Nad re­kor­der­je še ba­var­ski Si­me­u­no­vić

Ba­yern pro­ti Re­a­lu, Ro­ma pro­ti Li­ver­poo­lu: ve­li­ki pri­lo­žno­sti za ma­šče­va­nje in no­go­me­tno no­stal­gi­jo

Vecer - - Sport -

Gi­gant­ski par!" se je, ko je iz­ve­del, da gre z Ba­yer­nom zdaj še on nad Re­al, vzne­mi­ril tre­ner Ba­var­cev Ju­pp Heynckes. Ja, žreb pol­fi­nal­nih pa­rov li­ge pr­va­kov je spet zdru­žil no­go­me­tna ve­li­ka­na, več­na pol­fi­na­li­sta pa fi­na­li­sta, zma­go­val­ca ... In na dru­gi stra­ni dal boj prav ta­ko ve­li­kih iz zgo­do­vi­ne, ki so ju red­ki pri­ča­ko­va­li ta­ko vi­so­ko, ko­rak do fi­na­la v Ki­je­vu. Li­ver­pool pro­ti Ro­mi. "Tu­di sam bi iz­bral Ro­mo. Ali pa Ba­yern. Re­al si pri­hra­ni­mo za fi­na­le," Ri­mlja­ne že dre­za bra­ni­lec an­gle­ških rde­čih De­jan Lo­vren.

Za no­go­met tak žreb sploh ni slab. V pre­vla­di naj­bo­ga­tej­ših bo v fi­na­lu spet klub, ki tam ni bil že dol­go. Ro­ma je bi­la le en­krat, le­ta 1984, ko je iz­gu­bi­la z - Li­ver­poo­lom. "Do­bi­li smo per­fek­tno pri­lo­žnost za zma­go­val­ne ob­čut­ke, ki jih ta­ko dol­go na­zaj ni­smo na­šli," je no­stal­gi­jo in ma­šče­val­nost zdru­žil Ra­mon Ro­dri­gu­ez Ver­de­jo, špor­tni di­rek­tor Ro­me. "Tež­ko bo, a spo­mni­mo se, kaj e en der­bi, ki lah­ko pre­lo­mi se­zo­no. To­krat ne več­ni, am­pak der­bi Lju­bljan­ske ko­tli­ne. No­go­me­ta­ši Dom­žal, ki bo­do v Lju­blja­no od­ne­sli niz enaj­stih za­po­re­dnih zmag, bi se, če­prav za Olim­pi­jo pred 27. kro­gom v pr­vi li­gi za­o­sta­ja­jo za de­set točk, s tri­um­fom v Sto­ži­cah in s tre­mi toč­ka­mi na za­o­sta­li tek­mi 20. kro­ga pro­ti Ce­lju (v sre­do) re­sno vme­ša­li v boj za na­slov pr­va­ka, ze­le­no-be­li pa ima­jo pri­lo­žnost, da po­vi­ša­jo raz­li­ko pred ne­var­nim za­sle­do­val­cem.

Tre­ner Si­mon Ro­žman je po zma­gi pro­ti Tri­gla­vu pre­se­ne­til z iz­ja­vo, da bo nje­go­vo mo­štvo da­nes ob 16.55 brž­ko­ne igra­lo pro­ti bo­do­če­mu pr­va­ku, a je hi­tro do­dal, da se ru­me­na dru­ži­na v bo­ju za lo­vo­ri­ko ne bo pre­da­la. "Igra­mo vše­čen no­go­met, poln pri­lo­žno­sti, iz ka­te­rih smo v za­dnjih tek­mah do­se­gli ve­li­ko za­det­kov. Za­go­to­vo smo želj­ni no­vih zmag, ta­ko da se že ve­se­li­mo tek­me, pred ka­te­ro smo ze­lo mo­ti­vi­ra­ni," je po­u­da­ril kril­ni na­pa­da­lec Dom­žal, nek­da­nji zmaj, An­draž Kirm.

Za po­poln iz­ku­pi­ček, s ka­te­rim bi iz­e­na­či­li re­kord po za­po­re­dnem šte­vi­lu zmag - du­cat jih je v pre­mi­er­ni iz­ved­bi sa­mo­stoj­ne slo­ven­ske li­ge na­ni­za­la prav Olim­pi­ja -, bi mo­ra­li Dom­žal­ča­ni na­re­di­ti, kar je v tej smo na­re­di­li Bar­ce­lo­ni." Ba­yern gre v ob­ra­ču­nu klu­bov, ki ima­ta sku­paj 17 na­slo­vov evrop­ske­ga pr­va­ka, nad bra­nil­ce na­slo­va iz Ma­dri­da. Re­kor­der­je z dva­naj­sti­mi tro­fe­ja­mi, ki bo­do naj­prej go­sto­va­li v Mün­ch­nu. Tam so vče­raj po­tr­di­li, da bo v pri­ho­dnji se­zo­ni ba­var­sko mo­štvo vo­dil Hr­vat Ni­ko Ko­vač. Heynckes, 72-le­tni de­žur­ni ga­si­lec, ne­ka­kšen ba­var­ski Vo­ji­slav Si­me­u­no­vić, ki je bil ne­koč re­še­va­lec kriz Ma­ri­bo­ra, bo ta­ko sku­šal po­no­vi­ti, kar mu je uspe­lo le­ta 2013: z Ba­yer­nom osvo­ji­ti li­go pr­va­kov in se zno­va uma­kni­ti v po­koj. Da pro­ti Cri­sti­a­nu Ro­nal­du že ne bo šlo, kot ni šlo la­ni, ko sta se klu­ba sre­ča­la v če­tr­t­fi­na­lu in se je Re­al iz­vle­kel v po­dalj­ških?

Heynckes j e ven­dar go­spod 100- od­sto­tni, ko gre za mi­si­jo fi­na­le. Le­ta 1997 se je li­ge pr­va­kov lo­til z Re­a­lom in jo na­sle­dnje po­le­tje osvo­jil. Le­ta 2012 je z Ba­yer­nom se­zo­ni uspe­lo le fin­ski Va­a­si v kva­li­fi­ka­ci­jah za evrop­sko li­go. Olim­pi­ja v Sto­ži­cah v do­ma­čih tek­mo­va­njih še ni iz­gu­bi­la, to po­mlad na vseh fron­tah ne po­zna po­ra­za. "Ne­go­to­vo in za­ni­mi­vo bo. Obe eki­pi sta v do­bri for­mi. Upam, da bo­do lju­dje pri­šli na sta­di­on. Iz­pla­ča se po­gle­da­ti naj­bolj­ši eki­pi v Slo­ve­ni­ji," je pred der­bi­jem po­va­bil tre­ner Lju­bljan­ča­nov Igor Bi­šćan. Naj­bolj­ši eki­pi? To­rej bo Olim­pi­ji pro­ti Dom­ža­lam tež­je, kot ji je bi­lo pro­ti Ma­ri­bo­ru? "Za­go­to­vo ne bo laž­je," je di­plo­mat­sko od­go­vo­ril nek­da­nji as Li­ver­poo­la.

Zve­zni igra­lec ze­le­no-be­lih Da­ni­jel Mi­škić ver­ja­me, da bo zma­je­vo gnez­do, kot so po­i­me­no­va­li Sto­ži­ce, osta­lo tr­dnja­va. "Tu­di če je 500 lju­di, je, ker je sta­di­on za­prt, vzduš­je dru­gač­no, kot bi bi­lo re­ci­mo v Kr­škem. Le­po je igra­ti do­ma, ko imaš s sa­bo na­vi­ja­če, dva­naj­ste­ga igral­ca," je de­jal Hr­vat, ki je na dru­že­nju no­vi­nar­jem pre­se­ne­til z od­go­vo­ri v slo­ven­šči­ni. "Vi, no­vi­nar­ji, te­ži­te, da ima­mo pre­več tuj­cev v eki­pi in da nih­če ne go­vo­ri slo­ven­sko. Zdaj smo pri­pra­vi­li pre­se­ne­če­nje. To je še en bo­nus za Olim­pi­jo," se je za­sme­jal 24-le­tnik, si­cer ro­jen v Dra­ma iz li­ge pr­va­kov se je pred­si­no­či z za­su­ko­ma Mar­se­il­la in Salz­bur­ga pre­ne­sla v če­tr­t­fi­na­le evrop­ske li­ge. Po po­ra­zu z 0:1 v Le­ip­z­i­gu je Mar­se­il­le zma­gal s 5:2, če­prav so Nem­ci s Ke­vi­nom Kam­plom vo­di­li tu­di v Fran­ci­ji. Še ve­čji je pod­vig Av­strij­cev: po po­ra­zu z 2:4 so La­zio do­ma ugna­li s 4:1. Ri­mlja­ni so prav ta­ko po­ve­dli še v go­steh, Salz­burg je ta­koj iz­e­na­čil in v šti­rih mi­nu­tah na­sul še tri go­le. Ar­se­nal in Atle­ti­co sta ubra­ni­la pred­nost. Lon­don­ča­ni so v Mo­skvi s CSKA-jem igra­li 2:2 (pr­vo tek­mo so do­bi­li s 4:1), Atle­ti­co je po zma­gi z 2:0 s Spor­tin­gom v Liz­bo­ni iz­gu­bil z 0:1. Jan Oblak gre z Atle­ti­com v pol­fi­na­lu nad Ar­se­nal, naj­prej v Lon­do­nu, Mar­se­il­le se uda­ri s Salz­bur­gom. Pr­vi tek­mi bo­sta 26. apri­la, po­vra­tni te­den po­zne­je. No­vem me­stu. Bo te­mu zgle­du sle­dil tu­di Mi­ški­ćev ro­jak Bi­šćan? "Učim se že ne­kaj ča­sa. Lah­ko bi že go­vo­ril slo­ven­sko, a se bo­jim, da bi bi­lo pre­več sme­šno. Mo­ra­te bi­ti po­tr­pe­žlji­vi," je od­go­vo­ril tre­ner. Ki­dri­ča­ni ne­kaj ča­sa ne bo­do po­to­va­li. V ne­de­ljo ob 18.45 jih v 27. kro­gu na do­ma­či ze­le­ni­ci ča­ka ob­ra­čun z An­ka­ra­nom, v na­sle­dnjem kro­gu pa bo­do v so­bo­to, 21. apri­la, go­sti­li Ma­ri­bor. Pre­več je bi­lo v če­tr­tek ču­stev, da bi ta­koj po zgo­do­vin­skem uspe­hu rde­če-be­li že raz­mi­šlja­li o na­sle­dnjem na­spro­tni­ku v dr­žav­nem pr­ven­stvu. "Upam, da bo­mo v fi­na­lu ma­li ču­dež, že v ne­de­ljo pa si bo­mo po­sku­ša­li za­go­to­vi­ti laž­je na­da­lje­va­nje pr­ven­stva. Sto­ji­mo za svo­jo vi­zi­jo, saj je bi­lo kar ne­kaj še lan­skih mla­din­cev v pr­vi po­sta­vi," sta­vi na mla­de mo­či po uspe­hu pro­ti Go­ri­ci tre­ner Alu­mi­ni­ja Oli­ver Bo­ga­ti­nov. (miš)

Fo­to: Igor NA­PAST

Se­ni­jad Ibri­čić lah­ko z Dom­žal­ča­ni v Sto­ži­cah za­ple­te boj za na­slov pr­va­ka.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.