Na­rod je do­bil ime­na

Vecer - - V ŽARIŠČU -

nost, kaj še­le ka­zen­sko, naj­prej do­ka­za­ti. Ve tu­di, da so pred vra­ti vo­li­tve. Te bo­do pr­va pri­lo­žnost, da se lju­dje iz­re­če­jo o po­li­tič­ni od­go­vor­no­sti ome­nje­nih po­li­ti­kov. In se tu­di bo­do, saj pet let po sa­na­ci­ji bank še ni­so iz­ve­de­li, ka­te­ri ja­ne­zi so z de­nar­jem rav­na­li ta­ko, da je v ban­kah po­ni­kni­lo po­lo­vi­co slo­ven­ske­ga le­tne­ga pro­ra­ču­na, zmanj­ka­lo pa je za spo­dob­ne po­koj­ni­ne, so­ci­al­ne po­mo­či, ce­ste, zdra­vstvo. No­be­na skriv­nost na­mreč ni, da slo­ven­skih bank v dr­žav­ni la­sti, pa tu­di dveh za­seb­nih, ki jih je dr­ža­va na­za­dnje sa­ni­ra­la, ni vo­di­lo do­ber mi­li­jon plač­ni­kov do­ho­dni­ne. V nji­ho­vih upra­vah in kre­di­tnih od­bo­rih so bi­li le ne­ka­te­ri med nji­mi in da bi ka­kšno pod­je­tje ban­ko oro­pa­lo, tu­di ni­smo bra­li. Za po­so­ji­la so pro­si­la. Tu­di ve­či­na dav­ko­pla­če­val­cev, ki so dr­ža­vi pol­ni­li bla­gaj­no z DDV, tro­ša­ri­na­mi, dav­kom od do­bič­kov pod­je­tij, žal ni ve­de­la o ban­kah več kot to, v ka­te­ri ima­jo TRR in kje ima naj­bliž­ji ban­ko­mat. Ne le za­ra­di uvo­že­ne fi­nanč­ne kri­ze, am­pak zla­sti za­ra­di ve­li­kih eko­nom­skih te­žav, ki jih je Slo­ve­ni­ji na­ko­pa­la 5,1 mi­li­jar­de evrov glo­bo­ka ban­čna lu­knja, so objek­tiv­no in su­bjek­tiv­no tr­pe­la pod­je­tja, de­lav­ci brez služ­be in nji­ho­ve dru­ži­ne. Če bi to­rej k de­nar­ju, ki so ga dav­ko­pla­če­val­ci vlo­ži­li v sa­na­ci­jo bank, pri­šte­li še nji­ho­ve "iz­gu­be", ne bi spra­še­va­li po pe­tih, am­pak po pre­cej več mi­li­jar­dah. Dav­ko­pla­če­val­ci so skrat­ka objek­tiv­no in su­bjek­tiv­no za­slu­žni za zdaj­šnje ban­čne do­bič­ke. Me­da­lje ne bo­do do­bi­li, lah­ko pa bi dr­ža­vo pri­si­li­li, da bi nas za­če­la fi­nanč­no opi­sme­nje­va­ti.

In za­kaj ban­kir pri nas ni­ko­li ni kriv ozi­ro­ma sta do­slej men­da prav­no­moč­no ob­so­je­na zlo­rab le dva iz bu­tič­ne ban­ke? Sa­mo za­to, ker vo­di tr­go­vi­no z de­nar­jem, ki omo­go­ča nad­zor. In pri­na­ša moč. Ta pa ho­di z ro­ko v ro­ki s po­li­ti­ko. A če ban­ki lju­dje ne za­u­pa­jo, je mr­tva. To­krat to­rej ni na te­stu le od­go­vor­nost ban­kir­jev, am­pak za­u­pa­nje v nji­ho­vo de­lo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.