Pr­ve tri te­sno sku­paj

Tu­di Ce­rar­je­va SMC ,e v igri, po vo­lil­ni na­po­ve­di je če­tr­ta naj­moč­nej,a po­li­tič­na stran­ka

Vecer - - Front Page - Šef dr­ža­ve pr­vič na­zna­njen or­ga­nom pre­go­na Za­kaj ne na­zna­ni­mo vseh su­mov ka­zni­vih de­janj? Kaj bo­do pre­dla­ga­le dru­ge pre­i­sko­val­ke? Aleš Ko­cjan

Na vr­hu pri­lju­blje­no­sti so te­sno sku­paj stran­ke Li­sta Mar­ja­na Šar­ca, So­ci­al­ni de­mo­kra­ti in SDS, ka­že vo­lil­na na­po­ved, ki jo ob­ja­vlja­mo v da­na­šnjem ča­so­pi­su. Vse tri ima­jo pri­bli­žno osem­najst od­stot­kov pod­po­re, lo­či jih manj kot od­sto­tna toč­ka. Tu­di se­daj naj­ve­čji stran- ki SMC ka­že pre­se­ne­tlji­vo do­bro. Če se ji je do od­sto­pa pre­mi­er­ja Mi­ra Ce­rar­ja obe­tal po­ni­žu­joč po­raz ali ce­lo slo­vo od par­la­men­ta, se je od­sto­pna stra­te­gi­ja oči­tno obre­sto­va­la. Da­nes ima v Med­vo­dah kon­gres Li­sta Mar­ja­na Šar­ca, v jav­no­sti pa je že se­znam nje­nih kan­di­da­tov za po- slan­ce. Pre­ve­ri­li smo, kdo so Šar­če­vi adu­ti za Ma­ri­bor. Naj­bolj iz­po­sta­vlje­no ime je Li­di­ja Div­jak Mir­nik, di­rek­to­ri­ca Štu­dent­skih do­mov Ma­ri­bor in ma­ri­bor­ska me­stna sve­tni­ca.

Da­nes bo tu­di zna­no, kdaj bo­do vo­li­tve, do­pol­dne bo svo­jo od­lo­či­tev spo­ro­čil pred­se­dnik re­pu­bli­ke Bo­rut Pa­hor, ki ga je par­la­ment z na­zna­ni­tvi­jo to­žil­stvu za­ra­di pri­me­ra TEŠ 6 po­sre­dno vple­tel v pred­vo­lil­no kam­pa­njo.

Ta te­den so se po­li­tič­ne raz­me­re za­če­le do­da­tno za­o­stro­va­ti v du­hu bli­ža­jo­čih se vo­li­tev. Po­se­bej je za­zna­mo­val po­li­tič­no vre­nje pred­se­dnik dr­žav­ne­ga zbo­ra Mi­lan Br­glez, ki je sre­di te­dna na pod­la­gi skle­pa dr­žav­ne­ga zbo­ra in konč­ne­ga po­ro­či­la pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je za TEŠ 6 na­zna­nil to­žil­stvu še­fa dr­ža­ve, pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke Bo­ru­ta Pa­hor­ja, za­ra­di su­ma ka­zni­ve­ga de­ja­nja opu­sti­tve dol­žne­ga nad­zor­stva v pri­me­ru in­ve­sti­ci­je v še­sti blok Ter­mo­e­lek­trar­ne Šo­štanj v ča­su, ko je Pa­hor vo­dil vla­do. Na­zna­ni­tev su­ma, kar so ne­ka­te­ri me­di­ji pred­sta­vi­li kar kot ka­zen­sko ovad­bo, je dr­žav­ni zbor po­dal tu­di zo­per nek­da­nja Pa­hor­je­va mi­ni­stra za go­spo­dar­stvo in fi­nan­ce, Ma­te­ja La­hov­ni­ka in Fran­ci­ja Kri­ža­ni­ča. In­for­ma­ci­ja, ki so jo pov­ze­li le ne­ka­te­ri me­di­ji, ima več di­men­zij. Na in­sti­tu­ci­o­nal­ni rav­ni je se­ve­da ne­kaj iz­je­mne­ga, da je bil na pod­la­gi de­la pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je zo­per nek­da­nje­ga pre­mi­er­ja, ki je za na­me­ček ta hip ce­lo pred­se­dnik re­pu­bli­ke, to­žil­stvu na­zna­njen sum ka­zni­ve­ga de­ja­nja. To se je zgo­di­lo pr­vič v sa­mo­stoj­ni Slo­ve­ni­ji. V Pa­hor­je­vem ura­du do vče­raj Br­gle­zo­ve po­te­ze ni­so ko­men­ti­ra­li. Že ob ob­ja­vi po­ro­či­la pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je so iz Pa­hor­je­ve­ga ura­da od­zva­li, da je bi­lo iz­ve­de­nih več po­memb­nih de­janj, ki do­ka­zu­je­jo, da se je in­ve­sti­ci­ja v re­sni­ci za­če­la pred le­tom 2009. Kot opo­zar­ja­jo, iz po­ro­či­la sle­di, da je bi­la že v le­tu 2007 pod­pi­sa­na po­god­ba z EIB za kre­dit v vi­ši­ni 350 mi­li­jo­nov evrov s so­glas­jem vla­de. "V le­tu 2008 je nad­zor­ni svet HSE spre­jel sklep, da bo HSE pre­vzel mo­re­bi­tne ob­ve­zno­sti iz na­slo­va in­ve­sti­ci­je TEŠ 6, iz­dal je so­glas­je za star­še­vsko ga­ran­ci­jo, po­nov­no do­ka­pi­ta­li­zi­ral TEŠ, TEŠ pa je pod­pi­sal po­god­bo z Al­sto­mom," so še na­ve­dli. Mno­gi vi­di­jo v po­te­zi SMC, na pre­dlog ka­te­re je pre­i­sko­val­ka po­tr­di­la sklep, da naj dr­žav­ni zbor za Pa­hor- ja na­zna­ni sum ka­zni­ve­ga de­ja­nja, pov­sem po­li­tič­no ozad­je pred vo­li­tva­mi. Zla­sti je ta­kšno mne­nje pri­so­tno v nek­da­nji Pa­hor­je­vi stran­ki, pri So­ci­al­nih de­mo­kra­tih, po­memb­nih tek­me­cih stran­ke SMC na vo­li­tvah, za ka­te­re je že zdaj ja­sno, da ni vna­prej do­lo­če­ne­ga zma­go­val­ca in da se v v boj za sto­pnič­ke lah­ko vr­ne tu­di Ce­rar­je­va SMC. "Če je šla SD s Pa­hor­jem gor, ho­če­jo v SMC, da bo šla z njim tu­di dol," ne­i­me­no­va­ni vi­ri v SD in­ter­pre­ti­ra­jo po­te­zo naj­ve­čje ko­a­li­cij­ske par­tne­ri­ce, saj je ja­sno, da si je Ži­da­no­va SD obe­ta­la od Pa­hor­je­ve zma­ge na pred­se­dni­ških vo­li­tvah po­li­tič­ne učin­ke tu­di v stran­kar­ski tek­mi. "Če na­zna­nja­mo su­me ka­zni­vih de­janj, je prav, da to sto­ri­mo za vse, kjer ob­sta­ja sum ka­zni­ve­ga de­ja­nja," pra­vi Jan Ško­ber­ne, po­sla­nec SD, do­ma iz Ve­le­nja, in član pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je o po­li­tič­ni od­go­vor­no­sti pri in­ve­sti­ci­ji v TEŠ 6. "Za­kaj so iz­vze­ti čla­ni ko­mi­si­je za ak­tiv­ni nad­zor pro­jek­ta? Ka­ko to, da ni no­be­ne­ga su­ma na­zna­ni­tve ka­zni­ve­ga de­ja­nja, ob tem da ima­mo iz­po­ve­da­no, da sta se nek­da­nji di­rek­tor HSE Jo­že Za­go­žen in di­rek­tor pre­mo­gov­ni­ka Ve­le­nje Ev­gen Der­va­rič po­go­var­ja­la o ce­ni iz­ko­pa­ne­ga pre­mo­ga za GJ ener­gi­je?" se na­prej spra­šu­je Ško­ber­ne in do­da­ja: "Ugo­ta­vlja­mo, da so bi­le od­go­vor­ne vse vla­de, v ča­su ka­te­rih je bil pro­jekt vo­den ... Če pa iz pro­jek­ta iz­lu­šči­mo le ene­ga, ki je mor­da bil naj­bolj od­go­vo­ren, smo s tem po­kri­li in raz­bre­me­ni­li od­go­vor­no­sti vse dru­ge." Iz Br­gle­zo­ve­ga ka­bi­ne­ta od­go­var­ja­jo, da skle­pe dr­žav­ne­mu zbo­ru pre­dla­ga pre­i­sko­val­na ko­mi­si­ja, dr­žav­ni zbor pa jih pra­vi­lo­ma ve­dno po­tr­di. Br­glez je na očit­ke vče­raj od­go­vo­ril na fa­ce­bo­o­ku: "Res sem pr­vič na tem po­lo­ža­ju v par­la­men­tar­ni po­li­ti­ki, a oči­tno smo ta­ko bli­zu vo­li­tev, da sem kriv za vse ali pa bom. Pri­znam, da sem pod­pi­sal vse skle­pe obeh pre­i­sko­val­nih ko­mi­sij, tu­di ti­ste o TEŠ 6, in jih po­slal na­prej. Ker jih pred­se­dnik Dr­žav­ne­ga zbo­ra ve­dno pod­pi­še in po­šlje na­prej. Pri­znam, da sem skli­cal iz­re­dne se­je DZ (na zah­te­vo SDS in dru­gih), ko naj bi ime­le svo­je se­je tu­di pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je (obli­ko­va­ne na zah­te­vo SDS). Ker po funk­ci­ji mo­ram po­skr­be­ti, da se opra­vi tu­di dru­go de­lo v DZ, še zla­sti pa re­dno. Ob­tož­be so prav sme­šne. A go­di se kri­vi­ca SD(S); še bo­lje: iz­gle­da­ti mo­ra, da se go­di kri­vi­ca SD(S). Za­to to­li­ko vpi­tja. In živč­no­sti."

Mi­lan Br­glez: "Oči­tno smo ta­ko bli­zu vo­li­tev, da sem kriv za vse ali pa bom"

Fo­to: Ro­bert BALEN

Mno­gi vi­di­jo v po­te­zi SMC, na pre­dlog ka­te­re je pre­i­sko­val­ka po­tr­di­la sklep, da naj dr­žav­ni zbor za Pa­hor­ja na­zna­ni sum ka­zni­ve­ga de­ja­nja, po­li­tič­no ozad­je pred vo­li­tva­mi. Zla­sti je ta­kšno mne­nje pri­so­tno v nek­da­nji Pa­hor­je­vi stran­ki SD.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.