Kaj je huj­še: na­si­lje v dru­ži­ni ali te­o­ri­ja spo­la

Vče­raj­šnje na­spro­to­va­nje de­la po­slan­cev HDZ pre­dlo­gu la­stne vla­de je eden red­kih ta­kšnih pri­me­rov v zgo­do­vi­ni hr­va­ške­ga so­dob­ne­ga par­la­men­ta­riz­ma

Vecer - - Po Svetu - Za­greb (od do­pi­sni­ka STA) Kva­zi­te­o­ri­ja pro­ti tra­di­ci­ji Pro­te­stni sho­di in pod­pi­si

Hr­va­ški sa­bor je vče­raj z dvo­tre­tjin­sko ve­či­no ra­ti­fi­ci­ral kon­ven­ci­jo Sve­ta Evro­pe o pre­pre­če­va­nju na­si­lja nad žen­ska­mi in v dru­ži­ni, bolj zna­no kot ca­ri­graj­ska kon­ven­ci­ja. Ta je v za­dnjem ča­su raz­bu­ri­la del hr­va­ške jav­no­sti, češ da bo vpli­va­la na kr­ščan­sko tra­di­ci­jo na Hr­va­škem. Kon­ven­ci­jo je pod­pr­lo 110 pri­so­tnih po­slan­cev od 142. Pro­ti jih je bi­lo 30, med nji­mi 14 po­slan­cev HDZ od sku­paj 55 iz te hr­va­ške vla­da­jo­če stran­ke. Ome­nje­ni za­ra­di la­stnih pre­pri­čanj ni­so pod­pr­li pre­dlo­ga la­stne vla­de in so gla­so­va­li, kot se re­če, po svo­ji ve­sti. Po­tr­di­tev kon­ven­ci­je je bi­la si­cer pri­ča­ko­va­na, po­tem ko je ve­či­na po­slan­skih sku­pin med sre­di­no sa­bor­sko raz­pra­vo na­po­ve­da­la pod­po­ro ra­ti­fi­ka­ci­ji, za ka­te­ro je bi­la po­tre­ba na­va­dna ve­či­na. Pri­ča­ko­va­no je bi­lo tu­di na­spro­to­va­nje de­la po­slan­cev HDZ, kar je bil eden red­kih pri­me­rov v zgo­do­vi­ni hr­va­ške­ga so­dob­ne­ga par­la­men­ta­riz­ma, da več po­slan­cev sa­bor­ske ve­či­ne ni že­le­lo pod­pre­ti pre­dlo­ga la­stne vla­de. Ca­ri­graj­ska kon­ven­ci­ja je med­na­ro­dni prav­ni in­stru­ment, ki ce­lo­vi­to do­lo­ča ob­ve­zno­sti po­god­be­nic za pre­pre­če­va­nje na­si­lja nad žen­ska­mi, vključ­no z na­si­ljem v dru­ži­ni. Njen osnov­ni cilj je ustva­ri­ti Evro­po brez na­si­lja nad žen­ska­mi in na­si­lja v dru­ži­ni. To­da hr­va­ški kon­ser­va­tiv­ci in de­sni­čar­ji v njej vi­di­jo ne­var­nost uva­ja­nja te­o­ri­je spo­la v druž­bo in vztra­ja­jo, da je ta te­o­ri­ja - prav­za­prav kva­zi­te­o­ri­ja, ker ji re­sni stro­kov­ni kro­gi sploh ne pri­zna­va­jo ob­stan­ka (op. ur.) - v na­spro­tju s hr­va­ško kr­ščan­sko tra­di­ci­jo. Hr­va­ška vla­da je v pre­dlo­gu za­ko­na s po­seb­no iz­ja­vo po­ja­sni­la, da kon­ven­ci­ja ne uva­ja te­o­ri­je spo­la v hr­va­ško za­ko­no­da­jo in iz­o­bra­že­va­nje ter ne spre­mi­nja ustav­ne­ga do­lo­či­la o za­kon­ski zve­zi kot sku­pno­sti žen­ske in mo­ške­ga. Je pa vla­da za­vr­ni­la amand­ma naj­ve­čje opo­zi­cij­ske stran­ke SDP o bri­sa­nju te iz­ja­ve. "Iz­ja­va ka­že, da vla­da me­ni, da je kon­ven­ci­ja v skla­du z usta­vo," je pred gla­so­va­njem v sa­bo­ru po­ja­snil pre­mi­er An­drej Plen­ko­vić. Vla­da je z iz­ja­vo sku­ša­la po­mi­ri­ti del druž­be, ki je za­skr­bljen za­ra­di po­sle­dic, ki jih bo ime­la uve­lja­vi­tev ca­ri­graj­ske kon­ven­ci­je na hr­va­ško kr­ščan­sko tra­di­ci­jo. Pro­ti ca­ri­graj­ski kon­ven­ci­ji je v Spli­tu v če­tr­tek pro­te­sti­ra­lo pri­bli­žno 15.000 lju­di na sho­du, ki so ga or­ga­ni­zi­ra­le kon­ser­va­tiv­ne in de­sni­čar­ske or­ga­ni­za­ci­je in sku­pi­ne. Na sho­du so ostro kri­ti­zi­ra­li pred­vsem pre­mi­er­ja Plen­ko­vića in nje­go­vo vla­do, a ne le za­ra­di ca­ri­graj­ske kon­ven­ci­je. Po­dob­no je bi­lo tu­di na sho­du ko­nec mar­ca v Za­gre­bu, kjer se je zbra­lo ne­kaj več kot 5000 lju­di. De- sni­čar­ski ak­ti­vi­sti so na­po­ve­da­li, da bo­do ma­ja za­če­li zbi­ra­ti pod­pi­se za re­fe­ren­dum­sko po­bu­do za iz­stop Hr­va­ške iz ca­ri­graj­ske kon­ven­ci­je. Za uspeh po­bu­de po­tre­bu­je­jo več kot 350.000 pod­pi­sov.

Kon­ven­ci­ja je bi­la spre­je­ta v Ca­ri­gra­du le­ta 2011, Hr­va­ška pa je kon­ven­ci­jo pod­pi­sa­la le­ta 2013 v ča­su le­vo­sre­din­ske vla­de. Nek­da­nji pre­mi­er Zo­ran Mi­la­no­vić je med svo­jim man­da­tom, ki se je kon­čal le­ta 2015, po­ja­snil, da po­stop­ka ra­ti­fi­ka­ci­je kon­ven­ci­je ni­so spro­ži­li za­ra­di stro­škov iz­va­ja­nja ra­ti­fi­ka­ci­je v ča­su, saj so se so­o­ča­li s po­manj­ka­njem de­nar­ja v dr­žav­ni bla­gaj­ni. Se­da­nja vla­da je na­po­ve­da­la, da bo za iz­va­ja­nje kon­ven­ci­je le­tos na­me­ni­la 70 mi­li­jo­nov kun (9,5 mi­li­jo­na evrov).

Fo­to: REUTERS

Na­spro­tni­ki/-ce ca­ri­garj­ske kon­ven­ci­je na za­greb­ških uli­cah

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.