SD in De­sus pro­ti iz­re­dni se­ji dr­žav­ne­ga zbo­ra

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Vod­ja po­slan­ske sku­pi­ne SD Ma­tjaž

Han in vod­ja po­slan­ske sku­pi­ne De­su­sa Franc Jur­ša sta vče­raj po­tr­di­la, da bo­do nji­ho­vi po­slan­ci ob­stru­i­ra­li iz­re­dno se­jo DZ, ki sta jo pre­dla­ga­li po­slan­ski sku­pi­ni SMC in Le­vi­ca. Med­tem ko Han iz­re­dno se­jo ozna­ču­je kot na­bi­ra­nje po­li­tič­nih točk, Jur­ša v njej vi­di pre­ve­li­ko ško­do za dr­ža­vo. Han je ob tem po­u­da­ril, da so tre­nu­tno na mi­zi po­memb­nej­ši za­ko­ni od pre­dla­ga­nih.

Opo­zo­ril je, da ni­so oni ti­sti, ki so pov­zro­či­li kri­zo v dr­ža­vi, in da bo­do ob­stru­i­ra­li vse za­ko­ne, ki bo­do na iz­re­dno se­jo pri­šli s pod­pi­som po­slan­cev. Ena­ke­ga mne­nja je tu­di Jur­ša, ki me­ni, da bi z iz­re­dno se­jo sto­ri­li več ško­de kot ko­ri­sti.

Po­slan­ski sku­pi­ni SMC in Le­vi­ce sta v to­rek vlo­ži­li zah­te­vo za sklic še ene iz­re­dne se­je DZ, na ka­te­ri bo­do obrav­na­va­li de­vet za­ko­nov, ki so jih v DZ vlo­ži­li po­slan­ci in so v za­dnji fa­zi obrav­na­ve. Po be­se­dah vod­je po­slan­ske sku­pi­ne SMC Si­mo­ne

Ku­stec Li­pi­cer si na­mreč že­li­jo, da vsi "za­ko­ni do­bi­jo epi­log in da so spre­je­te do­bre re­ši­tve".

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.