Kdo bi stav­kal in za­kaj (ne)

Sin­di­kat gro­zi s ka­zen­sko ovad­bo di­rek­tor­ja, di­rek­tor z ne­za­ko­ni­to­stjo stav­ke. Od de­lav­cev zah­te­va, da že zdaj po­ve­do, ali bo­do de­la­li ali ne

Vecer - - Celjsko - Ime­li bi raz­li­ko za na­zaj Pri­mer­ja jih s šol­ni­ki

Od de­cem­bra la­ni, ko je no­vi pre­mo­gov­ni­ški sin­di­kat SDRES za­čel opo­zar­ja­ti, ka­te­re pra­vi­ce so ru­dar­jem kr­še­ne, pa do da­nes v Pre­mo­gov­ni­ku Ve­le­nje ni pra­ve­ga mi­ru. Pa­všal­no re­če­no, ena stran se iz­go­var­ja na dru­go (in obra­tno), da skle­nje­ne­ga do­go­vo­ra, s ka­te­rim bi sin­di­kat uma­knil gro­žnjo s stav­ko, še ni.

Ura­dno so si­cer ne­ko­li­ko zbli­ža­li sta­li­šča. To je raz­vi­dno že iz te­ga, da je spr­va sin­di­kat ma­hal s 13 stav­kov­ni­mi zah­te­va­mi, se­daj pa jih je zmanj­šal na šest. Kot ka­že, pa osta­ja edi­no še od­pr­to vpra­ša­nje efek­tiv­ni de­lov­ni čas. Še na­tanč­ne­je, raz­li­ka med tre­nu­tno ve­ljav­nim in ti­stim, ki ga v bo­do­če na­po­ve­du­je upra­va. Ru­dar­ji se mo­ra­jo na­mreč pred vsto­pom v ja­mo pre­o­ble­či, po iz­sto­pu pa še te­me­lji­to opr­ha­ti, kar jim vza­me vsaj pol ure. A ker bi bi­la ve­či­na za­po­sle­nih za­do­volj­na že, če bi jim upra­va pri­zna­la 15 mi­nut za vsa ome­nje­na opra­vi­la (to je pre­dlog dru­ge­ga sin­di­ka­ta SPES), se s tem stri­nja tu­di SDRES. Že­li pa, da za­po­sle­ni do­bi­jo "vr­nje­ne" ure vseh pri­prav na vstop v ja­mo in iz­stop iz nje za za­dnjih ne­kaj let. Po po­ja­sni­lu sin­di­kal­ne­ga pred­stav­ni­ka SDRES Asmir­ja Beća­re­vića so do­go­vor že sko­raj skle­ni­li, "am­pak oči­tno ima nek­do fi­go v že­pu. De­lo­da­ja­lec sku­ša spre­tno pre­pri­ča­ti ta­ko za­po­sle­ne kot stav­kov­ni od­bor, da pod­pi­še­jo ne­kaj, s či­mer se de­lav­ci ne stri­nja­jo." De­lo­da­ja­lec naj bi, do­da­ja Beća­re­vić, pod­pis ta­ko skle­nje­ne­ga efek­tiv­ne­ga ča­sa po­go­je­val s tem, da sin­di­ka­ti pod­pi­še­jo, da se vsi od­po­ve­du­je­jo dol­gom iz pre­te­klo­sti iz na­slo­va efek­tiv­ne­ga de­lov­ne­ga ča­sa. "Zna­no je, da vsak de­la­vec, ki de­la v ja­mi, vsak dan opra­vi naj­manj pol ure nad­ur­ne­ga de­la, kar bi, če bi se od­lo­či­li za tož­be, zna­ša­lo več kot šest ti­soč evrov za ob­do­bje za­dnjih pe­tih let." In če ne bo šlo s po­ga­ja­nji, bo­do to po­sku­ša­li iz­to­ži­ti na so­di­šču.

Ali po­tem­ta­kem stav­ka v to­rek bo ali ne, ta­ko še vče­raj ni bi­lo ja­sno. Rok, do ka­te­re­ga je mo­žen spo­ra­zum, je do po­ne­delj­ka opol­no­či, do­da­ja Beća­re­vić. Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Lud­vik Go­lob pa tr­di, da je stav­ka ta­ko ali ta­ko ne­le­gi­ti­mna in ni­ti slu­čaj­no ne bo pla­ča­na. Pred­vsem pa je sam pre­ve­ril pri za­po­sle­nih, ko­li­ko jih ta dan ne bi de­la­lo.

"Za­ra­di or­ga­ni­za­ci­je de­la ter za­go­ta­vlja­nja var­no­sti de­lov­ne­ga pro­ce­sa in zdrav­ja de­lav­cev na dan na­po­ve­da­ne opo­zo­ril­ne stav­ke smo za­po­sle­ne po­zva­li, da se gle­de svo­je pri­so­tno­sti na de­lu iz­re­če­jo s pod­pi­som po­seb­ne iz­ja­ve. 65 od­stot­kov Ali bo v to­rek opo­zo­ril­na stav­ka ali ne, še ni zna­no.

za­po­sle­nih se je že iz­re­klo, da bo­do na dan na­po­ve­da­ne stav­ke de­la­li, sko­raj 23 od­stot­kov za­po­sle­nih je v teh dneh od­so­tnih za­ra­di bo­le­zni ali ko­ri­šče­nja do­pu­sta, ta­ko da do­slej ni bi­lo vr­nje­nih zgolj 12 od­stot­kov iz­jav," je po­ve­dal Go­lob, ki svo­je de­ja­nje "opra­vi­ču­je" s tem, da brez po­dat­kov o pri­so­tnih na de­lu ne bo mo­gel or­ga­ni­zi­ra­ti de­lov­ne­ga pro­ce­sa in za­go­to­vi­ti var­no­sti. Na vpra­ša­nje, ali ni vsa­ka stav­ka or­ga­ni­zi­ra­na rav­no z na­me­nom, da se usta­vi de­lov­ni pro­ces, pa od­go­var­ja: "Saj nji­ho­ve stav­kov­ne zah­te­ve sploh ni­so zah­te­ve, am­pak že­lje. Ne­kaj je že re­še­nih, ne­kaj jih ne so­di k nam, tre­tji sklop se bo re­še­val v ko­lek­tiv­nih po­ga­ja­njih, ker je te­ma­ti­ka ve­za­na na vse so­ci­al­ne par­tner­je." Do­dal je še, da bi, če bi ho­te­li iz­pol­ni­ti vseh pr­vo­tnih 13 stav­kov­nih zah­tev, po­tre­bo­va­li 19 mi­li­jo­nov evrov, za tre­nu­tno ak­tu­al­nih šest pa de­vet mi­li­jo­nov evrov. Li­kvi­dno­stna si­tu­a­ci­ja je v tem tre­nut­ku že iz­je­mno zah­tev­na, saj tre­nu­tni pri­manj­kljaj zna­ša 5,1 mi­li­jo­na evrov. "Ra­zlo­ga za to sta iz­pad pro­da­je in pro­i­zvo­dnje pre­mo­ga v vi­ši­ni 3,1 mi­li­jo­na evrov ter iz­pla­či­lo uspe­šno­sti za le­to 2017 v vi­ši­ni oko­li dva mi­li­jo­na evrov. Do­da­tni vpliv na li­kvi- dnost v le­tu 2018 bo imel re­mont blo­ka 6 v Ter­mo­e­lek­trar­ni Šo­štanj, ki je pred­vi­den ma­ja in ju­ni­ja le­tos. V ča­su re­mon­ta bo­mo ime­li do­da­tni pri­manj­kljaj v vi­ši­ni pet mi­li­jo­na evrov v vsa­kem me­se­cu. Za za­go­ta­vlja­nje li­kvi­dno­sti v le­tu 2018 nam me­seč­no manj­ka med še­sti­mi in de­se­ti­mi mi­li­jo­ni evrov."

Kljub vse­mu to ni opra­vi­čljiv ra­zlog za zbi­ra­nje pod­pi­sov za­po­sle­nih, je pre­pri­čan Beća­re­vić, ki na­me­ra­va za­ra­di ovi­ra­nja sin­di­kal­nih ak­tiv­no­sti od­go­vor­ne ka­zen­sko ova­di­ti. Go­lob do­da­ja, da so ta­ko ( pre­ver­ja­li, kdo bo stav­kal) po­če­li tu­di šol­ni­ki, če­rav­no so ti to po­če­li v sklo­pu svo­jih sin­di­kal­nih ak­ti­vov, ne pa pred rav­na­te­lji. Na na­še vpra­ša­nje, kaj bi sto­ril sam, če bi bil de­la­vec in bi s stra­ni di­rek­tor­ja do­bil pi­sno vpra­ša­nje, ali bi na dan stav­ke de­lal ali ne, pa je od­vr­nil: "Od­go­vo­ril bi." In ka­ko? "Da ne bom stav­kal."

Fo­to: Roz­ma­ri PETEK

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.