Kdo so Šar­če­vi adu­ti za Ma­ri­bor

Stran­ka Li­sta Mar­ja­na Šar­ca, ka­mni­ške­ga žu­pa­na in pred­se­dni­ške­ga kan­di­da­ta, ima da­nes kon­gres. Ko­ga po­ši­lja v tek­mo za par­la­ment

Vecer - - V Žarišču - Ma­ti­ja Ste­pi­šnik Igor Se­lan

Naj­bolj iz­po­sta­vlje­no ime na li­sti stran­ke ka­mni­ške­ga žu­pa­na Mar­ja­na Šar­ca v sed­mi vo­lil­ni eno­ti, ki ob­se­ga ob­mo­čja ob­čin Ma­ri­bor, Ru­še, Slo­ven­ska Bi­stri­ca, Slo­ven­ske Ko­nji­ce, Šmar­je pri Jel­šah, je Li­di­ja Div­jak Mir­nik, di­rek­to­ri­ca Štu­dent­skih do­mov Ma­ri­bor in ma­ri­bor­ska me­stna sve­tni­ca. Je čla­ni­ca Li­ste za pra­vič­nost in ra­zvoj Sto­ja­na Au­er­ja. Au­er je za po­ne­de­ljek na­po­ve­dal ti­skov­no kon­fe­ren­co na te­mo dr­žav­nozbor­skih vo­li­tev, vče­raj je po­ve­dal le, da kan­di­di­ra v do­go­vo­ru z njim ozi­ro­ma nje­go­vo li­sto. Dru­go bolj pre­po­znav­no ma­ri­bor­sko ime je glav­na in­špek­to­ri­ca za de­lo Na­ta­ša Tr­ček.

Le­ta 2016 je iz­bruh­nil spor med njo in ne­ka­te­ri­mi za­po­sle­ni­mi, ki so jo ob­to­ži­li ši­ka­ni­ra­nja, a je očit­ke ka­te­go­rič­no za­vr­ni­la. K nje­ne­mu od­po­kli­cu je po­zi­va­la tu­di par­la­men­tar­na stran­ka Le­vi­ca. Man­dat bi ji po­te­kel le­tos, za­če­la ga je 2013. Še eno ime je ne­ko­li­ko bolj opa­zno, to je Bo­jan Gre­go­rič, upo­ko­je­ni pol­kov­nik Slo­ven­ske voj­ske, ki je vo­dil ba­ta­ljon vo­ja­ške po­li­ci­je, bil pa je tu­di slo­ven­ski vo­ja­ški ata­še v Ita­li­ji. Gre­go­rič je prav ta­ko Ma­ri­bor­čan.

Dru­gi kan­di­da­ti v ma­ri­bor­skih vo­lil­nih okra­jih so manj zna­ni, po­li­tič­no bolj ali manj ano­ni­mni. Bar­ve pred­se­dni­ške­ga kan­di­da­ta, ki se je v dru­gem kro­gu po­me­ril z Bo­ru­tom Pa­hor­jem in iz­gu­bil, naj bi bi­li Ru­di Spruk, Lu­ka Špo­ljar, De­jan Stan­ko, Ka­ri­na Šen­ve­ter, ki de­la na ura­du za kul­tu­ro in mla­di­no Me­stne ob­či­ne Ma­ri­bor,

Ana­ma­ria Hren, Ma­tjaž Ke­bert in Bo­ris Po­korn. Se­zna­mi ni­so do­konč­ni, prav ta­ko ne vo­lil­ni okra­ji, da­nes ima Šar­če­va stran­ka kon­gres, na ka­te­rem naj bi li­sto pred­sta­vi­li, še ve­dno pa je ne bo­do do­konč­no po­tr­di­li.

Po­glej­mo še ne­kaj bolj za­ni­mi­vih imen na Šar­če­vi li­sti, ki jo je si­no­či ob­ja­vil Pop TV: dva no­vi­nar­ja sta na njej, špor­tna no­vi­nar­ka na­ci­o­nal­ne­ga ra­dia Ur­šu­la Maj­cen in dol­go­le­tni ure­dnik na TVS in Pop TV Ru­di

Med­ved, ki je zdaj di­rek­tor ob­čin­ske upra­ve v Za­gor­ju ob Sa­vi. Voj­mir

Ur­lep je naj­u­dar­nej­še ime med go­spo­dar­stve­ni­ki, gre za nek­da­nje­ga dol­go­le­tne­ga pr­ve­ga mo­ža Le­ka. Za Šar­ca bo na vo­li­tve šel nek­da­nji ko­šar­kar, ostro­stre­lec iz­za če­tr­te za tri toč­ke Du­šan Ha­upt­man. Od po­li­tič- no bolj iz­ku­še­nih je le en nek­da­nji po­sla­nec, Bra­ne Go­lu­bo­vič, ki je bil 2011. iz­vo­ljen pri Jan­ko­viće­vi Po­zi­tiv­ni Slo­ve­ni­ji, zdaj de­la v Šar­če­vem žu­pan­skem ka­bi­ne­tu. Iz nje­go­ve ka­mni­ške eki­pe bo zra­ven tu­di pod­žu­pan Igor Žav­bi. Tu so še lju­dje, ki so Šar­ca spre­mlja­li v pred­se­dni­ški kam­pa­nji – ek­s­pert za dru­žab­na omrež­ja Ma­tej Špe­har in pred­stav­ni­ca za od­no­se z jav­nost­mi Ni­ka Vr­hov­nik. Med kan­di­da­ti naj bi bil še nek­da­nji di­rek­tor po­stojn­skih po­li­ci­stov Iz­tok

Štu­cin, tre­nu­tno v služ­bi v Ba­ta­ge­lje­vi Po­stojn­ski ja­mi, Ju­li­jan Ru­pnik, nek­da­nji pr­vi mož Slo­ven­skih dr­žav­nih goz­dov, in tu­di nek­da­nji član Jan­še­ve SDS Alen Ko­fol.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Mar­jan Ša­rec se je ob­dal ve­či­no­ma z lju­dmi, ki v po­li­ti­ki do­slej po­memb­nej­še sle­di ni­so pu­sti­li.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.