Ma­lo še po­ča­ka, po­tem pa gre

Vecer - - Maribor -

Eden od za­seb­nih la­stni­kov Fran­ci Že­rak, di­rek­tor pod­je­tja Že­rak iz Ro­gat­ca, si že ne­kaj let pri­za­de­va, da bi v KPD ure­dil ho­stel. A šti­ri le­ta po iz­da­ji grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja Že­rak pra­vi, da ob­či­na ni ure­di­la ni­ti osnov­ne in­fra­struk­tu­re (ka­na­li­za­ci­ja, vo­do­vod), tu­di na ele­k­trič­no omrež­je se ne mo­re­jo pri­klo­pi­ti. "Ma­lo še po­ča­kam, po­tem pa grem," raz­la­ga pod­je­tnik, ki še za­tr­ju­je, da so nje­go­vi na­čr­ti uskla­je­ni z za­vo­dom za var­stvo kul­tur­ne de­di­šči­ne.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.