UKC Lju­blja­na s 15 mi­li­jo­ni evrov mi­nu­sa

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Sa­na­cij­ska upra­va Uni­ver­zi­te­tne­ga kli­nič­ne­ga cen­tra (UKC) Lju­blja­na v sa­na­cij­skem na­čr­tu, ki ga je v sre­do obrav­na­val svet za­vo­da, na-

čr­tu­je urav­no­te­žen po­slov­ni iz­id v pri­ho­dnjem le­tu ozi­ro­ma naj­po­zne­je v le­tu 2020, med­tem ko bo le­tos UKC po­slo­val s pri­bli­žno 15 mi­li­jo­ni evrov mi­nu­sa, je na­po­ve­dal ge­ne­ral­ni di­rek­tor UKC Aleš Ša­be­der. Ta je vče­raj pred­sta­vil po­slo­va­nje UKC v pre­te­klem le­tu, ko so iz te­ko­če­ga po­slo­va­nja ustva­ri­li za 33,5 mi­li­jo­na evrov mi­nu­sa, sku­paj s sko­raj 80 mi­li­jo­ni evrov sa­na­cij­skih sred­stev iz pro­ra­ču­na pa so na pa­pir­ju be­le­ži­li 46,4 mi­li­jo­na evrov pre­sež­ka pri­hod­kov nad od­hod­ki. Le­tos bo­do po nje­go­vih be­se­dah ustva­ri­li za oko­li 15 mi­li­jo­nov evrov mi­nu­sa, ne­u­rav­no­te­žen po­slov­ni na­črt je omo­go­čen z in­ter­ven­tnim za­ko­nom za sa­na­ci­jo bol­ni­šnic.

V sa­na­cij­skem pro­gra­mu, ki ga je svet UKC oce­nil kot pri­mer­ne­ga za na­dalj­njo obrav­na­vo na mi­ni­str­stvu, so opre­de­li­li eno­stav­ne ukre­pe, ukre­pe na ni­vo­ju kli­nik in ukre­pe na ni­vo­ju UKC.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.