Tri le­ta za­po­ra za 3,5 mi­li­jo­na evrov dro­ge

Od če­tve­ri­ce, ki ji je la­ni po­zi­mi od­klen­ka­lo za­ra­di ob­se­žne­ga go­je­nja pre­po­ve­da­ne ko­no­plje v kom­ple­ksu Vin­ske kle­ti v Slo­ven­ski Bi­stri­ci, so se tri­je že po­ke­sa­li. Če­tr­ti se bo na ma­ri­bor­skem so­di­šču o kriv­di iz­ja­snil ju­tri

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Iz­gon is Slo­ve­ni­je za pet let

No­vem­bra la­ni je v Slo­ven­ski Bi­stri­ci moč­no od­me­va­la po­li­cij­ska ak­ci­ja zo­per ma­mi­lar­sko ve­ri­go, ki se je ukvar­ja­la z go­je­njem pre­po­ve­da­ne ko­no­plje. Vple­te­ni v pre­po­ve­da­ni po­sel so v pro­sto­rih bi­vše pol­nil­ni­ce vi­na v Slo­ven­ski Bi­stri­ci, ki so jih na­je­li pod pre­tve­zo, da po­tre­bu­je­jo pro­sto­re za de­lav­ni­co za ta­lje­nje alu­mi­ni­ja, pri­de­la­li to­li­kšne ko­li­či­ne dro­ge, da bi z njo za­slu­ži­li oko­li tri mi­li­jo­ne evrov in pol, če jim kri­mi­na­li­sti ne bi bi­li pre­kri­ža­li na­čr­tov.

Dva dni so po­li­ci­sti po­tre­bo­va­li za iz­pra­zni­tev ha­le, v ka­te­ri je ra­slo 1781 sa­dik ko­no­plje. V hi­šni pre­i­ska­vi so po­leg ra­sto­čih bilk na­šli še 57 pa­ke­tov hi­dro­po­nič­no go­je­ne ra­stli­ne ko­no­plje - skun­ka, bru­to te­že 27 ki­lo­gra­mov. Za­se­gli so tu­di pre­cej opre­me za pri­de­la­vo dro­ge, se­jal­ke, du­šil­ce in fil­tre v vre­dno­sti oko­li 150.000 evrov. No­vem­bra so v po­ve- za­vi z ma­mi­lar­skim po­slom kri­mi­na­li­sti pri­je­li tri srb­ske dr­ža­vlja­ne, ki so jih za­sa­či­li pri go­je­nju ma­ri­hu­a­ne, me­sec ka­sne­je pa je od­klen­ka­lo tu­di ključ­ne­mu čle­nu v ve­ri­gi, slo­ven­ske­mu dr­ža­vlja­nu, ki je po­sel vo­dil iz Lju­blja­ne. Ime mu je An­že Po­sa­vec. Kri­mi­na­li­sti so mu pri­pi­sa­li vlo­go ne­ka­kšne­ga uprav­ni­ka v po­slu. "Na­ba­vljal je ra­zno­ra­zni ma­te­ri­al, skr­bel je za fi­nanč­no po­slo­va­nje, za sred­stva za obra­to­va­nje v go­spo­dar­skem po­slo­pju, ki so ga ime­li v na­je­mu, pla­če­val je stro­ške," je de­cem­bra la­ni nje­go­vo vlo­go v ve­ri­gi opi­sal šef ma­ri­bor­skih kri­mi­na­li­stov Ro­bert Mun­da. Nje­mu po­dre­je­ni iz­va­jal­ci pa so bi­li srb­ski dr­ža­vlja­ni Ni­ko­la Ni­co­vić, Mi­loš Stan­ko­vić in Ra­do­slav Mi­la­no­vić. Pre­i­ska­va zo­per če­tve­ri­co je ste­kla ek­s­pre­sno hi­tro, ob­to­žni­co pro­ti njim je spi­sa­la to­žil­ka Ma­te­ja Ar­te­njak, vo­de­nje ka­zen­ske­ga pro­ce­sa pa je okro­žno so­di­šče v Ma­ri­bo­ru do­de­li­lo so­dni­ci Ta­nji Rot. Ta je ob­to­že­ne v če­tr­tek po­kli­ca­la na za­to­žno klop, a z nji­mi ni ime­la ve­li­ko de­la. Kri­mi­na­li­sti so zo­per njih zbra­li to­li­ko do­ka­zov, da se je ve­či­na od­lo­či­la pri­zna­ti. Po­sa­vec, Ni­co­vić in Mi­la­no­vić so oce­ni­li, da se ni­ma smi­sla spre­ne­ve­da­ti, za­to so v so­dno dvo­ra­no vsto­pi­li s pod­pi­sa­nim spo­ra­zu­mom o pri­zna­nju kriv­de. Ar­te­nja­ko­va je Po­sav­cu po­nu­di­la, da bo to­žil­stvo ob nje­go­vem ta­koj­šnjem pri­zna­nju so­di­šču pre­dla­ga­lo, naj mu iz­re­če ka­zen tri le­ta za­po­ra in stran­sko ka­zen 8300 evrov, za Ni­co­vića in Mi­la­no­vića pa je oce­ni­la, da si za­slu­ži­ta ka­zen dve le­ti in dva me­se­ca za­po­ra in stran­ski ukrep iz­gon tuj­ca iz dr­ža­ve za ob­do­bje pe­tih let. Na če­trt­ko­vem pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku so ob­to­že­ni so­di­šču pri­zna­li vse oči­ta­no v ob­tož­bi. Ko so so­dni­ci Ro­to­vi pri­tr­di­li, da jih v pri­zna­nje ni nih­če pri­si­lil, jih je ob­so­di­la po hi­trem po­stop­ku in v sod­bi za vse tri iz­re­kla ta­kšne ka­zni, kot jih je pre­dla­ga­lo to­žil­stvo. Ka­zen­ski po­sto­pek pa še ni kon­čan za Stan­ko­vića, za ka­te­re­ga je to­žil­stvo na pre­do­brav­nav­nem

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.