Gro­žnje ni­so po­ve­za­ne z nje­go­vim de­lom

Po­li­ci­ja ne va­ru­je več gu­ver­ner­ja Bo­štja­na Jaz­be­ca. Man­da­tno-vo­lil­na ko­mi­si­ja DZ pre­dla­ga­la, naj ga s 30. apri­lom raz­re­ši, ker od­ha­ja na no­vo funk­ci­jo

Vecer - - V ŽARIŠČU - Jel­ka Zu­pa­nič Da­mi­ja­na Ži­št

Ko smo 20. mar­ca po­ro­ča­li, da od­ha­ja­jo­če­mu gu­ver­ner­ju Ban­ke Slo­ve­ni­je Bo­štja

nu Jaz­be­cu in nje­go­vim otro­kom ne­zna­nec gro­zi s SMS-i po služ­be­nem te­le­fo­nu, za­to je za­pro­sil za po­li­cij­sko za­šči­to, še ni­smo ve­de­li, da jo bo tu­di do­bil. Vče­raj pa so lju­bljan­ski po­li­ci­sti za­klju­či­li kri­mi­na­li­stič­no pre­i­ska­vo, po­ve­za­no z gro­žnja­mi gu­ver­ner­ju Jaz­be­cu.

Po­li­ci­ja va­ro­va­nja po de­se­tem čle­nu ured­be o va­ro­va­nju do­lo­če­nih oseb, pro­sto­rov, objek­tov in oko­li­šev objek­tov, ki jih va­ru­je po­li­ci­ja, ne opra­vlja več, saj je bi­lo v okvi­ru kri­mi­na­li­stič­ne pre­i­ska­ve ugo­to­vlje­no, da so ra­zlo­gi za to pre­ne­ha­li. "Gro­žnje ni­so bi­le v po­ve­za­vi z nje­go­vim de­lom ozi­ro­ma nje­go­vo funk­ci­jo," so po­ve­da­li na po­li­ci­ji. O vseh ugo­to­vi­tvah bo zo­per zna­ne­ga osu­mljen­ca po­da­na ka­zen­ska ovad­ba za­ra­di su­ma sto­ri­tve ka­zni­ve­ga de- ja­nja gro­žnje. Jaz­bec je bil vče­raj na služ­be­ni po­ti v Fran­kfur­tu, na nje­gov od­ziv še ča­ka­mo. Ne­u­ra­dno pa naj ne bi ve­del, kdo naj bi bil osu­mlje­nec. Ban­ka Slo­ve­ni­ja za­de­ve, ki je še v pred­ka­zen­skem po­stop­ku, ne ko­men­ti­ra.

Ogla­si­lo pa se je Dru­štvo Ma­li del­ni­čar­ji Slo­ve­ni­je (MDS). Pri­ča­ku­je opra­vi­či­lo Ban­ke Slo­ve­ni­je in nje­ne­ga gu­ver­ner­ja v od­ho­du. Še pre­den so po­ve­da­li, za­kaj, so za­tr­di­li, da "poz­dra­vlja­jo no­vi­co, da je po­li­ci­ja v okvi­ru kri­mi­na­li­stič­ne pre­i­ska­ve ugo­to­vi­la, da gro­žnje, ki jih je bil de­le­žen guverner Ban­ke Slo­ve­ni­je dr. Bo­štjan Jaz­bec, ni­so bi­le po­ve­za­ne z nje­go­vim de­lom ozi­ro­ma funk­ci­jo, ki jo opra­vlja". Do­da­li so, da Dru­štvo MDS še ve­dno ob­so­ja to­vr­stne gro­žnje, ki so jih bi­li de­le­žni guverner in nje­go­vi svoj­ci. To­da od Ban­ke Slo­ve­ni­je in gu­ver­ner­ja Jaz­be­ca pri­ča­ku­je­jo opra­vi­či­lo, po­tem ko je Ban­ka Slo­ve­ni­je, so za­pi­sa­li v MDS, na vse mo­žne na­či­ne sku­ša­la jav­nost pre­pri­ča­ti, da za gro­žnja­mi sto­ji nek­do, ki je bil pri­za­det v sa­na­ci­ji bank. "V mi­nu­lih te­dnih smo za­ra­di iz­ja­ve Ban­ke Slo­ve­ni­je v Dru­štvu MDS pre­je­li šte­vil­na vpra­ša­nja, ali je mor­da tu­di nas 'obi­ska­la po­li­ci­ja'. Za­ra­di ne­po­sre­dne ob­tož­be, da za gro­žnja­mi sto­ji­jo pri­za­de­ti v sa­na­ci­ji bank, pri­ča­ku­je­mo, da bo Ban­ka Slo­ve­ni­je ob­ja­vi­la oseb­no opra­vi­či­lo gu­ver­ner­ja Jaz­be­ca."

V dr­žav­nem zbo­ru pa so prav vče­raj v man­da­tno-vo­lil­ni ko­mi­si­ji obrav­na­va­li pre­dlog od­ha­ja­jo­če­ga gu­ver­ner­ja, ki je ko­mi­si­jo ob­ve­stil o svo­jem od­sto­pu. Pro­sil je, naj ga dr­žav­ni zbor raz­re­ši funk­ci­je gu­ver­ner­ja s 30. apri­lom, ker od­ha­ja na no­vo pet­le­tno funk­ci­jo, na ka­te­ri bo pre­vzel vo­de­nje eno­tne­ga od­bo­ra za re­še­va­nje bank. Brez raz­pra­ve je ko­mi­si­ja dr­žav­ne­mu zbo­ru pri­po­ro­či­la raz­re­ši­tev gu­ver­ner­ja, ki je bil na to funk­ci­jo v par­la­men­tu ime­no­van 2. apri­la 2013 in se od nje po­sla­vlja le­to pred iz­te­kom man­da­ta.

Guverner se s funk­ci­je po­sla­vlja le­to pred iz­te­kom man­da­ta

Fo­to: Ro­bert BA­LEN

Brez raz­pra­ve je vče­raj man­da­tno-vo­lil­na ko­mi­si­ja pri­po­ro­či­la dr­žav­ne­mu zbo­ru, da raz­re­ši Bo­štja­na Jaz­be­ca, gu­ver­ner­ja Ban­ke Slo­ve­ni­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.