Tu­di za­por za mla­do­le­tni­ke

Vecer - - Maribor -

V stav­bi da­na­šnje Ka­ran­te­ne je bil tu­di za­por za mla­do­le­tni­ke, v vzho­dnem de­lu zgrad­be pa bol­ni­šni­ca za ka­znjen­ce z 52 po­ste­lja­mi, le­kar­no in mr­tva­šni­co. Tu so bi­li tu­di pro­sto­ri pa­zni­kov. Med dru­go sve­tov­no voj­no je bil ta del bom­bar­di­ran. V ne­ka­te­rih ob­do­bjih je mo­ška ka­znil­ni­ca, ki je ve­lja­la za eno naj­huj­ših pri nas, s pro­i­zvo­dni­mi de­lav­ni­ca­mi po­žr­la manj­še obr­tni­ke v me­stu, na od­pr­tem od­del­ku v Mi­klavžu so de­la­li s ko­nji, se ukvar­ja­li s po­lje­del­stvom ... Ne­kaj ča­sa je bil tam za­prt tu­di Jo­sip Broz - Ti­to in še da­nes kot ar­hi­vski ek­spo­nat Mu­ze­ja NO tam sto­ji stroj, za ka­te­rim je de­lal.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.