pr­vo tri­a­do or­ga­ni­zi­ra­no var­stvo. "Skle­pa­mo, da star­ši ra­zu­me­jo uči­te­lje in jih s tem de­ja­njem tu­di pod­pi­ra­jo pri stav­ki." Na dan fe­bru­ar­ske stav­ke sta bi­la od 603 otrok na šo­li dva učen­ca. Te dni pa so star­ši za me­sec fe­bru­ar že pre­je­li po­lo­žni­ce za pla­či­lo vrt­ca. Iz ra­ču­nov je raz­vi­dno, da so vrt­ci za dan stav­ke od­šte­li stro­šek pre­hra­ne, za­ra­ču­na­li pa so de­lo. "Stro­ška oskrb­ni­ne vrt­ci, ki so v ča­su stav­ke za­pr­ti, star­šem ne mo­re­jo ob­ra­ču­na­va­ti, kar pa ne ve­lja za ti­ste vrt­ce, ki so kljub stav­ki za­go­to­vi­li mo­žnost va­ro­va­nja otrok," so po­ja­sni­li na mi­ni­str­stvu za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost in šport.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.