Sta­ro­ste slo­ven­ske­ga roc­ka so na­zaj

Na Sre­dnji zdra­vstve­ni in koz­me­tič­ni šo­li so v ob­no­vlje­nih pro­sto­rih pro­sla­vi­li 70-le­tni­co ob­sto­ja

Vecer - - FRONT PAGE - Vse ce­ne so za ki­lo­gram ra­zen kjer je v okle­pa­ju na­ve­de­no dru­ga­če. Ce­ne pri­del­kov in iz­del­kov na tr­žni­ci so in­for­ma­tiv­ne­ga zna­ča­ja in se lah­ko dnev­no spre­mi­nja­jo. Ja­na Ju­van

Vče­raj so na Sre­dnji zdra­vstve­ni in koz­me­tič­ni šo­li Ma­ri­bor pri­pra­vi­li slo­ve­snost ob vi­so­ki oble­tni­ci de­lo­va­nja te iz­o­bra­že­val­ne usta­no­ve v me­stu, ki so jo usta­no­vi­li kma­lu po za­ključ­ku dru­ge sve­tov­ne voj­ne. Le­tos na­mreč pro­sla­vlja­jo 70 let de­lo­va­nja. Oble­tni­ca je so­vpa­dla s tež­ko pri­ča­ko­va­no ob­no­vo, saj je šo­la prav v teh dneh do­bi­la pri­zi­dek. Za sko­raj 780 di­ja­kinj in di­ja­kov, ki obi­sku­je­jo šo­lo, je šo­la zdaj za tre­tji­no ve­čja. Do­bi­li so pro­stor­no plo­ščad pred vho­dom, avlo, v ka­te­ri je ve­li­ko pro­sto­ra za dru­že­nje med od­mo­ri, šti­ri no­ve učil­ni­ce in ka­bi­net, na­me­njen do­da­tni stro­kov­ni po­mo­či za di­ja­ke s po­seb­ni­mi po­tre­ba­mi. Teh je na šo­li na­mreč oko­li 80.

Vre­dnost pre­no­ve je bi­la več kot mi­li­jon in pol evrov, po­ve rav­na­te­lji­ca Ka­tja Rek, ve­či­no­ma so jo fi­nan­ci­ra­li iz pre­sež­kov pre­te­klih let, ne­kaj je k te­mu pri­spe­va­lo tu­di mi­ni­str­stvo za šol­stvo, iz­o­bra­že­va­nje in šport. "Zdaj bo­sta or­ga­ni­za­ci­ja in iz­ved­ba po­u­ka bi­stve­no bolj­ši," je za­do­volj­na rav­na­te­lji­ca, ki po­u­dar­ja, da se je v 70 le­tih mar­si­kaj spre­me­ni­lo, a cilj, da bi bi­li naj­bolj­ša šo­la za ži­vlje­nje, osta­ja enak. "Vseh teh le­tih se ni spre­me­ni­lo to, da de­la­mo z lju­dmi in za lju­di. To je ti­sto, kar naj­več šte­je. Te vre­dno­te po­sta­vlja­mo na pr­vo me­sto."

Da ne gre le za uče­nje, am­pak je res to šo­la za ži­vlje­nje, pri­tr­di Kri­sti­na Be­ri­sha iz če­tr­te­ga le­tni­ka. Zdaj opra­vlja pra­kso na psi­hi­a­tri­ji, jo pa bolj vle­če k pe­di­a­tri­ji. "Ko smo za­če­li pra­kso, sem vi­de­la, da že­lim vse ži­vlje­nje to po­če­ti. Ko ti pa­ci­ent re­če hva­la, ti po­lep­ša dan," po­ve di­ja­ki­nja, ki ob sko­raj­šnjem za­ključ­ku šo­la­nja do­ka­zu­je, da je šo­la iz­pol­ni­la svo­je po­slan­stvo.

Na slo­ve­snost je pri­šlo tu­di ve­li­ko nek­da­njih di­ja­kov, med nji­mi tu­di Ale­ksan­der Jus, vod­ja zdra­vstve­ne ne­ge v ma­ri­bor­skem zdra­vstve­nem do­mu. Pra­vi, da ima na šo­lo le­pe spo­mi­ne, še da­nes rad pri­sluh­ne ka­kšne­mu na­sve­tu uči­te­ljic, ve­se­li pa ga tu­di so­de­lo­va­nje z di­ja­ki, ki so ne­neh­no vpe­ti v prak­tič­no de­lo tu­di v zdra­vstve­nem do­mu. "Te­o­re­tič­no in prak­tič­no so do­bro uspo­so­blje­ni," jih po­hva­li.

Fo­to: Igor NAPAST

Ena iz­med šti­rih no­vih učil­nic

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.