Ro­glič se vra­ča na do­ma­čo pen­tljo

Tre­nu­tno naj­bolj vroč slo­ven­ski ko­le­sar Pri­mož Ro­glič se po treh le­tih vra­ča na do­ma­čo pen­tljo

Vecer - - Front Page - Uroš Gramc Bolj­še bi si tež­ko že­le­li

Slo­ven­ska ko­le­sar­ska pen­tlja še kar ra­ste, v ju­bi­lej­ni 25. iz­ved­bi bo od­mev­na, kot še ni bi­la. Pa ne le za­ra­di pre­no­sa, na­sle­dnje le­to bo po Euro­spor­tu, ki bo za kar 60 od­stot­kov od mi­li­jon­ske­ga pro­ra­ču­na dir­ke po­slal sli­ko na­še dr­ža­ve v več kot 110 dr­žav na pe­tih kon­ti­nen­tih, pač pa tu­di, ker bo dir­ka za dan dalj­ša, za­sed­ba pa naj­bolj zvez­dni­ška do­slej. A Slo­ven­ci bo­mo vse­e­no ime­li kan­di­da­ta za zma­go, na star­tu bo tu­di Pri­mož Ro­glič, ki je le­ta 2015 kot za­dnji naš ko­le­sar osvo­jil ru­me­no ma­ji­co.

"Imam ogro­mno le­pih spo­mi­nov. Ti­sto je bil za­če­tek mo­je zgod­be, ka­ri­e­re. Kro­na­nje je bi­lo lep in sla­dek tre­nu­tek," se je 28-le­tni Za­sa­vec spo­mnil tre­nut­kov iz­pred treh let, ki so ga iz­stre­li­li med sve­tov­no eli­to. Le­tos se do­mov vra­ča kot šam­pi­on, zma­go­va­lec etap na slo­vi­tih Gi­ru in To­uru, pa pr­ve večdnev­ne dir­ke sve­tov­ne se­ri­je v Ba­ski­ji. Pri­re­di­te­lji iz ne­koč nje­go­ve Adrie Mo­bil so ga vče­raj na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci na­tan­ko dva me­se­ca pred pr­vo eta­po po­se­dli po­leg glav­nih tro­fej slo­ven­ske pen­tlje – ze­le­ne ma­ji­ce in re­pli­ke 5200 let sta­re­ga ko­le­sa, naj­de­ne­ga na Lju­bljan­skem bar­ju.

Pi­sa­na na ko­žo Ki­sov­ča­nu

"Le­po, da ste me po­sta­vi­li ta­ko bli­zu," se je na­smeh­nil Ro­glič: "Na star­tu bo­mo vsi ena­ko od­da­lje­ni od nje, to­da že­lim si jo in sto­ril bom vse za to, da jo do­bim." Lah­ko mu go­to­vo ne bo, ker so Do­lenj­ci le­tos pri­pra­vi­li kar pet etap, od ka­te­rih se bo vsaj na treh bi­la bit­ka za ge­ne­ral­no raz­vr­sti­tev. Pr­vič bo dir­ka za­vi­la na Ma­džar­sko, v pr­vi eta­pi po star­tu v Len­da­vi, in ta­ko za­o­kro­ži­la po vseh so­se­dnjih dr­ža­vah. No, v Pre­k­mur­ju je raz­plet vse­lej bolj kot te­ren kro­jil ve­ter. Start dru­ge eta­pe bo po dol­gih le­tih v Ma­ri­bo­ru, na Tr­gu Le­o­na Štu­klja, cilj pa v Ro­ga­ški Sla­ti­ni. Za­res bo šlo že dan ka­sne­je, ko bo ka­ra­va­na pre­či­la Pla­ni­no nad Sev­ni­co, še tež­je bo na sre­di dir­ke z obi­skom Ro­gli­če­ve­ga Za­sav­ja, Celj­ske ko­če in ci­lja na Celj­skem gra­du, a kra­lje­vska eta­pa bo pred­za­dnja z vzpo­ni na Je­zer­sko, Pa­vli­če­vo se­dlo in Čr­ni­vec. Pa to še ne bo ko­nec, za­dnji dan bo 21-ki­lo­me­tr­ski po­sa­mič­ni kro­no­me­ter, ki bo kro­nal zma­go­val­ca v No­vem me­stu.

"Dir­ka se bo pro­ti kon­cu sto­pnje­va­la, zma­gal pa bo kom­ple­ten ko­le­sar. Pr­va in dru­ga eta­pa sta za kla­sič­ne sprin­ter­je, ki jih pa na Celj- skem gra­du že ne bo več med pr­vi­mi. V če­tr­ti eta­pi se bo iz­o­bli­ko­val na­bor mo­žnih zma­go­val­cev, na­to bo pre­vla­do tre­ba še po­tr­di­ti," je na­po­ve­dal Ro­glič, ob Ma­te­ju Mo­ho­ri­ču, Ja­ne­zu Braj­ko­vi­ču in Luki Me­zge­cu eden od am­ba­sa­dor­jev dir­ke. Bolj pi­sa­na na ko­žo ko­le­sar­ju eki­pe ni­zo­zem­ske lo­te­ri­je tra­sa sko­raj ne bi mo­gla bi­ti, saj je do­ber na vzpo­nih, v kro­no­me­tru pa sve­tov­ni pod­pr­vak. "Ni­mam se za kro­no­me­tri­sta, če­prav ga do­bro od­pe­ljem. Ho­čem bi­ti kom­ple­ten ko­le­sar. Lju­dje kar pri­ča­ku­je­jo, da bo zma­ga, ko bom pri­šel, am­pak ne bom si de­lal pri­ti­skov. Mo­ja skrb je, da se osre­do­to­čim na­se in sku­šam po­ka­za­ti naj­bolj­še. To je vse, kar lah­ko sto­rim. Ve­dno je tež­ko zma­ga­ti, na ka­te­ri­ko­li dir­ki. Kon­ku­ren­ce ne bo manj­ka­lo," je de­jal Ki­sov­čan. Kon­ku­ren­ca bo le­tos naj­moč­nej­ša do­slej, med 21 eki­pa­mi in 147 tek­mo­val­ci bo pr­vič kar se­dem mo­štev naj­viš­je­ga ran­ga. Z nem­ško Bo­ro- -Han­sgro­he pri­de lan­ski zma­go­va­lec, Po­ljak Ra­fal Maj­ka, z Ba­hraj­nom naj­brž Mo­ho­rič ali kak drug slo­ven­ski adut, za­sed­ba dru­gih mo­štev pa še ni zna­na. Za­go­to­vo bo v sprin­ter­skem de­lu ve­li­ko zvez­dni­ške­ga si­ja, Me­zgec bo imel ob se­bi ka­pe­ta­na pri av­stral­skem Mit­chel­ton-Scot­tu Ca­le­ba Ewa­na, z ru­sko Ka­tju­šo pri­de Ne­mec Mar­cel Kit­tel, slo­ven­ske ce­ste so oči­tno ze­lo všeč Bri­tan­cu Mar­ku Ca­ven­di­s­hu ( Di­men­si­on Da­ta) … "Bolj­šo kon­ku­ren­co bi si za dir­ko te­ga ran­ga tež­ko že­le­li," je ko­men­ti­ral di­rek­tor dir­ke Bog­dan Fink.

A ne le spo­pad odlič­nih ko­le­sar­jev, v svet bo dru­gič za­po­red ob gla­su šla v ži­vo še sli­ka slo­ven­ske po­kra­ji­ne. Kar dva me­se­ca bo tra­ja­la ogla­še­val­ska kam­pa­nja na Euro­spor­tu, ki od­da­ja v 20 je­zi­kih in si­gnal v sko­raj sto dr­žav, ko­le­sar­stvo pa pri njih spre­mlja več kot sto mi­li­jo­nov gle­dal­cev. V tem so in­te­res spo­zna­li ne le pri Slo­ven­ski tu­ri­stič­ni or­ga­ni­za­ci­ji, am­pak tu­di lo­kal­ne sku­pno­sti. Ka­kšnih 30 jih so­de­lu­je pri le­to­šnji dir­ki. "Ni­ma­mo še teh slad­kih skr­bi, da bi so­de­lo­va­nje s kom mo­ra­li za­vr­ni­ti, to­da in­te­res je ve­lik. Za­ra­di te­ga smo ime­li ne­kaj te­žav s tra­si­ra­njem, obi­ska­li bo­mo ve­li­ko kra­jev in po­sta­vi­li ve­li­ko le­te­čih ci­ljev. Dru­gi pro­blem pa je bil, da je Slo­ve­ni­ja ve­li­ko grad­bi­šče," je de­jal Fink, ki je lo­kal­nim sku­pno­stim pri­pra­vil po­se­ben iz­ziv: iz­bi­ra­li bo­do tu­di naj­bolj­še­ga go­sti­te­lja ko­le­sar­ske ka­ra­va­ne. Tu­di ta bo po­sta­vil v vi­tri­no bar­jan­sko ko­lo iz pra­dav­ni­ne.

Dir­ka bo pr­vič obi­ska­la Ma­džar­sko, tra­ja­la bo pet dni. Po dol­gih le­tih bo spet v Ma­ri­bo­ru. Kra­lje­vska eta­pa vse­bu­je Je­zer­sko, Pa­vli­če­vo se­dlo in Čr­ni­vec, za ko­nec bo po­sa­mič­ni kro­no­me­ter. Med 147 ko­le­sar­ji bo­do ob Pri­mo­žu Ro­gli­ču Lu­ka Me­zgec, Ma­tej Mo­ho­rič, med tuj­ci Mar­cel Kit­tel, Mark Ca­ven­di­sh, Ra­fal Maj­ka. Pro­ra­čun dir­ke je mi­li­jon evrov, 60 od­stot­kov te­ga zne­ska sta­ne te­le­vi­zij­ski pre­nos.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Za­sa­vec se že zdaj spo­gle­du­je z glav­no tro­fe­jo dir­ke.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.