Ša­rec in so­mi­šlje­ni­ki pred­sta­vi­li pro­gram

Čla­ni Li­ste Mar­ja­na Šar­ca so na zbo­ru v Med­vo­dah za pred­se­dni­ka so­gla­sno po­tr­di­li ka­mni­ške­ga žu­pa­na Šar­ca in po­ve­da­li, za kaj si bo­do pri­za­de­va­li po vo­li­tvah

Vecer - - V ŽARIŠČU - Usta­no­vi­li bi fi­nanč­no po­li­ci­jo Slo­ve­ni­ja kot ze­le­na, bu­tič­na de­sti­na­ci­ja Za dvig obramb­ne­ga pro­ra­ču­na

Pred­se­dnik LMŠ in nek­da­nji pred­se­dni­ški kan­di­dat Mar­jan Ša­rec je po­u­da­ril, da je pred stran­ko no­va pot, pot v par­la­ment. "Lju­dem bi po vo­li­tvah čez šti­ri le­ta ra­di po­gle­da­li v oči, za­to sin­di­ka­tom lah­ko oblju­bi­jo le, da se bo­do z nji­mi po­šte­no in pra­vič­no po­ga­ja­li. Da­nes po­go­sto sli­ši­mo ne­za­do­volj­ne lju­di, za­ra­di od­te­ka­nja ve­li­ko de­nar­ja v tu­ji­no, ban­čnih lu­kenj ... Že­li­mo zma­ga­ti na re­al­nih te­me­ljih, brez pra­znih obljub, sa­mo tr­do de­lo nas ča­ka. Pri­šel je naš čas, nji­hov je mi­nil," je po­u­da­ril Ša­rec.

Čla­ni li­ste so v Med­vo­dah po­tr­di­li pro­gram­ska iz­ho­di­šča, ki so jih za­je­li v do­ku­men­tu Čas je za no­vo ge­ne­ra­ci­jo. Slo­gan stran­ke osta­ja Člo­vek, sku­pnost, dr­ža­va. Med ključ­ni­mi pro­gram­ski­mi ci­lji so re­for­ma po­li­tič­ne­ga in vo­lil­ne­ga sis­te­ma, skrb za var­nost, ugled Slo­ve­ni­je v med­na­ro­dnem oko­lju, boj pro­ti kri­mi­na­lu in ko­rup­ci­ji in ohra­nja­nje na­rav­nih bo­ga­stev. Slo­ve­ni­ja mo­ra po­sta­ti evrop­ski cen­ter in­for­ma­cij­ske in di­gi­tal­ne in­du­stri­je, je na­ve­de­no v na­čr­tu stran­ke. V LMŠ za­go­var­ja­jo spre­mem­bo vo­lil­ne­ga sis­te­ma z uki­ni­tvi­jo okra­jev in uved­bo ab­so­lu­tne­ga pre­fe­renč­ne­ga gla­su. Dr­žav­ni svet bi uki­ni­li. Pred­se­dni­ku re­pu­bli­ke bi po­de­li­li pri­stoj­nost, da ime­nu­je ustav­ne so­dni­ke, prav ta­ko bi pred­se­dnik re­pu­bli­ke lah­ko po­dal od­lo­žil­ni ve­to na za­kon.

Za­vze­ma­jo se za ohra­ni­tev sta­bil­no­sti jav­nih fi­nanc. Usta­no­vi­li bi fi­nanč­no po­li­ci­jo, za­go­to­vi­li tran­spa­ren­tnost jav­ne­ga na­ro­ča­nja in davč­no raz­bre­me­ni­li re­gres ter 13. in 14. pla­čo. Med ukre­pi v jav­ni upra­vi so na­ve­dli po­ve­ča­nje oseb­ne od­go­vor­no­sti pred­stoj­ni­kov in ura­dni­kov, med ukre­pi v sod­stvu pa ome­ji­tev so­dni­ške­ga man­da­ta na 12 let z mo­žno­stjo po­nov­ne iz­vo­li­tve. Pre­no­vi l i bi jav­ni zdra­vstve­ni sis­tem, ki bi za­go­ta­vljal sta­bil­no fi­nan­ci­ra­nje zdra­vstve­ne oskr­be, se za­vze­li za skraj­še­va­nje ča­kal­nih vrst ter uve­dli na­ci­o­nal­na in med­na­ro­dna sku­pna jav­na na­ro­či­la v zdra- vstvu. V go­spo­dar­ski po­li­ti­ki dr­ža­ve bi ve­čjo vlo­go da­li tu­riz­mu in v tem po­gle­du Slo­ve­ni­ji kot ze­le­ni, bu­tič­ni de­sti­na­ci­ji. Po­so­do­bi­li bi že­le­zni­ško in­fra­struk­tu­ro in po­spe­ši­li ra­zvoj jav­ne­ga po­tni­ške­ga pro­me­ta.

Med ci­lji pro­gra­ma so ustvar­ja­nje zna­nju, zna­no­sti in ino­va­ci­jam pri­ja­zne­ga oko­lja, po­so­do­bi­tev de­la v vzgoj­no-iz­o­bra­že­val­nih za­vo­dih, kre­pi­tev na­ci­o­nal­ne iden­ti­te­te sko­zi šport in po­ve­ča­nje sred­stev za vr­hun­ski šport. Pri­za­de­va­li bi si za učin­ko­vi­te ukre­pe za osa­mo­svo­ji­tev mla­dih, na dru­gi stra­ni pa po­vi­ša­li naj­niž­je po­koj­ni­ne in vzpo­sta­vi­li po­ve­zan sis­tem dol­go­traj­ne oskr­be za sta­rej­še. V LMŠ za­go­var­ja­jo po­pol­no me­dij­sko svo­bo­do in kre­pi­tev vlo­ge kul­tu­re kot druž­be­ne­ga ino­va­cij­ske­ga po­lja. Pri­za­de­va­li bi si za po­sto­pen dvig obramb­ne­ga pro­ra­ču­na pro­ti 1,5 od­stot­ka BDP. Ste­bra zu­na­nje po­li­ti­ke pa bi osta­la EU in tran­sa­tlant­sko par­tner­stvo.

Bo­ris Turk, sve­to­va­lec za zna­nost v stran­ki, je po­u­da­ril, da Slo­ve­ni­ja ab­so­lu­tno pre­ma­lo de­nar­ja na­me­nja ra­zvo­ju zna­no­sti. Ka­tja Da­mij je po­ve­da­la, da bi mo­ra­la dr­ža­va spre­me­ni­ti davč­no po­li­ti­ko za ra­zvoj go­spo­dar­stva, da bi se ustvar­ja­li bolj­ši po­go­ji za mla­da, start-up pod­je­tja, ki zdaj be­ži­jo v tu­ji­no. Ju­sti­na Er­čulj se je za­vze­la za ve­čje za­u­pa­nje med šo­la­mi, star­ši in uči­te­lji ter pri­stoj­ni­mi in­šti­tu­ci­ja­mi. Vo­ji­mir Ur­lep, sve­to­va­lec za go­spo­dar­stvo, je po­u­da­ril hi­trej­ši pre­nos znanj v pra­kso.

Na­ta­ša Tr­ček, sve­to­val­ka za po­dro­čje so­ci­a­le, je po­u­da­ri­la, da je te­melj moč­ne so­ci­al­ne dr­ža­ve med­ge­ne­ra­cij­sko so­de­lo­va­nje, to­rej skrb za jav­no zdra­vstvo, so­ci­a­lo, za­po­slo­va­nje in upo­ko­je­va­nje. Ma­ti­ja Ko­dra, sve­to­va­lec za po­dro­čje jav­ne upra­ve, pa je po­ve­dal, da pri nas pre­po­go­sto spre­mi­nja­mo pred­pi­se in za­ko­ne, ne da bi se za­ko­no­da­ja­lec za­ve­dal po­sle­dic spre­memb v pra­ksi.

Za ome­ji­tev so­dni­ške­ga man­da­ta na 12 let z mo­žno­stjo po­nov­ne iz­vo­li­tve

Fo­to: Ro­bert BALEN

LMŠ ima 314 čla­nov, na kon­gres jih je pri­šlo 138.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.