Pre­o­brat na celj­skem so­di­šču

Mar­ti­na Bre­zar­ja iz lju­bljan­ske­ga pri­po­ra ni­so pri­pe­lja­li na so­je­nje na lju­bljan­sko okro­žno so­di­šče. Če­mu ne, so­di­šču pred obrav­na­vo ni­so spo­ro­či­li

Vecer - - Front Page - Da­mi­ja­na Ži­št

Od­pra­vi­li so pri­por čla­nom med­na­ro­dne hu­do­del­ske združ­be, ker so oce­ni­li, da dol­ži­na pri­po­ra ni bi­la več so­raz­mer­na ča­ka­nju na za­če­tek so­je­nja.

Pred okro­žno lju­bljan­sko so­dni­co Ire­no Škulj Gra­di­šar bi vče­raj na za­to­žno klop mo­ral se­sti 26-le­tni Mar­tin Bre­zar iz oko­li­ce Ko­čev­ja, ob­to­žen pov­zro­či­tve ka­zni­ve­ga de­ja­nja hu­de te­le­sne po­škod­be, ki naj bi jo bil pov­zro­čil Raj­ku Stro­ja­nu.

So­je­nja pa ni bi­lo, ker ob­to­že­ne­ga ni­so pri­pe­lja­li na so­di­šče iz lju­bljan­ske­ga pri­po­ra. Kot je po­ja­sni­la Škulj Gra­di­šar­je­va, ji iz pri­po­ra sploh ni­so spo­ro­či­li, da Bre­zar­ja ne bo­do pri­pe­lja­li. Na so­di­šče prav ta­ko ni bi­lo nje­go­ve­ga za­go­vor­ni­ka, za­to so­dni­ci ni pre­o­sta­lo dru­ge­ga, kot da so­je­nje pre­lo­ži. Raz­pi­sa­la ga je za 22. maj. Pri­ča­ko­va­ti je, da ob­to­že­ni kriv­de ne bo pri­znal, ni je na­mreč pri­znal že na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku, ko mu je to­žil­stvo v za­me­no za pri­zna­nje po hi­trem po­stop­ku po­nu­di­lo, da bo zanj pre­dla­ga­lo ka­zen osem me­se­cev za­po­ra. To bi bi­la ka­zen na spo­dnji me­ji, gle­de na to, da je za pov­zro­či­tev hu­de te­le­sne po­škod­be pred­pi­sa­na ka­zen od še­stih me­se­cev do pe­tih let za­po­ra.

Med Ro­mi je za­vre­lo

Zgod­ba se­ga v 18. sep­tem­ber 2014. V ro­jah pri Lju­blja­ni, kjer po iz­se­li­tvi iz Am­bru­sa ži­vi šte­vilč­na rom­ska dru­ži­na Stro­jan, je oko­li enih po­pol­dne na­sta­la hu­da kri med dve­ma rom­ski­ma dru­ži­na­ma. Kaj je bo­tro­va­lo pre­pi­ru, na­to še pre­te­pu, iz ob­to­žni­ce ne iz­ha­ja, a po pre­pri­ča­nju to­žil­stva je Bre­zar Stro­ja­na naj­prej z gla­vo uda­ril v nos in na­to še z ro­ko v gla­vo. Na­to je za­gra­bil se­ki­ro in jo dvi­gnil na Stro­ja­na. Na­pa­de­ni se je bra­nil in sko­čil na Bre­zar­ja, ta pa je za­mah­nil s se­ki­ro in ga ra­nil po ka­zal­cu de­sne ro­ke. Stro­jan se je zru­šil na tla. Z ra­no na no­su in zlo­mom no­sne ko­sti, ra­no na ka­zal­cu de­sne ro­ke in po­škod­bo ki­te de­sne ro­ke so ga od­pe­lja­li v bol­ni­šni­co. To­žil­stvo je spr­va očit­ke na­pr­ti­lo tu­di Raj­ku Stro­ja­nu, češ da je med pre­pi­rom in na­pa­dom gro­zil Bre­zar­ju, ven­dar je to­žil­stvo ka­sne­je ta del uma­kni­lo iz ob­to­žni­ce.

Po­skus ubo­ja ob­čin­ske­ga sve­tni­ka

Zo­per Mar­ti­na Bre­zar­ja na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču pred so­dni­kom Mar­kom Če­šno­var­jem po­te­ka še so­je­nje za po­skus ubo­ja 35-le­tne­ga ko­če­vske­ga ob­čin­ske­ga sve­tni­ka in nek­da­nje­ga bo­di­bil­der­ja Sa­ša Pet­ka. Ob­to­že­ni kriv­de na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku ni pri­znal, za­to mu so­di­jo. Bra­ni se z mol­kom. Bre­zar naj bi bil 1. ok­to­bra la­ni, ne­kaj pred 1. uro zju­traj, na te­ra­si lo­ka­la Oster­man v Ko­čev­ju z de­set­cen­ti­me­tr­skim no­žem za­bo­del v tre­buh de­vet let sta­rej­še­ga Pet­ka. Po­ško­do­va­ni je pre­ži­vel le za­ra­di hi­tre­ga ukre­pa­nja zdrav­ni­kov, v ka­zen­skem po­stop­ku pa je pri­gla­sil pre­mo­ženj­sko­prav­ni zah­te­vek v vi­ši­ni 23.000 evrov. Za po­skus ubo­ja ob­to­že­ne­mu gro­zi za­por od pet do 15 let. Od do­god­ka na­prej je v lju­bljan­skem pri­po­ru.

So­je­nje se na­da­lju­je 23. apri­la z za­sli­ša­njem prič, pri­čal bo tu­di iz­ve­de­nec me­di­cin­ske stro­ke. So­dnik se

So­je­nje se bo pri­če­lo 22. ma­ja

je od­lo­čil, da bo za­sli­šal tu­di iz­ve­den­ca to­ksi­ko­lo­ške stro­ke, ki bo sku­šal po­ja­sni­ti psi­ho­fi­zič­no sta­nje oško­do­va­ne­ga Pet­ka v kri­tič­nem tre­nut­ku, prav ta­ko naj bi oce­nil nje­go­vo na­ra­vo in od­zi­ve, ko je bil pod vpli­vom me­ša­ni­ce ome­nje­nih sub­stanc. Kot je na so­di­šču iz­po­sta­vil ob­to­žen­čev od­ve­tnik Mi­ha Ku­nič, naj bi bil imel Petek po de­ja­nju v kr­vi po­leg 1,8 pro­mi­la al­ko­ho­la tu­di ben­zoi­le­kgo­nin in MDMA, se­sta­vi­ni, ki ju naj­de­mo v ko­ka­inu in ek­sta­zi­ju, ter me­tro­ni­da­zol, an­ti­bi­o­tič­no učin­ko­vi­no, ki se upo­ra­blja za zdra­vlje­nje okužb z ana­e­rob­ni­mi bak­te­ri­ja­mi.

Fo­to: Ja­ka GASAR/Dnev­nik

Mar­tin Bre­zar na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču ne pri­zna no­be­ne­ga od očit­kov, ni­ti po­sku­sa ubo­ja ni­ti pov­zro­či­tve hu­de te­le­sne po­škod­be.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.