Te­ža­ve me­stnih dre­ves

Vecer - - Maribor -

• Spre­me­ni­la se je me­stna kli­ma - zrak je do­sti bolj one­sna­žen, kot je bil v ča­su sa­di­tve dre­ves. Sta­ri ma­ce­sni v me­stu so se prav za­ra­di te­ga sko­raj vsi po­su­ši­li, na Po­hor­ju uspe­va­jo nor­mal­no.

• Moč­nej­ši so ve­tro­vi, zi­me spre­men­lji­ve, pod­ne­bje dru­gač­no.

• Na Slom­ško­vem tr­gu se je za­ra­di ze­lo or­gan­ske­ga ra­zlo­ga po­su­ši­la ti­sa - psi so si jo na­mreč iz­bra­li za ogla­sno ta­blo in pre­ve­li­ke ko­li­či­ne uri­na lah­ko tu­di uni­či­jo dre­vo.

• Naj­bolj ob­ču­tljiv je za­ho­dni del Me­stne­ga par­ka, ki je bil ne­koč mo­kri­šče. Ure­di­li so dre­na­že, a se­daj je dre­na­žni si­stem do­tra­jal in ze­mlji­šče je vla­žno. Ra­stli­ne tam že v osno­vi ra­ste­jo v zah­tev­nih po­go­jih.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.