Po­pri­me za vsa­ko de­lo in vo­zi trak­tor

Mle­kar­na Ce­le­ia je na slav­no­stnem do­god­ku v Žal­cu raz­gla­si­la zma­go­val­ko iz­bo­ra za 11. mleč­no kra­lji­co Ze­le­ne do­li­ne Slo­ve­ni­je. Le­tos je kro­no do­bi­la 20-le­tna Mo­ni­ka Ra­kun s Pol­ze­le pri Ce­lju

Vecer - - Kalejdoskop - Mol­ža ima svoj ur­nik Ka­ko je že­lja po­sta­la re­snič­nost Te­o­ri­ja s pre­ma­lo pra­kse

stva­ri, ki se dru­gim zdi­jo sa­mo­u­mev­ne. "S tem mi­slim na dru­žin­ske po­či­tni­ce, ki si jih kme­tje za­ra­di obi­li­ce de­la tež­je pri­vo­šči­jo, ce­ni­ti znam hra­no, ker na tr­go­vin­ske po­li­ce ne pa­de z ne­ba, in čas, pre­ži­vet v kro­gu naj­draž­jih, saj te­ga pri­manj­ku­je ve­či­ni lju­di, kme­tom, ka­te­rih de­lo zah­te­va 24-ur­no pri­pra­vlje­nost, pa še zla­sti," pra­vi mleč­na kra­lji­ca. De­la na kme­ti­ji ni­ko­li ne zmanj­ka, Mo­ni­ka po­pri­me za vse, kar je tre­ba. "Znam po­mol­sti kra­vo, ne sa­mo stroj­no, am­pak tu­di roč­no, na­kr­mi­ti ži­va­li in opra­vi­ti ne­ka­te­ra laž­ja stroj­na de­la." Še po­se­bej po­no­sna je na to, da zna vo­zi­ti trak­tor: "Naj se po­hva­lim, da imam iz­pit že šti­ri le­ta."

Kme­ti­ja, kjer je od­ra­šča­la 20-le­tni­ca, j e usmer­je­na v pri­de­la­vo mle­ka. Po­čit­ka ni, de­lo zah­te­va pri­pra­vlje­nost vse dni v le­tu, raz­la­ga Mo­ni­ka. "Na kme­ti­jah, ki se ukvar­ja­jo s pri­re­jo mle­ka, je po­mem­ben še čas mol­že, kaj­ti kra­ve je pri­po­ro­člji­vo mol­sti na pri­bli­žno dva­najst ur. Po­ve­da­ti mo­ram, da si na mleč­ni kme­ti­ji ča­sov­no pre­cej ve­zan na opra­vlja­nje de­la, si­cer pa je zah­tev­nost od­vi­sna od na­či­na de­la in teh­nič­nih pri­do­bi­tev, ki so na vo­ljo. Pri nas ima­mo ve­za­no re­jo ži­vi­ne in mol­žo opra­vlja­mo s pre­no­sni­mi mol­zni­mi stro­ji, za­to je fi­zič­ne­ga de­la ve­li­ko. Ko se člo­vek na­va­di, gre. Že ne­kaj let znam sa­mo­stoj­no mol­sti, am­pak osvo­ji­tev teh­ni­ke zah­te­va svoj čas. Po­le­ti je tre­ba pri­skr­be­ti kr­mo za ži­vi­no, ta­ko da ta­krat po- pri­mem tu­di za gra­blje ali trak­tor­ski vo­lan," po­no­sno po­ve. Mo­ni­ka, ki ob de­lu na kme­ti­ji še pri­dno štu­di­ra na Pe­da­go­ški fa­kul­te­ti v Ma­ri­bo­ru, je na­šla čas tu­di za pri­ja­vo na iz­bor mleč­ne kra­lji­ce. "De­fi­ni­tiv­no je bi­la iz­ku­šnja ži­vlje­nja na mleč­no­pre­de­lo­val­ni kme­ti­ji ti­sta, ki me je spod­bu­di­la. O pri­ja­vi sem raz­mi­šlja že od 18. le­ta, ven­dar sem za­ra­di sre­dnje­šol­skih ob­ve­zno­sti to ra­je pri­hra­ni­la za štu­dij­ska le­ta, kjer je iz­o­bra­že­va­nje ve­li­ko bolj fle­ksi­bil­no."

Po pri­ja­vi na iz­bor je sle­dil štu­dij l ite­ra­tu­re, ki jo je pre­je­la. Ker jo ke­mi­ja in bi­o­lo­gi­ja za­ni­ma­ta, je snov pre­de­la­la v ne­kaj dneh, po­ja­sni. Sle­di­li so raz­go­vor v Mle­kar­ni Ce­le­ia, kra­tek go­vor v tu­jem je­zi­ku in pri­pra­va sir­ne­ga na­rez­ka za eno ose­bo. Na­to pa raz­gla­si­tev mleč­ne kra­lji­ce in kro­na­nje. Mleč­ni iz­del­ki se ji zdi­jo ključ­ni del pre­hra­ne, za­to se bo v le­tu, ko opra­vlja vlo­go mleč­ne kra­lji­ce, osre­do­to­či­la na oza­ve­šča­nje mla­dih. "Od njih je od­vi­sna bo­doč­nost slo­ven­ske mleč­ne pro­i­zvo­dnje. Pre­ko di­na­mik na šo­lah in pro­mo­cij po do­god­kih že­lim k uži­va­nju mleč­nih iz­del­kov po­va­bi­ti čim ve­čji krog lju­di. Že­lim si, da lju­dje uvi­di­jo po­zi­tiv­ne učin­ke, ki jih tak na­čin pre­hra­nje­va­nja pri­na­ša." Mla­da kme­to­val­ka in mleč­na kra­lji­ca to­rej naj­de čas tu­di za štu­dij ra­zre­dne­ga po­u­ka. Kje se vi­di v pri­ho­dno­sti? V obo­jem. Že­lim si za­po­sli­tve v šol­stvu, za de­lo na kme­ti­ji pa bo vse­e­no do­volj pri­lo­žno­sti. Upam, da bom v po­u­če­va­nje otrok uspe­šno vklju­če­va­la po­zna­va­nje ži­vlje­nja na kme­ti­ji in kmeč­kih opra­vil. Zna­no je na­mreč, da ima­jo otro­ci v šo­li vse manj prak­tič­nih iz­ku­šenj, za­to bi, če bo mo­go­če, svo­jim učen­cem omo­go­či­la čim več iz­ku­stev v na­ra­vi," za­klju­či Mo­ni­ka Ra­kun.

Fo­to: Ar­hiv Mle­kar­ne Ce­le­ia

Mo­ni­ka Ra­kun, le­to­šnja mleč­na kra­lji­ca

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.