Iz­klic­na ce­na 5,3 mi­li­jo­na evrov

Na­pro­daj je tu­di stavb­na pra­vi­ca, ki jo ima Ecos na ze­mlji­šču ob­či­ne. Ša­lo­vski žu­pan pra­vi, da je pra­vi­co skle­nil nje­gov pred­ho­dnik. Ne­pre­mič­ni­ne na jav­ni draž­bi

Vecer - - Pomurje - Na ob­čin­ski ze­mlji Pa­vli­njek in Abra­ham

Ša­lo­vski žu­pan Iz­tok Far­tek je po­ve­dal, da je bi­la ome­nje­na stavb­na pra­vi­ca pod­je­tja Ecos na ob­čin­ski ze­mlji vpi­sa­na med žu­pa­no­va­njem nje­go­ve­ga pred­ho­dni­ka Ale­ksan­dra Abra­ha­ma, pred­vi­do­ma le­ta 2011. To se je zgo­di­lo, ker naj bi pod­je­tje Ecos na par­ce­li pri ko­mu­nal­ni či­stil­ni na­pra­vi po­sta­vi­lo kom­po­star­no. Far­tek je tu­di po­ve­dal, da je za to stavb­no pra­vi­co, ki naj bi bi­la vpi­sa­na za do­bo de­set let in na naj­bolj­šem kme­tij­skem ze­mlji­šču v ve­li­ko­sti 8139 kva­dra­tnih me­trov ter še v de­lu po­zi­da­ne­ga ze­mlji­šča, iz­ve­del ne­dav­no. Še­le od nas pa je iz­ve­del, da se je zna­šla na se­zna­mu pro­da­ja­nih ne­pre­mič­nin ste­čaj­ne­ga dol­žni­ka.

Po­vr­hu se je pri na­va­ja­nju par­cel­ne šte­vil­ke, pod ka­te­ro da je vpi­sa­na stavb­na pra­vi­ca ste­čaj­ne­ga dol­žni­ka, zgo­di­la na­pa­ka. V skle­pu so­di­šča o pro­da­ja­nih ne­pre­mič­ni- nah je na­mreč na­ve­de­na stavb­na pra­vi­ca, vpi­sa­na na ob­mo­čju ka­ta­str­ske ob­či­ne Ša­lov­ci, in si­cer na par­cel­ni šte­vil­ki 17-1, na ka­te­ri de­jan­sko sto­ji sta­no­vanj­ska hi­ša v la­sti ne­ke fi­zič­ne ose­be, ki s ste­čaj­nim dol­žni­kom ni po­ve­za­na. Ka­kšne bi bi­le po­sle­di­ce te na­pa­ke, če la­stni­kov ne­pre­mič­ni­ne ne bi opo­zo­ri­li na­njo, lah­ko sa­mo do­mne­va­mo.

Na se­zna­mu pro­da­ja­nih ne­pre­mič­nin ste­čaj­ne­ga dol­žni­ka pa se je z ob­mo­čja Ša­lov­cev zna­šel še gozd v ve­li­ko­sti 7327 kva­dra­tnih me­trov. Za­to to­li­ko bolj pre­se­ne­ča, da je ste­čaj­ni upra­vi­telj Na­nut pre­dlog so­di­šču za pro­da­jo ne­pre­mič­nin v sve­žnju ute­me­lje­val s tem, da so vse na­me­nje­ne de­lo­va­nju bi­o­pli­nar­ne, kar pa to­rej ne dr­ži pov­sem.

Opi­sa­ne po­ve­za­ve so po­sle­di­ca pre­te­kle­ga de­lo­va­nja pod­je­tja Ecos na ob­mo­čju ša­lo­vske ob­či­ne ozi­ro­ma so­de­lo­va­nja la­stni­ka Jo­že­fa Pa­vli­nje­ka z nek­da­njim žu­pa­nom Abra­ha­mom, ki je tu­di sam so­la­stnik ša­lo­vske bi­o­pli­nar­ne An­ta­res. In tu­di ta se po jav­no do­sto­pnih po­dat­kih o po­slo­va­nju uta­plja v rde­čih šte­vil­kah. Abra­ha­mov la­stni­ški de­lež v njej ob­se­ga od­sto­tek, pre­o­sta­lih 99 od- stot­kov pa pri­pa­da lon­don­ski druž­bi An­ta­res Re­ne­wa­ble. In tu­di pre­mo­že­nje te bi­o­pli­nar­ne je obre­me­nje­no z za­stav­no pra­vi­co. Naj­prej jo je za­ra­di de­nar­ne ter­ja­tve v vi­ši­ni treh mi­li­jo­nov evrov vpi­sa­la le­ta 2011 Go­renj­ska ban­ka, ta pa jo je po­tem apri­la 2015 od­sto­pi­la druž­bi Ara­tus z bri­tan­ske­ga oto­ka Jer­sey ob fran­co­ski oba­li.

Ob vsem, kar se do­ga­ja oko­li oko­lje­var­stve­ne­ga do­vo­lje­nja in pro­da­je len­da­vske bi­o­pli­nar­ne ter opi­sa­nih po­ve­zav, pa je pre­se­ne­tlji­va še iz­klic­na ce­na pro­da­ja­nih ne­pre­mič­nin. Vse ne­pre­mič­ni­ne pod­je­tja Ecos, par­ce­le v Len­da­vi ter gozd in stavb­no pra­vi­co v Ša­lov­cih, bo­do pro­da­ja­li na jav­ni draž­bi z zvi­še­va­njem iz­klic­ne ce­ne, ki je 5,3 mi­li­jo­na evrov. Kot iz­ha­ja iz ce­ni­tve­ne­ga po­ro­či­la, ki ga je v ste­čaj­nem po­stop­ku Eco­sa pri­pra­vi­la Ce­nil­na druž­ba, je ta zne­sek tr­žna vre­dnost pro­da­ja­ne­ga pre­mo­že­nja.

Fo­to: Maj­da HORVAT

Sklep so­di­šča o pro­da­ji ome­nja par­ce­le, ne pa bi­o­pli­nar­ne, ki sto­ji na njih.

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Ale­ksan­der Abra­ham

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.