Ne tek­mu­je­jo z ve­li­ki­mi, le naj­bolj­ši­mi

Šti­ri­mi­li­jon­ski vlo­žek v no­vo peč za­o­kro­žu­je 180 mi­li­jo­nov evrov tež­kih vla­ganj v Sij Me­ta­lu Rav­ne.

Vecer - - FRONT PAGE - Pe­tra Les­jak Tušek

Zu­ra­dnim za­go­nom pe­či za to­plo­tno ob­de­la­vo je­kla, ki v va­ljar­ni Sij Me­ta­la Rav­ne že obra­tu­je, se je v tej naj­ve­čji ko­ro­ški druž­bi sku­pi­ne Sij - Slo­ven­ska in­du­stri­ja je­kla za­o­kro­žil do­bro de­se­tle­tje tra­ja­jo­či na­lož­be­ni ci­kel, ki so ga po pre­vze­mu za­sta­vi­li ru­ski ve­čin­ski la­stni­ki za ce­lo­tno sku­pi­no in s ka­te­rim so po­so­do­bi­li je­klar­no, ko­vač­ni­co tež­kih od­kov­kov in va­ljar­no. Peč, tež­ka 185 ton, pro­i­zva­jal­ca Eb­ner, v sku­pni vre­dno­sti oko­li šti­ri mi­li­jo­ne evrov je ta­ko le dro­bec od sku­pno oko­li 180 mi­li­jo­nov evrov tež­kih vla­ganj v Sij Me­ta­lu, kljub te­mu pa je po­memb­na pri­do­bi­tev, saj od­pra­vlja oz­ka gr­la v pro­i­zvo­dnji in omo­go­ča hi­trej­ši od­ziv na pov­pra­še­va­nje kup­cev. V ce­lo­ti so v je­klar­ski sku­pi­ni v teh­no­lo­ško po­so­do­bi­tev pro­i­zvo­dnje ozi­ro­ma za na­lož­be od vsto­pa stra­te­ške­ga par­tner­ja od le­ta 2007 na­me­ni­li oko­li 600 mi­li­jo­nov evrov.

La­ni več re­kor­dov, le­tos po no­ve

V ča­su, ko so za­ra­di kon­ku­ren­ce, niz­ko­ce­nov­nih pro­i­zva­jal­cev zla­sti iz azij­skih dr­žav, po­ve­ča­ni ce­nov­ni pri­ti­ski, tu­di tr­go­vin­skih vojn med dr­ža­va­mi, so edi­ni od­go­vor ni­šni iz­del­ki z vi­so­ko do­da­no vre­dno­stjo, ki ter­ja­jo zna­nje in ino­va­tiv­nost za­po­sle­nih, iz­po­sta­vlja­jo v Si­ju. "Ne tek­mu­je­mo z ve­li­ki­mi ma­sov­ni­mi pro­i­zva­jal­ci, smo pre­majh­ni kot pod­je­tje, kot dr­ža­va, am­pak tek­mu­je­mo na po­dro­čju, kjer so zah­te­va­ne po­seb­no­sti, kot so ka­ko­vost iz­del­ka, ve­li­kost iz­del­ka," je po­ve­dal An­drej

Gra­di­šnik, di­rek­tor Sij Me­ta­la Rav­ne. Pod­je­tje je la­ni do­se­glo več re­kor­dov: 127 ti­soč ton od­li­te­ga je­kla in 80 ti­soč ton konč­nih iz­del­kov, za ka­te­re so iz­tr­ži­li 175 mi­li­jo­nov evrov. "Pri­ča­ku­je­mo, da bo­do le­tos z no­vo pe­čjo šte­vil­ke še viš­je. Cilj je, da bi le­tos pr­vič pre­se­gli 200 mi­li­jo­nov evrov pro­da­je," je de­jal Gra­di­šnik. Ve­či­no, 80 od­stot­kov svo­jih pro­i­zvo­dov, iz­vo­zi­jo, kar po­me­ni, da je iz­voz ne­kje na rav­ni slo­ven­ske­ga pov­pre­čja. Ob sko­raj 400-le­tni tra­di­ci­ji že­le­zar­stva v Me­ži­ški do­li­ni je Gra­di­šnik iz­po- sta­vil več odlik je­klar­ske in­du­stri­je: tr­dnost, moč, si­jaj, ostri­no, po­nos in ka­rak­ter, tu­di de­lov­na me­sta.

Pri­ča­ko­va­nja po dvi­gu plač, ki je si­cer že bil

Me­tal s 1072 de­lav­ci osta­ja osre­dnji ko­ro­ški za­po­slo­va­lec, ki se, po­dob­no kot osta­la pod­je­tja v pre­de­lo­val­ni in po­se­bej v ko­vin­ski in­du­stri­ji, mo­ra vse bolj spo­pa­da­ti za pro­i­zvo­dne de­lav­ce. Gra­di­šnik je si­cer oce­nil, da so se raz­me­re v pri­mer­ja­vi z lan­ski­mi ne­ko­li­ko umi­ri­le, de­lo­ma je ra­zlog za to vi­del tu­di v lan­skem dvi­gu plač za 6,5 od­stot­ka. Na vpra­ša­nje, ali gle­de na odlič­ne re­zul­ta­te pri­ča­ku­je­jo sto­pnje­va­nje zah­tev za dvig plač, kar so že iz­po­sta­vi­li sin­di­ka­ti, in ali so tu­di mo­žno­sti za po­ve­ča­nje, je od­go­vo­ril: "Lah­ko pri­ča­ku­je­mo ta­ke zah­te­ve sin­di­ka­tov, je pa res, da je z vi­di­ka fluk­tu­a­ci­je in za­po­sle­nih le­tos ču­ti­ti bolj­šo si­tu­a­ci­jo kot la­ni v tem ča­su. Vse je ze­lo od­vi­sno od do­se­ga­nja ci­ljev, ki jih ima­mo po­sta­vlje­ne." Pov­preč­na me­seč­na pla­ča v pod­je­tju je bi­la v le­tu 2016 oko­li 1700 evrov bru­to. V sin­di­ka­tih že ne­kaj ča­sa iz­po­sta­vlja­jo tu­di nuj­nost spre­mem­be ce­lo­tne­ga sis­te­ma plač, če­prav vod­stvo iz­po­sta­vlja na­gra­je­va­nje in fle­ksi­bil­nost, usmer­je­ne v mo­ti­vi­ra­nost za­po­sle­nih.

Usme­ri­tev je bi­la pra­va

Da je bi­la usme­ri­tev v pro­i­zvo­dnjo vi­so­ko­ka­ko­vo­stnih spe­ci­a­li­zi­ra­nih je­kel ob iz­ko­ri­šča­nju si­ner­gij pra­va usme­ri­tev in da so se s to stra­te­gi­jo iz­o­gni­li ko­njunk­tur­nim ni­ha­njem ter se opre­de­li­li kot igra­lec na ni­šnih tr­gih, je iz­po­sta­vil tu­di član upra­ve Si­ja Ti­bor Ši­mon­ka. Kot po­memb­no je oce­nil po­ve­ča­nje pro­i­zvo­dnje oro­dnih in spe­ci­al­nih je­kel za ener­get­ski, plin­ski in naf­tni sek­tor. Kot po­memb­no za ce­lo­tno slo­ven­sko go­spo­dar­stvo je do­sež­ke Si­ja in na­lož­bo v peč kot kro­no in­ve­sti­cij­ske­ga ci­kla oce­nil tu­di go­spo­dar­ski mi­ni­ster Zdrav­ko Po­či­val­šek. Iz­po­sta­vil tu­di šir­šo po­zi­tiv­no go­spo­dar­sko sli­ko - ugo­dnej­še in­ve­sti­cij­sko oko­lje, no­ve za­po­sli­tve, zmanj­še­va­nje ad­mi­ni­stra­tiv­nih ovir in dru­ge ukre­pe, ki se iz­ra­ža­jo tu­di v sta­ti­sti­ki.

Fo­to: Pe­tra Les­jak TU­ŠEK

De­lav­ci v va­ljar­ni Sij Me­ta­la Rav­ne

Fo­to: An­drej PE­TE­LIN­ŠEK

V Pre­mo­gov­ni­ku Ve­le­nje se že ves te­den vr­sti­jo zbo­ri de­lav­cev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.