Okle­sti­li bo­do iz­dat­ke

V ptuj­ski bol­ni­šni­ci na­po­ve­du­je­jo urav­no­te­že­no po­slo­va­nje že ko­nec le­ta 2020, le­to pred zah­te­va­nim kon­cem sa­na­cij­skih pro­ce­sov

Vecer - - Pomurje - Še ve­dno pre­niz­ka utež Spe­ci­a­li­sti ven­dar­le pri­ha­ja­jo

El­da Gre­go­rič Ro­gelj, ki de­lo ptuj­ske bol­ni­šni­ce kot čla­ni­ca sve­ta za­vo­da spre­mlja že ne­kaj let, je bi­la na če­trt­ko­vi se­ji sve­ta za­vo­da od­loč­na: "Na vod­stvu bol­ni­šni­ce je, da pri­pra­vi tak sa­na­cij­ski pro­gram, ki ga mi­ni­str­stvo ne bo za­vr­ni­lo." Po mar­če­vski kon­sti­tu­tiv­ni se­ji sve­ta za­vo­da, ko so po pre­ki­ni­tvi se­je za pred­se­dni­ka sve­ta ime­no­va­li Bo­ja­na Pa­hor­ja, so čla­ni sve­ta to­krat obrav­na­va­li sa­na­cij­ski pro­gram in fi­nanč­ni na­črt za le­to­šnje le­to. Me­ni­li so, da sta pri­pra­vlje­na bo­lje in kon­kre­tne­je kot v pre­te­klih le­tih. "V sa­na­cij­skem pro­gra­mu se lo­te­va­te kon­kre­tnih po­dro­čij. Vpra­ša­nje, ki osta­ja, pa je, ali je vse za­pi­sa­no tu­di iz­ve­dlji­vo. Oseb­no upam, da je," je ukre­pe ko­men­ti­ra­la So­nja Ži­brat, nek­da­nja pred­se­dni­ca sve­ta za­vo­da. Da­ni­je­lo Štum­ber­ger kot pred­stav­ni­co Za­vo­da za zdra­vstve­no za­va­ro­va­nje Slo­ve­ni­je (ZZZS) pa je za­ni­ma­lo, kaj je bol­ni­šni­ca v pre­te­klo­sti na­re­di­la, da bi dvi­gni­la pri­zna­no utež, ki je, kot je ra­zu­me­ti, že le­ta pre­niz­ka in za­ra­di nje bol­ni­šni­ca ne iz­pla­va iz rde­čih šte­vilk.

"Tri slo­ven­ske bol­ni­šni­ce smo lan­sko le­to pre­ko Zdru­že­nja zdra- vstve­nih za­vo­dov mi­ni­str­stvo in vla­do po­drob­no se­zna­ni­le s svo­ji­mi te­ža­va­mi, ki so po­ve­za­ne s pre­majh­nim pla­či­lom za opra­vlje­no de­lo. A se po­zva­ni ni­so opre­de­li­li, češ da se pri­pra­vlja sis­tem­ska re­ši­tev," po­ja­snju­je An­drej Le­va­nič, ki od mar­ca le­tos na­lo­ge di­rek­tor­ja opra­vlja kot vr­ši­lec dol­žno­sti, na raz­pis za no­ve­ga di­rek­tor­ja pa se ni pri­ja­vil. "Še ve­dno ni­smo uspe­li do­se­či bolj­ših po­go­jev v vsa­ko­le­tni po­god­bi z ZZZS, ki nam pri­zna­va utež v vi­ši­ni 1,19 na­me­sto re­a­li­zi­ra­ne 1,25, ki de­jan­sko od­ra­ža na­še de­lo. Za­ra­di te­ga le­tno iz­gu­blja­mo ozi­ro­ma ne do­bi­mo pla­ča­nih za pol mi­li­jo­na evrov sto­ri­tev." "Kar nas v teh raz­me­rah ve­se­li, je dej­stvo, da se na­ša ka­dro­vska sli­ka iz­bolj­šu­je. Ta­ko so se v za­dnjem ča­su sed­mim in­ter­ni­stom pri­dru­ži­li še tri­je, bi pa na in­ter­nem od­del­ku po­tre­bo­va­li vsaj še šest, se­dem Bar­ba­ra Ti­selj, El­da Gre­go­rič Ro­gelj, Bo­jan Pa­hor in Da­ni­je­la Štum­ber­ger zdrav­ni­kov spe­ci­a­li­stov. Bolj­še so raz­me­re tu­di med ane­ste­zi­o­lo­gi, zdaj jih ima­mo šest, še šest ima­mo spe­ci­a­li­zan­tov.

Ka­dro­vsko moč­nej­ša je tu­di na­ša ra­di­o­lo­gi­ja, saj sta se dve­ma spe­ci­a­li­sto­ma pri­dru­ži­la še dva, ta­ko ima­mo zdaj šti­ri, še dva sta spe­ci­a­li­zan­ta," raz­la­ga Le­va­nič.

Naj­bolj ostra v raz­pra­vi o pre­dla­ga­nem sa­na­cij­skem na­čr­tu je bi­la Bar­ba­ra Ti­selj, čla­ni­ca sve­ta, ki je pre­pri­ča­na, da na­pi­sa­no ne sle­di zah­te­vam, kaj naj tak sa­na­cij­ski na­črt vse­bu­je. Pre­pri­ča­na je, da bi mo­ral bi­ti kon­kre­tnej­ši. Bol­ni­šni­ca mo­ra, ta­ko kot vse dru­ge, ki so bi­le po spre­je­mu in­ter­ven­tne­ga za­ko­na za za­go­to­vi­tev fi­nanč­ne sta­bil­no­sti jav­nih zdra­vstve­nih za­vo­dov de­le­žne fi­nanč­ne po­mo­či, pri­ho­dnji te­den od­da­ti sa­na­cij­ski na­črt. V ptuj­ski bol­ni­šni­ci so pre­je­li do­brih 6,1 mi­li­jo­na evrov. Brez te fi­nanč­ne injek­ci­je bi lan­sko po­slov­no le­to za­klju­či­li s sko­raj 1,7 mi­li­jo­na evrov iz­gu­be, ta­ko pa je bol­ni­šni­ca zdaj Kljub več­le­tnim pri­za­de­va­njem se gra­dnja ur­gen­tne­ga cen­tra na Ptu­ju še ni za­če­la. Kot po­u­dar­ja An­drej Le­va­nič, di­rek­tor v od­ha­ja­nju, so kot edi­na re­gij­ska bol­ni­šni­ca še brez no­ve ur­gen­ce: "Bol­ni­šni­ca je sku­paj z lo­kal­ni­mi sku­pnost­mi in ne­ka­te­ri­mi pod­je­tji zbra­la po­treb­nih 800 ti­soč evrov la­stnih sred­stev in zdaj je na po­te­zi dr­ža­va." Svet ptuj­ske bol­ni­šni­ce se bo v krat­kem se­stal še en­krat, saj bo tre­ba med šti­ri­mi pri­ja­vlje­ni­mi kan­di­da­ti za no­ve­ga di­rek­tor­ja za­vo­da iz­bra­ti naj­pri­mer­nej­še­ga. An­drej Le­va­nič, spe­ci­a­list pe­di­a­ter, ki je ptuj­sko bol­ni­šni­co vo­dil za­dnja le­ta, se na raz­pis iz oseb­nih ra­zlo­gov ni pri­ja­vil in se, kot pra­vi, vra­ča na nek­da­nje de­lov­no me­sto v bol­ni­šni­ci.

Med kan­di­da­ti za di­rek­tor­ja bol­ni­šni­ce pa naj bi bi­la Ale­ksan­der Vo­da, ki vo­di prav­no služ­bo v tem za­vo­du in De­jan Do­kl, nek­daj za­po­slen v ptuj­skem do­mu upo­ko­jen­cev.

li­kvi­dna, po­kri­la je tu­di ve­lik del iz­gub iz pre­te­klih let.

Po be­se­dah Le­va­ni­ča so pre­dla­ga­ni ukre­pi usmer­je­ni na pri­hod­ke in od­hod­ke. Ta­ko le­tos pri­ča­ku­je­jo 26,8 mi­li­jo­na evrov pri­hod­kov, kar je do­brih pet od­stot­kov več kot la­ni, od­hod­ki pa bo­do zna­ša­li 27,7 mi­li­jo­na evrov ozi­ro­ma dva od­stot­ka več kot lan­sko le­to. Pri tem se bo­do stro-

ški de­la po­ve­ča­li za pet od­stot­kov, za do­ber od­sto­tek pa na­me­ra­va­jo zni­ža­ti stro­ške ma­te­ri­a­la in sto­ri­tev. Kot pra­vi di­rek­tor v od­ha­ja­nju, v ptuj­ski bol­ni­šni­ci za­klju­ček sa­na­ci­je - vla­da jo zah­te­va do no­vem­bra 2021 - pri­ča­ku­je­jo že ko­nec le­ta 2020, ko naj bi bol­ni­šni­ca že po­slo­va­la urav­no­te­že­no ozi­ro­ma ustva­ri­la 344 evrov pre­sež­ka pri­hod­kov nad od­hod­ki.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.