Tra­fi­ka osta­ja ob­čin­ska

Umik pro­da­je tra­fi­ke pri Glav­nem mo­stu da­je pri­lo­žnost, da se to ma­lo zgrad­bo, ki pro­pa­da, ob­no­vi in osmi­sli. O no­vi vse­bi­ni, po­me­nu in ume­sti­ti­vi tra­fi­ke je raz­pra­vlja­la moč­na eki­pa pod­por­ni­kov "pro­jek­ta Tra­fi­ka"

Vecer - - FRONT PAGE - Bar­ba­ra Bra­dač Fo­to: An­drej PE­TE­LIN­ŠEK

Umik pro­da­je tra­fi­ke pri Glav­nem mo­stu da­je pri­lo­žnost, da se ma­la pro­pa­da­jo­ča zgrad­ba ob­no­vi in osmi­sli. Od­zva­li so se kul­tur­ni­ki, pred­stav­ni­ki kul­tur­nih in­sti­tu­cij in ne­ka­te­ri ma­ri­bor­ski pod­je­tni­ki in v Sa­lo­nu upo­rab­nih ume­tno­sti na­bra­li mno­ži­co idej in po­nudb ... (mbk)

Na­po­ve­da­na pro­da­ja ki­o­ska pri Glav­nem mo­stu, na de­snem bre­gu Dra­ve, ki je bil po­sta­vljen v 20. le­tih 20. sto­le­tja in ki ima po­memb­no in za­ni­mi­vo vlo­go v ro­ma­nu Se­ver­ni sij pi­sa­te­lja Dra­ga Jan­čar­ja, ro­je­ne­ga v Ma­ri­bo­ru, ki da­nes pra­znu­je 70. roj­stni dan, je vzne­mi­ri­la kul­tur­ni­co Zo­ro A. Ju­rič in jo vzpod­bu­di­la, da dvi­gne glas in pro­da­ji jav­no na­spro­tu­je.

Ma­ri­bor­ska ob­či­na je ko­nec mar­ca na­po­ve­da­la, da bo na jav­ni draž­bi, ta bo 24. apri­la, pro­da­ja­la enajst ne­pre­mič­nin, med nji­mi tu­di to ma­lo zgrad­bo s pri­pa­da­jo­čim ze­mlji­ščem z iz­klic­no ce­no 6500 evrov, saj te tra­fi­ke, ki je pra­zna in za­pu­šče­na, ob­či­na ne po­tre­bu­je. Na pi­sa­nje Zo­re A. Ju­rič so se od­zva­li kul­tur­ni­ki, pred­stav- ni­ki kul­tur­nih in­sti­tu­cij in ne­ka­te­ri ma­ri­bor­ski pod­je­tni­ki in jo pod­pr­li v nje­nih pri­za­de­va­njih za ohra­ni­tev tra­fi­ke. Bi­li so do­volj gla­sni in Ju­ri­če­va do­volj vztraj­na, da je v sre­do po­zno po­pol­dne v Sa­lo­nu upo­rab­nih ume­tno­sti, kjer so se zbra­li naj­bolj za­vze­ti pod­por­ni­ki "pro­jek­ta Tra­fi­ka" z mno­ži­co idej in kon­kre­tno po­nu­je­nih rok, pri­so­tne raz­ve­se­li­la z no­vi­co, da je "žu­pan spre­jel sklep, da se ome­nje­na tra­fi­ka iz­vza­me iz pro­da­je". Ve­čer na ura­dni od­go­vor z ma­ri­bor­ske ob­či­ne še ča­ka.

Tra­fi­ka je bi­la ka­plja čez rob

"Res je, da je v me­stu to­li­ko dru­gih pro­ble­mov, kot je pro­pa­da­jo­ča knji- žni­ca, ni­ma­mo ga­le­ri­je, sre­di­šče me­sta se se­su­va in od­mi­ra, ho­te­li so do­bi­li ime­na, ki si jih ne mo­re­mo in ne na­me­ra­va­mo za­po­mni­ti ... Vse to je res, am­pak vča­sih se zgo­di, da je ena ka­plja do­volj, da se ko­za­rec pre­li­je, in prav ta ma­la zgrad­ba je ti­sta ka­plja, ki je, kot ka­že, šla čez rob, saj sem pre­je­la ogro­mno od­zi­vov in pod­po­re," pra­vi Ju­ri­če­va. Ob­čin­ski umik tra­fi­ke iz pro­da­je da­je pri­lo­žnost, da se to ma­lo zgrad­bo, ve­li­ko vse­ga 7,9 kva­dra­tne­ga me­tra, ki je de­jan­sko za­ne­mar­je­na in pro­pa­da, ob­no­vi in osmi­sli. In o no­vi vse­bi­ni, no­vem po­me­nu in ume­sti­tvi te tra­fi­ke v me­stu je raz­pra­vlja­la moč­na za­sed­ba, več kot 20 se jih je zbra­lo: dr. Jer­ne­ja Fer­lež (Uni­ver­zi­te­tna knji­žni­ca Ma­ri­bor), Kle­men Br­var ( Knji­žni­ca Ro­tovž), Mi­le­na Pi­vec in Ni­no Fli­sar (Za­lož­ba Pi­vec), dr. Uroš Lob­nik (pred­stoj­nik od­del- ka za ar­hi­tek­tu­ro pri Fa­kul­te­ti za grad­be­ni­štvo, pro­me­tno in­že­nir­stvo in ar­hi­tek­tu­ro), An­dre­ja Ja­pelj (Ate­lje Ja­pelj), Ma­rin­ka Ko­šar (Agen­ci­ja M), Li­lja­na Jarh (Zgod­be o klo­peh in lju­deh), Mar­ko No­vak ( pod­je­tnik), Mi­ha Hor­vat (GT22), Jo­že Kos Gra­bar (ge­o­det in pro­stor­ski na­čr­to­va­lec) ... S stra­ni ma­ri­bor­ske ob­či­ne Bo­jan La­bo­vič iz ura­da za kul­tu­ro, Ber­nar­da Ka­ro pa z Za­vo­da za tu­ri­zem Ma­ri­bor - Po­hor­je.

Od ka­lej­do­sko­pa, li­te­rar­nih spre­ho­dov do tra­fi­ke s sta­ri­mi ča­so­pi­si

Zo­ra A. Ju­rič med dru­gim vi­di to tra­fi­ko kot pro­stor s po­nud­bo knjig o Ma­ri­bo­ru, v ka­te­rem bi se lah­ko ta­ko me­šča­ni kot obi­sko­val­ci me­sta po­drob­ne­je se­zna­ni­li pred­vsem z de­lom Dra­ga Jan­čar­ja. V mi­slih je ime­la tu­di ta­ko ime­no­va­no ži­vo knji­go, pri ka­te­ri bi po­sa­me­zni­ki od­i­gra­li vlo­ge tu­di v tu­jih je­zi­kih iz raz­lič­nih li­te­rar­nih del, re­ci­mo tra­fi­kan­ta iz Se­ver­ne­ga si­ja pa li­te­rar­nih ju­na­kov Par­tlji­če­vih del in še in še. "Za tu­ri­ste so zgod­be iz­je­mno pri­vlač­ne, pa tu­di za dru­ge obi­sko­val­ce in sa­me Ma­ri­bor­ča­ne. Ne po­za­bi­mo - da­nes se pov­sod pro­da­ja­jo zgod­be in mi jih

"Ma­ri­bor je me­sto na pre­pi­hu, most pa po­ve­zu­je"

ima­mo to­li­ko in ta­ko odlič­nih!" pra­vi Zo­ra A. Ju­rič.

Jer­ne­ji Fer­lež, ki je pred le­ti po­sta­vi­tev raz­sta­ve Nem­ci in Ma­ri­bor za­če­la prav s po­gle­dom iz te tra­fi­ke, se je ob raz­mi­šlja­nju o pri­ho- dno­sti te zgrad­be naj­prej utr­ni­la za­mi­sel o po­gle­du na trg sko­zi ka­lej­do­skop v tra­fi­ki, ki bi pri­ka­zo­val trg sko­zi čas. Me­ni, da je na vse­bi­no tra­fi­ke tre­ba gle­da­ti šir­še, ne sa­mo z li­te­rar­ne­ga vi­di­ka. "Lah­ko je iz­ho­dišč­na toč­ka za spre­ho­de, ne sa­mo li­te­rar­ne, pač pa ve­za­ne na raz­lič­ne kul­tur­ne po­ti ma­ri­bor­ske de­di­šči­ne," pra­vi Fer­le­že­va. Da tra­fi­ka ni zgolj ne­ka zgrad­ba, am­pak po­memb­na in sim­bol­na toč­ka s svo­jo le­go na mo­stu, ki po­ve­zu­je le­vi in de­sni breg Dra­ve, je raz­gr­nil Kle­men Br­var: "Ma­ri­bor je me­sto na pre­pi­hu, most pa po­ve­zu­je in tra­fi­ka lah­ko po­sta­ne al­ter­na­tiv­na tu­ri­stič­na toč­ka za tu­ri­ste, ki ne išče­jo za­ni­mi­vo­sti na pr­vo žo­go, am­pak jih za­ni­ma dro­bov­je me­sta." Ta­ko Ma­ri­bor­ska kot Uni­ver­zi­te­tna knji­žni­ca sta pri­pra­vlje­ni po­ma­ga­ti pri ustvar­ja­nju pro­gra­ma. Da mo­ra ta zgrad­ba še na­prej osta­ti tra­fi­ka, in to do­mo­znan­ska, me­ni Bo­jan La­bo­vič: "Gra­di­va, ki ga je mo­žno v tu­ri­stič­ne na­me­ne upo­ra­bi­ti, je ve­li­ko. Že sa­ma gra­dnja in zgo­do­vi­na te­ga mo­stu, ki je bil ta­krat evrop­ski fe­no­men, pa ru­ši­tev, Hi­tler na mo­stu ... To­rej, naj osta­ne tra­fi­ka s

Po­mem­ben objekt me­stne opre­me

Tra­fi­ka ni sa­mo po­memb­na z li­te­rar­ne­ga in zgo­do­vin­ske­ga vi­di­ka, pač pa tu­di ar­hi­tek­tur­ne­ga, je iz­po­sta­vil Uroš Lob­nik. "Gre za po­mem­ben ele­ment hi­sto­rič­ne ur­ba­ne opre­me me­sta in s te­ga vi­di­ka po­mem­ben gra­dnik iden­ti­te­te ali pre­po­zna­va­nja gra­je­ne struk­tu­re me­sta." Do­da­ja še, da je več ta­kšnih hi­sto­rič­nih objek­tov v me­stu, ki so iz­gu­bi­li svo­jo pr­vo­tno funk­ci­jo, med dru­gim tu­di tra­fi­ka v Me­stnem par­ku, za­nje bi mo­ra­li naj­ti sku­pno re­ši­tev. Da vse­bi­ne za tra­fi­ko ob mo­stu ne bi na­šli, ni­ko­gar od pri­so­tnih ne skr­bi. Mi­le­na Pi­vec kot vzor­čen sve­tel pri­mer iz­po­sta­vi prav Sa­lon upo­rab­nih ume­tno­sti, ki je bil "na za­čet­ku tu­di gol in mr­zel in je iz nje­ga na­sta­la zgod­ba. Dan­da­nes je mo­žno z vir­tu­al­ni­mi in no­vi­mi me­di­ji na­re­di­ti mar­si­kaj." Tra­fi­ka lah­ko po­sta­ne toč­ka, kjer bi bi­lo mo­go­če na enem me­stu do­bi­ti in­for­ma­ci­je o vseh pri­re­di­tvah in za­nje ku­pi­ti vsto­pni­co, kar se­daj ni mo­go­če ni­kjer v me­stu, so še iz­po­sta­vi­li so­go­vor­ni­ki.

Že­li­jo si se­sta­nek pri žu­pa­nu

La­bo­vič pra­vi, da je tre­ba tra­fi­ki, ki je si­cer vpi­sa­na v re­gi­ster ne­pre­mič­ne kul­tur­ne de­di­šči­ne, po­de­li­ti sta­tus spo­me­ni­ka, ker ima ta­ko ob­či­na prav­ne mo­žno­sti, da omo­go­či za­in­te­re­si­ra­nim tu­di brez­plač­no upo­ra­bo. V ma­ri­bor­ski eno­ti za­vo­da za var­stvo kul­tur­ne de­di­šči­ne so že spi­sa­li in po­sla­li ob­či­ni se­znam okrog 330 enot v me­stu, za ka­te­re me­ni­jo, da mo­ra­jo do­bi­ti ali ohra­ni­ti sta­tus spo­me­ni­ka lo­kal­ne- ga po­me­na, in vče­raj so ta se­znam, ta­ko je na­po­ve­dal vod­ja Sreč­ko Štaj

nba­her, do­pol­ni­li s to tra­fi­ko. Za­vod za tu­ri­zem si­cer v tej tra­fi­ki ne vi­di no­be­ne svo­je de­jav­no­sti, saj za oza­ve­šča­nje že ima­jo TIC in Hi­šo Sta­re tr­te, so pa pri­pra­vlje­ni po­ma­ga­ti pri pro­mo­ci­ji.

Ka­ko se je lah­ko zgo­di­lo, da je tra­fi­ka sploh pri­šla na se­znam pro­da­je ob­čin­skih ne­pre­mič­nin? La­bo­vič je po­ja­snil, da so se­znam pri­pra­vi­li v ura­du za go­spo­dar­stvo in da se je tu­di sam oseb­no an­ga­ži­ral, da se ta tra­fi­ka uma­kne iz pro­da­je. Pod­je­tnik Mar­ko No­vak, ki je bil pri­pra­vljen fi­nan­ci­ra­ti na­kup na jav­ni draž­bi, sred­stva je se­daj pri­pra­vljen do­ni­ra­ti tu­di za ob­no­vo, se za­vze­ma za sis­te­ma­tič­no ure­di­tev po­stop­kov na ma­ri­bor­ski ob­či­ni, ki bi uve­dli va­ro­val­ke, da do pro­da­je ne­pre­mič­nin z zgo­do­vin­sko, kul­tur­no ali ar­hi­tek­tur­no vre­dno­stjo več ne bi mo­glo pri­ti. Se pa vsi pri­so­tni ak­ter­ji za­ve­da­jo, da so po­treb­na sred­stva, ne sa­mo za ob­no­vo, pač pa tu­di za pro­gra­me in vse­bi­ne v njej. Tu­di pri tem so pri­pra­vlje­ni po­ma­ga­ti po svo­jih mo­čeh. Z vse­bin­ski­mi ide­ja­mi in po­bu­da­mi, ki jih ima­jo ve­li­ko, že­li­jo se­zna­ni­ti tu­di ma­ri­bor­ske­ga žu­pa­na An­dre­ja Fi­štrav­ca, za­to upa­jo na čim­prej­šnji se­sta­nek pri njem.

V Sa­lo­nu upo­rab­nih ume­tno­sti so za­vze­ti pod­por­ni­ki pro­jek­ta Tra­fi­ka, oseb­no in tu­di kot pred­stav­ni­ki kul­tur­nih in­sti­tu­cij v Ma­ri­bo­ru, ni­za­li ide­je in kon­kre­tne po­bu­de za tra­fi­ko ob Glav­nem mo­stu, ki je se­daj pra­zna in za­pr­ta.

Utri­nek: Sa­šo BIZ­JAK Ka­ko iz ne­ga­tiv­nih od­zi­vov na me­nja­vo na di­rek­tor­skem stolč­ku ma­ri­bor­ske me­stne upra­ve po­te­gni­ti ne­kaj po­zi­tiv­ne­ga? Pre­pro­sto! Naj se še ob­čin­ski vrh ne­ga­tiv­no od­zo­ve na ne­ga­tiv­ne od­zi­ve. Že osnov­no­šol­ska ma­te­ma­ti­ka nas na­mreč uči, da je mi­nus krat mi­nus plus.

Fo­to: An­drej PE­TE­LIN­ŠEK

Ma­ri­bor­ska ob­či­na je iz­vze­la iz pro­da­je zna­me­ni­to tra­fi­ko, ki ima po­memb­no vlo­go v ro­ma­nu Dra­ga Jan­čar­ja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.