Ce­lja­ni so­li­dni, a brez fi­na­la

Ro­ko­me­tna li­ga Se­ha bi bi­la lah­ko kma­lu še moč­nej­ša, že se­daj je za naj­bolj­ša slo­ven­ska klu­ba Ce­lje in Go­re­nje ve­lik za­lo­gaj

Vecer - - SPORT - Bo­jan Ba­u­man

Bo­rut Mač­kov­šek je pred od­ho­dom v Sko­pje, kjer so čez vi­kend po­te­ka­li fi­nal­ni dvo­bo­ji re­gi­o­nal­ne ro­ko­me­tne li­ge Se­ha, de­jal, da celj­ski ro­ko­me­ta­ši te­ga tek­mo­va­nja ne pod­ce­nju­je­jo. Mor­da je res ta­ko, a po dveh le­tih je nji­hov naj­bolj­ši re­zul­tat - bro­na­sta me­da­lja. Po­tr­di­li so jo vče­raj po­pol­dne v Sko­pju, kjer so po­te­ka­li fi­nal­ni ob­ra­ču­ni, fi­nal fo­ur. V bo­ju za tre­tje me­sto so Slo­ven­ci z 31:28 pre­ma­ga­li Me­škov iz Bre­sta.

Dol­go je bi­lo za Ce­lja­ne naj­bolj po­memb­no tek­mo­va­nje li­ga pr­va­kov. Tu­di le­tos so ape­ti­te zah­tev­ne celj­ske pu­bli­ke pi­vo­var­ji še po­sku­ša­li za­do­vo­lji­ti s tek­ma­mi na naj­viš- jem evrop­skem klub­skem ni­vo­ju. A raz­ko­rak do naj­bolj­ših klu­bov je - tu­di ali pred­vsem na ra­čun vse viš­jih klub­skih pro­ra­ču­nov - vse ve­čji in ta­ko se Ce­lja­nom zno­va ni uspe­lo pre­bi­ti v za­ključ­ne bo­je. De­nar­ja, s ka­te­rim bi se lah­ko vklju­či­li v boj za na­slov evrop­ske­ga pr­va­ka, v Ce­lju ni in ta­ko jim je za po­zno po­mlad na med­na­ro­dnem pri­zo­ri­šču pre­o­sta­lo sa­mo še tek­mo­va­nje v fi­nal­nih ob­ra­ču­nih re­gi­o­nal­ne li­ge.

V Sko­pju so se na fi­nal fo­ur zbra­li štir­je klu­bi, vsi čla­ni eli­tne li­ge pr­va­kov: evrop­ski pr­vak Var­dar, Za­greb, Me­škov iz Bre­sta in Ce­lja­ni. Za sle­dnje je pri­lo­žnost za po­tr­je­va­nje in od­mev­nej­ši re­zul­tat spol­ze­la iz

rok že v pe­tek zve­čer, ko so te­sno, z 29:28, iz­gu­bi­li pol­fi­nal­ni dvo­boj z ro­ko­me­ta­ši Za­gre­ba. Ta­krat so se ve­či­no tek­me za­do­vo­lji­li z za­sle­do­va­njem na­spro­tni­ka; in tu­di v konč­ni­ci jim je zmanj­ka­lo ne­kaj ener­gi­je, iz­naj­dlji­vo­sti in zna­nja. Ce­lja­ni so v za­dnjem me­se­cu dni, od­kar ne na­sto­pa­jo v li­gi pr­va­kov, ne­ko­li­ko pa­dli v for­mi. Po ro­bu so že dva­krat ho­di­li ce­lo na tek­mah v dr­žav­nem pr­ven­stvu, kjer ima­jo tre­nu­tno naj­bolj re­sne na­spro­tni­ke na Do­lenj­skem, v Rib­ni­ci.

V Sko­pju so se po­zno si­no­či za na­slov pr­va­ka v fi­na­lu po­me­ri­li do­ma­či Var­dar in Za­greb­ča­ni. Ce­lja­ni pa so pred tem do­se­gli zma­go pro­ti Me­ško­vu iz Bre­sta, eki­pi, ki jo do­bro po­zna­jo. Pi­vo­var­ji so bo­lje za­če­li, v na­da­lje­va­nju so jih Be­lo­ru­si si­cer uje­li, a v za­dnjih mi­nu­tah so bi­li Slo­ven­ci zno­va do­volj zbra­ni za pr­vo zma­go na za­ključ­nih ob­ra­ču­nih li­ge Se­ha. Celj­ski tre­ner Bran­ko Tam­še je še dru­gič na tem tur­nir­ju pri­lo­žnost za do­ka­zo­va­nje po­nu­dil tu­di 17-le­tne­mu or­ga­ni­za­tor­ju igre Do­mnu Ma­ku­cu in ta je spet zau- pa­nje upra­vi­čil. Ta­ko kot v pe­tek je zno­va do­bro or­ga­ni­zi­ral na­pa­de in do­se­gel pet za­det­kov.

V dru­gi se­zo­ni, od­kar na­sto­pa­jo v re­gi­o­nal­ni li­gi, se je Ce­lja­nom to­krat pr­vič uspe­lo uvr­sti­ti v konč­ni­co. Dru­gi slo­ven­ski klub, Go­re­nje iz Ve­le­nja, na to še ča­ka. Le­tos so tek­mo­va­nje kon­ča­li na pe­tem me­stu. Že ta­ko moč­na li­ga, kar so ta te­den ob­ču­ti­li tu­di Ce­lja­ni, pa bi se lah­ko v pri­ho­dno­sti na ra­čun vla­ganj glav­ne­ga spon­zor­ja, ru­ske­ga Gaz­pro­ma, še okre­pi­la. Osem se­zon že vla­ga­jo v to tek­mo­va­nje - za­go­ta­vlja­jo de­nar in spon­zo­ri­ra­jo po­to­va­nja ter na­sta­ni­tev klu­bov -, v ka­te­rem so­de­lu­je­jo ne­ka­te­ra res ze­lo do­bra mo­štva. Ma­džar­ski Ve­sz­prem je la­ni iz­sto­pil iz te­ga tek­mo­va­nja, a si vod­stvo li­ge pri­za­de­va za nje­go­vo vr­ni­tev; ve­se­li bi bi­li še vsaj ene­ga ma­džar­ske­ga klu­ba.

Vod­stvo li­ge Se­ha, na če­lu z ru­ski­mi vla­ga­te­lji, si pri­za­de­va v li­go pri­va­bi­ti tu­di ru­ske klu­be, s či­mer bi to re­gij­sko tek­mo­va­nje še raz­ši­ri­li. A že vse­sko­zi se eki­pe pri­to­žu­je­jo nad dol­gi­mi in na­por­ni­mi po­to­va­nji, za­ra­di ka­te­rih jim osta­ja pre­ma­lo ča­sa za tre­nin­ge. Hkra­ti ve­li­ko klu­bov tek­mu­je še v li­gi pr­va­kov. Re­ši­tev se po­nu­ja v de­li­tvi li­ge Se­ha na dve kon­fe­ren­ci in tu­di o tem or­ga­ni­za­tor­ji, ki so svo­je ide­je v teh dneh pred­sta­vlja­li v Sko­pju, že raz­mi­šlja­jo.

Fo­to: SHERPA

Celj­ski ro­ko­me­ta­ši so si z zma­go pro­ti Bre­stu za­go­to­vi­li tre­tje me­sto v le­to­šnji re­gi­o­nal­ni li­gi Se­ha.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.