Uver­tu­ra

Vecer - - V Žarišču - Aleš Ko­cjan

Vče­raj se je ura­dno za­če­la kam­pa­nja pred re­fe­ren­du­mom o dru­gem ti­ru. S tem se po­ča­si raz­vne­ma tu­di ne­u­ra­dna kam­pa­nja za pred­ča­sne vo­li­tve, ki bo­do sle­di­le pred­vi­do­ma dva ali tri te­dne po re­fe­ren­du­mu. Na­tan­čen da­tum bo do­lo­čil da­nes šef dr­ža­ve, pred­se­dnik re­pu­bli­ke. Če bo Bo­rut Pa­hor skle­nil, da je pri­mer­ne­je pred­ča­sne vo­li­tve iz­ve­sti te­den dni po­zne­je od pr­ve­ga mo­žne­ga da­tu­ma (27. maj), bo­do vo­li­tve 3. ju­ni­ja. To bo brž­ko­ne do­bra no­vi­ca za ene­ga iz­med pre­ten­den­tov za vo­de­nje vla­de po vo­li­tvah, še­fa opo­zi­cij­ske SDS Ja­ne­za Jan­šo, ki bo lah­ko še na pred­ve­čer vo­li­tev, 31. ma­ja, pra­zno­val 30. oble­tni­co afe­re JBTZ, ko ga je are­ti­ra­la nek­da­nja Služ­ba dr­žav­ne var­no­sti in je mo­ral pr­vič za za­pa­he.

Na dru­gi stra­ni je ja­sno, da bo re­fe­ren­dum­sko kam­pa­njo kot ogre­va­nje za vo­li­tve sku­šal naj­bo­lje iz­ko­ri­sti­ti po­sla­vlja­jo­či se pre­mi­er Ce­rar s svo­jo stran­ko, saj je bil za­njo in za nje­ne mi­ni­stre dru­gi tir naj­po­memb­nej­ši in­fra­struk­tur­ni pro­jekt, ki ga je upo­ko­je­ni dav­ko­pla­če­va­lec Vi­li Ko­va­čič spo­dne­sel tik pred za­ključ­kom man­da­ta. Kar je vo­di­lo v od­stop pred­se­dni­ka vla­de, ki se je iz­ka­zal kot ena nje­go­vih naj­bo­lje do­mi­šlje­nih po­li­tič­nih po­tez. O tem, ka­kšna za­dre­ga vla­da za­ra­di te ne­na­va­dne uver­tu­re v pred­ča­sne vo­li­tve, go­vo­ri dej­stvo, da sta vče­raj z iz­ja­va­mi otvo­ri­la re­fe­ren­dum­sko kam­pa­njo le dva pri­ja­vi­te­lja kam­pa­nje od do­slej enaj­stih: Mi­ro Ce­rar in Vi­li Ko­va­čič. S tem, ko je po­bu­dnik re­fe­ren­du­ma Ko­va­čič, ki je na pr­vem gla­so­va­nju že iz­gu­bil, do­se­gel vno­vič­no gla­so­va­nje tik pred vo­li­tva­mi, brž­ko­ne ni spe­ljal vo­de na mlin dru­gim po­li­tič­nim ak­ter­jem. Na to ka­že tu­di okle­va­nje naj­ve­čje opo­zi­cij­ske stran­ke SDS, ki je Ko­va­či­ču s svo­jim šte­vil­nim član­stvom tvor­no po­ma­ga­la zbi­ra­ti 40.000 pod­pi­sov za re­fe­ren­dum, do vče­raj pa se še ni pri­ja­vi­la kot or­ga­ni­za­tor kam­pa­nje pred vno­vič­nim gla­so­va­njem. Ča­sa ima do tor­ka, ven­dar, kot ugo­ta­vlja­jo v opo­zi­ci­ji, de­ni­mo v Le­vi­ci, je tež­ko pred vo­li­tva­mi za­go­var­ja­ti glas pro­ti za­ko­nu o iz­gra­dnji in upra­vlja­nju dru­ge­ga ti­ra. Tu­di Ce­rar­je­vi ko­a­li­cij­ski par­tner­ji bo­do le ma­lo iz­po­sta­vlje­ni v pred­i­gri za vo­li­tve, saj so pro­jekt pod­pi­ra­li bolj s fi­ga­mi v že­pu.

Da je pred­vo­lil­no vre­nje za­če­lo do­se­ga­ti pr­ve vr­hun­ce, ka­že bur­no do­ga­ja­nje v po­li­ti­ki in dr­žav­nih pod­si­s­te­mih, kjer se od­vi­ja­jo za­dnje ka­dro­vske bit­ke za po­zi­ci­je, ki bo­do ob­ve­lja­le tu­di po dne­vu gla­so­va­nja. Da so raz­mer­ja res na­pe­ta, na­po­ve­du­je­jo tu­di da­nes ob­ja­vlje­ni re­zul­ta­ti jav­no­mnenj­ske raz­i­ska­ve agen­ci­je Ni­na­me­dia na stra­neh Ve­če­ra. Ja­sno je, da za zma­go ni iz­ra­zi­te­ga fa­vo­ri­ta, da se za pr­vo me­sto tre­nu­tno pre­ri­va­jo kar tri stran­ke in da se tu­di zma­go­val­ka prej­šnjih vo­li­tev SMC, ki je bi­la pred od­sto­pom pre­mi­er­ja Ce­rar­ja že sko­raj od­pi­sa­na, po­ča­si vra­ča v boj za sto­pnič­ke. Prav za­to je uvod v vo­lil­no tek­mo z re­fe­ren­dum­sko kam­pa­njo o dru­gem ti­ru za vse ra­zen Ce­rar­je­vo SMC manj ugo­dna pred­i­gra za fi­nal­ni ob­ra­čun.

Za zma­go ni iz­ra­zi­te­ga fa­vo­ri­ta

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.