Me­sto vr­ni­ti lju­dem

Ak­ci­ja S ko­le­som v me­sto že te­če. Ur­ba­ne de­lav­ni­ce se zač­ne­jo v ma­ju, ko bo sre­di­šče me­sta ob ne­de­ljah zno­va za­pr­to za pro­met

Vecer - - Koroška - Vsa­ke­mu s ko­le­som ku­pon Sla­bo po­ve­za­ne po­ti Li­mon­ca

VSlo­venj Grad­cu le­tos že tre­tjič za­po­red te­če ak­ci­ja S ko­le­som v me­sto, ki jo v so­de­lo­va­nju z me­stno ob­či­no or­ga­ni­zi­ra Za­vod Eko­pren, za­vod za eko­lo­gi­jo in pre­ven­ti­vo pred ne­sre­ča­mi. Z njo že­li­jo ob­ča­ne spod­bu­di­ti, da na­re­di­jo ne­kaj do­bre­ga za svo­jo te­le­sno pri­pra­vlje­nost, de­nar­ni­co in tu­di oko­lje. Ku­po­ni s po­pu­sti za ko­le­sar­je so že na vo­ljo v par­kir­nih hi­škah ob vsto­pu v me­stno je­dro.

Pri­pra­vlja­jo jo v okvi­ru evrop­ske­ga te­dna mo­bil­no­sti (EMT), ki si­cer po­te­ka v sep­tem­bru, a so v Slo­venj Grad­cu ak­tiv­no­sti v okvi­ru naj­bolj raz­šir­je­ne kam­pa­nje za spod­bu­ja­nje traj­no­stne mo­bil­no­sti v me­stih raz­ši­ri­li in nad­gra­di­li. Le­tos se je za­če­la že v apri­lu in bo tra­ja­la do kon­ca sep­tem­bra. Kot je po­ja­snil vod­ja re­fe­ra­ta za med­ob­čin­sko re­dar­stvo in pro­met pri me­stni ob­či­ni, Aljo­ša Kri­vec, je to ak­ci­jo kot do­bro pre­po­zna­lo tu­di mi­ni­str­stvo za oko­lje. Iz skla­da za pod­neb­ne spre­mem­be jim za iz­ved­bo le­to­šnje­ga te­dna mo­bil­no­sti so­fi­nan­ci­ra­jo 14.600 evrov. Po­leg že ome­nje­ne­ga spod­bu­ja­nja ko­le­sar­je­nja bo­do iz­ve­dli še ne­ka­te­re dru­ge ukre­pe, kot sta pe­šbus, par­king day. Vsak ko­le­sar, ki pri­de v cen­ter me­sta s ko­le­som, do­bi pri par­kir­ni hi­ši­ci

Zi­ma, zi­ma be­la se je konč­no po­slo­vi­la. Po­stre­gla je z ve­li­ko sne­ga in mra­za, kar je po ve­či­ni do­bro vpli­va­lo na pro­ra­ču­ne upra­vljav­cev ko­ro­ških smu­čišč, ne­ko­li­ko manj pa na že ta­ko sla­be in lu­knja­ste ko­ro­ške ce­ste. Lu­knja­sti so tu­di ne­ka­te­ri ob­čin­ski pro­ra­ču­ni, a v le­to­šnjem dvoj­nem vo­lil­nem le­tu ak­tu­al­ni žu­pa­ni kljub te­mu še ve­dno naj­de­jo evrč­ke za no­ve in­ve­sti­ci­je.

Vo­liv­cem je, zla­sti pred lo­kal­ni­mi vo­li­tva­mi, tre­ba ne­kaj do- ali po­ka­za­ti. Če so bi­le vča­sih med naj­ak­tu­al­nej­ši­mi ob­no­ve cest, je to le­to v zna­me­nju ze­mlje. Pa ne ka­te­re­ko­li, am­pak ti­ste za gra­dnjo sta­no­vanj­skih hiš in blo­kov. V Slo­venj Grad­cu jo že pro­da­ja­jo, kma­lu jo bo­do tu­di na Rav­nah, kjer se si­cer lah­ko po­hva­li­jo z bo­ga­to špor­tno in­fra­struk­tu­ro. Ta­kšno, da jim jo men­da za­vi­da­jo ce­lo v Slo­venj Grad­cu, a jim bo­do že kma­lu za pe­ta­mi. Vsaj pri ba­ze­nih.

Sta­tus me­stne ob­či­ne ji m je na­mreč omo­go­čil de­set mi­li­jonč­kov ne­po­vra­tnih sred­stev, ki jih ošte­vil­čen ku­pon­ček za po­pu­ste. Unov­či ga lah­ko pri po­nu­dni­kih, hkra­ti pa so­de­lu­je tu­di v žre­ba­nju pri­vlač­nih na­grad v sep­tem­bru ob za­ključ­ku ak­ci­je EMT. Le­tos so­de­lu­je kar 50 lo­ka­lov in or­ga­ni­za­cij, pred­vsem v sre­di­šču me­sta in tu­di nje­go­vi oko­li­ci. "Na­ti­sni­li smo 3000 ku­ponč­kov, saj pri­ča­ku­je­mo do­ber od­ziv," je po­ve­dal Vla­do Jarh Ni­ko­lič iz Za­vo­da Eko­pren. Oce­nju­je, da je ak­ci­ja do­se­gla za­sta­vlje­ne ci­lje, saj se je obisk lo­ka­lov po­ve­čal, manj je tu­di je­kle­nih ko­njič­kov v sre­di­šču me­sta. La­ni so v okvi­ru ak­ci­je na­ti­sni­li 2500 ku­ponč­kov, tra­ja­la je od ma­ja do sep­tem­bra, so­de­lo­va­lo je 44 lo­ka­lov. Pr­vo le­to, ko je bi­la ak­ci­ja le sep­tem­bra, so raz­de­li­li 300 ku­ponč­kov, so­de­lo­va­lo je 22 lo­ka­lov.

V Slo­venj Grad­cu po­sku­ša­jo čim bolj uve­lja­vi­ti ukre­pe traj­no­stne mo­bil­no­sti, za­to bo od ma­ja do sep­tem­bra ob ne­de­ljah sta­ro me­stno je­dro zno­va za­pr­to za pro­met. Vsa­ko bo­do na­me­ni­li za gra­dnjo no­ve­ga zim­sko-le­tne­ga ko­pa­li­šča s par­kom ur­ba­nih špor­tov. To so v an­ke­ti za­pi­sa­li ob­ča­ni, da si že­li­jo. In žu­pan An­drej Čas jim je pri­sluh­nil. Špor­tna dvo­ra­na bo mo­ra­la še po­ča­ka­ti. Vsaj v Slo­venj Grad­cu. Ra­ven­sko - ali, bo­lje re­če­no, ko­tulj­sko - bo­do od­pr­li še pred vo­li­tva­mi. Za­slu­ge za ure­sni­či­tev pro­jek­ta men­da pri­ha­ja­jo z dr­žav­ne in lo­kal­ne rav­ni. Vi­de­ti je, da se je pov­sod vse iz­šlo, z evrop­skim ali dav­ko­pla­če­val­skim de­nar­jem, se­ve­da. Z njim so v me­stu mi­ru zgra­di­li tu­di fa­mo­zno fon­ta­no, ki jo v teh po­mla­dnih dneh konč­no od­pi­ra­jo.

So­ča­sno s tem, ko oži­vlja na­tu­ra, je mo­go­če opa­zi­ti tu­di ne­ka­te­re dru­ge pre­mi­ke, naj­bolj pri­ča­ko­va­ni je ve­zan prav na ve­čji po­seg v na­ra­vo. Ko­ro­šci so bi­li ne­ma­lo pre­se­ne­če­ni, ko so v mi­nu­lih dneh opa­zi­li stro­kov­nja­ke, ki so opra­vlja­li me­ri­tve za gra­dnjo tre­tje ra­zvoj­ne osi. Kot je de­jal Aljaž Ver­hov­nik, vod­ja mla­din­ske ini­ci­a­ti­ve za tre­tjo ra­zvoj­no os, lju­dje vi­di­jo, da gre za­res. Če­prav bo na br­ne­nje stro­jev dru­go in če­tr­to ne­de­ljo v me­se­cu po­pol­dne pa bo­do v me­stnem je­dru po­te­ka­le tu­di ur­ba­ne de­lav­ni­ce. Pr­va se bo zgo­di­la 13. ma­ja. "Otro­ci se bo­do za­ba­va­li z ele­k­trič­ni­mi tri­al mo­to­ci­kli, vo­zi­li kar­ting in te­lo­va­di­li," po­ve Lu­ci­ja Čev­nik iz me­stne­ga me­ne­džmen­ta. Do­bre so tu­di iz­ku­šnje iz pre­te­kle­ga le­ta. "Obisk de­lav­nic je bil ze­lo do­ber, za­to smo se od­lo­či­li zgod­bo na­da­lje­va­ti. Lju­dje v ne­de­ljo po­pol­dan pri­de­jo peš ali s ko­le­som v me­sto. De­lav­ni­ce so za­sta­vlje­ne ta­ko, da se jim lah­ko otro­ci pri­dru­ži­jo ka­dar­ko­li. Vse­bi­ne se bo­do spre­mi­nja­le, ne­kaj bo­mo do­da­ja­li, ti­sto pa, kar se bo do­bro spre­je­lo, po po­tre­bi tu­di po­no­vi­li. Pre­te­žno bo­mo upo­ra­blja­li re­ci­kli­ran ma­te­ri­al, traj­no­stno na­rav­na­ne vse­bi­ne in ak­tiv­no­sti, ki lah­ko hkra­ti vklju­ču­je­jo ve­čje šte­vi­lo otrok," še po­ja­sni Čev­ni­ko­va.

še tre­ba po­ča­ka­ti, je ča­sov­ni­ca na me­stu. Ro­ke, ki bo­do v na­sle­dnjem le­tu pri­spe­va­li k vi­dnej­šim re­zul­ta­tom, za zdaj do­bro lo­vi­jo.

Zdaj je čas, da se pre­bu­di­jo tu­di ti­sti, ki ra­di spi­jo ne­ko­li­ko dlje. Vo­li­tve se ne­u­smi­lje­no pri­bli­žu­je­jo, pod žar­ki spo­mla­dan­ske­ga son­ca bu­dnej­ši po­sta­ja­jo tu­di vo­liv­ci. Nji­ho­ve zah­te­ve so ve­li­ke, ra­zno­li­ke, o tem ni dvo­ma, a so­vpa­da­jo tu­di z ve­dno ve­čji­mi druž­be­ni­mi zah­te­va­mi. Po­sta­li smo ne­u­smi­lje­ni, želj­ni pre­mi­kov, tu­di v mo­bil­nem smi­slu. Na eni stra­ni si mla­di, zu­naj­re­gij­ski de­lav­ci in go­spo­dar­stve­ni­ki že­li­jo pred­vsem kraj­ših po­to­vanj do Lju­blja­ne, na dru­gi pa so tu dra­vo­graj­ski upo­ko­jen­ci, ki si že­li­jo dalj­ših, po Ko­ro­ški. Le kdo ga ni­ma - av­ta? Zdaj ga ima­jo tu­di oni, po ko­ro­ških ce­stah bo­do ta­ko lah­ko (od)br­ze­li do zdrav­ni­ka, ban­ke ali pa po dru­gih po­memb­nih oprav­kih.

Ob to­plej­ših dne­vih je ve­dno bolj v ospred­ju tu­di ko­le­sar­je­nje. Ne­ka­te­re ko­ro­ške ob­či­ne, de­ni­mo na Rav­nah, so uve­dle iz­po­so­je­val­ni­ce ko­les, dru­ge o tem še raz­mi­šlja­jo. V Slo­venj Grad­cu pra­vi­jo, da ko­les še ne­kaj ča­sa ne bo­do (iz)po­so­ja­li, vsaj na ve­li­ko ne, so pa le­tos že v apri­lu za­če­li do­bro uve­lja­vlje­no ak­ci­jo S ko­le­som v me­sto. Ta­ko že­li­jo ob­ča­ne spod­bu­di­ti, da se po me­stu in na­ku­pih od­pra­vi­jo s ko­le­som in hkra­ti ne­kaj do­bre­ga na­re­di­jo za oko­lje ter te­le­sno pri­pra­vlje­nost. S svo­ji­mi ali iz­po­so­je­ni­mi - po­memb­no je, da go­ni­mo in se pre­mi­ka­mo. Na ob­mo­čju slo­ve­nj­gra­ške ob­či­ne ima­jo že zgra­je­nih pri­bli­žno 20 ki­lo­me­trov ko­le­sar­skih stez, od te­ga na me­sto od­pa­de pri­bli­žno enajst ki­lo­me­trov (Štre­kna, ko­le­sar­ska pot ob Su­ho­dol­ni­ci, ob Hom­šči­ci, sko­zi sta­no­vanj­sko na­se­lje S8, ob dr­žav­ni ce­sti pro­ti Pod­gor­ju in na Le­gnu), ki pa so med sa­bo sla­bo po­ve­za­ne. V okvi­ru pro­jek­ta traj­no­stna mo­bil­nost, ki je te­žak 3,4 mi­li­jo­na evra ( v 85- od­sto­tnem de­le­žu bo so­fi­nan­ci­ran iz ce­lo­stnih te­ri­to­ri­al­nih na­ložb), bo­do ure­di­li manj­ka­jo­če ko­le­sar­ske po­ve­za­ve in peš­po­ti v me­stu. "V treh le­tih se bo do­gra­di­lo pri­bli­žno dva­najst ki­lo­me­trov ko­le­sar­skih po­ti. S tem pro­jek­tom bo­mo skle­ni­li ko­le­sar­sko omrež­je me­sta. Med naj­po­memb­nej­ši­mi je ko­le­sar-

Knji­žni­ca Ra­dlje ob Dra­vi bo od 3. ma­ja do sre­di­ne ju­ni­ja za­pr­ta. Knji­žni­čar­ke bo­do na­mreč v tem ča­su za­vi­ha­le ro­ka­ve, vse knji­ge in opre­mo iz se­da­nje knji­žni­ce v cen­tru Hme­li­na bo­do pre­se­li­le na no­vo lo­ka­ci­jo v cen­tru Ra­delj, v bi­všo ve­le­bla­gov­ni­co Ti­ma.

Pri se­li­tvi bo­do ve­se­le po­mo­či. Do­bro­do­šle so ška­tle, ši­ro­ke in vi­so­ke pri­bli­žno 35 cen­ti­me­trov ter ska ure­di­tev Celj­ske ce­ste in Ir­ši­če­ve uli­ce. Zgra­je­nih bo tu­di šest br­vi čez vo­do­to­ke, ko­le­sar­ni­ce, po­sta­ja­li­šča ..." po­ja­snju­je Uroš Roz­man, vod­ja pro­jek­ta traj­no­stna mo­bil­nost.

Na po­dro­čju peš­po­ti se bo­do lo­ti­li ure­di­tve ce­lo­tne po­ti ob Su­ho­dol­ni­ci, pre­no­vi­li bo­do Ku­har­jev park ... Vklju­ču­je­jo tu­di ure­di­tev ob­mo­čja Glav­ne­ga tr­ga na na­čin, da bo pe­šcem in ko­le­sar­jem bolj pri­ja­zen. "S tem bo me­sto do­bi­lo ko­le­sar­sko in spre­ha­jal­no mre­žo, ki bo pri ob­ča­nih spod­bu­ja­la in omo­go­ča­la upo­ra­bo ko­les pa tu­di ho­je za vsa­ko­dnev­ne oprav­ke in re­kre­a­ci­jo," še po­ja­snju­je Roz­man. dol­ge od 40 do 50. Zbi­ra­li jih bo­do še do kon­ca apri­la. Kot pro­sto­volj­ci lah­ko pri se­li­tvi tu­di po­ma­ga­te, pri­jav­ni­co lah­ko na na sple­tni stra­ni od­da­te do 21. apri­la. Šte­je vsak par pri­dnih rok, spo­ro­ča­jo iz knji­žni­ce. Ker si v tem ča­su knjig ne bo mo­go­če iz­po­so­ja­ti, va­bi­jo, da si v apri­lu iz­po­so­di­te še čim več knjig, saj se bi ob pra­znih po­li­cah laž­je pre­se­li­li. (up)

Fo­to: Ja­smi­na DETELA

Ko­le­sar­ji do­bi­jo ku­pon­ček za po­pust pri par­kir­nih hi­škah.

Fo­to: Knji­žni­ca Ra­dlje ob Dra­vi

Se­li­jo se v nek­da­njo Ti­mo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.