Ve­li­ki tro­boj LMŠ, SDS in SD

Ce­rar­je­va SMC še v igri, po vo­lil­ni na­po­ve­di je če­tr­ta naj­moč­nej­ša stran­ka. SDS ne gle­de na dru­go me­sto vla­de ne bi mo­gla se­sta­vi­ti

Vecer - - V Žarišču - Tro­boj sta­rih in no­vih Rok Kaj­zer

Če bi bi­le vo­li­tve to ne­de­ljo, bi stran­ke sre­di­ne LMŠ, SD, SMC in De­sus - če bi se se­ve­da do­go­vo­ri­le - zlah­ka se­sta­vi­le vla­dno ve­či­no, saj bi po gro­bih pre­ra­ču­nih sku­paj osvo­ji­le več kot po­lo­vi­co po­slan­skih mest ozi­ro­ma bi jo kar krep­ko pre­se­gle. SDS, ki ji po vo­lil­ni na­po­ve­di si­cer ka­že do­bro, uvr­sti­la bi se na­mreč tik za vo­dil­no Li­sto Mar­ja­na Šar­ca, vla­de ni­ti te­o­re­tič­no ne bi mo­gla se­sta­vi­ti. Od strank de­sne­ga po­la bi se na­mreč v dr­žav­ni zbor uvr­sti­la le še NSi, a z ne ze­lo pre­pri­člji­vim od­stot­kom. To­da po­vo­lil­ne kal­ku­la­ci­je in tu­di pre­se­ne­tlji­va za­ve­zni­štva ni­so ni­ko­li iz­klju­če­na, tu­di ob upo­šte- va­nju dej­stva, da se se­da­nja ko­a­li­ci­ja ni raz­šla v slo­gi in brez za­mer ter da ni pov­sem ja­sno, kam se bo na­gni­la LMŠ. Za De­sus ver­je­tno di­lem ni in bo vsto­pi­la v vse vla­de, ki bi se po­nu­ja­le. Ne gle­de na gro­be pre­ra­ču­ne, kdo bi lah­ko se­sta­vljal vla­do, vo­lil­na na­po­ved ka­že, da se bo­do za naj­ve­čji kos ko­la­ča vo­lil­nih gla­sov uda­ri­le tri stran­ke - LMŠ, SDS in SD. Med nji­mi ni bi­stve­ne raz­li­ke v od­stot­kih; to­rej dve sta­ri in in ena no­va stran­ka. Pre­pri­člji­vi zma­go­val­ki za­dnjih par­la- men­tar­nih vo­li­tev, ta­krat prav ta­ko no­vi stran­ki, SMC, ka­že pre­se­ne­tlji­vo do­bro. Če se ji je do od­sto­pa pre­mi­e­ra Mi­ra Ce­rar­ja obe­tal po­ni­žu­joč po­raz ali ce­lo slo­vo od par­la­men­ta, se je od­sto­pna stra­te­gi­ja oči­tno obre­sto­va­la. Za SMC bi se na­mreč po vo­lil­ni na­po­ve­di od­lo­či­lo ne­kaj več kot dva­najst od­stot­kov vpra­ša­nih. To je si­cer v ne­hva­le­žni pri­mer­ja­vi z uspe­hom na vo­li­tvah le­ta 2014 ( 34,49 %) za dve tre­tji­ni slab­ši re­zul­tat.

Od­stop je Ce­rar­ju to­rej ko­ri­stil, nje­gov na­pad na ko­a­li­cij­ska par­tner­ja pa te­ma oči­tno ni pre­več ško­dil, vsaj SD ne. Ti so prej­šnje vo­li­tve kon­ča­li s sla­bi­mi še­sti­mi od­stot­ki, vo­lil­na na­po­ved jim ka­že bi­stve­no ve­čjo na­klo­nje­nost vo­liv­cev. Z De­su­som je si­cer ne­ko­li­ko dru­ga­če, vo­lil­na na­po­ved jim na­po­ve­du­je slab­ši re­zul­tat kot na za­dnjih vo­li­tvah, ko so pre­pri­ča­li de­se­ti­no vo­lil­ne­ga te­le­sa. Če ne bo pre­se­ne­čenj, bo­sta to­rej v DZ po­leg De­su­sa še NSi in Le­vi­ca, vsem trem vo­lil­na na­po­ved ka­že na oko­li se­dem od­stot­kov osvo­je­nih gla­sov.

Ma­li glo­bo­ko pod pra­gom

Stra­te­gi­ja usta­na­vlja­nja, se­sta­vlja­nja ali pre­vze­ma­nja ma­lih strank ali list bo na to­kra­tnih vo­li­tvah več kot ne­u­spe­šna. Te­o­re­tič­ne mo­žno­sti za vstop v DZ ima še SLS (2,8), vse osta­le stran­ke so ob­ti­ča­le glo­bo­ko pod pra­gom ozi­ro­ma pod dve­ma ali enim od­stot­kom. Med nji­mi tu­di ne­ka­te­re, ki so na­po­ve­do­va­le pre­cej­šen uspeh in pre­se­ne­če­nje - Po­žar­je­va li­sta (1,3), Primc-Kan­gler­je­va de­sni­ca (0,7), ze­le­na Ču­še­va (0,7), Do­bov­ško­va do­bra dr­ža­va (1,7) ... Do­bro ne ka­že ni­ti Alen­ki Bra­tu­šek (1,3) in SNS (1,7).

Fo­to: Tit KOŠIR

Stran­kam De­ja­na Ži­da­na, Mi­ra Ce­rar­ja in Ja­ne­za Jan­še se je na vr­hu pri­lju­blje­no­sti pri­dru­žil še Mar­jan Ša­rec.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.