Od­go­vor­ni

Vecer - - V ŽARIŠČU - Jel­ka Zu­pa­nič

Mar­jan Kra­mar, Dra­ško Ve­se­li­no­vič, Ma­tjaž Ko­va­čič, Mi­tja Ga­spa­ri, Mar­ko Kra­njec, Franc Kri­ža­nič, Gre­gor Vi­rant, Go­ran Kle­men­čič, Jan­še­va in Pa­hor­je­va vla­da, vla­da Alen­ke Bra­tu­šek, tu­di ak­tu­al­na Ce­rar­je­va in Ban­ka Slo­ve­ni­je so po­li­tič­no od­go­vor­ni za ban­čno lu­knjo. Ban­kir­ji tu­di od­ško­dnin­sko in ka­zen­sko, ker so za­šči­ti­li po­li­ti­ke, tr­deč, da ni­so pri­ti­ska­li na­nje. Po urah in urah za­sli­šanj jih je šest čla­nov ban­čne pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­ji spo­zna­lo za od­go­vor­ne, eden si­cer ne­za­do­vo­ljen, ker so se za­do­vo­lji­li s tem, da so na­šli "kriv­ce" le za pet od­stot­kov ban­čne lu­knje. Na­rod je do­ča­kal ime­na. Zdaj bo­mo zr­li v dr­žav­ni zbor, ali se bo stri­njal s pre­i­sko­val­ci in bo sle­di­la na­zna­ni­tev su­mov ka­zni­vih de­janj ban­čne kri­mi­na­li­te­te. Do­tlej mo­ra­mo zgor­nja ime­na za­pi­so­va­ti s tre­so­čo ro­ko. Še zla­sti ker so vsaj tri­je bi­vši funk­ci­o­nar­ji že po­ve­da­li, da se su­bjek­tiv­no ni­ka­kor ne ču­ti­jo od­go­vor­ne.

Na­rod ima to­rej le ime­na. Ni pa sli­šal, kri­vi so, saj pre­i­sko­val­na ko­mi­si­ja hva­la­bo­gu ni klo­ni­la pod te­žo pri­ča­ko­vanj so­di­šča jav­ne­ga mne­nja. Go­to­vo za­to ne, ker ve, da mo­ra­jo ome­nje­nim od­ško­dnin­sko od­go­vor-

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.