Olim­pi­ja vsta­la od mr­tvih

Vecer - - Sport -

Po­tem ko so ho­ke­ji­sti Je­se­nic na pr­vih dveh tek­mah konč­ni­ce dr­žav­ne­ga pr­ven­stva na­da­lje­va­li niz zmag, ki je bil za to se­zo­no že dvo­šte­vil­čen (12:1 v zma­gah za Je­se­ni­ce), so v če­tr­tek zve­čer svoj tre­nu­tek do­ča­ka­li tu­di ho­ke­ji­sti Olim­pi­je. Za uvo­dna dva po­ra­za so se Je­se­ni­ča­nom od­dol­ži­li kar v Pod­me­ža­kli, pred 3500 na­vi­ja­či že­le­zar­jev. Olim­pi­ja je bi­la bolj­ša v pr­vem de­lu tek­me, ko je po­ve­dla s 3:1. Je­se­ni­ča­ni so za­tem do za­čet­ka konč­ni­ce re­zul­tat iz­e­na­či­li. V za­dnjih de­se­tih mi­nu­tah je ta­ko bi­lo pri­ča­ko­va­ti, da bo­do na­slov dr­žav­ne­ga pr­va­ka osvo­ji­li z ma­ksi­mal­nim iz­i­dom v tek­mah - 3:0. A so še en­krat uda­ri­li oči­tno raz­bre­me­nje­ni Lju­bljan­ča­ni. S tre­tjim go­lom Ga­la Ko­re­na na tek­mi so v 52. mi­nu­ti po­ve­dli s 4:3 in za­tem tu­di sla­vi­li dru­go zma­go na več­nih der­bi­jih z Je­se­ni­ca­mi v tej se­zo­ni. Če­tr­ta tek­ma obeh na­spro­tni­kov bo že da­nes ob 18.30 v lju­bljan­skem Ti­vo­li­ju, Je­se­ni­ča­ni ima­jo zno­va pri­lo­žnost, da z zma­go kon­ča­jo niz fi­nal­nih ob­ra­ču­nov.

Tre­ner Je­se­ni­ča­nov Ga­ber Gla­vič za­ra­di iz­pu­šče­ne pri­lo­žno­sti ni bil pre­ti­ra­no po­trt: "Že­lje so eno, igra pa ne­kaj dru­ge­ga. Tek­mo smo si raz­de­li­li na pol, pol za nas, pol za Olim­pi­jo, sa­mo s po­lo­vi­co pa ni šlo. Fan­tje so do­volj sta­ri, da se bo­do v svo­jih gla­vah pri­pra­vi­li na so­bo­tno tek­mo."

Vod­ja na­spro­tne­ga ta­bo­ra Ju­re Vnuk se je v če­tr­tek konč­no zna­šel v no­vi vlo­gi. To­krat mu ni bi­lo tre­ba opra­vi­če­va­ti svo­jih ho­ke­ji­stov, pro­vo­ci­ra­ti na­spro­tni­kov in hkra­ti is­ka­ti opra­vi­či­la za po­raz. Če­prav či­sto pre­pri­čan o zma­gi Olim­pi­je v po­sa­me­znih de­lih tek­me ni bil: "Ko so iz­e­na­či­li, me je ob­lil hla­den pot. Ta sce­na­rij smo že vi­de­li, po­na­va­di smo mi po­te­gni­li krat­ko, to­krat smo bi­li do­volj zbra­ni za zma­go. Je­se­ni­ce so ma­lo pa­dle, mi pa smo na­re­di­li ko­rak na­prej."

Da bi bi­lo tre­ba osta­ti bolj zbran na le­du tu­di na tre­tji, pr­vi za­ključ­ni tek­mi fi­na­la DP, je pre­pri­čan ka­pe­tan Je­se­nic An­drej Tavželj: "Bi­li smo pre­vi­dni v na­po­ve­dih o slav­ju. Ne igra­mo igre, kot smo jo igra­li v ce­lo­tni se­zo­ni, ne pri­de do iz­ra­za dr­sa­nje, ni agre­siv­no­sti. To je tre­ba čim hi­tre­je po­za­bi­ti in do so­bo­te psi­ho­lo­ško ure­di­ti stva­ri, da bo do­volj za ko­nec v Lju­blja­ni."

Sa­mo­za­ve­sten pa je tri­kra­tni stre­lec Olim­pi­je Gal Ko­ren: "Mi­slim, da smo si to­le res za­slu­ži­li. Iz tek­me v tek­mo smo sto­pnje­va­li in gra­di­li. Le­po je, če daš tri go­le, a ti­le so de­lo ce­le eki­pe, me­ni se je od­pr­lo in do­bi­li smo to, po kar smo pri­šli. Gre­mo na­zaj v Ti­vo­li." (bb)

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ho­ke­ji­sti Olim­pi­je so si za­go­to­vi­li še če­tr­to tek­mo fi­na­la dr­žav­ne­ga pr­ven­stva.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.